Самура Юрій Олексійович

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, економічної безпеки, банківської справи та страхового бізнесу, директор навчально-наукового інституту післядипломної освіти (за суміщенням)

ORCID ID: 0000-0001-6315-3969
Researcher ID: F-4305-2019
Google Scholar:  https://scholar.google.com.ua/citations?user=6BSXzh4AAAAJ&hl=uk

79005, м. Львів, вул. Братів Тершаківців, 2а, каб. 417,
роб. тел.: +38 (032) 295-81-85
e-mail: febbssb@ukr.net

Короткі біографічні відомості
Закінчив у 1982 році Львівський торгово-економічний інститут. У 2003 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Регулювання фіскальних систем в економіках перехідного типу» Є співавтором 4 навчальних посібників з грифом МОН та співавтором 3 монографій.

Науково – педагогічний стаж – 14 років.

Науковий доробок
Автор понад 55 публікацій, з них – 37 наукових та 18 навчально-методичного характеру.

  • Основні дисципліни, що викладає
  • Банківська безпека
  • Стратегічний та інноваційний менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки
  • Міжнародні розрахунки і валютні операції
  • Платіжні системи.

Напрями наукових досліджень
Шляхи вдосконалення та перспективи розвитку банківництва в Україні, формування систем забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємницьких структур.

Основні наукові праці:
1. Самура Ю.О. Регулювання фіскальних систем в економіках перехідного типу: монографія / Ю.О. Самура.Львів: вид-во ЛКА, 2003. 200 с.
2. Інвестиційний менеджмент: навч. посібник / О.Д. Вовчак, Н.М. Рущишин, Ю.О. Самура. Львів: вид-во ЛКА, 2008. 368 с.
3. Маркетинг в банку: навч. посібник / О.Д. Вовчак, О.І. Завійська, Ю.О. Самура. Львів: вид-во ЛКА, 2008. 360 с.
4. Макроекономічна теорія. Навчальний посібник / За ред. проф. Башнянина Г.І., доц. Томашик Л.С., доц. Самури Ю.О. Львів: “Новий Світ-2000”, 2005. С. 8-26.
5. Банківська безпека: навч. посіб. / О.Д. Вовчак, Ю.О. Самура, В.А. Сидоренко, В.А. Вареник. К. : Знання, 2013. 237 с.
6. Фінансово-кредитний механізм державного регулювання економічного зростання в Україні: монографія / Г.І. Башнянин, М.В. Корягін, Б.І. Кабаці, Т.В. Черничко, Ю.О. Самура. Л.: ЛКА. 2011.  224 с.
7. Капіталоутворення в банківському секторі України: теорія та практика управління : монографія / О.Д. Вовчак, В.А. Вареник, Ю.О. Самура. Львів: Ліга-прес, 2014. 208 с.
8. Самура Ю.О., Кульчицька Н.С.. Формування системи безпеки в банківських установах. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Вип. 15. URL: global-national.in.ua/issue-17-2017.
9. Самура Ю. О., Бучко І. Є. Гарантування безпеки вкладів населення фондом гарантування вкладів фізичних осіб в Україні. Економіка та суспільство: Науковий журнал. 2017. № 12. URL: economyandsociety.in.ua.index.php/journal-12.
10. Самура Ю. О. Ризик-менеджмент у системі забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств, установ та організацій. Економіка та суспільство: Науковий журнал. 2018. № 15. URL: economyandsociety.in.ua.
11. Самура Ю. О., Гудзовата О. О., Шехлович А. М. Обґрунтування інструментів державного регулювання детінізації грошово-кредитного сектору в системі фінансово-економічної безпеки держави. Бізнес Інформ. 2018. № 10. С. 285-290 (Наукометрична база Index Copernicus та ін.).
12. Samura Yu. O., Varenyk V. A. The integrated approach to the formation of the banking business financial and economic security system. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2020. 1(47). С. 127-130.

Матеріали участі у науково-практичних конференціях
1. Самура Ю. О., Солтис П. П. Методи та інструменти забезпечення фінансово-економічної безпеки банківських установ. Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції: матеріали щорічної наукової конференції професорсько-викладацького складу та аспірантів Львівського торговельно-економічного  університету. Львів, 11-12 травня, 2017 р. С. 127-128.
2. Самура Ю. О. Організація корпоративного контролю в системі забезпечення фінансової безпеки банків. Тенденції та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України в умовах глобальних викликів і загроз: матеріали  ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції викладачів, аспірантів та студентів (18 травня 2017 року). Львів: ЛТЕУ, 2017. С. 65-67.
3. Самура Ю. О. Фінансово-економічний механізм залучення іноземного капіталу в банківську систему України в умовах дії угоди про асоціацію з ЄС. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Фінансово-економічні механізми підтримки суб'єктів реального сектору економіки України в умовах дії Угоди про асоціацію з ЄС". [24 травня 2017р., м. Львів]. С. 118-120.
4. Самура Ю. О., Козлович Д. Формування системи пріоритетів у забезпеченні боргової безпеки України. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Формування стратегії соціально-економічного розвитку підприємницьких структур в Україні (23-25 листопада 2017 р., м. Львів). С. 150-151.
5. Самура Ю. О., Петришин Б. Інструментарій виявлення й оцінювання загроз фінансовій безпеці підприємства. Трансформаційні процеси в економіці України: глобальні та регіональні аспекти: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених, аспірантів та студентів (24 листопада 2017 р., м. Львів). С. 426-428.
6. Самура Ю. О. Теоретико-методологічні основи дослідження інноваційного менеджменту у сфері фінансово-економічної безпеки підприємства. Фінансово-економічний розвиток України в умовах трансформаційних перетворень: матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26 квітня 2018 р. (ЛТЕУ, м. Львів). Тернопіль: Крок, 2018. С. 129-130.
7. Самура Ю. О. Стратегічний потенціал підприємства як основа забезпечення фінансово-економічної безпеки. Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції: Матеріали щорічної наукової конференції вчених Львівського торговельно-економічного університету. Львів, 15-17 травня, 2019р. С. 132-133.
8. Самура Ю. О., Щерба А.Р. Маркетингова стратегія банку та механізм її реалізації. Тенденції та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України в умовах глобальних викликів і загроз: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції викладачів, аспірантів та студентів (20 травня 2019 року). Львів: ЛТЕУ, 2019. С. 64-66.
9. Самура Ю. О. Інтегрований підхід до формування системи забезпечення фінансово-економічної безпеки банківських установ. Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 червня 2020 року, м. Львів). С. 136-137.

Підвищення кваліфікації
1. Львівський інститут банківської справи УБС НБУ (Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ "Університет банківської справи"), кафедра банківської справи, 26.11 – 26.12 2014р. Наказ ректора ЛКА №311/02 від 19.11.14 р. Тема: "Вдосконалення професійної підготовки шляхом оновлення та розширення знань з питань інформаційно-технологічного забезпечення викладання банківських дисциплін та методів і форм проведення лекційних та практичних занять". Звіт про стажування.
2. Керівник проєкту "Підготовка та підвищення кваліфікації" слухачів Львівського обласного центру зайнятості (2018 р.)

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців.

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен