Власюк Наталія Іванівна

кандидат економічних наук, доцент
заступних завідувача кафедри фінансів, економічної безпеки, банківської справи та страхового бізнесу з практичної підготовки та профорієнтаційної роботи

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9463-5626
Researcher ID: F-1812-2019
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=Tf3FH8YAAAAJ&hl=uk

79005, м. Львів, вул. Братів Тершаківців 2а, каб 404.
роб. тел.: +38(032)295-85-52
e-mail: natalilty1706@gmail.com

Рік народження: 1968

Короткі біографічні відомості
У 1990 р. закінчила Львівський державний університет ім. І. Франка  за спеціальністю «Планування народного господарства». З 1990 р. по 1996 р. працювала в Львівському обласному фінансовому управлінні на посаді економіста. Протягом 1996-1999 р. навчалась у аспірантурі (денна форма) Львівського державного університету ім. Ів. Франка
У 2000 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз і аудит.  
Підвищувала професійну та наукову кваліфікацію у ДУ «Інституті регіональних досліджень ім. М.І.Долішнього НАН України».
Є автором понад 90 наукових та навчально-методичних публікацій.
У Львівському торговельно-економічному університеті працює з 2000 року.

Основні дисципліни, що викладає
1. Фінансовий аналіз
2. Ціни і ціноутворення
3. Місцеві фінанси
4. Митна політика та митне регулювання
5. Бюджетний менеджмент

Наукова діяльність
1.    Власюк Н.І. Аналіз фіскального потенціалу доходно-прибуткових податків в Україні та зарубіжних країнах / Н. І. Власюк, І. Р.Чуй, К .М. Журбич // Підприємництво і торгівля: збірник наукових праць. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2019. – Вип. 24. – С. 137-146.
2.    Власюк Н.І. Проблеми збалансування місцевих бюджетів України / Н.І. Власюк, І.Р.Чуй, О.А.Ковенська // Вісник ЛТЕУ. – Вид-во ЛТЕУ, 2019. – Вип. 58, С. 122-128.
3.    Власюк Н.І. Система методичного забезпечення оцінювання результативності доходно-прибуткових податків / Н.І. Власюк, І.Р.Чуй // Підприємництво і торгівля : збірник наукових праць. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2020. – Вип. 26.
4.    Власюк Н. І. Вплив макроекономічних чинників на формування та використання прибутку підприємств // Н. І. Власюк // Вісник ЛТЕУ. Економічні науки. – Вид-во ЛТЕУ, 2021. – Вип. 62, С. 68-74.
5.    Власюк Н. І. Підвищення ефективності формування місцевих бюджетів в контексті реформування місцевого самоврядування в Україні / Н. І. Власюк, О. І. Пікулик // Вісник ЛТЕУ. Економічні науки. – Вид-во ЛТЕУ, 2021. – Вип. 64. - С. 36-42.
6.    Власюк Н. І.  Проблеми розвитку людських ресурсів у сучасній ринковій економіці / Н. І. Власюк, О. І. Пікулик // Економіка та суспільство. 2022. № 35. Режим доступу: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1124
7.    Власюк Н.І., Пікулик О.І. Комплексний підхід до оцінювання бюджетної ефективності територій. Вісник ЛТЕУ. Економічні науки. Вид-во ЛТЕУ, 2022. Вип. 68. С. 110-116.
8.    Власюк Н.І. Особливості формування індексу споживчих цін в Україні. Вісник ЛТЕУ. Економічні науки. Вид-во ЛТЕУ, 2022. Випуск 70. С. 80-83.
9.    Власюк Н.І., Пікулик О.І. Основні підходи до оцінювання ефективності діяльності органів державного управління / Н.І. Власюк, О.І. Пікулик // «Вчені записки» Таврійського Національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія: Публічне управління та адміністрування». 2023. Том 34 (73) № 1. URL: pubadm.vernadskyjournals.in.ua/archive
10.    Власюк Н.І., Андрейків Т. Я. Підходи до оцінювання ефективності зовнішньоекономічної політики України / Н. І. Власюк, Т. Я. Андрейків // Вісник ЛТЕУ. Економічні науки. – Вид-во ЛТЕУ, 2023. – Вип. 74.

Матеріали участі у науково-практичних конференціях
1.   Власюк Н.І. Засади формування фінансової стратегії підприємств в умовах невизначеності / Н.І.Власюк, О.І.Юсипович, Е.Банюк // Фінансово-економічний розвиток України в умовах трансформаційних перетворень: матеріалиVII міжнародної науково-практичної конференції 28 березня 2019 р. (ЛТЕУ, м. Львів). Тернопіль: Крок, 2018. – С. 119-121.
2.  Власюк Н.І. Міжбюджетні трансферти як джерело зміцнення місцевих бюджетів / Н.І.Власюк // Механізми забезпечення сталого розвитку економіки : проблеми, перспективи, міжнародний досвід : матеріали І Міжнар. наук.-практ.конф., 23 квітня 2020 р. / редкол. : О. І. Черевко [та ін.] ; Харківський держ. ун-т харч. та торг. – Х. : ХДУХТ, 2020. – С. 106-108.
3. Власюк Н.І. Зарубіжний досвід збалансування бюджетів на місцевому рівні / Н.І.Власюк // Фінансово-економічний розвиток України в умовах трансформаційних перетворень: матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. 28 квітн. 2020 р. (ЛТЕУ, м. Львів). Тернопіль : ФОП Осадца Ю.В., 2020. – С. 102-104.
4. Власюк Н.І. Міжбюджетні трансферти як інструмент забезпечення збалансованого розвитку територій / Н.І.Власюк // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: міжнар. наук.-практ. конфер., 18-19 червня 2020 р. - Львів: ЛТЕУ, 2020.
5. Власюк Н. І. Моделі загальної стратегії управління прибутком підприємства / Н. І. Власюк // Актуальні проблеми обліково – аналітичного процесу в управлінні підприємницькою діяльністю: Матеріали VIІ Міжнародної науково-практичної інтернет - конференції, 28 жовтня 2020 р., м. Мукачево. – С. 86-88.
6.   Власюк Н. І. Макроекономічні резерви зростання фінансових результатів підприємств / Н. І. Власюк // Сучасна парадигма публічного управління : Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції / За наук. ред. к.е.н., доцента Стасишина А.В. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 12 листопада 2020 р. – Львів, 2020. – С. 235-239.
7. Власюк Н. І. Проблеми та шляхи їх вирішення у сфері збалансування місцевих бюджетів України / Н. І. Власюк // Трансформація податкової та обліково-аналітичної систем в контексті сучасних кризових явищ: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці (Україна, 20 травня 2021 р. – Чернівці: Технодрук, 2021. – С. 96-101.
8. Власюк Н. І. Напрями підвищення ефективності використання основних засобів підприємства / Н.І. Власюк // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 2-3 червня 2021 р. – Львів, ЛТЕУ, 2021.
9. Власюк Н. І. Муніципальний фандрайзинг як джерело зміцнення фінансової незалежності територіальних громад / Н.І. Власюк // Актуальні проблеми та перспективи розвитку України в галузі управління та адміністрування: ініціативи молоді: Мат. Ш міжнар. наук.-практ. інтернет- конф. здоб. вищої освіти і мол. вчених, 22 жовтня 2021 р./ Держ. біотехнологічний ун-т. – Харків, 2021. – С. 157-160.  
10. Власюк Н. І. Проблеми функціонування малого підприємництва в умовах фінансової нестабільності / Н.І.Власюк // Сучасна парадигма публічного управління: Збірник тез ІІІ Міжнародної наук.-практ. конф. ,19-22 жовтня 2021 р., ЛНУ імені Івана Франка.- Львів, 2021. – С. 379-384.
11. Власюк Н. І. Переваги застосування програмно-цільового планування розвитку територій / Н. І. Власюк // Фінансове регулювання зрушень у економіці України: збірник тез доповідей учасників VІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, Мукачево, 29 березня 2022 р. – Мукачево: Вид-во МДУ, 2022. – С. 57-60. 
12. Власюк Н. І. Фінансові інструменти стимулювання регіонального розвитку. IX Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія розвитку України: Фінансово-економічний та гуманітарний аспекти», Київ, 17 жовтня 2022 року. С. 51-55.
13. Власюк Н. І. Податкові інструменти стимулювання розвитку органів місцевого самоврядування. X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми обліково аналітичного процесу в управлінні підприємницькою діяльністю», Мукачево, 27 жовтня 2022 р. С.
14. Власюк Н. І. Проблеми взаємозв’язку інфляції та безробіття / Н. І. Власюк, Ю.І. Момрик // ІI Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених “Актуальні проблеми розвитку фінансово-економічної системи: пріоритети та перспективи” м. Львів, 20 жовтня  2022 р. С. 105-107.
15. Власюк Н. І., Піддубний Б. С. Особливості бюджетної політики України в умовах децентралізації / Н. І. Власюк, Б. С. Піддубний // ІI Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених “Актуальні проблеми розвитку фінансово-економічної системи: пріоритети та перспективи” м. Львів, 20 жовтня  2022 р. С. 150-153.
16.Власюк Н. І. Особливості проведення експортно-імпортних операцій в Україні за умов воєнного стану / Н. І. Власюк // ІV Міжнародна науково-практичноа інтернет-конференція “Механізми забезпечення сталого розвитку економіки: проблеми, перспективи, міжнародний досвід”, 19 травня 2023 м. Харків.  
17. Власюк Н. І. Державне регулювання цін в умовах воєнного стану / Н. І. Власюк // IV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Облік і оподаткування: контрольно-аналітичний аспект". Ірпінь, 18 травня 2023 р.
18. Власюк Н. І. Державне митне регулювання в умовах воєнного стану / Н. І. Власюк // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення», Львів, ЛТЕУ 1-2 червня 2023 р.  
19.Власюк Н. І. Публічні фінанси України в умовах війни / Н. І. Власюк // X Міжнародна науково-практична конференція  “Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти”, 20 жовтня 2023 року, м. Київ
20. Власюк Н. І. Особливості керування фінансовими ресурсами підприємств в умовах воєнного стану / Н. І. Власюк // І Всеукраїнська науково-практична конференція «Трансформаційні процеси в економіці: від конкуренції до кооперації», м. Хмельницький, 26 жовтня 2023 року
21. Власюк Н. І. Інструменти підтримки бізнесу України в умовах воєнного стану / Н. І. Власюк // ХІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми обліково-аналітичного процесу в управлінні підприємницькою діяльністю», 26 жовтня 2023 р., м. Мукачево
22. Власюк Н. І. Державний контроль у сфері ціноутворення під час воєнного стану / Н. І. Власюк // V Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна парадігма публічного управління», 30 лиспопада-2 грудня 2023 р., ЛНУ, м. Львів.

Підручники, посібники
1.    Власюк Н.І. Податкова система: навч. посібник для студентів всіх спеціальностей, 2-ге вид. перероб. і доп. / Н.І.Власюк, Т.В.Мединська. - Львів: В-во «Магнолія -2006», 2010. – 275с.
2.    Власюк Н.І. Фінансовий аналіз: навч. посібник для студентів спеціальності «Фінанси» / Н.І.Власюк. - Львів: В-во «Магнолія -2006», 2010. – 328 с.
3.    Власюк Н.І. Місцеві фінанси: навч. посібник для самостійного вивчення дисципліни / Н.І.Власюк, Т.В.Мединська, М.І.Мельник. - Львів: В-во Львівської комерційної академії, 2010. - 284 с.
4.    Власюк Н. І. Місцеві фінанси: навч. посібник / Н.І.Власюк, Т.В.Мединська, М.І.Мельник. - Київ: В-во «Алерта», 2011. – 328 с.
5.    Власюк Н.І. Податкова система: навч. посібник 3-є вид., перероб. та доповнене / Н.І.Власюк, Т.В.Мединська. - Львів: В-во «Магнолія -2006», 2012. – 424 с.
6.    Власюк Н. І. Фінансовий аналіз: навч. посібник / Н. І. Власюк. - Львів: В-во ЛКА, 2016. – 312 с.
7.    Власюк Н. І. Особливості та прикладні інструменти вирівнювання видатків місцевих бюджетів. Розділ 2. Фінансові механізми та інструменти подолання дисбалансів соціально-економічного розвитку України: [монографія] / За ред.. д.е.н., проф.. Васильціва Т. Г.. – Львів: Видавництво ТзОВ «Ліга-Прес», 2016. – 596 с. (С. 53-117).
8.    Власюк Н.І. Місцеві фінанси : навчальний посібник / Н. І. Власюк. – Львів : видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2020. – 260 с.
9. Власюк Н. І. Фінансовий аналіз: навч. посібник.  Львів: Видавництво «Магнолія-2006», 2022. – 254 с.

Навчально-методична робота
1. Власюк Н. І. Місцеві фінанси. Методичні вказівки та завдання для практичних занять, самостійної роботи, поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» / Н. І. Власюк. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2020. – 68 с.
4. Власюк Н.І., Андрейків Т.Я. Ціни і ціноутворення. Методичні вказівки та завдання для практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування», 051 «Міжнародна економіка»  ОПП «Економіка» та 071 «Облік і оподаткування» ОПП «Облік оподаткування». - Львів: В-во ЛТЕУ, 2021. – 40 с.
5. Власюк Н.І., Андрейків Т.Я. Ціни і ціноутворення. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи, тестові завдання для підсумкового і поточного контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування», 051 «Міжнародна економіка» ОПП «Економіка» та 071 «Облік і оподаткування» ОПП «Облік оподаткування». - Львів: В-во ЛТЕУ, 2021. – 60 с.
6. Власюк Н.І., Андрейків Т.Я. Ціни і ціноутворення (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи, тестові завдання для підсумкового і поточного контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня. - Львів: В-во ЛТЕУ, 2021. – 60 с.
7. Власюк Н.І., Андрейків Т.Я. Ціни і ціноутворення (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання для практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня. - Львів: В-во ЛТЕУ, 2021. – 40 с.
8. Чуй І. Р., Мицак О. В., Власюк Н. І., Андрейків Т. Я. Методичні рекомендації з організації практики для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форм навчання. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2021. – 40 с.
9. Власюк Н.І. Фінансовий аналіз. Методичні вказівки і тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування». Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. 64 с.
10. Власюк Н.І., Андрейків Т.Я. Ціни і ціноутворення: конспект лекцій. – Львів: В-во ЛТЕУ, 2022. –128 с.
11. Власюк Н.І. Фінансовий аналіз. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування». Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. 40 с.
12. Власюк Н.І. Фінансовий аналіз. Методичні вказівки та завдання до практичних, семінарських занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування». Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. 72 с.
13. Власюк Н. І. Місцеві фінанси (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня. - Львів: В-во ЛТЕУ, 2022. – 66 с.
14. Власюк Н.І. Місцеві фінанси: конспект лекцій. - Львів: В-во ЛТЕУ, 2022. –109 с.
15. Власюк Н. І. Місцеві фінанси (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня. - Львів: В-во ЛТЕУ, 2022. – 37 с.
16. Власюк Н. І. Місцеві фінанси (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання до практичних, семінарських занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня. - Львів: В-во ЛТЕУ, 2022. – 45 с.
17. Власюк Н. І. Митна політика і митне регулювання (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня. - Львів: В-во ЛТЕУ, 2022. – 69 с.
18. Власюк Н.І. Митна політика і митне регулювання: конспект лекцій. - Львів: В-во ЛТЕУ, 2022. –119 с.
19. Власюк Н. І. Митна політика і митне регулювання (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня. - Львів: В-во ЛТЕУ, 2022. – 34 с.
20. Власюк Н. І. Митна політика і митне регулювання (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання до практичних, семінарських занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня. - Львів: В-во ЛТЕУ, 2022. – 41 с.
21. Власюк Н. І., Андрейків Т. Я. Бюджетна система. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування». - Львів: В-во ЛТЕУ, 2022. – 81 с.
22. Власюк Н.І., Андрейків Т.Я. Бюджетна система: конспект лекцій. - Львів: В-во ЛТЕУ, 2022. – 181 с.
23. Власюк Н. І., Андрейків Т. Я. Бюджетна система. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування». - Львів: В-во ЛТЕУ, 2022. – 53 с.
24. Власюк Н. І., Андрейків Т. Я. Бюджетна система. Методичні вказівки та завдання до практичних, семінарських занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування». - Львів: В-во ЛТЕУ, 2022. – 54 с.
25.Власюк Н.І. Фінансовий аналіз: конспект лекцій. - Львів: В-во ЛТЕУ, 2022. –116 с.
26.Власюк Н. І. Бюджетний менеджмент (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня. - Львів: В-во ЛТЕУ, 2023. – 62 с.
27. Власюк Н.І. Бюджетний менеджмент: конспект лекцій. - Львів: В-во ЛТЕУ, 2023. –102 с.
28. Власюк Н. І. Бюджетний менеджмент (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня. - Львів: В-во ЛТЕУ, 2023. – 30 с.
29. Власюк Н. І. Бюджетний менеджмент (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання до практичних, семінарських занять для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня. - Львів: В-во ЛТЕУ, 2023. – 43 с.
30. Черкасова С.В., Рущишин Н. М., Власюк Н. І. Методичні рекомендації з організації виробничої практики для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок». – Львів: В-во ЛТЕУ, 2023.    
31. Дистанційний курс з дисципліни «Фінансовий аналіз» [Електронний ресурс] – Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php
32. Дистанційний курс з дисципліни «Бюджетна система» [Електронний ресурс] – Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php
33. Дистанційний курс з дисципліни «Місцеві фінанси» [Електронний ресурс] – Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php
34. Дистанційний курс з дисципліни «Ціни і ціноутворення» [Електронний ресурс] – Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php
35. Дистанційний курс з дисципліни «Митна політика і митне регулювання» [Електронний ресурс] – Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php
36. Дистанційний курс з дисципліни «Бюджетний менеджмент» [Електронний ресурс] – Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php

Організаційна діяльність
1. Заступник завідувача кафедри з практичної підготовки та профорієнтаційної роботи
2. Куратор академічної групи.

Підвищення кваліфікації
1.    ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І.Долішнього НАН України» (29 січня 2020 р. - 30 березня 2020 р.). Довідка № 1/221 від 26.06.2020 р.
2.    КНП «Освітня агенція міста Києва», Освітній Хаб міста Києва, 13.12.2020 р. Сертифікат № 82691056 від 13.12.20р.
3.    Участь в онлайн-форумі на тему «Інновації в освіті, бізнесі, ІТ та культурі: світогляд та практичні кейси», 25.02.2021р. Сертифікат № ПК-К 21-02/039 від 25.02.21р.
4. Участь в онлайн-форумі на тему «Лідері освітніх змін», 16.12.2021р. Сертифікат № ПК-К 21-12/045 від 16.12.21р.
5.Участь в онлайн-форумі на тему «Психологічне здоров’я освітян», 14 вересня 2023 р. Сертифікат № ПК-К 23-09/055 від 14.09.23р. (6 год. – 0,2 кредити ЄКТС)

Перелік нагород та заохочень
1.    Грамота ЛТЕУ (2016 р.).
2.    Грамота львівської обласної ради (2018 р.).

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Додаткова реєстрація для складання ЄВІ /ЄФВВ для вступу до магістратури/аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен