Журибіда Наталія Романівна

Доктор філософії, старший викладач
кафедри фінансів, економічної безпеки, банківської справи та страхового бізнесу (за сумісництвом)

ORCID ID: http://orcid.org/0000-0001-9055-3626

79005, м. Львів, вул. Братів Тершаківців, 2а, каб. 417
e-mail: febbssb@ukr.net

Короткі біографічні відомості
Закінчила Львівський національний університет ім. Івана Франка у 2013 р. за спеціальністю «Фінанси і кредит», здобула кваліфікацію магістра з фінансів і кредиту.
У 2020 р. успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії на тему: "Формування системи економічної безпеки банків України" за спеціальністю 051 "Економіка".
З жовтня 2022 р. працює на посаді старшого викладача кафедри фінансів, економічної безпеки, банківської справи та страхового бізнесу (за сумісництвом).

Основні дисципліни, що викладає:
1. Фінансовий менеджмент у банку
2. Фінансово-економічна безпека суб'єктів господарювання

До наукових інтересів викладача відносяться питання: фінансова діяльність підприємств, механізми забезпечення економічної безпеки банків на макро- та мікрорівнях.

Основні наукові праці:
1. Організаційно-фінансове забезпечення економічної безпеки банків України / О. І. Копилюк, Н. Р. Журибіда, О. М. Музичка, Ю. М. Нікольчук: монографія. Львів: СПОЛОМ, 2021. 240 с.
2. Kopylyuk O., Zhuribida N., Tymchyshyn J., Muzychka O. Methodical tools for integrated assessment  of the economic security of ukraine’s banks. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. 2022. No 1(42). С. 26-33. Наукометрична база Web of Science.
3. Музичка О. М. Журибіда Н. Р., Галько Є. О. Методичні підходи до оцінювання рівня фінансової безпеки банків. Бізнес-інформ. 2019. № 3. С. 322-327. Наукометрична база Index Copernicus.
4. Журибіда Н. Р. Цільові орієнтири та функціональні аспекти економічної безпеки банків. Вісник Одеського національного університету.  Серія: Економіка.  2019. Т. 24. Вип. 4(77). С. 123-127. Наукометрична база Index Copernicus, Internationals Journal Master List
5. Журибіда Н. Р. Вдосконалення інструментарію оцінювання рівня економічної безпеки банків. Бізнес навігатор. 2019. № 6(55). С. 81-86. Наукометрична база Index Copernicus, Crossref
6. Копилюк О. І., Журибіда Н. Р., Комплексний підхід до оцінювання рівня економічної безпеки банків України. Регіональна економіка. 2020. № 1. С. 92-99. Наукометрична база Index Copernicus.
7. Журибіда Н. Р. Особливості формування стратегії економічної безпеки банків. Причорноморські економічні студії. 2020. Вип. 53. C. 25-30. Наукометрична база Index Copernicus Internationals Journal Master List

Матеріали участі у науково-практичних конференціях
1. Журибіда Н. Р., Копилюк О. І., Музичка О. М. Антикризове управління як інструмент забезпечення економічної безпеки банків. Трансформація фінансово-кредитних відносин в умовах цифрової економіки: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (Одеса 13-14 червня 2019 р.): Одеса: ОНЕУ, 2019. С. 208-212.
2. Журибіда Н. Р. Індикаторний підхід до оцінювання економічної безпеки банків. Економіка, облік, фінанси та право: стратегічні пріоритети розвитку в умовах глобалізації: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 5 грудня 2019 р.): у 10 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2019. Ч. 1. С. 43-45.
3. Журибіда Н. Р. Виклики та загрози функціонуванню банків України. Стратегії глобальної конкурентоспроможності: соціально-економічні виміри: матеріали VІІ міжнародної науково-практичної конференції “Стратегії глобальної конкурентоспроможності: соціально-економічні виміри”. Черкаси: Черкаський державний технологічний університет, 2020. С. 33-36.
4. Журибіда Н. Р. Ідентифікація загроз та небезпек у функціонуванні банків України. Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б. Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2020. С. 139-141.

Практична професійна діяльність
Директор ПП "Грона Делюкс" з 01.03.2018р.

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Реєстрація на ЄВІ та/або ЄФВВ для вступу до магістратури або аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен