Ковалик Наталія Василівна

к.філол.н., професор

тел.: 295-81-91
e-mail: bonaro515(at)gmail.com

посада: завідувач кафедри іноземних мов

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7095-4553
Researcher ID: F-9247-2019

Короткі відомості:
Закінчила відділення англійської філології факультету іноземних мов Львівського державного університету ім. Івана Франка у 1995 році (кваліфікація: “Філолог. Викладач англійської мови та літератури”).  
У 2010 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 — германські мови на тему: “Смислотвірні та прагматико-функціональні особливості лексеми service в англійських економічних і юридичних текстах”.

Нагороджена почесною трудовою відзнакою УКООПСПІЛКИ "Знак Пошани".

Загальний педагогічний стаж: 28 роки
Стаж роботи в ЛТЕУ: 23 років  

Основні дисципліни, що викладає
1.    Іноземна мова спеціальності (англійська)
2.    Ділова іноземна мова (англійська)
3.    Іноземна мова наукового та ділового спілкування (англійська)

Автор понад 100 опублікованих наукових та навчально-методичних праць, серед яких — 3 підручники (два з яких мають Гриф МОН України) та 5 навчальних посібників (два з яких мають Гриф МОН України); близько 50 наукових публікацій, які включено до міжнародних наукометричних баз та фахових видань.

Наукова діяльність
ORCID ID: 0000-0001-7095-4553
Researcher ID: F-9247-2019

Наукові зацікавлення охоплюють широкий спектр  проблем як традиційної (дослідження мови як знакової системи, дослідження системно-структурних властивостей мови, дослідження проблем значення та смислу, суті інваріантного значення, дослідження семантичної структури слова), так і когнітивної лінгвістики (дослідження проблем категоризації, лінгвокогнітивне моделювання мови, лінгвоконцептологія, фреймове моделювання дискурсу тощо):
1. Kovalyk N. and Tymochko L. (2020). Quantitative Data Analysis of Water Concept in English Water Management Metadiscourse (doi: 10.15388/RESPECTUS.2020.37.42.41.). Respectus Philologicus, (37(42), pp. 91-103. Scopus.
2. Ковалик Н.В., Тимочко Л.М. (2023). Лінгвостатистичний аналіз еколого-економічного концепту WATER. / Науково-практичний журнал «Закарпатські філологічні студії».  − Випуск 27, Том 2.  – С. 85-93.
(DOI https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2022.27.2.16). Фахове видання.
3. Ковалик Н.В., Тимочко Л.М., Демчук Н.М. (2023). Матеріально-структурні ознаки базового концепту marché у терміносистемі маркетингової діяльностіфранцузької мови. / Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. «Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика».  − Випуск 2(34). – С. 37-42.
(DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2659.2023.34.07). Фахове видання.
4. Ковалик Н.В., Тимочко Л.М., Демчук Н.М. (2022). Лінгвалізація еколого-економічного концепту WATER в умовах війни. / Науково-практичний журнал «Закарпатські філологічні студії».  − Випуск 25, Том 1. – С. 111-118.
(DOI https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2022.25.1.21).Фахове видання.
5. Ковалик Н.В., Тимочко Л.М. Фреймовий аналіз концепту water в англомовному водогосподарському метадискурсі (на матеріалі Водної рамкової директиви ЄС) / East European Scientific Journal (Warsaw, Poland). – №11 (39), Part 4, 2018. – С. 52-58.Фахове видання.
6. Ковалик Н.В. Методологія фреймового моделювання субдискурсу екології та природних ресурсів / Лінгвістичні студії / Linguistic Studies / Міжнародний збірник наукових праць Донецького НУ (Вінниця). – №33, 2017. – С. 108-113.Фахове видання.
7. Ковалик Н.В. Когнітивний підхід до вивчення мовних явищ у розрізі концептуальної картини світу // Мова і культура (Науковий журнал). — К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. — Вип. 17. — Т. VII (175). — С. 100-109. Фахове видання.
8. Kovalyk N. Cognitive Approach in Linguistic Phenomena Learning in the Context of Conceptual World Picture / Podkarpackie Forum Filologiczne. Seria Językoznawstwo. — Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu, 2014. — Pp. 125–136. Фахове видання.
9. Ковалик Н.В. Використання статистичних показників варіації у дослідженні еколого-економічного концепту WATER. / Н.В. Ковалик, Л.М. Тимочко // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б. Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 01-02 червня 2023 р. С. 507-509.
10. Ковалик Н.В. Особливості викладання іноземної мови для здобувачів наукового ступеня доктора філософії у Львівському торговельно-економічному університеті. / Н. В. Ковалик, Л. М. Тимочко // XI Міжнародна науково-практична конференція «Actual problems of learning and teaching methods», 06-09 грудня 2022 р., Відень, Австрія. – С. 290-294.
11. Ковалик Н.В. Концепт «Вода»: тематична група «Водойми і їх частини» (на матеріалі англійської та української мов). / Н. В. Ковалик, Л. М. Тимочко // ХІ Міжнародна науково-практична конференція “Innovations and Prospects of World Science”. м. Ванкувер, Канада 22-24 червня 2022 р. – С. 185-188.
12. Ковалик Н.В. Англомовна наукова стаття як вид академічного письма. / Н.В. Ковалик, Л.М. Тимочко, Г.С. Возняк // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б..  Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 01-02 червня 2022 р.  С. 507-509.
13. Ковалик Н.В. Elements of Descriptive Statistics in English Water Management Metadiscourse Studies. / Н. В. Ковалик, Л. М. Тимочко // V Міжнародна науково-практична конференція “Results of Modern Scientific Research and Development”. м. Мадрид, Іспанія 25-27 липня 2021р. – С. 185-188.
14. Ковалик Н.В. Study of WATER concept in Linguistics. / Н.В. Ковалик, Л.М. Тимочко // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б..  Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 02-03 червня 2021 р.  С. 349-350.
15. Ковалик Н.В. Про кількісні методи у лінгвістиці / Н.В. Ковалик, Л.М. Тимочко // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б..  Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 18-19 червня 2020 р.  372 с. – С. 349-350.
16. Ковалик Н.В. Організація дистанційної освіти в умовах пандемії COVID-19: досвід кафедри іноземних мов ЛТЕУ / Н.В. Ковалик // X Міжнародна науково-практична конференція “Topical Issues of the Development of Modern Science”. – м. Софія, Болгарія, 04-06 червня 2020 р.
14. Ковалик Н.В. Data Analysis of Water Concept in English Water Management Metadiscourse / Н.В. Ковалик, Л.М. Тимочко // Міжнародна науково-практична конференція: "Питання сучасної філології в контексті взаємодії мов і культур". Венеціанський університет Ка’Фоскарі, м. Венеція, Італія 27-28 грудня 2019 р.
17. Ковалик Н.В., Тимочко Л.М. Фреймовий аналіз концепту water в англомовному водогосподарському метадискурсі (на матеріалі Водної рамкової директиви ЄС) / East European Scientific Journal (Warsaw, Poland). – №11 (39), Part 4, 2018. – С. 52-58.
18. Nataliia Kovalyk. Cognitive Analysis of Water Management Metadiscourse / Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні філологічні дослідження: поєднання інноваційних і традиційних підходів". Навчальний університет Сулхан-Саба Орбеліані, м. Тбілісі, Грузія. 27-28.04.2018р.
19. Ковалик Н.В. Методологія фреймового моделювання водогосподарського метадискурсу / Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми філологічних наук: досвід науковців та освітян Польщі і України" : матеріали конф., 28-29 квітня 2017р. — Люблінський науково-технологічний парк,м. Люблін, Польща. – С. 88-91.

Навчально-методична робота
Підручники/Посібники

1. Ковалик Н.В. Англійська мова для аспірантів та здобувачів наукового ступеня доктора філософії : підручник / Н.В. Ковалик, Л.М. Тимочко, Н.О. Зайшла. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 424 с.
2. Ковалик Н.В. Англійська мова з основ інформаційних систем та технологій [текст] підручник / Н.В. Ковалик, Н.О.Зайшла, Л.М. Тимочко — Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2018. — 433 с.
3. Ковалик Н.В. Англійська мова з основ міжнародної економіки / English for International Economics : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Н.В. Ковалик, Н.О. Зайшла, Л.М. Тимочко. – К. : "Центр учбової літератури", 2020. – 3-тє вид. – 480 с. Гриф МОН України (Лист № 1/11-6440 від 30.04.2014 р.).
4. Ковалик Н.В. Basic English for Law Students / Англійська мова для студентів-правників // Н.В. Ковалик, Д.М. Дубравська, Г.М. Сорока,  Г.С. Децик. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2023. – 320с.
5. Ковалик Н.В. Ділова іноземна мова: бізнес-курс англійської мови. Business English: Dare to be ... : навч. посібн. для студ. вищ. навч. закл. / Н.В. Ковалик, О.І. Ванівська. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2020. – 2-ге вид. – 200 c.
6. Ковалик Н.В. Law for Business [Текст] / Англійська мова для юристів : спецкурс з комерційного права : навч. посібник / Н. В. Ковалик, О. А. Цюк. – Львів : Новий світ-2000, 2016. – 2-ге вид. – 246 с.
7. Англійсько-український навчальний словник юридичної лексики / Н. В. Ковалик, Л. Є. Романчук. – Львів : Вид-во ЛКА, 2010. – 156 с.
Навчально-методичні розробки
8. Ковалик Н.В. Ділова іноземна мова (англійська). Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти усіх спеціальностей ЛТЕУ. / Н. В. Ковалик, Л. М. Тимочко, Г.С. Возняк. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2023. – 33 c.
9. Ковалик Н.В. Ділова іноземна мова (англійська). Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти усіх спеціальностей ЛТЕУ (на прикладі тематичного блоку “Business Organizations”). / Н. В. Ковалик, Л. М. Тимочко, Г.С. Возняк. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2023. – 78 c.
10. Ковалик Н.В. Ділова іноземна мова (англійська). Методичні вказівки та завдання для практичних занять здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти усіх спеціальностей ЛТЕУ (на прикладі тематичного блоку “Commercial Papers ”). / Н. В. Ковалик, Л. М. Тимочко, Г.С. Возняк. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2023. –76c.
11. Ковалик Н.В. Іноземна мова наукового та ділового спілкування (англійська). Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня усіх спеціальностей ЛТЕУ. / Н. В. Ковалик, Л. М. Тимочко, Г. С. Возняк. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 51 c.
12. Ковалик Н.В. Іноземна мова наукового та ділового спілкування (англійська). Методичні вказівки та завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня усіх спеціальностей ЛТЕУ. / Н. В. Ковалик, Л. М. Тимочко, Г. С. Возняк. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 53 c.
13. Ковалик Н.В. Методичні вказівки та завдання для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти усіх спеціальностей ЛТЕУ.  / Н. В. Ковалик, Л. М. Тимочко, Г. С. Возняк. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2023. – 56 c.
14. Ковалик Н.В. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти усіх спеціальностей ЛТЕУ. / Н. В. Ковалик, Л. М. Тимочко, Г. С. Возняк. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2023. – 60 c.
15. Ковалик Н.В. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти усіх спеціальностей ЛТЕУ. / Н. В. Ковалик, Л. М. Тимочко, Г. С. Возняк. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2023. –  48 c.

Підвищення кваліфікації
1. Стажування у London School of English – Lviv при Міжнародному освітньо-методичному центрі Dinternal Education (сертифікат про стажування, 10.02.2020 – 10.05.2020, 150 год / 5 кредитів).
2. Онлайн-лекція: “Entrepreneurial Communications”. Ukraine Global Faculty, Lecturer: FELIX LITVINSKY (Managing Director of Blackstone LaunchPad at Cornell University). - 11.04.2023 - сертифікат учасника; тривалість – 2 (дві) ак. год. / 0,1 кр.)
3. Онлайн-лекція: “Earth-wide dangerous challenges: climate and biodiversity”. Ukraine Global Faculty, Lecturer: ERNST ULRICH VON WEIZSÄCKER (Honorary President of the Club of Rome, PhD) - 21.04.2023 - сертифікат учасника; тривалість – 2 (дві) ак. год. / 0,1 кр.)
4. Вебінар: “5 mistakes to avoid on the way to a successful educational brand” (Edunation Global (Poland), Presenters: Adam Jańczak, Błażej Ceglarski (Poland), 16 лютого 2023 року). - сертифікат учасника; тривалість – 2 (дві) ак. год. / 0,1 кр.)
5. Онлайн-тренінг: Speaking” and “Writing”: in-depth look at Pearson English International Certificate" (Міжнародний освітньо-методичний центр Dinternal Education, Спікер – Генадій Білоус (Київ), 22 лютого 2022 р.). - сертифікат учасника; тривалість – 2 (дві) ак. год. / 0,1 кр.)
6. Вебінар: "Use of English: effective and engaging revision of grammar and vocabulary"  (Macmillan Education – Ukraine / Trainer – Malcolm Mann (UK), 15 лютого 2022 р.). - сертифікат учасника; тривалість – 2 (дві) ак. год. / 0,1 кр.)
7. Онлайн-тренінг: Upper Secondary Academy; ТОВ «Дінтернал Ед’юкейшн»; керівник тренінгу: методист ТОВ «Дінтернал Ед’юкейшн» – Еліна Бойчук; 09.12.2021; сертифікат учасника; тривалість – 2 (дві) ак. год. / 0,1 кр.)
8. V Всеукраїнський онлайн форум викладачів англійської мови закладів вищої освіти України (Міжнародний освітньо-методичний центр Dinternal Education, 03-04 березня 2021 року). - сертифікат учасника; тривалість – 12 год. / 0,4 кр.)
9. Онлайн-тренінг “ЄВІ частина «Використання мови»: ефективні екзаменаційні стратегії та підходи до виконання завдань” (Міжнародний освітньо-методичний центр Dinternal Education, Тренер – Sam McKean (UK), 22 лютого 2021 року). - сертифікат учасника; тривалість – 2 (дві) ак. год. / 0,1 кр.)
10. Онлайн-тренінг “Єдиний вступний іспит з англійської мови для абітурієнтів у магістратуру: типи завдань та стратегії підготовки студентів до іспиту” (Міжнародний освітньо-методичний центр Dinternal Education, Тренер – Sam McKean (UK), 08 лютого 2021 року). - сертифікат учасника; тривалість – 2 (дві) ак. год. / 0,1 кр.)
11. Вебінар “Teaching the teachers: different approaches to improve teachers' expertise” (Міжнародний освітньо-методичний центр Dinternal Education, Trainer – Graham Jones (UK), 25 листопада 2020 року). - сертифікат учасника; тривалість – 2 (дві) ак. год. / 0,1 кр.)
12. “How to teach exam students online with Gold Experience 2nd Edition” (Trainer – Billie Jago (UK), 17 квітня 2020 р.). - сертифікат учасника; тривалість – 2 (дві) ак. год. / 0,1 кр.)
13.“Ефективне використання платформи MyEnglishLab для дистанційного навчання” (Тренер –Юлія Киянець (Україна), 22 квітня 2020 р.). - сертифікат учасника; тривалість – 2 (дві) ак. год. / 0,1 кр.)
14. “Developing Speaking Skills for Discussion-based Exam Test” (Reporter – Sam McKen (UK), 05 травня 2020 р.). - сертифікат учасника; тривалість – 2 (дві) ак. год. / 0,1 кр.)
15. “The Roadmap to Speaking Success” (Reporter – Kris Kirby (UK), 05 травня 2020). - сертифікат учасника; тривалість – 2 (дві) ак. год. / 0,1 кр.)
16. “Top Quality Teaching” (Reporter – Kris Kirby (UK), 27 лютого 2020 р.). - сертифікат учасника; тривалість – 2 (дві) ак. год. / 0,1 кр.)
17. "Reforming Higher Education in Ukraine". – ІІІ Всеукраїнський форум викладачів англійської мови (Київ, Київський національний торговельно-економічний університет, 8-9 листопада 2019 р.). - сертифікат учасника; тривалість – 12 год. / 0,4 кр.)

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Реєстрація на ЄВІ та/або ЄФВВ для вступу до магістратури або аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен