Степанов Андрій Валерійович

доцент кафедри іноземних мов
заступник декана факультету міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій

79010, м. Львів, вул. Братів Тершаковців 2а, каб. 517
тел. (робочий): +38 (032) 295-81-91
e-mail: stepanovandriy@gmail.com

Короткі відомості:
У 2005 році закінчив з відзнакою Львівський національний університет ім. Івана Франка, факультет іноземних мов. Кваліфікація: «Магістр філології. Викладач іспанської і англійської мови та світової літератури. Викладач французької мови та літератури».
У 2007 році закінчив Інститут післядипломної освіти Львівської комерційної академії за спеціальністю «Фінанси». Кваліфікація: «Спеціаліст з фінансів».
Автор понад 70 опублікованих наукових та навчально-методичних праць, серед яких 6 зарубіжних англомовних колективних монографій, 18 статей у фахових виданнях (категорія В), 4 навчальних посібника, 2 підручника.

Загальний педагогічний стаж: 17 років
Стаж роботи в ЛТЕУ: 17 років

Основні дисципліни, що викладає:

  • Іноземна мова (англійська)
  • Іноземна мова професійного спрямування (англійська)
  • Друга іноземна мова (іспанська)
  • Глобальні екологічні проблеми в міжнародному бізнесі (англійська мова викладання)

Наукова діяльність:

ORCID ID:  https://orcid.org/0000-0001-7430-9578
Researcher ID: F-6970-2019
Google Scholar ID: https://scholar.google.com/citations?user=nTZ4ga8AAAAJ&hl=en

Займається науковою роботою в межах науково-дослідної теми кафедри іноземних мов: «Філологічні дослідження та їх застосування з прикладною метою». Окрім цього, є відповідальним виконавцем науково-дослідної теми «Розробка комп'ютерних технологій перевірки знань на базі різних принципів побудови тестових завдань з застосуванням баз даних, Інтернет та мультимедійних засобів» (реєстраційний номер 0119U002321), наказ ректора ЛТЕУ №35/01 від 12.02.2019 р.
Автор (співавтор) 50 наукових праць, в т.ч. 6 зарубіжних англомовних колективних монографій, 18 статей у фахових виданнях (категорія В), 27 тез доповідей; учасник понад 40 міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій.

Сфера наукових інтересів: лексична семантика, національні варіанти мови, явище термінологізації, лінгводидактика.

Наукові праці:
1.    Степанов А.В. Semantic and Pragmatic Aspects of Rhetorical Questions in Spanish / A. Stepanov, O. Saifutdinova  // The theory of studying spirituality, writing, features of languages of different peoples and generalization of acquired knowledge: collective monograph / Kovalova T., Sushkova O., Stepanov A., Saifutdinova O., etc. – Іnternational Science Group. – Boston: International Science Group, Primedia eLaunch, 2022. 283 р. – Pp. 77-86. ISBN – 979-8-88526-757-1. DOI – 10.46299/ISG.2022.MONO.PHILOL.1
2.    Степанов А.В. Using Foreign Languages for Career Guidance and University Promotion. / Ju.V. Polyakova, A.V. Stepanov, T.M. Lisna // Moderní aspekty vědy: Svazek XIX Díl mezinárodní kolektivní monografie. – Jesenice, Česká republika: Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o., 2022. str. 280. - Pp. 100-112.
3.    Степанов А.В. Sociocultural Competences as Essential Components in Teaching English / Poliakova Ju., Stepanov A., Lisna T. // Theoretical foundations of the functioning of Education. Ways to improve the effectiveness of educational activities. Monograph. Theoretical foundations of the functioning of Education. Ways to improve the effectiveness of educational activities / Теоретичні основи функціонування освіти. Шляхи підвищення ефективності освітянської діяльності (Педагогічні науки). Монографія. – Boston: International Science Group, Primedia eLaunch LLC, 2021. – 674 р. – Рр. 458-467. ISBN - 978-1-63848-668-8. DOI - 10.46299/ISG.2021.MONO.PED. II
4.    Степанов А.В. Semantic Features of Diminutives and Augmentatives in Modern Spanish / Семантичні особливості демінутивів і аугментативів у сучасній іспанській мові / А.В. Степанов // Scientific Achievements of European Countries in the Field of Philological Research. Monograph / Наукові досягнення країн Європи в галузі філологічних досліджень. Монографія. – Cuiavian University, Wloclawek, Poland: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2020. – P. 2. – 692 p. – Рр. 525-544. DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-588-56-3.2.12
5.    Степанов А.В. Methodological Aspects of Training English Speaking Competences for Specialists in Economics, International Relations and Business Administration: a Communicative Approach / Методичні аспекти формування усної англомовної компетенційї при підготовці фахівців з економіки, міжнародних відносин та управління і адміністрування: комунікативний підхід / Ю.В. Полякова, А.В. Степанов // Pedagogy Тheory: Innovation in Еducation, Тeaching Рractice and Мethods. Monograph / Теорія педагогіки: інновації в освіті, практика і методи навчання. Монографія. – Boston: International Science Group, Primedia eLaunch LLC, 2020. – 343 р. – Рр. 269-277. ISBN - 978-1-64871-700-0, DOI- 10.46299/isg.2020.MONO.PED.I
6.    Степанов А.В. Priorities and Directions of Institutional Support of Export Activities of Ukraine / Poliakova Ju., Shaida O., Stepanov A. // Anti-Crisis Management: State, Region, Enterprise. – Collective monograph. – Riga, Latvia: “Publishing House “Baltija Publishing”, 2020. – 264 p. – Рр. 63-77. ISBN 978-9934-26-020-9. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-020-9-5
7.    Степанов А.В. Extracurricular Educational Activities as an Effective Method of Teaching English / A.V. Stepanov // The XVІ International Science Conference « Actual Problems of Science and Practice», May 31 – June 02, Stockholm, Sweden. 2021 p. – Pp. 88-90. URL https://eu-conf.com/events/actual-problems-of-science-and-practice/?utm_ source=eSputnik-promo&utm_medium=email&utm_campaign=Sbornik_materialov_ konferencii_opublikovan&utm_content=1042428435.
8.    Степанов А.В. Communicative and Functional Aspects of Rhetorical Questions / A.V. Stepanov // Problems and Perspectives of Modern Science and Practice. Abstracts of II International Scientific and Practical Conference. SH SCW "NEW ROUTE" Graz, Austria, 2020. Pp. 281-284. URL: https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2020/02/II-problems-and-perspectives-of-modern-science-and-practice.pdf
9.    Степанов А.В. Distance Courses as a Tool of Foreign Language Teaching and Learning: a Lviv University of Trade and Economics Experience / A.V. Stepanov // Modern Information Technologies and Their Implementation in the Processes of Social and Technical Project Management. Abstracts of IV International Scientific and Practical Conference. Boston, USA, 2020. Pp. 28-30. URL: https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2020/02/IV-Conference-BostonUSA.pdf.
10.    Степанов А.В. Developing Communication Skills in English for Business and Administration / A.V. Stepanov // Problems of Implementation of Science into Practice. Pedagogical Science. Theory, Practice and Methods of Teaching. Abstracts of XIII International scientific and practical conference. Oslo, Norway, 2020. Рp. 398-401. URL: https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2020/04/XIII-Conference-20-21-Oslo-Norway.pdf
11.    Степанов А.В. Patenting Activities and Technological Development in the Global Economy / Poliakova Ju., Shaida O., Stepanov A. // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: «Економіка і управління». – 2020. – №4. – Том 31 (70). – С. 16-20.
12.    Степанов А.В. The Role of Business Journalism in Modern International Business / Yu. Poliakova, O. Shaida, A. Stepanov // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – Херсон: Херсонський державний університет, Видавничий дім «Гельветика», 2019. – Вип. 33. – С. 16-18. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ej.kherson.ua/journal/economic_33/4.pdf.
13.    Степанов А.В. Бізнес-видання у розвитку підприємницької діяльності / Ю.В. Полякова, А.В. Степанов, О.Є. Шайда, // Праці Наукового товариства імені Шевченка. Економічний збірник. Том 2. – Львів, 2019. – С. 200-209.
14.    Степанов А.В. Комунікативний потенціал риторичного запитання в іспанській мові / А.В. Степанов, О. Ю. Сайфутдінова // Науково-виробничий журнал «Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки». – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2018. – № 4. – С. 96-100. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: humanities.stateandregions.zp.ua/archive/ 4_2018/20.pdf.
15.    Степанов А.В. Environmental Policy of Ukraine in the Context of European Integration: a Regional Dimension / Yu. Polyakova, A. Stepanov // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2018. - № 5 (16). – С. 24-29. – Режим доступу: www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/16_2018/06.pdf.
16.    Степанов А.В. Economic Diplomacy As a Communicative Tool for Foreign Economic Policy / O. Shaida, Yu. Polyakova, A. Stepanov // Науково-практичний журнал «Науковий погляд: економіка та управління». – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – № 2 (60). – С. 39-45. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: scientificview. umsf.in.ua/archive/2018/2_60_2018/7.pdf.

Навчально-методична робота:
Степанов А.В. – автор (співавтор) 43 навчально-методичних праць, в т.ч. 4 навчальних посібників, 2 підручників. Розробник дистанційних курсів з дисципліни «Іноземна мова (англійська)» для студентів І-ІІ курсів спеціальностей 292 «Міжнародні економічні відносини», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 051 «Економіка», 071 «Облік та оподаткування», 075 «Маркетинг», 061 «Журналістика»; з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування (англійська)» для студентів ІІІ курсу спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини»;  з дисципліни «Друга іноземна мова (іспанська)» (вибіркова дисципліна); з дисципліни «Глобальні екологічні проблеми в міжнародному бізнесі (англійська мова викладання)» для студентів І курсу спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» (ОПП «Міжнародний бізнес»).

Навчально-методичні праці:
1.    Степанов А.В., Онуфрик О.В. Англійська мова з основ управління та адміністрування: підручник. English for Communication in Business and Administration. – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2019. – 590 c.
2.    Степанов А.В., Лямзіна Н.К., Шукатка В.Г. Англійська мова. Словник економічних термінів. – Львів, Видавництво ЛКА, 2016. – 60 с.
3.    Асаул І.В, Степанов А.В., Данилова З.В. Англійська мова для фінансистів. English for Finance. Навчальний посібник. – Львів, Видавництво ЛКА, 2011. – 204 с.
4.    Данилова З.В., Асаул І.В, Степанов А.В. Англійська мова професійного вжитку. Business Companion in Finance. Підручник. – Львів: Видавництво ЛКА, 2010. – 176 с.
5.    Данилова З.В., Степанов А.В. Ділова англійська мова для маркетологів. Business English for specialists in marketing: Навчальний посібник. – Львів, Видавництво ЛКА, 2009. – 408 с.
6.    Ткач Н.Л., Степанов А.В. Іспанська мова для початківців. Lengua española. Curso inicial: Навчальний посібник. – Львів, Видавництво ЛКА, 2008. – 320 с.
7.    Москаль Т.М., Степанов А.В. Нормативна граматика французької мови. Grammaire du français: Навчальний посібник. – Львів, Видавництво ЛКА, 2008. – 224 с.

Організаційно-методична робота
2009 – 2011         Заступник завідувача кафедри іноземних мов з організаційних питань, секретар засідань кафедри іноземних мов.
2011 – 2014         Заступник завідувача кафедри іноземних мов з наукової роботи.
2014 – даний час     Заступник декана факультету міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій, секретар Вченої ради факультету МЕВ та ІТ, секретар науково-методичної комісії факультету МЕВ та ІТ.
Член Міжнародної асоціації викладачів англійської мови Oxford Teacher's Club (elt.oup.com/teachersclub) та Міжнародного освітньо-методичного центру Dinternal Education (https://elt.dinternal.com.ua)

Підвищення кваліфікації:  
Стажування:
1. Науково-методичне стажування на кафедрі іноземних мов для гуманітарних факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка, 19.04. 2021 – 25.06.2021 р. 180 год. 6 ECTS. Тема – Викладання іноземних мов у вищих закладах освіти.
2. Науково-методичне стажування на кафедрі іноземних мов для гуманітарних факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка, 1.04.2016 – 3.06.2016 р.
3. Науково-методичне стажування в Барселонському університеті (Іспанія): навчально-методичні курси «Навчання усного мовлення при викладанні іспанської мови», 28.06.2010 - 23.07.2010 р.
4. Науково-методичне стажування в Барселонському університеті (Іспанія): навчально-методичні курси «Іспанська мова для економіки та бізнесу», 1 – 30.07.2009 р.
5. Науково-методичне стажування на кафедрі іноземних мов для гуманітарних факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка, 16.02.2009 – 16.05.2009 р.

Науково-методичні семінари та вебінари:
1.    Онлайн-тренінг: Computer-based testing – best practice to make it smooth and easy / Практика комп'ютерного тестування у викладанні англійської мови. Керівник онлайн-тренінгу методист Marek Jakimowicz. Сертифікат учасника. 19.12.2022. 8 год., 0,3 ECTS.
2.    Онлайн-тренінг: Developing listening skills for the computer-based test / Розвиток навичок аудіювання при підготовці до комп'ютерного тестування з англійської мови. Керівник онлайн-тренінгу методист Marek Jakimowicz. Сертифікат учасника. 12.12.2022. 8 год., 0,3 ECTS.
3.    Онлайн-тренінг: Developing writing skills for the computer-based test / Розвиток навичок письма при підготовці до комп'ютерного тестування з англійської мови. Керівник онлайн-тренінгу методист Marek Jakimowicz. Сертифікат учасника. 05.12.2022. 8 год., 0,3 ECTS.
4.    Вебінар: Teaching Grammar through Critical Thinking. Методист Iryna Chernivchan. Організатори – освітній центр Grade та організація Cambridge Assessment English. 09.12.2022, 1 год., 0,03 ECTS.
5.    Вебінар: ABC komunikacji w języku obcym. Керівник вебінару: методист – Tomasz Róg. Організатор – освітня організація Edunation (Польща). 29.11.2022. 3 год. (180 хв.), 0,1 ECTS.
6.    Онлайн-тренінг: Developing Reading Skills for the Computer-based Test / Розвиток навичок читання при підготовці до комп'ютерного тестування з англійської мови. Керівник онлайн-тренінгу методист Marek Jakimowicz. Сертифікат учасника. 28.11.2022. 8 год., 0,3 ECTS.
7.    Онлайн-тренінг: Developing speaking skills for the computer-based test / Розвиток навичок усного мовлення при підготовці до комп'ютерного тестування з англійської мови. Керівник онлайн-тренінгу методист Marek Jakimowicz. Сертифікат учасника. 21.11.2022. 8 год., 0,3 ECTS.
8.    Онлайн-тренінг: Becoming friends with computer-based testing and how to benefit from this relationship / Переваги використання комп'ютерного тестування на заняттях з англійської мови. Керівник онлайн-тренінгу методист Marek Jakimowicz. Сертифікат учасника. 14.11.2022. 8 год., 0,3 ECTS.
9.    Онлайн-тренінг: Effective teaching with MyEnglishLab – let’s learn how to MEL! / Ефективне використання платформи MyEnglishLab для дистанційного навчання. Керівник вебінару методист Еліна Бойчук. Сертифікат учасника серія DE-45-2410202218-24632. 24.10.2022. 2 год., 0,07 ECTS.
10.    Онлайн-тренінг: Innovative tools of teaching English grammar with MyGRAMMARLab! / MyGRAMMARLab: Інноваційний інструмент для викладання та вивчення граматики англійської мови. Керівник вебінару методист Геннадій Білоус. Сертифікат учасника серія DE-45-2410202212-24632. 24.10.2022. 2 год., 0,07 ECTS.
11.    Oxford Professional Development Event: Get Started with Headway. Керівник вебінару методист Naomi Moir. 20.09.2022, 90 хв., 0,05 ECTS.
12.    Вебінар: The European Day of Languages in Your English Class. Керівник вебінару: методист – Ewa Torebko. Організатор - освітня організація Edunation (Польща). 15.09.2022. 3 год. (180 хв.), 0,1 ECTS.
13.    Онлайн-тренінг: Preparing Students for Pearson English International Certificate Young Learners. / Лінгвокраїнознавчий аспект викладання англійської мови в основній школі згідно із засадами реформи НУШ з посібником Across Ukraine. – Керівник вебінару методист Олена Міходуй. Сертифікат учасника серія DE-45-0909202216-24632. 09.09.2022. 2 год., 0,07 ECTS.
14.    Вебінар: 10 Classroom Games You Absolutely Must Know. Керівник вебінару: методист  – Paulina Dolęga. Організатор – освітня організація Edunation (Польща). 08.09.2022. 3 год. (180 хв.), 0,1 ECTS.
15.    Вебінар: Wybieram najlepszą platformę do szkolenia nauczycieli online. Керівник вебінару: методист  – Anna Popławska. Організатор - освітня організація Edunation (Польща). 24.05.2022. 3 год. (180 хв.), 0,1 ECTS.
16.    Вебінар: Foundations for Success with Q Skills 3rd Edition Керівник вебінару: методист – Joe McVeigh. Організатор – освітня організація Oxford University Press (Великобританія). 18.05.2022. 1,5 год. (90 хв.), 0,1 ECTS.
17.    Вебінар: The Power of Reading: Helping Students Become Competent Readers. Методист Iryna Avalishvili. Організатори – освітній центр Grade та організація Cambridge Assessment English. 11.05.2022, 1 год., 0,03 ECTS.
18.    Вебінар: Od obrazu do słowotoku. Niech patrzą i mówią. Керівник вебінару: методист – Małgorzata Klecuń. Організатор – освітня організація Edunation (Польща). 10.05.2022. 3 год. (180 хв.), 0,1 ECTS.
19.    Oxford professional Development Event: Oxford Day Online Керівник вебінару методист Naomi Moir. 30.03.2022, 3 год (180 хв.), 0,1 ECTS.
20.    Цикл вебінарів «Міжнародний досвід у публікаційній сфері. Успішні публікації у Scopus та Web of Science». 12-17.09.2021, директор науково-навчального центру компанії «Наукові Публікації» Єлизавета Батаєвa, 30 год., 1 ECTS.

Перелік нагород та заохочень:

  • Грамота Львівського торговельно-економічного університету (2014)
  • Почесна Грамота Львівського торговельно-економічного університету (2020)

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Реєстрація на ЄВІ та/або ЄФВВ для вступу до магістратури або аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен