Тимочко Леся Мирославівна

доцент кафедри іноземних мов

79010, м. Львів, вул. Братів Тершаковців 2а, каб.517
тел. (робочий): +38 (032) 295-81-91
e-mail: lessia222(at)yahoo.com

Короткі відомості:
Закінчила факультет іноземних мов Львівського державного університету імені Івана Франка, отримала диплом з відзнакою за спеціальністю: англійська мова та література (кваліфікація: “Філолог, викладач англійської мови та літератури”).

Загальний педагогічний стаж: 27 років
Стаж роботи в ЛТЕУ: 20 років

Основні дисципліни, що викладає
1. Іноземна мова (англійська)
2. Іноземна мова професійного спрямування (англійська)
3. Іноземна мова спеціальності (англійська)
4. Ділова іноземна мова (англійська)

Автор понад 60 опублікованих наукових та навчально-методичних праць, з-поміж яких: 3 підручники (один з яких має Гриф МОН України); близько 20 наукових публікацій (деякі з них включено до міжнародних наукометричних баз та фахових видань); дистанційні курси.

Наукова діяльність

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8732-729X
Researcher ID: F-8722-2019
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=U6Sw0GwAAAAJ

Сфера наукових інтересів: дослідження проблем категоризації, лінгвокогнітивне моделювання мови, лінгвоконцептологія, фреймове моделювання дискурсу тощо:
1.    Ковалик Н.В., Тимочко Л.М., Демчук Н.М. (2022). Лінгвалізація еколого-економічного концепту WATER в умовах війни. / Науково-практичний журнал «Закарпатські філологічні студії». − Випуск 25, Том 1. – С. 111-118. (DOI https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2022.25.1.21)
2.    Kovalyk N. and Tymochko L. (2020) “Quantitative Data Analysis of Water Concept in English Water Management Metadiscourse” (doi: 10.15388/RESPECTUS.2020.37.42.41.) Respectus Philologicus, (37(42), pp. 91-103.
3.    Ковалик Н.В., Тимочко Л.М. Фреймовий аналіз концепту water в англомовному водогосподарському метадискурсі (на матеріалі Водної рамкової директиви ЄС) / Н. В. Ковалик, Л. М. Тимочко // East European Scientific Journal (Warsaw, Poland). – №11 (39), Part 4, 2018. – С. 52-58.
4.    Особливості викладання іноземної мови для здобувачів наукового ступеня доктора філософії у Львівському торговельно-економічному університеті / Н. В. Ковалик, Л. М. Тимочко // XI Міжнародна науково-практична конференція «Actual problems of learning and teaching methods». м. Відень, Австрія, 06-09 грудня 2022 р. – С. 337-339.
5.    Концепт «Вода»: тематична група «Водойми і їх частини» (на матеріалі англійської та української мов). / Н. В. Ковалик, Л. М. Тимочко // ХІ Міжнародна науково-практична конференція “Innovations and Prospects of World Science”. м. Ванкувер, Канада 22-24 червня 2022р. – С. 185-188.
6.    Англомовна наукова стаття як вид академічного письма / Н.В. Ковалик, Л.М. Тимочко, Г.С. Возняк // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б..  Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 01-02 червня 2022 р.  С. 349-350.
7.    Elements of Descriptive Statistics in English Water Management Metadiscourse Studies / N. Kovalyk, L. Tymochko // Results of modern scientific research and development. Proceedings of the 3rd International scientific and practical conference. Barca Academy Publishing. Madrid, Spain. June 28-30, 2021. Pp. 21-27.
8.    Study of water concept in linguistics / Н. В. Ковалик, Л. М. Тимочко // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б..  Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 02 червня 2021 р.  328 с. – С. 310-311.
9.    Про кількісні методи у лінгвістиці / Н.В. Ковалик, Л.М. Тимочко // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б..  Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 18-19 червня 2020 р.  372 с. – С. 349-350.
10.    Data Analysis of Water Concept in English Water Management Metadiscourse / Kovalyk N.V., Tymochko L.M. // “Issues of Modern Philology in the Context of the Interaction of Languages and Cultures / Питання сучасної філології в контексті взаємодії мов і культур” : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Венеціанський університет Ка’Фоскарі, м. Венеція, Італія, 27-28 грудня 2019 р. – Venice, Italy, Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2019. – P. 111-114.
11.    Квантитативні характеристики концепту water в англомовному водогосподарському метадискурсі / Н. В. Ковалик, Л. М. Тимочко // Соціально-гуманітарні дослідження та інноваційна освітня діяльність: матеріали Міжнародної наукової конференції / [наук. ред. О.Ю. Висоцький]. – Дніпро: СПД «Охотнік», 24-25 травня 2019 р. – С. 223–224.
12.    Фреймова модель концептуального простору water /вода в англомовному водогосподарському метадискурсі / Н. В. Ковалик, Л. М. Тимочко // Філологія в країнах ЄС та в Україні на сучасному етапі. Північний університетський центр Технічного університету Клуж-Напока, м. Бая-Маре, Румунія, 21-22 грудня 2018 р. – С. 185-188.
13.    Поняття «дипломатичний дискурс» у сучасній лінгвістиці (тези) // «Мова та культура: сучасні аспекти співвідношення»: тези Міжнародної науково-практичної конференції 20-21 листопада 2015 року – Одеса: Видавництво міжнародного гуманітарного університету, 2015. – С. 65-69.
14.    Тимочко Л.М. Фреймовий аналіз концепту AGREEMENT / УГОДА в англомовному дипломатичному дискурсі // МОВА І КУЛЬТУРА. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – Вип. 17. – Т. VII (175). – С. 138-146.
15.    Tymochko L. Diplomatic Discourse as an Object of Contemporary Linguistic Reseach // Podkarpackie Forum Filologiczne. Seria Językoznawstwo. – Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu, 2014. – Р. 115 - 128.

Навчально-методична робота
1.    Ковалик Н.В. Англійська мова для аспірантів та здобувачів наукового ступеня доктора філософії : підручник / Н.В. Ковалик, Л.М. Тимочко, Н.О. Зайшла. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 424 с.
2.    Ковалик Н. В. Англійська мова з основ міжнародної економіки / English for International Economics : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Н.В. Ковалик, Н.О. Зайшла, Л.М. Тимочко. – Київ : «Центр учбової літератури», 2020. 3-є вид. – 480 с. Гриф МОНУ.
3.    Ковалик Н. В. English for Information Systems and Technologies. Англійська мова з основ інформаційних систем та технологій : підручник / Н. В. Ковалик, Н. О. Зайшла, Л. М. Тимочко. – Львів : Вид. ЛТЕУ, 2019. – 458 с.
4.    Ковалик Н.В. Методичні вказівки та завдання для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» ОПП «Менеджмент». / Н. В. Ковалик, Л. М. Тимочко, Г. С. Возняк. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2023. – 56 c.
5.    Ковалик Н.В. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» ОПП «Менеджмент». / Н.В. Ковалик, Л.М. Тимочко, Г.С. Возняк. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2023. – 60 c.
6.    Ковалик Н.В. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» ОПП «Менеджмент». / Н.В. Ковалик, Л.М. Тимочко, Г.С. Возняк. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2023. –  48 c.
7.    Ковалик Н.В. Ділова іноземна мова (англійська). Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» ОПП «Міжнародні економічні відносини» (на прикладі тематичного блоку “Business Organizations”). / Н. В. Ковалик, Л. М. Тимочко, Г.С. Возняк. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 78 c.
8.    Ковалик Н.В. Ділова іноземна мова (англійська). Методичні вказівки та завдання для практичних занять здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» ОПП «Міжнародні економічні відносини» (на прикладі тематичного блоку “Commercial Papers”). / Н. В. Ковалик, Л. М. Тимочко, Г.С. Возняк. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 76 c.
9.    Ковалик Н.В. Ділова іноземна мова (англійська). Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» ОПП «Міжнародні економічні відносини». / Н. В. Ковалик, Л. М. Тимочко, Г.С. Возняк.  –  Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 48 c.
10.    Ковалик Н.В. Іноземна мова наукового та ділового спілкування (англійська). Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (ОПП «Облік і оподаткування»). / Н. В. Ковалик, Л. М. Тимочко, Г. С. Возняк. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 51 c.
11.    Ковалик Н.В. Іноземна мова наукового та ділового спілкування (англійська). Методичні вказівки та завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (ОПП «Облік і оподаткування»). / Н. В. Ковалик, Л. М. Тимочко, Г. С. Возняк. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 53 c.
12.    Ковалик Н.В. Ділова іноземна мова (англійська). Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти усіх спеціальностей (на прикладі тематичного блоку “Business Organizations”). / Н. В. Ковалик, Л. М. Тимочко, Н. О. Зайшла. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2020. – 78 c.
13.    Ковалик Н.В. Ділова іноземна мова (англійська). Методичні вказівки та завдання для практичних занять здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти усіх спеціальностей (на прикладі тематичного блоку “Commercial Papers”). / Н. В. Ковалик, Л. М. Тимочко, Н. О. Зайшла. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2020. – 76 c.
14.    Ковалик Н. В. Англійська мова. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 122 “Комп’ютерні науки” / Н. В. Ковалик, Л. М. Тимочко, Н. О. Зайшла. – Львів : в-во ЛТЕУ, 2020. – 72 с.
15.    Ковалик Н. В. Англійська мова. Методичні вказівки та навчальні завдання для практичних занять з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування (англійська)» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» / Н. В. Ковалик, Л. М. Тимочко, Н. О. Зайшла, Н. М. Демчук – Львів : в-во ЛТЕУ, 2020. – 63 с.
16.    Дистанційний курс з дисципліни: «Іноземна мова (англійська)» (4 курс, усі спеціальності ЛТЕУ) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php.

Підвищення кваліфікації
Науково-методичне стажування на кафедрі іноземних мов для гуманітарних факультетів ЛНУ ім. Івана Франка; тема стажування – викладання іноземних мов у вищих закладах освіти; період – 19.04.2021 – 25.06.2021; довідка; тривалість – 180 год. / 6 ECTS

Науково-методичні семінари, тренінги та вебінари:
1.    Вебінар: Low-tech Gamification; National Geographic Learning, Cengage Learning; керівник тренінгу – методист FLO FEAST; сертифікат учасника; 18.08.2022; тривалість – 1 (одна) ак. год. / 0,03 ECTS
2.    Вебінар: Better Online Outcomes; National Geographic Learning, ТОВ «Лінгвіст»; керівник тренінгу – методист Hugh Dellar; сертифікат учасника; 09.06.2022; тривалість – 1 (одна) ак. год. / 0,03 ECTS
3.    Онлайн-тренінг: Upper Secondary Academy; ТОВ «Дінтернал Ед’юкейшн»; керівник тренінгу: методист ТОВ «Дінтернал Ед’юкейшн» – Еліна Бойчук; сертифікат учасника; 09.12.2021; тривалість – 2 (дві) ак. год. / 0,07 ECTS.
4.    Онлайн-тренінг: Міжнародний сертифікат Microsoft Certified Educator як запорука професійного розвитку; ТОВ «Дінтернал Ед’юкейшн»; керівник тренінгу: методист ТОВ «Дінтернал Ед’юкейшн» – Юлія Киянець; сертифікат учасника; 24.03.21; тривалість – 2 (дві) ак. год. / 0,07 ECTS
5.    Онлайн-тренінг: 4й щорічний форум викладачів англійської мови закладів вищої освіти України; ТОВ «Дінтернал Ед’юкейшн»; керівник тренінгу: голова метод. відділу ТОВ «Дінтернал Ед’юкейшн» – Світлана Сорочинська; сертифікат учасника; 03.03.21, тривалість – 2 (дві) ак. год. / 0,07 ECTS
6.    Онлайн-тренінг: The EVI Guide: tasks, tips and teaching approaches / Єдиний вступний іспит з англійської мови для абітурієнтів у магістратуру: типи завдань та стратегії підготовки студентів до іспиту; ТОВ «Дінтернал Ед’юкейшн»; керівник тренінгу: методист ТОВ «Дінтернал Ед’юкейшн» – Сем Маккін, сертифікат учасника; 15.02.21; тривалість – 2 (дві) ак. год. / 0,07 ECTS
7.    Онлайн-тренінг: START SMALL. THINK BIG. ZNO preparation at lower levels / Інтеграція елементів екзаменаційної підготовки до ЗНО з англійської в навчальну програму заздалегідь; ТОВ «Дінтернал Ед’юкейшн»; керівник тренінгу: методист ТОВ «Дінтернал Ед’юкейшн» – Маряна Петречко; сертифікат учасника; 21.01.21; тривалість – 2 (дві) ак. год. / 0,07 ECTS
8.    Онлайн-тренінг: Teaching the teachers: different approaches to improve teachers' expertise; ТОВ «Дінтернал Ед’юкейшн»); керівник вебінару: методист – Graham Jones; сертифікат учасника; 25.11.2020р.; тривалість – 2 (дві) ак. год. / 0,07 ECTS
9.    Онлайн-конференція: WHAT TO DO WHEN THINGS GO WRONG: correcting learners in speaking activities / Корекція помилок в усному мовленні на заняттях англійської мови; ТОВ «Дінтернал Ед’юкейшн»); керівник вебінару: методист Міжнародного освітньо-методичного центру Dinternal Education  – Kris Kirby; сертифікат учасника; 20.08.2020р., тривалість – 2 (дві) ак. год. / 0,07 ECTS
10.    Онлайн тренінг “Effective teaching with MyEnglishLab – let’s learn how to MEL! / Ефективне використання платформи MyEnglishLab для дистанційного навчання” (Методист ТОВ «Дінтернал Ед’юкейшн» Юлія Киянець; організатори: ТОВ «Дінтернал Ед’юкейшн»; сертифікат; 22.04.2020, тривалість – 1 година / 0,03 ECTS).
11.    Онлайн-конференція “Double Impact on Your Teaching / Подвійний вплив на викладання англійської ” (доповідачі: Hugh Dellar, Alex Warren; організатори: видавництво National Geographic Learning та ексклюзивний представник National Geographic Learning в Україні компанія Лінгвіст; сертифікат; 01.04.2020, 2,5 год. / 0,09 ECTS).
12.    ІІІ Всеукраїнський форум викладачів англійської мови / 3rd Forum for ELT professionals “Reforming Higher Education in Ukraine” (організатори: ТОВ «Дінтернал Ед’юкейшн»; сертифікат; м. Київ, Київський національний торговельно-економічний університет, 08-09.11.2019, тривалість – 10 годин / 0,3 ECTS)

Організаційно-методична робота
Заступник завідувача кафедри іноземних мов з навчально-методичної роботи (з 2016 р. - дотепер)

Перелік нагород та заохочень
Нагороджена грамотою за значні успіхи у навчально-виховній, суспільно-громадській діяльності та з нагоди 200-ї річниці Львівського торговельно-економічного університету (2016р.); почесною грамотою ЛТЕУ за англомовну наукову публікацію у періодичному виданні, що включене до наукометричної бази Scopus.

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців.

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен