Гелей Степан Дмитрович

доктор історичних наук, професор
проректор з навчально-виховної роботи Львівського торговельно-економічного університету
професор кафедри історії і філософії

79005, м. Львів, вул. Туган-Барановського, 10, каб. 224
роб. тел.:   +38 (032) 275-66-21
e-mail: lute@lute.lviv.ua, heleystepan@ukr.net

Короткі біографічні відомості
Народився 12 травня 1941 року в селі Бабухів Рогатинського району Станіславської (нині Івано-Франківської) області. Навчався у Бабухівській семирічній (1950–1957), Конюшківській середній (1957–1960) школах Рогатинського району. 1969 закінчив історичний факультет Львівського державного університету ім. І. Франка, згодом — аспірантуру.
Науково-педагогічну діяльність розпочав 1972 році у Львівському торговельно-економічному університеті. 1978 року захистив кандидатську дисертацію, 1982 року – отримав вчене звання доцент. У вересні 1989 року очолив кафедру історії та політології, 1993 року одночасно став проректором із навчально-виховної роботи. 1999 року, захистивши дисертацію, здобув науковий ступінь доктора історичних наук.
Основні наукові зацікавлення – політична історія України XIX–XX ст., історія політичної думки та кооперативного руху українців.
Проблеми політичної історії України висвітлено у монографіях „Консервативна течія в суспільно-політичній думці України XIX ст.“ (1996), „Консервативно-політологічна концепція державотворення“ (1997), „Нариси з історії суспільних рухів та політичних партій в Україні (XIX–XX ст.)“ (2001) (у співавт.); в історико-політологічних розвідках про М. Галущинського, М. Грушевського, М. Драгоманова, Р. Залозецького, Д. Ісаєвича, П. Куліша, М. Левитського, К. Левицького, В. Липинського, О. Назарука, 3. Пеленського, С. Петлюру, П. Скоропадського, С. Томашівського, М. Туган-Барановського, С. Федака, І. Франка, П. Франка, Р. Зубика та ін.
Проблеми зародження і розвитку української консервативної політичної думки розкрив у монографії „Василь Кучабський: від національної ідеї до державності“ (1998). В ній він проаналізував оцінки української національної революції 1917–1921років і в цьому зв’язку українсько-польських та українсько-російських відносин. Свою увагу зосередив також на вивченні та популяризації праці В. Кучабського „Західна Україна в боротьбі з Польщею і більшовизмом у 1918–1923 pp.“ („Die Westukraine im Kampfe mit Polen und dem Bolschewismus in den Jahren 1918–1923“, яка видана в 1934 році в Берліні німецькою мовою. Праця мала великий вплив на розвиток історичної думки в Україні. І. Лисяк-Рудницький назвав її єдиною, що „піднімається до рівня історіографії великого стилю“. 2015 році С. Гелей і Т. Лісна переклали її українською мовою.
Вченим видані такі підручники і навчальні посібники з названої проблематики: „Державницький світогляд В’ячеслава Липинського“ (1994), „Українська політологія“, част. І і II (1996–1997), „Короткий історичний термінологічний словник“ (1999), „Світова та європейська інтеграція. Організаційні засади“ (2001) (у співпраці), „Політико-правові системи світу“ (2002, 2006, 2012), (співавтор С. Рутар), „Вступ до курсу історія України“ (2004) (співавтор В. Галюк). Посібник для вищих навчальних закладів „Політологія“, який написав у співавторстві з доц. С. Рутаром, витримав у Києві та Львові 9 видань (1996–2015).
Водночас С. Гелей досліджує історію кооперативного руху й української кооперативної ідеї, він – засновник і керівник відомої в Україні та за її межами наукової школи Кооперативного будівництва, автор низки монографій, підручників та посібників, словників та довідників, присвячених цій проблематиці.
Вдалим проектом в українській історіографії було видання колективом учених під редакцією проф.. С. Гелея історичних нарисів „Українські кооператори“ у 3-х кн. (1997–2007). Вони містять 116 історичних нарисів про життєвий шлях і творчу діяльність видатних громадсько-політичних діячів–учених, правників, священиків, діячів культури, котрі були подвижниками кооперативної ідеї в Україні. Генезу кооперативної ідеї, науковий і практичний доробок її носіїв та подвижників розкрито у книзі „Українська кооперативна ідея в загальноєвропейському контексті“ (2003).
2008 році С. Гелей завершив ґрунтовне багаторічне дослідження історії Львівського торговельно-економічного університету (624 с., 797 іл.) – найдавнішого торговельно-економічного вишу України. У цій праці вчений активізував здобутки когорти визначних діячів науки та освіти, які жили і працювали за умов різних освітянських спільнот: австрійської, польської XIX – поч. XX ст., польської міжвоєнного періоду, української у часи розгортання національно-визвольного руху, радянської та сучасної української. 2010 року опубліковано одноосібну монографію „Ілля Витанович: науково-педагогічна та громадська діяльність“, у якій уперше в українській історіографії проаналізовано праці визначного вченого з історії України, соціології, історії економічної думки, теорії та історії кооперації. Кооперація, у розумінні І. Витановича, задовольняла не лише матеріальні потреби українського громадянства, слугувала природним виявом соціальної та господарської самоорганізації народу, а й була джерелом і рушієм його культурно-духовного саморозвитку.
2013 році за редакцією С. Гелея вперше в історії України вийшло монументальне наукове дослідження „Споживча кооперація України: від зародження до сьогодення“. Праця охоплює історію найпоширенішого виду кооперації в Україні від появи перших споживчих товариств до характеристики сучасних кооперативних організацій. Автори дослідження звернули увагу на організаційну динаміку, ідейні основи та національно-громадянське значення українського кооперативного руху, метою якого були соціальна справедливість, права людини, економічна незалежність. Праця містить велику кількість джерел, більшу частину яких використано вперше.
Під керівництвом С. Гелея видано також підручники для студентів вищих навчальних закладів: „Історія кооперативного руху“ (1995), „Історія споживчої кооперації“ (1996), – які висвітлюють основні етапи розвитку світової та української економічної думки, розкривають роль і місце кооперації в житті народів протягом останніх десятиліть. 2004 року С. Гелей (у співавт.) опублікував посібник для 11 класів загальноосвітніх шкіл „Основи кооперації“, а 2006 (у співавт. з Р. Пастушенком) – підручник для вищих навчальних закладів „Теорія та історія кооперації“. Був одним із співавторів підручника „Кооперативне право“ за ред. В. Семчика (1998).
За редакцією С. Гелея вийшло дві книги „У боротьбі за волю України. Спогади, життєписи, документи, матеріали“ (2005, 2006), які пізніше критика назвала видавничим взірцем, що конденсує „збірну пам’ять народу“ (Я. Дашкевич). У вступі до однієї з них – „Хресна дорога української церкви“ – зазначено, що „сьогодні на національну церкву лягає основний тягар відродження національної духовності українців, подолання наслідків денаціоналізації, припинення згубного впливу на українських віруючих московського патріархату з його шовіністичною установкою“.
У монографії „Церква Воскресіння Христового в Бабухові“ (2015) автор висвітлює діяльність церковної громади в родинному селі Бабухові, що на Рогатинщині, від XV ст. до нашого часу, з’ясовує роль духовенства у вихованні власного народу, в пробудженні національної свідомости і державницького мислення.
Вченому належать також два збірники статей „Від національної ідеї до державності...“ (2011) та „Про ідеї, героїв і політику“ (2016). До них увійшло 150 статей і повідомлень, інтерв’ю, рецензій та відгуків на наукові праці і дисертації, в яких автор дає конкретний матеріал для концептуальних узагальнень щодо ролі й місця інтелігенції в національно-визвольному русі, ознайомлює читача з поглядами вчених на проблеми розвитку гуманітарної науки, української культури та духовності, економічного розвитку Галичини й української кооперації. С. Гелей – один із авторів 3-томної „Історії Львова“ (2007), написав низку статей до Енциклопедії сучасної України, Енциклопедії Львова, Енциклопедії Наукового товариства ім. Шевченка, Енциклопедії ЗУНР та інших науково-довідкових видань.
Загалом С. Гелей – автор понад 400 наукових і науково-методичних праць, із яких 9 одноосібних монографій, 6 колективних, 6 підручників та 18 навчальних посібників.
З 1997 по 2019 рік – головний редактор "Вісника Львівського торговельно-економічного університету". Гуманітарні науки.
С. Гелей – засновник (1984) і беззмінний президент (35 років) народної хорової капели „Мрія“, виконавську майстерність якої впродовж довгих років високо оцінено як в Україні так і за її межами. він Член Національної музичної спілки України, Заслужений працівник культури України, автор монографії „Мрія“. Сторінки історії“ (2005).
С. Гелей – активний діяч Наукового товариства ім. Шевченка. Він Дійсний член НТШ (2005), член Президії, голова Історично-філософської секції Товариства (2010), заступник голови НТШ (2014), відповідальний редактор „ Вісника НТШ“ (2015).
Заступник голови Львівського обласного відділення Конгресу української інтелігенції, Голова Координаційної Ради козацьких товариств м. Львова.
З 1961 по 1964 рік служив в Радянській армії.
26 квітня 1990 року приказом Командуючого Прикарпатського військового округу № 25 йому присвоєно військове звання Капітан. 26 березня 1992 року прийняв присягу на вірність народу України.

Основні дисципліни, що викладає

  • Історія української державності

Наукова діяльність

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4349-9107
Researcher ID: F-4868-2019

Свою наукову діяльність С. Гелей здійснює відповідно до плану науково-дослідних робіт Університету і кафедри історії і філософії, бере активну участь у міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях, засіданнях ”Круглого столу”, семінарах.

Під керівництвом С. Гелея захищено 3 дисертації на здобуття наукового ступеня: двох кандидатських та однієї докторської дисертації.

Наукові статті:
1.    Гелей С. Шкільна освіта в Галичині у другій половині ХІХ –  на початку ХХ ст. / Гелей С.// Вісник Львівської комерційної академії. Серія – Гуманітарні науки. Вип. 13. – Львів: Вид-во Львівської комерційної академії, 2015. – С. 30-50.
2.    Гелей С. Проблеми демонтажу олігархату в Україні. / Гелей С., Рутар С. // Вісник Львівської комерційної академії. Серія – Гуманітарні науки. Вип. 13. – Львів: Вид-во Львівської комерційної академії, 2015. – С. 173-182.
3.    Гелей С. Соціальний статус та матеріальний стан церкви у ХІХ столітті (На матеріалах Вербилівської парафії Рогатинського деканату) / С. Гелей // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Ювілейний збірник на пошану Юрія Сливки. – Львів: ІУ, 2015. – Ч. 27. – С. 51-59.
4.    Гелей С. Татарські набіги на Рогатинську землю в кінці ХV-ХVІІ століттях / С. Гелей // Старожитності Рогатинщини. [Упорядник Ярослав Польовий]. – Львів: “Тріада плюс”, 2015. – С. 97-115.
5.    Гелей С. Михайло Туган-Барановський – український економіст світового рівня (До 150-річчя від народження) / С. Гелей // Вісник НТШ. – Львів, 2015. – Ч. 53-54. – Весна-зима. – С. 45-50.
6.    Гелей С. Перший систематизований аналіз історіософії Михайла Грушевського / С. Гелей // Вісник НТШ. – Львів, 2016. – Ч. 55. – Весна-літо. – С. 17-25.
7.    Гелей С. Про ідеї, героїв і політику. Вибрані статті та повідомлення / С. Гелей. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2016. – 928 с.
8.    Гелей С. Франкові заповіти в царині економічної науки і практики / С. Гелей // Вісник НТШ. – Львів, 2016. – Ч. 56. – Осінь-зима. – С. 39-42.
9.    Гелей С. Боротьба мешканців села Бабухів Рогатинського повіту в 1920-х роках ХХ ст. за право навчати дітей місцевої початкової школи рідною українською мовою / С. Гелей // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Гуманітарні науки. – Львів: Вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2016. – Вип. 14. – С. 7-28.
10.    Гелей С. Листування Василя Кучабського та Івана Крип'якевича – відображення української консервативної традиції / С. Гелей // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Іван Крипякевич у родинній традиції, науці, суспільстві. – Львів: ІУ, 2016. – Ч. 28. – С. 236-265.
11.    Гелей С. Українська консервативна політична думка про діяльність Центральної ради в роки Національної революції (1917-1918) / С. Гелей // Вісник НТШ. – Львів, 2017. – Ч. 57. – Весна-літо. – С. 30-35.
12.    Рец. Олег Шаблій. Суспільна географія. Книга перша. Проблеми теорії, історії і методики дослідження. Вибрані праці. – Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка, 2015. – 814 с.; Олег Шаблій. Суспільна географія. Книга друга. Проблеми українознавства, регіоналістики і краєзнавства. Вибрані праці. – Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка, 2015. – 706 с. // вісник НТШ. – Львів, 2017. – Ч. 57. – Весна-літо. – С. 89-92.
13.    Гелей С. Львівському торговельно-економічному університету – 200 років / С. Гелей, П. Куцик // Вища школа. Науково-практичне видання. – Київ: Знання, 2017. – Ч. 4 (153). – С. 7-23.
14.    Гелей С. Богдан Хмельницький як творець української державності в історичних працях Вячеслава Липинського / С. Гелей // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції "Витоки та становлення козацького руху на етнічних землях України" (До 525-річчя Козацького руху в Україні та 425-річчя Українського реєстрового козацтва). – Львів, 29 червня 2017 року. – С. 83-86.
15.    Гелей С. Він служив Україні / С. Гелей // Академік Михайло Голубець. 1930-2016. Спогад і присвята. – Львів, 2017. – С. 61-65.
16.    Гелей С. Проблеми Національної революції 1918-1920 років в історичних працях українських консерваторів / С. Гелей // Вісник НТШ. Осінь-зима. – 2017. – Ч. 58. – С. 53-58.
17.    Гелей С. Українське педагогічне товариство "Рідна школа" – національний символ українського шкільництва в Галичині (1881-1939) / С. Гелей // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. PRIMUM AGEPE. Ювілейний збірник на пошану Миколи Литвина. – Львів: ІУ. 2017. – Ч. 29. – С. 496-519.
18.    Гелей С. Економіка Галичини в кінці ХVІІІ –  в першій половині ХІХ ст. / С. Гелей, Л. Томашик // Праці Наукового товариства ім. Шевченка. Том LІ. Економічний збірник. Том І. – Львів: НТШ, 2017. – С. 27-90.
19.    Гелей С. Львівський торговельно-економічний університет / С. Гелей // Енциклопедія сучасної України. Том. 18. Лт-Малицький. – Київ, 2017. С. 262.
20.    Гелей С. Українські національно-визвольні змагання 1917-1921 рр. в оцінках Вячислава Липинського / С. Гелей // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія: історія, економіка, філософія. Український косерватизм і гетьманський рух: історія, ідеологія, політика. – Вип. 9 / Відп. ред. Ю. Терещенко. – Київ: Вид. центр КНЛУ, 2017. – С. 69-80.
21.    Гелей С. Львівському торговельно-економічному університету – 200 років / С. Гелей, П. Куцик // Вища школа. Науко-практичне видання. – Київ: Знання, 2017. – Ч. 4 (153). – С. 7-23.
22.    Гелей С. Українські кооперативні діячі Західної України – активні учасники Української національної революції / С. Гелей // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Серія - гуманітарні науки. - Вип. 15. - Львів, 2018. – С. 137–167.
23.    Гелей С. Західноукраїнська Народна Республіка в історичних працях Василя Кучабського. / С. Гелей // Новітня доба / гол. ред. Михайло Романюк; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2018. Вип. 6. С. 68-87.
24.    Гелей С. Мартюк Іван / С. Гелей // Енциклопедія сучасної України. Том 19. Малиш-Медицина. – Київ, 2018. – С. 311.
25.    Гелей С. Микитей Григорій / С. Гелей // Енциклопедія сучасної України. Том Медицина-Мікоян. – Київ, 2018/. – С. 371.
26.    Гелей С. Василь Кучабський про встановлення західноукраїнської державности в 1918-1919 роках / С. Гелей // Вісник НТШ. – Львів, 2018. – Ч. 59. – Весна-літо. – С. 54-62.
27.    Гелей С. Суспільно-політична ситуація в Сучасній Україні та завдання інтелігенції щодо консолідації суспільства / С. Гелей // Вісник НТШ. – Львів, 2018. – Ч. 60. – Осінь-зима. – С. 4-10.
28.    Гелей С. З Україною у серці (передмова) / С. Гелей //Лозинський А. Погляд в Україну. Із Нью-Йоркського зошита // Львів: НТШ. – 2018. – С.3-20.
29.    Гелей С. Витанович Ілля / С. Гелей // Західно-Українська Народна Республіка. 1918-1923. Енциклопедія. Том І. А – Ж. – Івано-Франківськ, 2018. – С.252-253.
30.    Гелей С. Микола Левитський і Галичина (до 160-річчя від народження) / С. Гелей // Вісник НТШ. – Львів, 2019 (весна-літо). – Ч. 61. – С. 61-68.
31.    Гелей С. Гуманітарні науки в дослідженнях Наукового товариства ім. Шевченка. 145 років Наукового товариства ім. Шевченка / С. Гелей // Збірник статей і матеріалів. – Львів, 2019. – С. 98–165.
32.    Гелей С. Роман Зубик про колонізацію Польською державою українських земель у Східній Галичині, Поліссі та на Волині у період між Першою та другою світовими війнами / С. Гелей // Вісник НТШ. – Львів, 2019. – Ч. 62. – Осінь–Зима. – С. 48–55.
33.    Гелей С. Степан Вовканич. Теоретик та популяризатор української національної ідеї / С. Гелей // Вісник НТШ. – Львів, 2019. – Ч. 62. – осінь–Зима. – С. 123.
34.    Гелей С. Капуста Микола Андрійович / С. Гелей // Західноукраїнська Народна Республіка. 1918–1923. Енциклопедія. Том 2. 3–0. – Івано-Франківськ, 2019. – С. 162.
35.    Гелей С. Кучабський Василь / С. Гелей // Західноукраїнська Народна Республіка. 1918–1923. Енциклопедія. Том 2. 3–0. – Івано-Франківськ, 2019. – С. 363–368.
36.    Гелей С. Кучабський Володимир / С. Гелей // Західноукраїнська Народна Республіка. 1918–1923. Енциклопедія. Том 2. 3–0. – Івано-Франківськ, 2019. – С. 607.
37.    Гелей С. Микитей Григорій / С. Гелей // Західноукраїнська Народна Республіка. 1918–1923. Енциклопедія. Том 2. 3–0. – Івано-Франківськ, 2019. – С. 607.
38.    Гелей С. Ольховий Ілларій / С. Гелей // Західноукраїнська Народна Республіка. 1918–1923. Енциклопедія. Том 2. 3–0. – Івано-Франківськ, 2019. – С. 607.
39.    Гелей С. Українська консервативна політична думка про роль і місце Симона Петлюри в Національній революції 1917–1922 рр. / С. Гелей // Вісник НТШ. – 2019. – Ч. 63. – Весна–Літо, С. 27–38.
40.    Гелей С. Олег Шаблій. Суспільна географія. Кн. четверта. У пошуках істини [Вибрані праці]. – Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка, 2019. – 838 с. / С. Гелей // Вісник НТШ. – 2019. – Ч. 63. – Весна–Літо, С. 107–109.
41.    Гелей С. Фільваркове господарство у Східній Галичині наприкінці XVIII – на початку XIX століття / С. Гелей, О. Левицька-Ревуцька // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Гуманітарні науки. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2019. – Вип. 16. – С. 6–26.
42.    Гелей С. Теоретик і популяризатор української національної ідеї / С. Гелей / Світогляд. Науково-популярний журнал НАН України і Головної астрономічної обсерваторії НАН України, 2020. – Ч. 6 (86). – С. 52-53.
43.    Гелей С. Степан Вовканич – учений і патріот. Пам'яті теоретика і популяризатора української національної ідеї / С. Гелей // Україна молода, 2020. – Ч. 107 (5709). – 4 листопада. – С. 8.
44.    Гелей С. Платон Симиренко – визначний суспільно-економічний, культурно-освітній та громадський діяч із знаменитого роду Симиренків (До 200-річчя від народження) / С. Гелей // Вісник НТШ. – Львів, 2020. – Ч. 64. – Осінь–Зима. – С. 37–42.
45.    Гелей С. Творець концепції українського державотворення // Степан Вовканич. Твори у двох томах. Українська національна ідея та основи державотворення. Публіцистика. Том І. – Львів: Сполом, 2021. – С. 4–24.
46.    Гелей С. Творець концепції українського державотворення / С. Гелей // Степан Вовканич. Твори у двох томах. Українська національна ідея та основи державотворення. Публіцистика. Том І. – Львів: Сполом, 2021. – С. 4–24.
47.    Гелей С. Суспільно-політичний вимір наукового світогляду Олега Романіва. Вісник НТШ. – Львів, 2021. – Ч. 65. – Весна–Літо. – С. 14–33.
48.    . Гелей С. Боротьба галичан за українську мову навчання учнів початкових шкіл у 1920-х роках ХХ ст. (на матеріалах громади села Бабухів Рогатинського повіту). Збірник наукових праць "Наукові зошити історичного факультету Львівського університету", 2021. Випуск 22–23. C. 11-40.
49.    Гелей С. Економічна наука у виданнях Наукового товариства імені Шевченка (90-і рр. ХІХ ст. – І-а половина ХХ ст.). Вісник НТШ. – Львів, 2022. – Ч. 66. – С. 34–41.
50.    Гелей С. Економічна комісія. Публікується за виданням: Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія. Том 5. Даш. – За. – Київ; Львів; Тернопіль, 2022.
51.    Гелей С. Екологічна комісія. Публікується за виданням: Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія. Том 5. Даш. – За. – Київ; Львів; Тернопіль, 2022.
52.    Гелей С. Степан Вовканич. Твори у двох томах. Українська національна ідея та основи державотворення. Публіцистика.— Львів: Сполом, 2021.— Т. І.— 544 с.; Т. ІІ.— 574 с. / С. Гелй //  Вісник НТШ. – Львів, 2022. – Ч. 66. – С. 118–120.
53.    Гелей С. Історична довідка про українського економіста, соціолога, теоретика та історика кооперації, дійсного члена НТШ Іллю Витановича. / С. Гелей // Вісник НТШ. – Львів, 2022. – Ч. 66. – С. 52–55.
54.    Гелей С. Наукова та громадська діяльність економічної комісії у відродженому науковому товаристві ім. Шевченка у Львові (1989–2021 роки). Праці наукового товариства ім. Шевченка. Том LХVIII. Економічний збірник. Том 4 / [ред. кол. П. Куцик (відпов. ред.), С. Гелей (заст. гол. ред.), В. Е. Ааронсон та ін.]. – Львів: НТШ; оригінал-макет – видавництво ЛТЕУ, 2022. – С. 24-56.
55.    Гелей С. "Русский мир" в оцінках істориків, письменників, діячів науки та культури / С. Гелей // // Вісник НТШ. – Львів, 2022. – Ч. 67. – Осінь–Зима.

Участь у наукових конференціях:
1.    Гелей С. Організація внутрішньої торгівлі і Галичині у кінці XVIII- в першій половині ХІХ ст. // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції. Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу і аспірантів навчально-наукового комплексу "Академія". 12-13 травня. – Львів, 2015. С.34-36.
2.    Гелей С. Споживча кооперація України: історичні уроки і реальний шанс її відродження  / С. Гелей, О. Нестуля // 150 років споживчій кооперації України: оцінюючи минуле, визначаємо майбутнє. Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 150-річчю утворення першого споживчого товариства в Україні та 200-річчя від часу заснування Львівського торговельно-економічного університету. – Львів, 2016. – 13-14 грудня 2016 року. – С. 13-17.
3.    Гелей С. Іван Франко про засади української кооперації / С. Гелей // 150 років споживчій кооперації України: оцінюючи минуле, визначаємо майбутнє. Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 150-річчю утворення першого споживчого товариства в Україні та 200-річчя від часу заснування Львівського торговельно-економічного університету. – Львів, 2016. – 13-14 грудня 2016 року. – С. 101-107.
4.    Гелей С. Антін Гладишовський – відомий економічний, громадський та культурно-освітній діяч Галичини, випускник Торговельної академії у Львові / С. Гелей // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції. Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу та аспірантів Львівського торговельно-економічного університету. Львів, 11-12 травня 2017 року. – С. 74-75.
5.    Гелей С. Внутрішня торгівля в Галичині кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. / С. Гелей // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Стратегічні пріоритети розвитку внутрішньої торгівлі України на інноваційних засадах". – 2-3 листопада 2017 р. Львів, 2017. – С. 82-83.
6.    Гелей С. Козацька тема в творчості Пантелеймона Куліша // Матеріали Другої Всеукраїнської наукової конференції "Витоки та становлення козацького руху на етнічних землях України" (до 360-річчя битви під Конотопом). – Львів, Руда. – 30 червня 2019 року. – Львів, 2019. – С. 116–122.
7.    Гелей С. Державотворчі аспекти в діяльності гетьмана України Івана Виговського // Матеріали Третьої всеукраїнської науково–історичної конференції "Витоки та становище козацького руху на етнічних землях України. Постать Івана Виговського у контексті української історії". 14 грудня 2019 р., м. Бар. – Бар, 2019. – С. 157–166.
8. Гелей С. Василь Кучабський і УВО: переорієнтація з позиції "військового націоналізму" до світоглядних позицій українського консерватизму // Міжнародна наукова конференція "100 років від створення УВО". квітень 2020 р., м. Львів. – Львів, 2020. – С. 122–129.
9.    Гелей С. Варшавський договір 1920 р. між ІІ Річчю Посполитою і Українською Народною Республікою та його наслідки // Міжнародна конференція "Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення", червень 2020 р., м. Львів. – Львів, 2020.
10.    Гелей С. Львів – крупний центр Східної торгівлі в XVI – першій половині XVII ст. / С. Гелей // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення". – Львів, 02 червня 2021 року. – Львів, 2021. – С. 262–266.
11.    Гелей С. о. Юрій Кміт – щирий робітник на ниві українського письменства / С. Гелей // Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення". –  Львів, 01-02 червня 2022 року. – Львів, 2022.

Навчально-методична робота

1. Історія української державності. Методичні вказівки та завдання до семінарських занять, самостійної роботи студентів, тести для усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / С. Д. Гелей, Ю. В. Михальський, А. В. Прокіп, О. З. Кендус, В. І. Клок. –  Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2017. – 66 с.
2. Теорія та історія кооперації. Методичні вказівки та завдання до семінарських занять, самостійної роботи, тести для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / С. Д. Гелей, Ю. В. Михальський, О. З. Кендус, В. І. Клок, Т. В. Голдак-Горбачевська. Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2017. – 43 с.
3. Політичні системи світу. Методичні вказівки та завдання до семінарських занять, самостійної роботи, тести для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / С. Д. Гелей, Ю. В. Михальський, О. З. Кендус, В. І. Клок. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2017. – 66 с.
4. Соціологія масової комунікації. Методичні вказівки та завдання до семінарських занять, самостійної роботи студентів, тести для спеціальності 061 «Журналістика» денної і заочної форм навчання / С. Д. Гелей, Ю. В. Михальський, О. З. Кендус, В. І. Клок. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2017. – 60 с.
5. Теорія масової комунікації. Методичні вказівки та завдання до семінарських занять, самостійної роботи, тести для студентів спеціальності 061 «Журналістика» денної і заочної форм навчання / С. Д. Гелей, Ю. В. Михальський, А. В. Прокіп, О. З. Кендус, В. І. Клок, Т. В. Голдак-Горбачевська. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2017. – 31 с.
6. Теорія масової інформації. Методичні вказівки та завдання до семінарських занять, самостійної роботи, тести для студентів спеціальності 061 «Журналістика» денної і заочної форм навчання / С. Д. Гелей, Ю. В. Михальський, О. З. Кендус, А. В. Прокіп, В. І. Клок, Т. В. Голдак-Горбачевська. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2017. – 30 с.
7. Політологія. Методичні вказівки та завдання до семінарських занять, самостійної роботи, тести для студентів всіх спеціальностей денної і заочної форм навчання рівня вищої освіти «бакалавр» /С. Д. Гелей, Ю. В. Михальський, О. З.Кендус, В. І. Клок, Т. В. Голдак-Горбачевська. Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2019. – 85 с.
8. Соціологія. Методичні вказівки та завдання до семінарських занять, самостійної роботи, тести для студентів всіх спеціальностей денної і заочної форм навчання рівня вищої освіти «бакалавр» / С. Д. Гелей, Ю. В. Михальський, О. З.Кендус, В. І. Клок, Т. В. Голдак-Горбачевська. Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2019. – 79 с.
9. Гуманітарна сфера та виховання студентів у Львівському торговельно-економічному університеті. – Львів: Вид-во "Растр-7", 2019. – 160 с.; 314 іл.
10. Історія української державності: навчальний посібник / [С. Д. Гелей, Т. В. Голдак-Горбачевська,  О. З. Кендус, Ю. В. Михальський; за ред. проф. С. Д. Гелея.]. –  Львів: Растр-7, 2022. – 412 с.
11. Історія української культури: навчальний посібник / [С. Д. Гелей, О. З. Кендус, В. І. Клок, Ю. В. Михальський]. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 320 с.
12. Гелей С. Виміри української ідентичності. Дослідження, опубліковані у виданнях Наукового товариства імені Шевченка в Україні за період із 2011 по 2022 роки. Збірник статей. – Львів: Наукове товариство ім. Шевченка, 2022. – 935 с.
13. Культурологія : навчальний посібник / [О. П. Тімченко, С. Д. Гелей, Ю. В. Михальський та ін.; за ред. проф. О. П. Тімченка]. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 304 с.
14. Історія української культури: конспект лекцій / [уклад.: С. Д. Гелей, О. З. Кендус, В. І. Клок, Ю. В. Михальський]. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 164 с.
15. Теорія масової інформації: конспект лекцій / [С. Д. Гелей, Т. В. Голдак-Горбачевська О. З. Кендус, В. І. Клок, Ю. В. Михальський]. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 152 с.
16. Теорія та історія кооперації: конспект лекцій / [уклад.: С. Д. Гелей, Т. В. Голдак-Горбачевська О. З. Кендус, В. І. Клок, Ю. В. Михальський]. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 128 с.
17. Політологія : конспект лекцій / [уклад.: С. Д. Гелей, О. З. Кендус, Ю. В. Михальський, В. І. Клок, Т. В. Голдак-Горбачевська,]. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 160 с.
18. Історія української державності: конспект лекцій / [уклад. С. Д. Гелей, Т. В. Голдак-Горбачевська, О. З. Кендус, Ю. В. Михальський]. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 248 с.

Організаційно-методична робота
1. Проректор з навчально-виховної роботи Університету (Наказ № 238/02 від 02.08.2001 р.).

Підвищення кваліфікації
1. У 2018 році пройшов стажування в Інституті українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, відділ нової історії України. Тема – Удосконалення науково-педагогічної та науково-дослідницької майстерності, вивчення управлінського досвіду в освітньому процесі (Наказ ректора ЛТЕУ № 219/02 від 03. 09. 2018 р.).
2. Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. Тема: Удосконалення науково-педагогічної та науково-дослідницької майстерності, вивчення управлінського досвіду в освітньому процесі. Термін стажування: 18.10. 2021 р. – 30. 11. 2021 р. Кількість навчальних кредитів (годин): 3 кредити ЄКТС.

Перелік нагород та заохочень

І. Державні нагороди
1. Указом Президента України присвоєно почесне звання "Заслужений працівник культури України" (4 вересня 1999 р., № 2619);
2. Указом Президента України нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня (4 травня 2019 р., № 188/2019).

ІІ. Нагороди центральних органів влади
1. Міністерство освіти України нагородило знаком "Відмінник освіти України" (4 грудня 1999 р.)
2. Голова Укоопспілки та Голова ЦК Профспілки споживчої кооперації України нагородили Грамотою (7 травня 2001 р.);
3. Центральною спілкою споживчих товариств України нагороджений Почесною трудовою відзнакою "Знак Пошани" (9 червня 2004 р., № 324);
4. Центральною спілкою споживчих товариств України оголошено "Подяку" з врученням іменного годинника (11 травня 2006 р.);
5. Міністерством освіти і науки нагороджений знаком "Петро Могила" (12 травня 2007 р., № 780);
6. Кандидатом в Президенти України Віктором Ющенком оголошено "Подяку" (січень 2010 р.);
7. Західний науковий центр НАН України і МОН України відзначили "Подякою" члена Президії НТШ, дійсного члена НТШ, д.і.н., проф. за багаторічну жертовну працю на благо української науки та з нагоди 140-ліття від створення НТШ.

ІІІ. Нагороди місцевих органів влади
1. Нагороджений Почесною грамотою Львівської облдержадміністрації (травень 2001 р.);
2. Львівська обласна рада нагородила президента капели, заслуженого працівника культури України Почесною грамотою з нагоди 30-річчя народної хорової капели "Мрія" (16 квітня 2015 р.);
3. Нагороджується Грамотою Львівської обласної державної адміністрації з нагоди 145-річчя від створення Наукового товариства ім. Шевченка       (2018 р.);
4. Львівською обласною державною адміністрацією нагороджений медаллю "100-річчя Листопадового чину" (2018 р.);
5. За активну участь у діяльності Наукового товариства ім. Шевченка та з нагоди 30-річчя відновлення його діяльності в Україні нагороджений Грамотою Львівської обласної ради (12 вересня 2019 р.).

IV. Нагороди інших відомств та організацій
1. Нагороджений Економічною академією у Вроцлаві (Польща) Почесною відзнакою з нагоди 60-річчя від заснування навчального закладу (2007 р.);
2. За визначні заслуги в утвердженні та розбудові Української держави Товариством політичних в'язнів і репресованих нагороджено почесною відзнакою "Хрест Слави" (20 травня 2008 р.);
3. Нагороджений орденом "Золотий хрест реєстрового козацтва" Львівським обласним козацьким товариством Всеукраїнської громадської організації "Українське реєстрове козацтво" (2011 р.);
4. Львівською організацією Спілки письменників України нагороджено Дипломом Лауреата літературної премії імені Романа Федоріва за найкращу публікацію в галузі критики та публіцистики у 2011 р. на сторінках часопису "Дзвін"      (2012 р.);
5. Президією НТШ нагороджений ювілейною медаллю "140 років Наукового товариства ім. Шевченка" (2 жовтня 2013 р., № 00011);
6. Президія НТШ відзначило Подякою за фінансову підтримку та внесок у розвиток Товариства (26 березня 2016 р.);
7. Гніздичівська об'єднана територіальна громада відзначила "Подякою" за вагомий особистий внесок у збільшення фонду наукових книг шкільної бібліотеки Рудянської загальноосвітньої школи (30 червня 2019 р.);
8. Львівська архиєпархія УГКЦ, Центр національного виховання ім. Андрея Шептицького, Громадська Рада "Святий Юр" оголосили "Подяку" за організацію і проведення Урочистої академії, присвяченої 30-річчю відродження Української Греко-Католицької Церкви та 75-річчю відходу до вічності митрополита Андрея Шептицького (13 листопада 2019 р.);
9. Всеукраїнською громадською організацією "Українське реєстрове козацтво" нагороджений Хрестом "Петра Сагайдачного" за вагомий внесок у відродження духовних і патріотичних традицій українського козацтва (11.10.2020 р.);
10. Давидівською сільською радою об'єднаної територіальної громади винесено Подяку за вагомий особистий внесок у проведення І Всеукраїнського козацького фестивалю у с. Пасіки-Зубрицькі та з нагоди відзначення 365-річчя визвольного походу Козацького війська в Галичину (11.10.2020 р.).

V. Нагороди Львівського торговельно-економічного університету
1. З нагоди 60-річного ювілею ректор Львівської комерційної академії оголошує подяку і нагороджує премією в розмірі посадового окладу (8 травня 2001 р.);
2. Вчена рада присвоїла почесне звання "Заслужений професор Університету" (4 грудня 2007 р.);
3. За багаторічну й сумлінну працю та з нагоди завершення роботи з написання фундаментальної наукової історичної праці – Львівська комерційна академія. Нарис історії (Вид-во ЛКА, 2008. – 624 с.) ректорат оголосив подяку, нагородив Почесною грамотою та преміював у розмірі 15 000 грн. (22 грудня 2008 р.);
4. Ректором Університету нагороджений Почесною грамотою за вагомий особистий внесок у написанні підручників і посібників та значні успіхи у науково-педагогічній діяльності (2014 р.);
5. Ректор Університету нагородив Почесною грамотою за багаторічну плідну працю, активну громадянську позицію та з нагоди 75-річчя від народження (12 травня 2016 р.);
6. Нагороджений Почесною відзнакою Львівського торговельно-економічного університету (28 грудня 2016 р.).

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Додаткова реєстрація для складання ЄВІ /ЄФВВ для вступу до магістратури/аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен