Голдак-Горбачевська Тетяна Володимирівна

Кандидат історичних наук,
доцент кафедри історії та філософії.


79005, м. Львів, вул. Туган-Барановського, 10, каб. 317
роб. тел.:   +38 (032) 295-81-25
e-mail: lute@lute.lviv.ua, goldak.lesia7@gmail.com

Короткі біографічні відомості

Народилася 23 липня 1984 року в м. Судова Вишня Мостиського району Львівської області. У 2006 році закінчила історичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. 2014 р. на Спеціалізованій вченій раді Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України захистила кандидатську дисертацію на тему: «Театрально-музичне життя українців Перемишля другої половини ХІХ – початку ХХ століття» за спеціальністю 07.00.01 – історія України.
Стаж педагогічної роботи у вищій школі – 14 років. Коло наукових зацікавлень: українсько-польські відносини ХІХ – поч. ХХ ст., міжетнічні взаємини українсько-польського Пограниччя та культурно-комунікативні процеси в Перемишлі ХІХ – ХХ ст.
В Львівському торговельно-економічному університеті працює з вересня 2017 р. на посаді старшого викладача кафедри історії та політології. З жовтня 2018 р. доцент кафедри історії та політології.

Основні дисципліни, що викладаються

1. Музеєзнавство та організація екскурсійної діяльності.
2. Політологія.
3. Теорія масової інформації.
4. Теорія масової комунікації.

Наукова діяльність

ORCID ID: 0000-0001-8482-2033
Researcher ID: C-6694-2019
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=1C_NiKsAAAAJ

Свою наукову діяльність Голдак-Горбачевська Т.В. здійснює відповідно до плану науково-дослідних робіт Університету і кафедри історії та філософії, бере активну участь у міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях, засіданнях «Круглого столу», семінарах.

Основні публікації

Голдак Т. Культурно-освітнє життя українців Перемишля наприкінці ХІХ – першій третині ХХ століття / Тетяна Голдак // Збірник навчально-методичних матеріалів і наукових статей історичного факультету Волинського державного університету ім. Л. Українки / [відп. ред. В. Баран]. – Луцьк, 2008. – Вип. 15. – С. 42–47.
Голдак Т. Особливості музичного життя українців Перемишля ХІХ – початку ХХ століття / Тетяна Голдак // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність; [гол. редкол. Я. Ісаєвич, упоряд.  М.  Литвин, В. Футала] / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Львів, 2008. – Вип. 17: Українсько-польсько-білоруське сусідство: ХХ століття. – С. 94–100.
Голдак Т. Західний форпост державності: національно-культурне життя українців Перемишля напередодні Першої світової війни / Тетяна Голдак // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність;[гол. редкол. Я. Ісаєвич, упоряд. М. Литвин, І. Патер, І. Соляр] / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Львів, 2009. – Вип. 18: ЗУНР: до 90-річчя утворення. – С. 170–174.
Голдак Т. Українські освітні навчальні заклади Перемишля ХІХ – першої третини ХХ ст. / Тетяна Голдак // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Історія / [відп. ред. І. Зуляк]. – Тернопіль, 2010. – Вип. 1. – С. 55–62.
Голдак Т. Проведення Шевченкових вечорниць у Перемишлі другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / Тетяна Голдак // Spheresofculture / JournalofPhilological, Historical, SocialandMediaCommunication, PoliticalScienceandCulturalStudies / [Editor-in-chief: I. Nabytovych]. – Lublin, 2012. – Vol. III. – S. 338–346.
Голдак Т. Місто-фортеця Перемишль у роки Першої світової війни / Тетяна Голдак // Матеріали Всеукраїнської наукової військово-історичної конференції “Воєнна історія Галичини та Закарпаття” (15 квітня 2010 р.) / [відп. ред. В.  Карпов, В. Горєлов, І. Мороз]. – Львів, 2010. – С.109–112.
Голдак Т. Вшанування пам`яті Тараса Шевченка українцями Перемишля в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. / Тетяна Голдак // Вісник Львівської національної академії мистецтв. – Львів, 2014. – Вип. 25. – С.73–86.
Голдак Т. Заснування і діяльність товариства “Перемиський Боян” на зламі ХІХ  – ХХ ст. / Тетяна Голдак // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. – Львів, 2014. – Вип. 15. – С. 197 – 204.
Голдак-Горбачевська Т. Українська муза Перемишля: театрально-музичне життя у другій половині ХІХ - початку ХХ століття / Тетяна Голдак-Горбачевська. – Львів, 2018. – 256 с;
Голдак-Горбачевська Т. В. Розвиток туризму на західноукраїнських землях у складі другої Речі Посполитої міжвоєнного періоду ХХ століття / Ю.  В.  Михальський, О. З. Кендус, Т. В. Голдак-Горбачевська // Функціонування та перспективи розвитку туристичної галузі України: монографія [за заг. редакцією М. Ю. Барна]. – Львів : ЛТЕУ, 2018. – 376 с. – С.  98-108;
Голдак-Горбачевська Т. В. Музична культура як чинник формування національної свідомості українців Перемишля в другій половині ХІХ століття / Т. В. Голдак-Горбачевська // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Гуманітарні науки. – Львів, 2018. – С. 45-58;
Горбачевський Т. С., Голдак-Горбачевська Т. В. Музейно-архівні установи міжвоєнного Львова в культурно-комунікативних процесах польської громади міста / Т. С. Горбачевський, Т. В. Голдак-Горбачевська // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Гуманітарні науки. – Львів, 2018. – С.  181-188;
Голдак-Горбачевська Т. В. Впливи театрально-музичних процесів Перемишля другої половини ХІХ – початку ХХ століття на формування сучасних українсько-польських зв’язків // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції : матеріали щорічної наукової конференції професорсько-викладацького складу та аспірантів Львівського торговельно-економічного університету / [відповід. за вип.: проф. Семак Б. Б.]. – Львів: вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2018;
Голдак-Горбачевська Т. В. Тенденції розвитку туризму в Польщі міжвоєнного періоду // Сталий розвиток туризму на засадах партнерства : Матеріали І  Міжнародної науково-практичної конференції (31 жовтня–1 листопада 2018) / [відповід. за вип. : М. Ю. Барна]. – Львів: ЛТЕУ, 2018. – С. 263-266;
Голдак-Горбачевська Т. В. Розвиток освіти Перемишля в ХІХ ст. // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах: Матеріали щорічної (15-17  травня 2019 р.) / наукової конференції вчених Львівського торговельно-економічного університету [відпов. За вип.: проф. Семак Б. Б.]. – Львів: вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2019. – С. 261–263.
Горбачевський Т., Голдак-Горбачевська Т. З історії жіночої освіти Надсяння (Рец.: Заброварний С. «ІІ державна жіноча вчительська семінарія в Перемишлі (1872–1936)»,Львів, 2018, 210 с.) // Східноєвропейський історичний вісник. Вип.12. / [ред. В. Ільницький]. – Дрогобич, 2019. – С. 228–231.

Організаційно-методична робота

1. Провідний фахівець ректорату (з 2018 р.).
2. Секретар кафедри історії і політології (2018-19 рр.).
3. Дійсний член Української асоціації маркетингу.

Підвищення кваліфікації
Проходила стажування у Львівському національному університеті ім. Івана Франка, кафедра журналістики 9.10.2017 – 10.04.2018 р. Тема – Удосконалення науково-педагогічної майстерності, вивчення управлінського досвіду в освітньому процесі.
У 2018 р. проходила чергове підвищення кваліфікації в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, відділ нової історії України.
Тема – Поглиблення і розширення професійних навичок, знань, умінь, набуття досвіду виконання додаткових завдань та обов’язків.

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Реєстрація на ЄВІ та/або ЄФВВ для вступу до магістратури або аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен