Кендус Олександра Зіновіївна

кандидат філософських наук
доцент кафедри історії і філософії
заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи

79005, м. Львів, вул. Туган-Барановського, 10, каб. 317
роб. тел.:   +38 (032) 295-81-25
e-mail: o.z.kendus.work@gmail.com

Рік народження – 1973

Науково-педагогічна біографія
У 1995 році закінчила історичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Історія України» і отримала кваліфікацію «Історик, викладач історії».
1995-1998 рр. працювала вчителем історії середньої школи № 9, м. Стрий Львівської області.
1996-1999 рр. – навчання в аспірантурі.
З 1999- 2005 рр. – асистент кафедри історії і політології.
2005-2009 рр. – старший викладач кафедри історії і політології.
З 2009 р. доцент кафедри історії і політології.
З 1 жовтня 2019 року по теперішній час – доцент кафедри історії і філософії.
У 2003 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.05 – історія філософії на тему «Національний ідеал в українській філософській думці першої половини ХХ століття».
У січні 2014 року присуджено вчене звання доцента кафедри історії і політології.

Основні дисципліни, що викладаються
1. Історія української культури.
2. Історія української державності.
3. Політологія.
4.Соціологія масової комунікації.
5.Політичні системи світу.

Наукова діяльність

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5908-8383
Researcher ID: F-3945-2019

Є автором 47 наукових публікацій. Серед них: Моральний ідеал людини у висвітленні українських мислителів першої половини ХХ ст. // Вісник Львівського університету. - Серія: філософські науки. - 1999. - Вип.1. - С. 157-161.; Проблема моральних якостей особистості в українській філософсько-етичній думці першої половини ХХ століття // Вісник Львівського університету. - Серія: філософські науки. - 2001. - Вип.3. - С.230-237.; Поняття ідеалу та його основні форми // Наукові записки Тернопільського університету імені Володимира Гнатюка. - Серія: Філософія. - 2002. - Вип.3. - С. 88-92.; Концептуальні засади устрою Української держави в українській філософії першої половини ХХ століття // Вісник Львівської комерційної академії. – Серія: гуманітарні науки. – 2007. - Вип.6. - С.83-88 с.; Суспільно-політичні ідеї національного ідеалу у творчості українських мислителів першої половини ХХ століття // Вісник Львівської комерційної академії. – Серія: гуманітарні науки. – 2009. - Вип.7. - С.93-100 с.; Огієнко (митрополит Іларіон) та його релігійно-філософський світогляд  // Філософські пошуки, вип. ХХХІІ. Львів-Одеса: Соgito – Центр Європи, 2010. – С. 224-236 с.; Саморефлексія особистості у філософсько-релігійному світогляді представників українського кліру // Соціогуманітарні проблеми людини. – 2010. – № 4. – С.71-79.; Історико-культурне тло формування національної самосвідомості у поглядах українських мислителів першої половини ХХ ст. // Вісник Львівської комерційної академії. Серія – гуманітарні науки. Вип.10. – Львівська комерційна академія, 2011. – С.278-285.; Криза системи споживчої кооперації УРСР в кінці 1970-х початку 1980-х років. // Наукові записки Тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка. - Серія: історія. - 2012. - Вип.2. - С. 127-132.; Релігія та Церква як чинники формування національної свідомості українського народу в першій половині ХХ ст. // Пам'ять століть. - Історичний науковий та літературний журнал. - Київ: Видавничо-друкарський комплекс Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна». – 2012. -Лист.-груд. №6 (100). - С. 167-174.; Тенденції розвитку української культури напередодні проголошення незалежності України // Вісник Львівської комерційної академії. Серія – гуманітарні науки. Вип.12. – Львівська комерційна академія, 2014. – С.185-191. Кендус О. З. Місія душпастирства: її сутність та прояви на тлі революції гідності 2013-2014 рр. // Вісник Львівської комерційної академії. Серія – гуманітарні науки. Вип.13. Видавництво Львівської комерційної академії, 2015. – С.210-215.

Наукові статті:
1.    Oleksandra Kendus. Activity Petro Bubela’s at the final stage of the struggle for Ukrainian statehood // Andrii Prokip, Yurii Mykhalskyi, Oleksandra Kendus, Vasyl Klok / Науковий вісник Ужгородського університету. – Серія: Історія, – Ужгород, 2022. – С.34-39. (Index Copernicus International, Crossref, Google Scholar, National Library of Ukraine Vernadsky, Open Ukrainian Citation Index (OUCI).)
2.    Кендус О. Соціально-економічні погляди та діяльність митрополита Андрея Шептицького та греко-католицького духовенства в кінці ХІХ – в першій половині ХХ століття / О. Кендус // Праці Наукового товариства ім. Шевченка. Том LXІІІ. Економічний збірник. Том 3 / [ред. кол.: П. Куцик (відповід. ред.), Т. Васильців, С. Гелей, О. Кундицький та ін.]. – Львів: НТШ; оригінал-макет – видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2020. – С.120-131.
3.    Кендус О. З. Українська національна свідомість у творчій спадщині представників кліру Греко-католицької церкви – Андрея Шептицького та Йосипа Сліпого / О. Кендус // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Серія – гуманітарні науки. – Вип. 16. –Львів, 2019. – С. 83-89.
4.    Кендус О. З. Феномен громадської думки – філософсько-соціологічний аспект / І. Я. Вдовичин, О. З. Кендус // Гілея: науковий вісник. – К.: «Видавництво «Гілея», 2019, Вип.141 (№2). Ч.2. Філософські науки. – С. 18-22.
5.    Кендус О. З. Урочиста академія, присвячена 30-річчю відродження Української греко-католицької церкви та 75-річчю відходу до вічності митрополита Андрея Шептицького / О. Кендус // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Серія – гуманітарні науки. – Вип. 16. – Львів, 2019. – С. 236-237.
6.    Кендус О. Презентація книжки Аскольда Лозинського / О. Кендус // Вісник НТШ. – Львів, 2019. – Ч. 61. – Весна-літо. – С. 20-21.
7.    Кендус О. З. Розвиток туризму на західноукраїнських землях у складі другої Речі Посполитої міжвоєнного періоду ХХ століття / Ю. В. Михальський, О. З. Кендус, Т. В. Голдак-Горбачевська // Функціонування та перспективи розвитку туристичної галузі України : монографія [за заг. редакцією М. Ю. Барна]. – Львів : ЛТЕУ, 2018. – 376 с. – С. 98-108.
8.    Кендус О. Соціологічний аспект естетичної культури / О. Кендус, Ю. Михальський  // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Серія – гуманітарні науки. – Вип. 15. – Львів, 2018. – С. 235 -141.
9.    Кендус О. З. Свобода і відповідальність: консервативна інтерпретація (О. Шпенглер) / І. Я. Вдовичин, О. З. Кендус // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Юридичні науки. – Вип. 7. – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – С. 8-19.

Участь у наукових конференціях:
1.    Кендус О. Революція гідності у творах українських художників // О. Кендус // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення» – Львів: вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 1-2 червня 2022. – С. 474-476.
2.    Кендус О. Масова комунікація як соціальне і культурне явище та об’єкт соціологічних досліджень // О. Кендус // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Глобальні трансформації у сфері культури: виклики сьогодення». – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 29-30 жовтня 2021року. – С. 147-148.
3.    Кендус О. Опришківський рух як вияв козаччини в Україні // О. Кендус // Матеріали четвертої міжнародної наукової конференції «Витоки та становлення козацького руху на етнічних українських землях України» (до 400-річчя Хотинської битви 1621 року). – Львів: ЛТЕУ, 22 жовтня 2021 року. – С. 190-193.
4.    Кендус О. З. Формування громадської думки під впливом мас-медіа / О. З. Кендус // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення» [відповід. за вип.: проф. Семак Б. Б.]. – Львів: вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2-3 червня 2021. – С.280-281.
5.    Кендус О. З.  Час збирати каміння. Про діяльність кафедри історії і філософії в роки незалежності України / Ю. В. Михальський, О. З. Кендус // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Одухотворений інтелект – рушійна сила розвитку суспільства» (приурочена до 80-річчя від дня народження професора Степана Гелея) [відповід. за вип.: проф. Семак Б. Б.]. – Львів, вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 21 травня 2021. – С. 89-94.
6.    Кендус О. Інституції демократії доби Гетьманщини у діяльності Б. Хмельницького та П. Орлика / О.  Кендус // VII Методологічні читання – Сучасна політична наука: нові виклики та контексти (пам’яті професора Валерія Миколайовича Денисенка): Матеріали сьомої Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Львів, 11 грудня 2020 р.) / За наук. ред. д. політ. н., Г.В. Шипунова; відп. за вип. А.М. Сабара, Г.В. Іленьків. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2020.  – С.81-83.
7.    Кендус О. З. Крим – Україна: історія та сьогодення /  Ю. В. Михальський, О. З.  Кендус // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення» [відповід. за вип.: проф. Семак Б. Б.]. – Львів: вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2020. – С.314-316.
8.    Кендус О. З. Реєстрове козацтво: формування нової державотворчої еліти українців у часи польського завоювання /  О. З. Кендус, Ю.В. Михальський // Матеріали другої всеукраїнської наукової конференції «Витоки та становлення козацького руху на етнічних українських землях України» (до 360-річчя битви під Конотопом). – Львів, Руда : ЛТЕУ, 30 червня 2019 року. – С. 53-56.
9.    Кендус О. Рекордна кількість кандидатів на виборах президента України 2019 року: причини та наслідки // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах: матеріали щорічної конференції вчених Львівського торговельно-економічного університету / [відповід. за вип.: проф. Семак Б. Б.]. – Львів: вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2019. – С.263-264.
10.    Кендус О. Сенс буття та щастя у світоглядній доктрині Івана Огієнка // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції : матеріали щорічної наукової конференції професорсько-викладацького складу та аспірантів Львівського торговельно-економічного університету / [відповід. за вип.: проф. Семак Б. Б.]. – Львів: вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – С.326-327.

Навчально-методична робота
Є автором та співавтором 99 навчально-методичних публікацій. Серед них з них 7 – навчальних посібників, 9 –  конспектів лекцій:
1.    Кендус О. З. Політико-правові системи світу: Навчальний посібник / С. Д. Гелей, С.М. Рутар, О.З. Кендус.  — Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2002. — 224 с.
2.    Кендус О. З. Історія світової цивілізації: конспект лекцій / С. Д.Гелей, О. З.Кендус, А. В. Прокіп, С. М. Рутар. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2008. — 112 с.
3.    Кендус О. З. Політологія (курс лекцій). Навчальний посібник /  За заг. ред. Горбач О., Демчишак Р.– Львів, 2008. – 116 с.
4.    Кендус О. З. Політологія: Навч. посібник для студентів денної та заочної форм навчання (галузей знань – «економіка підприємництва» - 0305 та «право» - 0302) / С. Д. Гелей., С. М. Рутар, А. В. Прокіп, О. З. Кендус. – Львів: Вид-во ЛКА, 2010.-152 с.
5.    Кендус О. З. Політологія: Навч. посібник для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.014010 «Готельно-ресторанна справа» / С. Д. Гелей, С.М. Рутар, О.З. Кендус, А. В. Прокіп. – Львів: Вид-во ЛКА, 2011.-152 с.
6.    Кендус О. З. Історія української культури/ О. З. Кендус, В. І. Клок: Навчальний посібник. – Львів: Вид-во ЛКА, 2015. — 236 с.
7.    Історія української культури: навчальний посібник / С. Д. Гелей, О. З. Кендус, В. І. Клок, Ю. В. Михальський. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 320 с.
8.    Історія української культури: конспект лекцій / [уклад.: С. Д. Гелей, О. З. Кендус, В. І. Клок, Ю. В. Михальський]. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 164 с.
9.    Історія української державності : навчальний посібник / За ред проф. Гелея [С. Д. Гелей, Т. В. Голдак-Горбачевська О. З. Кендус, Ю. В. Михальський]. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 248 с.
10.    Історія української державності: конспект лекцій / [укладачі: С. Д. Гелей, Т. В. Голдак-Горбачевська О. З. Кендус, Ю. В. Михальський]. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 412 с.
11.    Культурологія : навчальний посібник / [проф. Тімченко О. П. проф. Гелей С. Д., доц. Козій І.В., доц. Кендус О. З. доц. Михальський Ю. В., ст. викл. Пігош М. А., викл. Сислюк І. П., асист. Шевчук А.В.; за ред. проф. О. П. Тімченка]. – Львів: видавництво ЛТЕУ, 2022. – 304 с.
12.    Політологія : конспект лекцій / [уклад.: С. Д. Гелей, О. З. Кендус, Ю. В. Михальський, В. І. Клок, Т. В. Голдак-Горбачевська,]. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 160 с.
13.    Соціологія масової комунікації: конспект лекцій / [О. З. Кендус,]. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 100 с.
14.    Теорія масової інформації: конспект лекцій / [С. Д. Гелей, Т. В. Голдак-Горбачевська О. З. Кендус, В. І. Клок, Ю. В. Михальський]. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 152 с.
15.    Теорія та історія кооперації: конспект лекцій / [уклад.: С. Д. Гелей, Т. В. Голдак-Горбачевська О. З. Кендус, В. І. Клок, Ю. В. Михальський]. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 128 с.
16.    Музеєзнавство та організація екскурсійної діяльності: конспект лекцій/ [Ю. В. Михальський, Т. В. Голдак-Горбачевська, В. І. Клок, О. З. Кендус]. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 136 с.
17.     Дистанційний курс з дисципліни «Істо¬рія української культури» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv. ua/enrol/index .php?id=512.
18.    Дистанційний курс з дисципліни «Політологія» [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  virt.lac.lviv.ua/course/view.php
19.     Дистанційний курс з дисципліни «Політичні системи світу» [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=290
20.    Дистанційний курс з дисципліни «Соціологія масової комунікації» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php

Підвищення кваліфікації
1.    Національний університет «Києво-Могилянська академія». Онлайн-курс ГО «Прометеус»: «Наукова комунікація в цифрову епоху». Сертифікат від 15.12.2021 р. (90 год. 3 кредити ЄКТС).
2.    Львівський національний університет імені Івана Франка. Тема: «Ознайомлення з досвідом викладання і методичним забезпеченням навчального процесу». Довідка №1258-У від 01.06.2022. (180 год. 6 кредитів ЄКТС).

Перелік нагород та заохочень
1. Грамота Всеукраїнської Центральної Спілки Споживчих Товариств ЦК Профспілки Працівників Споживчої Кооперації  України ( 2016 р.)
2. Грамота Львівського торговельно-економічного університету (2016 р.)
3. Почесна грамота Львівського торговельно-економічного університету (2018 р.)

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Додаткова реєстрація для складання ЄВІ /ЄФВВ для вступу до магістратури/аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен