Клок Василь Ігорович

кандидат історичних наук
доцент кафедри історії і філософії

79005, м. Львів, вул. Туган-Барановського, 10, каб. 317
роб. тел.:   +38 (032) 295-81-25
e-mail; clockvas@yahoo.com

Науково-педагогічна біографія

У 2004 р. закінчив історичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю "Історія" і отримав кваліфікацію «Історик, викладач історії».

З 2008 рр. – асистент, потім старший викладач і доцент кафедри історії і політології.

З 1 жовтня 2019 року по теперішній час – доцент кафедри історії і філософії.

У 2003 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук, за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія на тему «Суспільно-політичне становище польського населення Галичини 1918-1923 рр.».

У квітні 2014 року присуджено вчене звання доцента кафедри історії і політології.

Основні дисципліни, що викладаються

1. Політичні системи світу.
2. Політологія.
3. Історія української культури.
4. Музеєзнавство та екскурсійна діяльність.
5. Теорія та історія кооперації.

Наукова діяльність

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-2613-2007

1. Формування і діяльність польських органів влади у Східній Галичині (січень-березень 1919 р.) // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 2006. – Випуск Х. – С. 426-435.
2.Клок В. Польська спільнота Східної Галичини і Брестський мир 1918 р. // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів, 2006. – Випуск 8. – Частина 2. – С. 242-250.
3.Клок В. Польське населення Східної Галичини та українсько-польська війна 1918-1919 рр. // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки та знахідки. – Київ, 2006. – Випуск 16. – С. 61-71.
4.Клок В. Формування польських органів влади у Східній Галичині (листопад-грудень 1918 р.) // Наукові записки національного університету “Острозька академія”. Історичні наука. – Острог, 2007. – Випуск 8. – С. 424-437.
5.Клок В. Перші локальні органи польської влади на території Галичини (осінь –зима 1918) //Дух і літера. № 22 – Київ: Вид НУ «Києво-могилянська академія». – С 84-104.
6.Клок В. Теорія та історія кооперації в тестах (для перевірки знань студентів з допомогою комп’ютерів). - Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2009.
7. Клок В.Одержавлення споживчої кооперації України як складова політики «воєнного комунізму» // Вісник Львівської комерційної академії. – Серія – гуманітарні науки. – Вип.8. – Львів, 2009. – С.138-148.
8. Клок В. Розвиток споживчої кооперації україни в умовах непу/ В. Клок //Вісник Львівської комерційної академії. Серія: Гуманітарні науки. – Львів, 2010. – С. 150-158.
9. Клок В. Розвиток споживчої кооперації в УРСР в кінці 1960-х–на початку 1970-х років / В. Клок // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. — Тернопіль : [ТНПУ], 2013. — С. 117-122.
10. Клок В. Святкування 1 Травня польськими лівими партіями Східної Галичини у міжвоєнний період [Текст] / В. Клок // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. — Тернопіль : [ТНПУ], 2013. — С. 148–152.
11. Клок В. Розвиток споживчої кооперації України в умовах десталінізації (1956-1965 роки) / В. Клок // Вісник Львівської комерційної академії. Серія: Гуманітарні науки. – Львів, 2013. – С. 117-127.
12. Від зарод¬ження до сьогодення : монографія / За заг. ред. С. Гелея. - Львів: Вид-во Львівської комерційної академії, 2013. – 976 с. (Співавтор монографії).

Протягом 2015-2019 рр.:

1. Клок В. Історичні аспекти та пріоритети розвитку сфери громадського харчування споживчої кооперації України в умовах євроінтеграції / Клок В.І.,  Семів Р.С.// Вісник Львівської комерційної академії. Серія – гуманітарні науки. Вип.14. Видавництво Львівської комерційної академії, 2016. – С.101-106.

Навчально-методична робота

1.    Клок В. І. Історія української культури / О. З. Кендус, В. І. Клок: Навчальний посібник. – Львів: Вид-во ЛКА, 2015. — 236 с.
2.    Історія української державності. Методичні вказівки та завдання до семінарських занять, самостійної роботи студентів, тести для усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / С. Д. Гелей, Ю. В. Михальський, А. В. Прокіп, О. З. Кендус, В. І. Клок. –  Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2017. – 66 с.
3.    Теорія та історія кооперації. Методичні вказівки та завдання до семінарських занять, самостійної роботи, тести для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / С. Д. Гелей, Ю. В. Михальський, О. З. Кендус, В. І. Клок, Т. В. Голдак-Горбачевська. Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2017. – 43 с.
4.    Політичні системи світу. Методичні вказівки та завдання до семінарських занять, самостійної роботи, тести для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / С. Д. Гелей, Ю. В. Михальський, О. З. Кендус, В. І. Клок. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2017. – 66 с.
5.    Соціологія масової комунікації. Методичні вказівки та завдання до семінарських занять, самостійної роботи студентів, тести для спеціальності 061 «Журналістика» денної і заочної форм навчання / С. Д. Гелей, Ю. В. Михальський, О. З. Кендус, В. І. Клок. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2017. – 60 с.
6.    Теорія масової комунікації. Методичні вказівки та завдання до семінарських занять, самостійної роботи, тести для студентів спеціальності 061 «Журналістика» денної і заочної форм навчання / С. Д. Гелей, Ю. В. Михальський, А. В. Прокіп, О. З. Кендус, В. І. Клок, Т. В. Голдак-Горбачевська. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2017. – 31 с.
7.    Теорія масової інформації. Методичні вказівки та завдання до семінарських занять, самостійної роботи, тести для студентів спеціальності 061 «Журналістика» денної і заочної форм навчання / С. Д. Гелей, Ю. В. Михальський, О. З. Кендус, А. В. Прокіп, В. І. Клок, Т. В. Голдак-Горбачевська. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2017. – 30 с.
8.     Політологія. Методичні вказівки та завдання до семінарських занять, самостійної роботи, тести для студентів всіх спеціальностей денної і заочної форм навчання рівня вищої освіти «бакалавр» / С. Д. Гелей, Ю. В. Михальський, О. З. Кендус, В. І. Клок, Т. В. Голдак-Горбачевська. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2019. – 85 с.
9.    Соціологія. Методичні вказівки та завдання до семінарських занять, самостійної роботи, тести для студентів всіх спеціальностей денної і заочної форм навчання рівня вищої освіти «бакалавр». Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2019. – 79 с. (укладачі: проф. Гелей С. Д., доц. Михальський Ю. В., доц. Кендус О. З., доц. Клок В. І., доц. Голдак-Горбачевська Т. В.).
10.    Дистанційний курс з дисципліни «Істо¬рія української культури» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/enrol/index .php?id=512.
11.    Дистанційний курс з дисципліни «Теорія та історія кооперації» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php
12.    Дистанційний курс з дисципліни «Політичні системи світу» [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=290

Підвищення кваліфікації

Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, відділ нової історії України, (10. 09. 2018 – 12. 11. 2018 р.). Тема «Удосконалення науково-педагогічної та науково-дослідницької майстерності».

Наукова діяльність 2020-2022 рр.

Наукові статті у фахових виданнях:
Клок В., Прокіп А. Клок В., Прокіп А. Поліетнічне середовище як фактор впливу на формування світогляду Петра Бубели //  Проблеми гуманітарних наук. Серія Історія. Випуск 10(52) –. – С. 306-319
1.    Klok V. Kendus O. Prokip A. Activity Petro Bubela’s at the final stage of the struggle for Ukrainian statehood // Наукового вісника Ужгородського університету. Серія історія. № 1 (46) – Ужгород, 2022. – С. 34-39
2.    Клок В. . Польський національний рух у Галичині під час Першої світової війни. // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія, (40). – Вінниця, 2022. –  С. 43–50.
3.    Н. Ф. Басій, М. І. Коник, В. І. Клок Понятійний апарат імідже творчих процесів та їх вплив на забезпечення ринкових перевах суб’єтивів ринку. // Вісник ЛТЕУ. Економічні науки. – Львів, 2022. – № 68  С. 47-53.
4.    Клок В. Візія політичного майбутнього Галичини в працях Михайла Лозинського періоду першої світової війни (1914-1918) Літопис Волині. № 27. – Луцьк, 2022. – С. 50-54.

Посібники, підручники, методичні матеріали:
1.    Історія української культури: навчальний посібник / С. Д. Гелей, О. З. Кендус, В. І. Клок, Ю. В. Михальський. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 320 с.
2.    Історія української культури: конспект лекцій / [уклад.: С. Д. Гелей, О. З. Кендус, В. І. Клок, Ю. В. Михальський]. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 164 с.
3.    Теорія масової інформації: конспект лекцій / [С. Д. Гелей, Т. В. Голдак-Горбачевська О. З. Кендус, В. І. Клок, Ю. В. Михальський]. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 152 с.
4.    Теорія та історія кооперації: конспект лекцій / [уклад.: С. Д. Гелей, Т. В. Голдак-Горбачевська О. З. Кендус, В. І. Клок, Ю. В. Михальський]. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 128 с.
5.    Політологія : конспект лекцій / [уклад.: С. Д. Гелей, О. З. Кендус, Ю. В. Михальський, В. І. Клок, Т. В. Голдак-Горбачевська,]. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 160 с.
6.    Музеєзнавство та організація екскурсійної діяльності: конспект лекцій/ [Ю. В. Михальський, Т. В. Голдак-Горбачевська, В. І. Клок, О. З. Кендус]. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 136 с.
7.    Культурологія : навчальний посібник / [проф. Тімченко О. П. проф. Гелей С. Д., доц. Козій І.В., доц. Кендус О. З. доц. Михальський Ю. В., ст. викл. Пігош М. А., викл. Сислюк І. П., асист. Шевчук А.В.; за ред. проф. О. П. Тімченка]. – Львів: видавництво ЛТЕУ, 2022. – 304 с.
8.    Історія української державності : навчальний посібник / За ред проф. Гелея [С. Д. Гелей, Т. В. Голдак-Горбачевська О. З. Кендус, Ю. В. Михальський]. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 248 с.
9.    Історія української державності: конспект лекцій / [укладачі: С. Д. Гелей, Т. В. Голдак-Горбачевська О. З. Кендус, Ю. В. Михальський]. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 412 с.
10.    Історія української державності. Методичні вказівки та завдання до семінарських занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 181 «Харчові технології». [Укладачі: д.іст.н., проф. Гелей С. Д., к.іст.н., доц. Михальський Ю. В., к.філос.н., доц. Кендус О. З., к. іст. н., доц. Клок В. І к.іст.н., доц. Голдак-Горбачевська Т. В.] – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 35 с.
11.    Історія української державності. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 181 «Харчові технології». [Укладачі: д.іст.н., проф. Гелей С. Д., к.іст.н., доц. Михальський Ю. В., к.філос.н., доц. Кендус О. З., к. іст. н., доц. Клок В. І., к.іст.н., доц. Голдак-Горбачевська Т. В.] – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 36 с.
12.    Історія української державності. Методичні вказівки та тестові завдання до поточного та підсумкового контролю знань для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 181 «Харчові технології». [Укладачі: д.іст.н., проф. Гелей С. Д., к.іст.н., доц. Михальський Ю. В., к.філос.н., доц. Кендус О. З., к. іст. н., доц. Клок В. І., к.іст.н., доц. Голдак-Горбачевська Т. В.] – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. –52 с.
13.    Історія української державності. Методичні вказівки та завдання до семінарських занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». [д.іст.н., проф. Гелей С. Д., к.іст.н., доц. Михальський Ю. В., к.філос.н., доц. Кендус О. З., к. іст. н., доц. Клок В. І., к.іст.н., доц. Голдак-Горбачевська Т. В.] – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 35 с.
14.    Історія української державності. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» [Укладачі: д.іст.н., проф. Гелей С. Д., к.іст.н., доц. Михальський Ю. В., к.філос.н., доц. Кендус О. З., к. іст. н., доц. Клок В. І., к.іст.н., доц. Голдак-Горбачевська Т. В.] – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 36 с.
15.    Історія української державності. Методичні вказівки та тестові завдання до поточного та підсумкового контролю знань для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». [Укладачі: д.іст.н., проф. Гелей С. Д., к.іст.н., доц. Михальський Ю. В., к.філос.н., доц. Кендус О. З., к. іст. н., доц. Клок В. І., к.іст.н., доц. Голдак-Горбачевська Т. В.] – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 52 с.
16.    Історія української державності. Методичні вказівки та завдання до семінарських занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент». [Укладачі: д.іст.н., проф. Гелей С. Д., к. іст. н., доц. Михальський Ю. В., к.філос.н., доц. Кендус О. З., к.іст.н., доц. Клок В. І к.іст.н., доц. Голдак-Горбачевська Т. В.] – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 35 с.
17.    Історія української державності. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент» [Укладачі: д.іст.н., проф. Гелей С. Д., к. іст. н., доц. Михальський Ю. В., к.філос.н., доц. Кендус О. З., к.іст.н., доц. Клок В. І., к.іст.н., доц. Голдак-Горбачевська Т. В.] – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 36 с.
18.    Історія української державності. Методичні вказівки та тестові завдання до поточного та підсумкового контролю знань для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент». [Укладачі: д.іст.н., проф. Гелей С. Д., к.іст.н., доц. Михальський Ю. В., к.філос.н., доц. Кендус О. З., к. іст. н., доц. Клок В. І., к.іст.н., доц. Голдак-Горбачевська Т. В.] – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 52 с.
19.    Історія української державності. Методичні вказівки та завдання до семінарських занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 051 «Економіка». [Укладачі: д.іст.н., проф. Гелей С. Д., к.іст.н., доц. Михальський Ю. В., к.філос.н., доц. Кендус О. З., к. іст. н., доц. Клок В. І., к.іст.н., доц. Голдак-Горбачевська Т. В.] – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 35 с.
20.    Історія української державності. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 051 «Економіка». [Укладачі: д.іст.н., проф. Гелей С. Д., к.іст.н., доц. Михальський Ю. В., к.філос.н., доц. Кендус О. З., к. іст. н., доц. Клок В. І., к.іст.н., доц. Голдак-Горбачевська Т. В.] – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 36 с.
21.    Історія української державності. Методичні вказівки та тестові завдання до поточного та підсумкового контролю знань для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 051 «Економіка». [Укладачі: д.іст.н., проф. Гелей С. Д., к.іст.н., доц. Михальський Ю. В., к.філос.н., доц. Кендус О. З., к. іст. н., доц. Клок В. І., к.іст.н., доц. Голдак-Горбачевська Т. В.] – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 52 с.
22.    Історія української державності. Методичні вказівки та завдання до семінарських занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 071 «Облік і оподаткування». [Укладачі: д.іст.н., проф. Гелей С. Д., к.іст.н., доц. Михальський Ю. В., к.філос.н., доц. Кендус О. З., к. іст. н., доц. Клок В. І., к.іст.н., доц. Голдак-Горбачевська Т. В.] – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 35 с.
23.    Історія української державності. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 071 «Облік і оподаткування». [Укладачі: д.іст.н., проф. Гелей С. Д., к.іст.н., доц. Михальський Ю. В., к.філос.н., доц. Кендус О. З., к. іст. н., доц. Клок В. І., к.іст.н., доц. Голдак-Горбачевська Т. В.] – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 36 с.
24.    Історія української державності. Методичні вказівки та тестові завдання до поточного та підсумкового контролю знань для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 071 «Облік і оподаткування». [Укладачі: д.іст.н., проф. Гелей С. Д., к.іст.н., доц. Михальський Ю. В., к.філос.н., доц. Кендус О. З., к. іст. н., доц. Клок В. І., к.іст.н., доц. Голдак-Горбачевська Т. В.]– Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 52 с.
25.    Історія української державності. Методичні вказівки та завдання до семінарських занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». [Укладачі: д.іст.н., проф. Гелей С. Д., к.іст.н., доц. Михальський Ю. В., к.філос.н., доц. Кендус О. З., к. іст. н., доц. Клок В. І., к.іст.н., доц. Голдак-Горбачевська Т. В.] – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 35 с.
26.    Історія української державності. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». [Укладачі: д.іст.н., проф. Гелей С. Д., к.іст.н., доц. Михальський Ю. В., к.філос.н., доц. Кендус О. З., к. іст. н., доц. Клок В. І., к.іст.н., доц. Голдак-Горбачевська Т. В.] – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 36 с.
27.    Історія української державності. Методичні вказівки та тестові завдання до поточного та підсумкового контролю знань для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування [Укладачі: д.іст.н., проф. Гелей С. Д., к.іст.н., доц. Михальський Ю. В., к.філос.н., доц. Кендус О. З., к. іст. н., доц. Клок В. І., к.іст.н., доц. Голдак-Горбачевська Т. В.] – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 52 с.
28.    Історія української державності. Методичні вказівки та завдання до семінарських занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 061 «Журналістика». [Укладачі: д.іст.н., проф. Гелей С. Д., к.іст.н., доц. Михальський Ю. В., к.філос.н., доц. Кендус О. З., к. іст. н., доц. Клок В. І., к.іст.н., доц. Голдак-Горбачевська Т. В.] – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 35 с.
29.    Історія української державності. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 061 «Журналістика». [Укладачі: д.іст.н., проф. Гелей С. Д., к.іст.н., доц. Михальський Ю. В., к.філос.н., доц. Кендус О. З., к. іст. н., доц. Клок В. І., к.іст.н., доц. Голдак-Горбачевська Т. В.]– Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 36 с.
30.    Історія української державності. Методичні вказівки та тестові завдання до поточного та підсумкового контролю знань для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 061 «Журналістика». [Укладачі: д.іст.н., проф. Гелей С. Д., к.іст.н., доц. Михальський Ю. В., к.філос.н., доц. Кендус О. З., к. іст. н., доц. Клок В. І., к.іст.н., доц. Голдак-Горбачевська Т. В.] – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 52 с.
31.    Історія української державності. Методичні вказівки та завдання до семінарських занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини». [Укладачі: д.іст.н., проф. Гелей С. Д., к.іст.н., доц. Михальський Ю. В., к.філос.н., доц. Кендус О. З., к. іст. н., доц. Клок В. І., к.іст.н., доц. Голдак-Горбачевська Т. В.] – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 35 с.
32.    Історія української державності. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини». [Укладачі: д.іст.н., проф. Гелей С. Д., к.іст.н., доц. Михальський Ю. В., к.філос.н., доц. Кендус О. З., к. іст. н., доц. Клок В. І., к.іст.н., доц. Голдак-Горбачевська Т. В.]– Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 36 с.
33.    Історія української державності. Методичні вказівки та тестові завдання до поточного та підсумкового контролю знань для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини». [Укладачі: д.іст.н., проф. Гелей С. Д., к.іст.н., доц. Михальський Ю. В., к.філос.н., доц. Кендус О. З., к. іст. н., доц. Клок В. І., к.іст.н., доц. Голдак-Горбачевська Т. В.] – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 52 с.
34.    Історія української державності. Методичні вказівки та завдання до семінарських занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 075 «Маркетинг». [Укладачі: д.іст.н., проф. Гелей С. Д., к.іст.н., доц. Голдак-Горбачевська Т. В., к.філос.н., доц. Кендус О. З., к.іст.н., доц. Михальський Ю. В., к. іст. н., доц. Клок В. І.] – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 35 с.
35.    Історія української державності. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 075 «Маркетинг». [Укладачі: д.іст.н., проф. Гелей С. Д., к.іст.н., доц. Михальський Ю. В., к.філос.н., доц. Кендус О. З., к. іст. н., доц. Клок В. І., к.іст.н., доц. Голдак-Горбачевська Т. В.] – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 36 с.
36.    Історія української державності. Методичні вказівки та тестові завдання до поточного та підсумкового контролю знань для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 075 «Маркетинг». [Укладачі: д.іст.н., проф. Гелей С. Д., к.іст.н., доц. Михальський Ю. В., к.філос.н., доц. Кендус О. З., к. іст. н., доц. Клок В. І., к.іст.н., доц. Голдак-Горбачевська Т. В.] – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 52 с.
37.    Історія української державності. Методичні вказівки та завдання до семінарських занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». [Укладачі: д.іст.н., проф. Гелей С. Д., к.іст.н., доц. Михальський Ю. В., к.філос.н., доц. Кендус О. З., к. іст. н., доц. Клок В. І., к.іст.н., доц. Голдак-Горбачевська Т. В.] – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 35 с.
38.    Історія української державності. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». [Укладачі: д.іст.н., проф. Гелей С. Д., к.іст.н., доц. Михальський Ю. В., к.філос.н., доц. Кендус О. З., к. іст. н., доц. Клок В. І., к.іст.н., доц. Голдак-Горбачевська Т. В.] – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 36 с.
39.    Історія української державності. Методичні вказівки та тестові завдання до поточного та підсумкового контролю знань для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». [Укладачі: д.іст.н., проф. Гелей С. Д., к.іст.н., доц. Михальський Ю. В., к.філос.н., доц. Кендус О. З., к. іст. н., доц. Клок В. І., к.іст.н., доц. Голдак-Горбачевська Т. В.] – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 52 с.
40.    Історія української державності. (Вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання до семінарських занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня. [Укладачі: д.іст.н., проф. Гелей С. Д., к.іст.н., доц. Михальський Ю. В., к.філос.н., доц. Кендус О. З., к. іст. н., доц. Клок В. І., к.іст.н., доц. Голдак-Горбачевська Т. В.] – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 35 с.
41.    Історія української державності. (Вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня. [Укладачі: д.іст.н., проф. Гелей С. Д., к.іст.н., доц. Михальський Ю. В., к.філос.н., доц. Кендус О. З., к. іст. н., доц. Клок В. І., к.іст.н., доц. Голдак-Горбачевська Т. В.] – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 36 с.
42.    Історія української державності. (Вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та тестові завдання до поточного та підсумкового контролю знань для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня. [Укладачі: д.іст.н., проф. Гелей С. Д., к.іст.н., доц. Михальський Ю. В., к.філос.н., доц. Кендус О. З., к. іст. н., доц. Клок В. І., к.іст.н., доц. Голдак-Горбачевська Т. В.] – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 52 с.
43.    Соціологія масової комунікації. Методичні вказівки та завдання до семінарських занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 061 «Журналістика». [Укладачі: д.іст.н., проф. Гелей С. Д., к.філос.н., доц. Кендус О. З., к.іст.н., доц. Михальський Ю. В., к.іст.н., доц. Клок В. І.] – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 18 с.
44.    Соціологія масової комунікації. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 061 «Журналістика». [Укладачі: д.іст.н., проф. Гелей С. Д., к.філос.н., доц. Кендус О. З., к.іст.н., доц. Михальський Ю. В., к.іст.н., доц. Клок В. І.]. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 18 с.
45.    Соціологія масової комунікації. Методичні вказівки та тестові завдання до поточного та підсумкового контролю знань для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 061 «Журналістика». [Укладачі: д.іст.н., проф. Гелей С. Д., к.філос.н., доц. Кендус О. З., к.іст.н., доц. Михальський Ю. В., к.іст.н., доц. Клок В. І.] – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 48 с.
46.    Політичні системи світу. (Вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання до семінарських занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня. [Укладачі: д.іст.н., проф. Гелей С.Д., к.філос.н., доц. Кендус О. З., к.іст.н., Клок В. І., к.іст.н., доц. Михальський Ю. В. .] – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 29 с.
47.    Політичні системи світу. (Вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня. [Укладачі: д.іст.н., проф. Гелей С.Д., к.філос.н., доц. Кендус О. З., к.іст.н., Клок В. І., к.іст.н., доц. Михальський Ю. В. .] – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 24 с.
48.    Політичні системи світ (Вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та тестові завдання до поточного та підсумкового контролю знань для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня. [Укладачі: д.іст.н., проф. Гелей С.Д., к.філос.н., доц. Кендус О. З., к.іст.н., Клок В. І., к.іст.н., доц. Михальський Ю. В. .] – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 42 с.
49.    Політологія. (Вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання до семінарських занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня. [Укладачі: д.іст.н., проф. Гелей С.Д., к.філос.н., доц. Кендус О. З., к.іст.н., доц. Михальський Ю. В., к.іст.н., Клок В. І., доц. Голдак-Горбачевська Т. В. ] – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 28 с.
50.    Політологія. (Вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня. [Укладачі: д.іст.н., проф. Гелей С.Д., к.філос.н., доц. Кендус О. З., к.іст.н., доц. Михальський Ю. В., к.іст.н., Клок В. І., доц. Голдак-Горбачевська Т. В.] – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 28 с.
51.    Політологія. (Вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та тестові завдання до поточного та підсумкового контролю знань для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня. [Укладачі: д.іст.н., проф. Гелей С.Д., к.філос.н., доц. Кендус О. З., к.іст.н., доц. Михальський Ю. В., к.іст.н., Клок В. І., доц. Голдак-Горбачевська Т. В.] – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 64 с.
52.    Теорія та історія кооперації. (Вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання до семінарських занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня. Укладачі: д.іст.н., проф. Гелей С. Д., к.іст.н., доц. Голдак-Горбачевська Т. В., к.філос.н., доц. Кендус О. З., к.іст.н., доц. Клок В. І., к.іст.н., доц. Михальський Ю. В. Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 19 с.
53.    Теорія та історія кооперації. (Вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх спеціальностей. Укладачі: д.іст.н., проф. Гелей С. Д., к.іст.н., доц. Голдак-Горбачевська Т. В., к.філос.н., доц. Кендус О. З., к.іст.н., доц. Клок В. І., к.іст.н., доц. Михальський Ю. В. Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 18 с.
54.    Теорія та історія кооперації. (Вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та тестові завдання до поточного та підсумкового контролю знань для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх спеціальностей. Укладачі: д.іст.н., проф. Гелей С. Д., к.іст.н., доц. Голдак-Горбачевська Т. В., к.філос.н., доц. Кендус О. З., к.іст.н., доц. Клок В. І., к.іст.н., доц. Михальський Ю. В. Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 31 с.
55.    Музеєзнавство та організація екскурсійної діяльності. Методичні вказівки та завдання до семінарських занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 242 «Туризм» ОПП «Туризм». Укладачі: к.іст.н., доц. Михальський Ю. В., к.іст.н., доц. Голдак-Горбачевська Т. В., к.іст.н., доц. Клок В. І., к.філос.н., доц. Кендус О. З. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 19 с.
56.    Музеєзнавство та організація екскурсійної діяльності. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 242 «Туризм» ОПП «Туризм». Укладачі: к.іст.н., доц. Михальський Ю. В., к.іст.н., доц. Голдак-Горбачевська Т. В., к.іст.н., доц. Клок В. І., к.філос.н., доц. Кендус О. З. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 20 с.
57.    Музеєзнавство та організація екскурсійної діяльності. Методичні вказівки та тестові завдання до поточного та підсумкового контролю знань для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 242 «Туризм» ОПП «Туризм». Укладачі: к.іст.н., доц. Михальський Ю. В., к.іст.н., доц. Голдак-Горбачевська Т. В., к.іст.н., доц. Клок В. І., к.філос.н., доц. Кендус О. З. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 47 с.
58.    Музеєзнавство та організація екскурсійної діяльності. Методичні вказівки та завдання до семінарських занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 242 «Туризм» ОПП «Медичний та оздоровчий туризм». Укладачі: к.іст.н., доц. Михальський Ю. В., к.іст.н., доц. Голдак-Горбачевська Т. В., к.іст.н., доц. Клок В. І., к.філос.н., доц. Кендус О. З. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 19 с.
59.    Музеєзнавство та організація екскурсійної діяльності. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 242 «Туризм» ОПП «Медичний та оздоровчий туризм». Укладачі: к.іст.н., доц. Михальський Ю. В., к.іст.н., доц. Голдак-Горбачевська Т. В., к.іст.н., доц. Клок В. І., к.філос.н., доц. Кендус О. З. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 20 с.
60.    Музеєзнавство та організація екскурсійної діяльності. Методичні вказівки та тестові завдання до поточного та підсумкового контролю знань для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 242 «Туризм» ОПП «Медичний та оздоровчий туризм». Укладачі: к.іст.н., доц. Михальський Ю. В., к.іст.н., доц. Голдак-Горбачевська Т. В., к.іст.н., доц. Клок В. І., к.філос.н., доц. Кендус О. З. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 47 с.
61.    Історія української культури. Методичні вказівки та завдання до семінарських занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 242 «Туризм» ОПП «Туризм». [Укладачі: д.іст.н., проф. Гелей С. Д., к.філос.н., к.іст.н., доц. Михальський Ю. В., доц. Кендус О. З., к. іст. н., доц. Клок В. І.] – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 24 с.
62.    Історія української культури. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 242 «Туризм» ОПП «Туризм». [Укладачі: д.іст.н., проф. Гелей С. Д., к.філос.н., к.іст.н., доц. Михальський Ю. В., доц. Кендус О. З., к. іст. н., доц. Клок В. І.]  – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 24 с.
63.    Історія української культури. Методичні вказівки та тестові завдання до поточного та підсумкового контролю знань для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 242 «Туризм» ОПП «Туризм». [Укладачі: д.іст.н., проф. Гелей С. Д., к.філос.н., к.іст.н., доц. Михальський Ю. В., доц. Кендус О. З., к. іст. н., доц. Клок В. І.]  – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. 67 с.
64.    Історія української культури. Методичні вказівки та завдання до семінарських занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 242 «Туризм» «Медичний та оздоровчий туризм». [Укладачі: д.іст.н., проф. Гелей С. Д., к.філос.н., к.іст.н., доц. Михальський Ю. В., доц. Кендус О. З., к. іст. н., доц. Клок В. І.] – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 24 с.
65.    Історія української культури. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 242 «Туризм» ОПП «Медичний та оздоровчий туризм». [Укладачі: д.іст.н., проф. Гелей С. Д., к.філос.н., к.іст.н., доц. Михальський Ю. В., доц. Кендус О. З., к. іст. н., доц. Клок В. І.]  – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 24 с.
66.    Історія української культури. Методичні вказівки та тестові завдання до поточного та підсумкового контролю знань для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 242 «Туризм» ОПП «Медичний та оздоровчий туризм». [Укладачі: д.іст.н., проф. Гелей С. Д., к.філос.н., к.іст.н., доц. Михальський Ю. В., доц. Кендус О. З., к. іст. н., доц. Клок В. І.] – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. 67 с.
67.    Історія української культури. Методичні вказівки та завдання до семінарських занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 242 «Туризм» ОПП «Організація управління туризмом та індустрією гостинності[Укладачі: д.іст.н., проф. Гелей С. Д., к.філос.н., к.іст.н., доц. Михальський Ю. В., доц. Кендус О. З., к. іст. н., доц. Клок В. І.] – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 24 с.
68.    Історія української культури. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 242 «Туризм» ОПП «Організація управління туризмом та індустрією гостинності». [Укладачі: д.іст.н., проф. Гелей С. Д., к.філос.н., к.іст.н., доц. Михальський Ю. В., доц. Кендус О. З., к. іст. н., доц. Клок В. І.] – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 24 с.
69.    Історія української культури. Методичні вказівки та тестові завдання до поточного та підсумкового контролю знань для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 242 «Туризм» ОПП «Організація управління туризмом та індустрією гостинності». [Укладачі: д.іст.н., проф. Гелей С. Д., к.філос.н., к.іст.н., доц. Михальський Ю. В., доц. Кендус О. З., к. іст. н., доц. Клок В. І.]  – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. 67 с.
70.    Історія української культури. Методичні вказівки та завдання до семінарських занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» ОПП «Готельно-ресторанна справа». [Укладачі: д.іст.н., проф. Гелей С. Д., к.філос.н., к.іст.н., доц. Михальський Ю. В., доц. Кендус О. З., к. іст. н., доц. Клок В. І.] – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 24 с.
71.    Історія української культури. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» ОПП «Готельно-ресторанна справа». [Укладачі: д.іст.н., проф. Гелей С. Д., к.філос.н., к.іст.н., доц. Михальський Ю. В., доц. Кендус О. З., к. іст. н., доц. Клок В. І.] – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 24 с.
72.    Історія української культури. Методичні вказівки та тестові завдання до поточного та підсумкового контролю знань для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» ОПП «Готельно-ресторанна справа» [Укладачі: д.іст.н., проф. Гелей С. Д., к.філос.н., к.іст.н., доц. Михальський Ю. В., доц. Кендус О. З., к. іст. н., доц. Клок В. І.]  – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 24 с.
73.    Соціологія. (Вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання до семінарських занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня. Укладачі: д.іст.н., проф. Гелей С. Д., д.філос.н., проф. Тімченко О. П., к.іст.н., к.іст.н., доц. Михальський Ю. В., доц. Голдак-Горбачевська Т. В., к.філос.н., доц. Кендус О. З., к.іст.н., доц. Клок В. І., к.філос.н., доц. Козій І. В., ст. викл. Пігош М. А. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 19 с.
74.    Соціологія. (Вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх спеціальностей. Укладачі: д.іст.н., проф. Гелей С. Д., д.філос.н., проф. Тімченко О. П., к.іст.н., к.іст.н., доц. Михальський Ю. В., доц. Голдак-Горбачевська Т. В., к.філос.н., доц. Кендус О. З., к.іст. н., доц. Клок В. І., к . філос. н., доц. Козій І. В., ст. викл. Пігош М. А. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 19 с.
75.    Соціологія. (Вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та тестові завдання до поточного та підсумкового контролю знань для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх спеціальностей. Укладачі: д. іст. н., проф. Гелей С. Д., д. філос.н., проф. Тімченко О. П., к.іст.н., к.іст.н., доц. Михальський Ю. В., доц. Голдак-Горбачевська Т. В., к.філос.н., доц. Кендус О. З., к. іст .н., доц. Клок В. І., к.філос.н., доц. Козій І. В., ст. викл. Пігош М. А. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 51 с.

Стажування:
Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра теорії і практики журналістики 18.04.2022 – 30.05.2022

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Реєстрація на ЄВІ та/або ЄФВВ для вступу до магістратури або аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен