Козій І.В.

кандидат філософських наук,
доцент кафедри історії і філософії

79005, м. Львів, вул. Туган-Барановського, 10, каб. 317
роб. тел.:   +38 (032) 295-81-25
e-mail: koziji1973@gmail.com

Рік народження – 1973

Науково-педагогічна біографія
У 2000 році закінчив навчання у Львівському національному університеті імені Івана Франка за спеціальністю „Філософія”. Присвоєно кваліфікацію магістра філософії, диплом магістра від 05.07.2000 р.
З 2000 р. – працював асистентом, а в подальшому доцентом кафедри філософії і культури.
З 1 жовтня 2019 року по теперішній час – доцент кафедри історії і філософії.
У 2005 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.05 – історія філософії на тему «Соціально-філософські погляди Дмитра Донцова».
У червні 2007 року присуджено вчене звання доцента кафедри філософії і культури.
Стаж педагогічної роботи у вищій школі 20 років. Коло наукових зацікавлень: історія української філософії початку ХХ ст.

Основні дисципліни, що викладаються
1. Філософія.
2. Логіка.
3. Культурологія.

Наукова діяльність

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5827-6603
Researcher ID: F-9152-2019

Є автором понад 50 наукових публікацій. Серед них: Історіософські погляди С. Ю. Семковського // Наука. Релігія. Суспільство. – Донецьк, 2006. – № 4. – с. 131-135; Проблема діалектики у філософії В. Юринця // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Філософія. Психологія. Педагогіка: Зб. наук. праць. – Київ: ІВЦ «Політехніка», 2006. – № 3 (17). – с. 14-18; Філософія ірраціоналізму у творчості українських мислителів 20–30 років ХХ століття // Наукове пізнання: методологія та технологія. – Серія: філософія, соціологія, політологія. – Одеса, 2006. – № 2 (18). – с. 54-58; Постать та діяльність С. Семковського в контексті української радянської філософії 20–30-х років (історико-філософський аналіз) // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності, Збірник наукових праць / Зб. наук. праць, випуск 17. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2006. – с. 242-247; Соціально-філософські погляди С. Ю. Семковського // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності, Збірник наукових праць / Зб. наук. праць, випуск 18. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2006. – с. 256-261; Філософія позитивізму М.Іванейка в контексті української національної ідеї // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: філософія. №15, 2007. – с. 34-39; Філософія прагматизму і фікціонізму в оцінці Д. Скитського // Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. – Дніпропетровськ, 2007. – № 5 (55). – с. 69-73; Історико-філософські погляди П. Демчука // Наукове пізнання: методологія та технологія. – Серія: філософія, соціологія, політологія. – Одеса, 2007. – № 1 (19). – с. 51-55; Проблема позитивізму в традиції українського філософського дискурсу у творчості М. Іванейка // Філософські обрії. Науково-теоретичний часопис Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України та Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. – Випуск 17. – Київ-Полтава, 2007. – с. 69-80; Філософія ірраціоналізму Мирослава Гоци // Філософські обрії. Науково-теоретичний часопис Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України та Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. – Випуск 18. – Київ-Полтава, 2007. – c. 40-50; Аналіз основних векторів розвитку української філософії представниками греко-католицької церкви (20–30-ті роки ХХ ст.) // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності, Збірник наукових праць / Зб. наук. праць, випуск 20. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2007. – с. 169-174; Володимир Юринець як історик філософії // Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки. 2007. Вип. 10. – с. 171-179; Проблема нації у філософії А. Крушельницького // Інтелект. Особистість. Цивілізація: Темат. зб. наук. пр. із соц.-філос. пробл. Вип. 6. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2008. – с. 224-231; Філософські погляди В. Левинського // Нова парадигма. – Вип. 74. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2008. – с. 19-27; Матеріалізація філософії Гегеля Я. Блудовим // Нова парадигма. – Вип. 80. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2008. – с. 22-31; Р. Левик як популяризатор філософії марксизму // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: філософія. №16, 2008. – с. 28-33; Історіософські погляди Юрія Липи // Наука. Релігія. Суспільство. – Донецьк, 2008. – № 1. – с. 60-65; Діалектико-матеріалістична натурфілософія С. Задернівського // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Філософія. Психологія. Педагогіка: Зб. наук. праць. – Київ: ІВЦ «Політехніка», 2008. – № 1 (22). – с. 26-30; Степан Тудор як представник української радянської філософії // Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. – Дніпропетровськ, 2008. – № 2 (58). – с. 95-98; Соціально-філософські погляди Гавриїла Костельника // Перспективи. – Серія: філософія, історія, соціологія, політологія. – Одеса, 2008. – № 3 (43). – с. 32-37; Морально-християнські імперативи як складові формування українського націоналізму // Перспективи. – Серія: філософія, історія, соціологія, політологія. – Одеса, 2009. – № 2 (46). – с. 82-86; Ідеологічний «наступ» філософії марксизму на західноукраїнських землях в 20 – 30-ті рр. XX ст. // Гілея (науковий вісник) : [зб. наук. праць] / [гол. ред. В. М. Вашкевич]. – К.: ВІР УАН, 2016. – Випуск 105. – С. 247-250; Вплив марксистської парадигми на формування української філософії першої половини XX ст. // Гілея (науковий вісник) : [зб. наук. праць] / [гол. ред. В. М. Вашкевич]. – К.: ВІР УАН, 2016. – Випуск 106. – С. 227-230.

Протягом 2018-2022 рр.:
Наукові статті:
1. Козій І. В. Тит Галущинський про роль християнської філософії у формуванні основних засад української ментальності початку XX століття / І. В. Козій // Науково-практичний журнал «Актуальні проблеми філософії та соціології» – 2022, № 34. – С. 3-8.
2. Козій І. В. Методи насадження марксистської філософії в Галичині у 20 – 30-х роках XX століття / І. В. Козій, М. А. Пігош, І. С. Козій // Науково-теоретичний альманах «Грані» - 2022. Т. 25, № 1. – С. 51-57.
3. Козій І. В. Основні вектори розвитку філософії в радянській Україні 20 – 30-х років XX століття / І. В. Козій // Наукове видання «Освітній дискурс: збірник наукових праць» - 2021. Випуск 38 (11-12). – С. 16-24.
4. Козій І. В. Криза свідомості раціонально-логічної парадигми: екзистенційно-персоналістський аспект / О. П. Тімченко, І. В. Козій, М. А. Пігош // Гілея: науковий вісник. – К. : «Видавництво «Гілея», 2018. – Вип. 138 (11). Ч. 2. Філософські науки. – 246 с. – С. 170-173.
5. Козій І. В. Феномен української радянської філософії / І. В. Козій // Науково-теоретичний альманах «Грані» - 2018. Т. 21, № 12. – С. 34-41.

Участь у наукових конференціях:
1. Козій І. В. Елементи позитивізму в західноукраїнській філософії початку ХХ ст. / І. В. Козій // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / [відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б.]. – Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2022.  С. 478-480.
2. Козій І. В. Ідея нації у філософії А. Крушельницького / І. В. Козій // Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти і технологій: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції /. – Полтава, 27 січня 2022 – С. 58-59.
3. Козій І. В. Українська філософія ірраціоналізму початку XX століття / І. В. Козій // Зимові наукові читання – 2021: матеріали LXXVІІ Міжнародної інтернет-конференції /. – Чернівці, 30 грудня 2021. – С. 71-74.  
4. Козій І. В. Дмитро Чижевський як представник класичної парадигми в українській діаспорній філософії / І. В. Козій // Наукові підсумки 2021 року: матеріали LXXVІ Міжнародної інтернет-конференції /. – Одеса, 20 грудня 2021. – С. 165-166.    
5. Козій І. В. Г. Хомишин про українську еліту / І. В. Козій // Сучасні напрямки розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / [відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б.]. – Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 02-03 червня 2021. – С. 284-286.
6. Козій І. В. Юрій Липа про головні риси української ментальності / І. В. Козій // Одухотворений інтелект – рушійна сила розвитку суспільства: матеріали Всеукраїнської наукової конференції, приуроченої до 80-річчя від народження професора Степана Гелея / [відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б.]. – Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2021. – С. 213-215.
7. Козій І. В. Ірраціоналізм в українській філософії початку ХХ століття / І. В. Козій // Сучасні напрямки розвитку економіки, підприємництва,  технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / [відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б.]. – Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 18-19 червня 2020. – С. 318-320.
8. Козій І. В. Специфіка української філософії початку XX ст. / І. В. Козій // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах: матеріали щорічної наукової конференції вчених Львівського торговельно-економічного університету / [відповід. за вип.: проф. Семак Б. Б.]. – Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2019. – С. 266-268.

Навчально-методична робота
Підготовлено та видано 80 навчально-методичних розробок, серед них:
1. Філософія права : навчальний посібник / [О. П. Тімченко, І. В. Козій, М. М. Олашин, М. А. Пігош]. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 204 с.
2. Філософія : навчальний посібник / О. П. Тімченко, І. В. Козій, М. А. Пігош, А. В. Шевчук; [за ред. проф. О. П. Тімченка]. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 256 с.
3. Культурологія : навчальний посібник / [О. П. Тімченко, І. В. Козій, М. А. Пігош та ін.; за ред. проф. О. П. Тімченка]. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 304 с.
4. Філософія права: конспект лекцій / О. П. Тімченко, І. В. Козій, М. А. Пігош. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 126 с.
5. Філософія: конспект лекцій / О. П. Тімченко, І. В. Козій, М. А. Пігош. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 88 с.
6. Дистанційний курс з дисципліни «Філософія» [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=685
7. Дистанційний курс з дисципліни «Логіка» [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=564
8. Дистанційний курс з дисципліни «Культурологія» [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=783

Організаційно-методична робота
Член (у якості наукового радника та консультанта) наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених філософського факультету Львівського Національного університету імені Івана Франка «КОРДІС».

Підвищення кваліфікації
1. Міжнародне підвищення кваліфікації (вебінару) - «Підбір, підготовка, та публікація наукових статей у наукових виданнях що індексуються у базах даних Scopus та Web of Science», сертифікат ES № 8001/2021 (45 год. 1,5 кредити ЄКТС).
2. Міжнародне підвищення кваліфікації (вебінару) - «ВИКОРИСТАННЯМ МОЖЛИВОСТЕЙ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ В ОНЛАЙН НАВЧАННІ НА ПЛАТФОРМАХ GOOGLE MEET, GOOGLE CLASSROOM PLATFORMS», сертифікат ES № 7660/2021 (45 год. 1,5 кредити ЄКТС).
3. Prometheus –платформа онлайн-освіти в Україні. «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів», сертифікат від 12.08. 2021 р. (60 год. 2 кредити ЄКТС).
4. Міжнародне підвищення кваліфікації (вебінару) - «Інноваційні форми сучасної освіти з використанням платформ Zoom та Moodle», сертифікат ES № 7213/2021 від 02.08. 2021 р. (45 год. 1,5 кредити ЄКТС).
5. Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра філософії мистецтв (08.10.2018 р. – 17.11.2018 р.). Тема “Підвищення науково-педагогічної майстерностіˮ. (Довідка № 4872-В від 20.11.2018 р.).

Перелік нагород та заохочень
Грамота Львівського торговельно-економічного університету (2016 р.).

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Додаткова реєстрація для складання ЄВІ /ЄФВВ для вступу до магістратури/аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен