Бліщ Роксолана Олександрівна

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри харчових технологій

e-mail:   roksolanaalex1976@gmail.com

Короткі відомості з науково-педагогічної біографії:
Освіта вища, у 1999 рік закінчила  Національний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Бродильне виробництво і виноробство» з кваліфікацією «інженер-технолог».
Кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за темою: «Інтенсифікація технологічних процесів виробництва спирту активацією гідролітичних ферментів» захистила в 2003 роціу Київському Національному університеті харчових технологій.
Доцент, доцент кафедри біотехнології продуктів бродіння і виноробства, атестат атестат 12 ДЦ №032004 від 26.09.2012 р, Атестаційна колегія, протокол №5/02-Д від 26.09.2012, Кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства
В цілому, за період науково-педагогічної діяльності, є автором (співавтором) 3 начальних посібників, понад 50 наукових та 20 навчально-методичних праць, 3 патентів на корисну модель.

Основні освітні компоненти, що викладаються

  • Процеси  і апарати харчових виробництв

Наукова діяльність
ORCIDID: https://orcid.org/0000-0003-1143-5264
ResearcherID: F-8682-2019

Свою наукову діяльність Бліщ Р.О. здійснює відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри харчових технологій “Розроблення удосконалених технологій харчової продукції нового асортименту та інноваційного обладнання. (Державний реєстраційний номер  01184000026.),бере активну участь у міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях,семінарах.

Основні наукові праці:
1.  Бліщ Р. О. Технологічні аспекти одержання функціонального пива // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Серія: Технічні науки. – 2023. – Вип. 33. – С. 33–39.
2. Мельник С. Р., Мельник Ю. Р., Бліщ Р. О., Нагурська О. М. Закономірності одержання водно-спиртових екстрактів та цукрових витяжок з ягідної сировини // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – 2023. – № 1 (15). – С. 88–94.
3. Palamarchuk I., Zozulyak O., Mushtruk M., Petrychenko I., Slobodyanyuk N., Domin O., Udodov S., Semenova O., Karpovych I., Blishch R. The intensification of dehydration process of pectin-containing raw materials // Potravinarstvo : Slovak Journal of Food Sciences. – 2022. – Vol. 16. – P. 15–26. 0,75 ум.д.ар.  (SciVerse SCOPUS).
4. Бліщ Р. О., Дзіняк Б. О., Кіріченко К. С. Оцінка якості яблучних соків польських марок // Chemistry, Technology and Application of Substances = Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2022. – Vol. 5, № 2. – P. 112–117. 0,27 ум.д.ар.  
5. Бліщ Р. О. Вплив нетрадиційної сировини на показники якості пива // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Серія "Харчові технології". – 2022. – Т. 24, № 98. – С. 13–17. 0,22 ум.д.ар.
6. Бліщ Р. О., Петришин Н. З., Енерозберігаючі технології приготування пивноо сусла // Вісник ЛТЕУ. Teхнічні науки, № 28 (2021). – С.13-17.
7. Бліщ Р. О., Петришин Н. З., Бабич І. М. Альтернатива хмелю у виробництві пива // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Серія: Технічні науки. – 2021. – Вип. 25. – С. 31–37. 0,36 ум.д.ар.
 8. Ощипок І. М., Бліщ Р. О. Передумови ефективного розвитку підприємств харчової промисловості // Підприємництво і торгівля : збірник наукових праць. Львівський торговельно-економічний університет. – 2021. – Вип. 29. – С. 41–47. 0,31 ум.д.ар.
9. Бліщ Р.О., Петришин Н.З.Гармонія пива та їжі.Вісник Львівського торговельно-економічного університету.– Львів: видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2020. – Вип. 23. – С.145-150.(Технічні науки).
10. Петришин Н.З Бліщ Р.О. Удосконалення технології десертних страв з використанням яблучного порошку // Вісник Львівського торговель-но-економічного університету. – Львів: видавництво Львівсь-кого торговельно-економічного університету, 2019. – Вип. 21. – С. 925-95. – (Технічні науки).
11. Петришин Н.З., Бліщ Р.О., Зіняк ВVII Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційнії в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг»Технологія і якість борошняних страв з харчовими волокнами.м. – Львів : вид-во. ЛТЕУ, 2019. –  с.138-139.
12. Бліщ Р.О.Перишин Н.З. Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг. Львівський торговельно-кономічний університет, 5 грудня 2019 р.Роль складу води і мікроелементів у формуванні якості пива.Матеріали VIII Міжнародної наук.-практ. конф. (5 грудня 2019 р.). – Львів : вид-во. ЛТЕУ, 2019. – С. 93-95.
13. Бліщ Р.О.Андріїв М.І. Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг Львівський торговельно-економічний університет,5 грудня 2019 р. Актуальні проблеми технології пивоваріння.Vатеріали VII Міжнародної наук.-практ. конф. (5 грудня 2019 р.). – Львів : вид-во. ЛТЕУ, 2019. – С. 83-85.
14. Бліщ Р.О. Земба О.М. Міжнародна в Україні Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення. ЛТЕУ,18-19 червня 2020 р. Удосконалення технології пива з підвищенням його стійкості.
Міжнародної наук.-практ. конф. – Львів : ЛТЕУ, 2020. – С. 110-112.
15. Бліщ Р.О., Кук Н.Б. Міжнародна в Україні Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення. ЛТЕУ,18-19 червня2020 р. Перспективи розвитку крафтового пивоваріння в Україні. матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. (9 грудня 2020 р.). – Львів : вид-во. ЛТЕУ, 2020. – С. 106-107.
16.Бліщ Р. О., Бабич І. Нетрадиційна сировина у виробництві пива // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р., Київ. – 2022. – C. 163. 0,04 ум.д.ар.
17.Бліщ Р. О. Дослідження якості пива одержаного з використанням нетрадиційно сировини // Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг : матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 08 грудня 2022 року). – 2022. – C. 96–99. 0,18 ум.д.ар.
18. Бліщ Р. О. НАССР – система керування безпекою харчових продуктів // Сучасна товарознавча експертиза: теоретичні розробки, практичний досвід, проблеми і перспективи : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 30 вересня 2021 р., м. Львів. – 2021. – C. 12–14. 0,13 ум.д.ар.
19. Бліщ Р. О., Бабич І. Енергозберігаючі технології приготування пивного сусла // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, Київ, 15–16 квітня 2021 р. – 2021. – C. 210. 0,04 ум.д.ар.
20. Бліщ Р. О. Теоретичні основи харчових технологій: навчальний посібник / Р. О. Бліщ. – Львів: Левада, 2023. – 172 c
21.  Бліщ Р. О. Теоретичні основи харчових технологій: словник / Р. О. Бліщ. – Львів: Левада, 2023. – 145 c.
22.Ощипок І. М. Технологія продукції закладів ресторанного господарства: підручник / І. М. Ощипок, Н. З. Петришин, Р. О. Бліщ. – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 444 c.  (без грифу МОН)

Навчально-методичні праці:
1. Бліщ Р.О., Давидович О.Я. Процеси і апарати харчових виробництв. Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня  спеціальності 181 «Харчові технології» ОПП «Харчові технології». – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2024. – 100 с.
2. Бліщ Р.О., Давидович О.Я. Процеси і апарати харчових виробництв. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 181 «Харчові технології» ОПП «Харчові технології». – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2024. – 40 с.
3. Бліщ Р.О., Давидович О.Я. Процеси і апарати харчових виробництв. Методичні вказівки та  завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 181 «Харчові технології» ОПП «Харчові технології». – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 15 с.
4. Бліщ Р.О., Давидович О.Я. Процеси і апарати харчових виробництв. Конспект лекцій для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 181 «Харчові технології» ОПП «Харчові технології». – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 100 с.
5. Дистанційний курс. Бліщ Р.О., Давидович О.Я. Процеси і апарати харчових виробництв Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/enrol/index.php.
6. Бліщ Р.О. Проєктування і дизайн закладів ресторанного господарства. Методичні вказівки та завдання до виконання лабораторних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня  спеціальності 181 «Харчові технології» ОПП «Харчові технології». - Львів: Вид-во ЛКА, 2019. – 100 с.
7. Бліщ Р.О. Технологія виробництва пива в закладах ресторанного господарства. Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня  спеціальності 181 «Харчові технології» ОПП «Харчові технології». – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2019. – 96 с.
8. Визначення фальсифікації молока. Попередні етапи створення системи НАССР на молокопереробному підприємстві. Методичні вказівки та інструкції до лабораторних робіт з дисципліни «Інжинірінг, інноваційні технології та управління якістю харчових підприємств» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 181 Харчові технології денної та заочної форм навчання / Укл.: Р.О. Бліщ – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2023. – 27 с.
9. Порівняльний аналіз пива, оцінка якості. Визначення критичних контрольних точок (ККТ): Методичні вказівки та інструкції до лабораторних робіт з дисципліни «Інжинірінг, інноваційні технології та управління якістю харчових підприємств» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 181 Харчові технології денної та заочної форм навчання / Укл.: Р.О. Бліщ – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2023. – 24 с.

Організаційна діяльність
1. Відповідальний виконавець наукової теми «Розроблення удосконалених технологій харчової продукції нового асортименту та інноваційного обладнання» ( Державний реєстраційний номер  01184000026).

Підвищення кваліфікації
1. Національний університет «Львівська Політехніка». Тема «Розвиток конмпетентностей викладача» в межах проєкту «До вершин з Рошен». 3 кредити (90 год). Сертифікат (виданий 05.11.2021).
2. Activ Fruit Family (Польща). Вид документа довідка видана ActivFruitFamily (Польща). Тема підвищення кваліфікації: «Нові напрямки у виробництві соків на підприємстві фірми ActivFruitFamily (Польща)». Форма стажування: очна. Обсяг: 6 кредитів ЄКТС, 180 год. Термін: з 2 травня 2022 року до 15 червня 2022 року.
3. Фірма ActivSpzo.o., Польща стаж./підв.кв. наказ 584-2/і-10 від 11.09.2023 (18.09.2023 - 24.09.02023). Тема підвищення кваліфікації: «Вивчення інноваційної технології овочевих і фруктових соків». Обсяг: 1 кредит ЄКТС, 30 год. Термін: з   18 вересня 2023 року до  24 вересня 2023 року.

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Реєстрація на ЄВІ та/або ЄФВВ для вступу до магістратури або аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен