Бужанська Маріанна Василівна

кандидат хімічних наук, доцент

ORCID ID: https://orcid.org/ 0000-0001-9251-4727
Researcher ID: G-2366-2019

Освіта: Львівський державний університет імені Івана Франка (1999 р.); Хімія; хімік, викладач (диплом ЛВ ВС № 019090 від 30.06.1999 р.); Львівський торговельно - економічний університет (2019 р.); Економіка, ОПП Економіка підприємства; магістр з економіки (диплом М№031730 від 15 лютого 2019 р.); Львівський торговельно-економічний університет, 2022 р., спеціальність “Харчові технології” ОПП “Харчові технології”, магістр ( диплом М № 22 014964 від 18 лютого 2022 р);
З 2005 р. розпочала роботу на кафедрі фізики та хімії на посаді асистента. У 2006 р. рішенням спеціалізованої вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка Бужанській М.В. присуджено науковий ступінь кандидата хімічних наук із спеціальності фізична хімія.
З 2011 року – старший викладач кафедри хімії та фізики. У 2015 році присвоєно вчене звання доцента.

Викладає наступні дисципліни:

 • Безпека життєдіяльності та охорона праці
 • Біохімія
 • Молекулярні технології ресторанної продукції
 • Харчова хімія
 • Хімія та основи хімічних методів аналізу

Коло наукових інтересів: Актуальні проблеми безпеки життєдіяльності, сучасний стан охорони праці. Увагу привертають і технології електронного (дистанційного) навчання, їх використання в освітній діяльності, інноваційні методи навчання у Вищій школі. Ряд праць розглядають питання використання гідроколоїдів в технології виготовлення харчових продуктів з метою продовження терміну зберігання, покращення смакоароматичних властивостей продукту, підвищення якості харчових продуктів; сучасні досягнення харчової хімії та фізико-хімічних закономірностей протікання перетворень у харчових продуктах з упровадженням і приготуванням продуктів технологією молекулярної кухні. Автор понад 70 наукових праць.

Найважливіші праці

Посібник:

Харчова хімія : аналіз та хімічний склад харчових продуктів : навчальний посібник / В. О. Василечко, Я. Ф. Ломницька, Я. П. Скоробогатий, М. В. Бужанська. – Львів : видавництво ЛТЕУ, 2020 – 364с.
Управління безпекою життєдіяльності та охороною праці : навчальний посібник / М. В. Бужанська, В. О. Василечко. – Львів : Растр-7, 2020. – 204 с.
Бужанська М. В. Безпека життєдіяльності та охорона праці : навчальний посібник / М. В. Бужанська. – Львів : видавництво ЛТЕУ, 2022 – 280 с.
Бужанська М. В. Біохімія : навчальний посібник / М. В. Бужанська. – Львів : видавництво ЛТЕУ, 2023. –  262 с.

Основні наукові праці у фахових, іноземних та виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз:

 • Бужанська М. Екологічна безпека харчових продуктів/ М. Бужанська,  // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2020. – Вип. 23. – 216 с. – (Технічні науки). – С. 187-192. Фахове видання. http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/pidrozdily/Naukovi_Vydannya/Vydan_Tovar/Docs/2020_Visnik_Tehn_23.pdf
 • Бужанська М. В. Технологія хімічного синтезу модифікованих крохмалів харчової промисловості / І. М. Ощипок, М. В. Бужанська // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2021. – Вип. 25. – С. 82-88. – (Технічні науки). – С. 82-88.
 • Бужанська М. Особливості використання Кейс-методу під час вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності та охорона праці» / М. Бужанська //  Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка – 2021. – № 1. – С. 67-74.
 • Бужанська М. В. Проблеми сфери продовольчої безпеки україни в умовах пандемії коронавірусу / М. В. Бужанська // Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Пелик Л.В., Мережко Н.В., Донцова І.  В. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2021. – Вип. 27. – С. 40-46. – (Технічні науки).
 • Бужанська М. В. Фізико-хімічні властивості крохмалю та крохмалепродуктів як перевага їхнього використання в харчовій промисловості / І. М. Ощипок, М. В. Бужанська // Наукові праці НУХТ, Том 28, № 1, 2022. 145-153.
 • Бужанська М. В. Фізико-хімічні властивості гідроколоїдів – перевага їх використання у вегетаріанських стравах/ М. В. Бужанська // Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Пелик Л.В., Мережко Н.В., Донцова І. В. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – Вип. 29. – С. 46-52. – (Технічні науки).
 • Бужанська М. В. Особливості впровадження кейс-методу в процес навчання хімії/ М. В. Бужанська // Актуальні питання природничо-математичної освіти: збірник наукових праць. Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка,  2022. –Випуск 1(19). – С. 11-16.
 • Ощипок І. М., Бужанська М. В. Аналіз застосування небілкових інгредієнтів у м’ясних системах з розробкою нової страви/ І. М. Ощипок, М. В. Бужанська // Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Пелик Л.В., Мережко Н.В., Донцова І. В. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – Вип. 32. – С. 59-66. – (Технічні науки).
 • Бужанська М. В. Реологічні властивості та ретроградація взірців нативного та модифікованого крохмалю / М. В. Бужанська, А. С. Пушак // Наукові праці НУХТ, Том 29, № 2, 2023. 101-112.
 • Бужанська М. В. SWOT-аналіз – основа самооцінювання педагогічної діяльності/ М. В. Бужанська // Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Куцик П. О., Семак Б. Б. та  ін.].– Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2023. – Вип. 71. – С. 22-29. – (Економічні науки).

Володіє  авторським правом на твір, що підтверджують відповідні Свідоцтва:

 • 1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 105672 дата реєстрації 22 червня 2021 р.
 • 2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 105555 дата реєстрації 16 червня 2021 р.
 • 3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 105140 дата реєстрації 02 червня 2021 р.
 • 4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № № 111160 дата реєстрації 20 січня 2022 р
 • 5. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 111159 дата реєстрації 20 січня 2022 р.
 • 6. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 117242 дата реєстрації 20 березня 2023 р.

Виступи на конференціях:

 • Бужанська М. В. Організація охорони праці на підприємствах торгівельної сфери / Проблеми та перспективи розвитку системи безпеки життєдіяльності: Зб. наук. праць ХV Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених, курсантів та студентів. – Львів: ЛДУ БЖД, 2020. – 489 с., С-93-94
 • Б. Остапович, М. Бужанська. Дистанційні методи навчання теоретичних основ хімії з використанням системи MOODLE / Тези доповідей VI Науково-методичної конференції “Сучасні тенденції навчання хімії”, Львівський національний університет імені Івана Франка, 27 березня 2020 року. – Видавництво Львівського національного університету імені Івана Франка, 2020. – 56 с., С-49
 • Buzhanska M V. Legislative basis for system reform guarantee of food safety in ukraine / Аbstracts Food chemistry. Modern methods for production of food, food additives and packaging materials lviv, october 7-9, 2020. – Рublishing house Lviv Polytechnic National University, 2020. – 108 р., Р-37
 • Бужанська М. Переваги використання полісахаридів в харчовій промисловості / М. Бужанська // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б..  Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 02-03 червня 2021 р.  С. 301-302.
 • Бужанська М. Гідрофільні властивості гідроколоїдів  основа використання їх у харчовій промисловості. Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції [«Технології харчових продуктів і комбікормів»], (Одеса, 21-24 вересня 2021 р.) / Одеська нац. акад. харч. технологій. – Одеса: ОНАХТ, 2021. – С. 33-34.
 • Бужанська М. Гідроколоїди – функціональні харчові добавки рослинного походження / М. Бужанська // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б..  Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 01-02 червня 2022 р.  С. 330-332.
 • Бужанська М. В., Бужанський М. М. Небезпека розфарбованого паковання для здоров’я споживача / Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Київ, 27 жовтня 2022 року ): тези доповідей / відп. ред. П. В. Захарченко. Київ, 2022. - С. 212-214.
 • Бужанська М. В. Переспективи використання гідроколоїдів у технології молекулярної кухні / Збірник наукових праць VI Міжнародної науково-практичної конференції «Хімічна технологія: наука, економіка та виробництво», м. Шостка, 23 - 25 листопада 2022 року. – Суми : Сумський державний університет, 2022. – С. 106-108.
 • Бужанська М. В. Індуалізація у навчанні хімії виклик для викладача / Матеріали І-ї Міжнародної науково–практичної конференції “Актуальні проблеми хімії та хімічної технології”, 30 листопада 2022 р. – К.: НУХТ, 2022 р. – С. 321-322.Бужанська М. В., Бужанський М. М. Небезпека розфарбованого паковання для здоров’я споживача / Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Київ, 27 жовтня 2022 року ): тези доповідей / відп. ред. П. В. Захарченко. Київ, 2022. - С. 212-214.
 • Бужанська М. В. Переспективи використання гідроколоїдів у технології молекулярної кухні / Збірник наукових праць VI Міжнародної науково-практичної конференції «Хімічна технологія: наука, економіка та виробництво», м. Шостка, 23 - 25 листопада 2022 року. – Суми : Сумський державний університет, 2022. – С. 106-108.
 • Бужанська М. В. Індуалізація у навчанні хімії виклик для викладача / Матеріали І-ї Міжнародної науково–практичної конференції “Актуальні проблеми хімії та хімічної технології”, 30 листопада 2022 р. – К.: НУХТ, 2022 р. – С. 321-322.
 • Пушак А. С., Бужанська М. В. Перспективи використання окиснених крохмалів в харчових технологіях / Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Київ, 20 квітня 2023 року ): тези доповідей / відп. ред. П. В. Захарченко. Київ, 2023. - С. 190-192.
 • Бужанська М. Особливості використання харчових добавок в технології молекулярної кухні / М. Бужанська // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б..  Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2023.  С. 226-227.

Навчально-методичні праці:

 • Бужанська М. В. Молекулярні технології ресторанної продукції. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань та вмінь здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 181 «Харчові технології»/  М. В. Бужанська – Львів : вид-во ЛТЕУ, 2023. 
 • Бужанська М. В. Молекулярні технології ресторанної продукції. Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 181 «Харчові технології»/  М. В. Бужанська – Львів : вид-во ЛТЕУ, 2023. – 28.  
 • Бужанська М. В. Молекулярні технології ресторанної продукції.(вибіркова освітня компонента) Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти/  М. В. Бужанська – Львів : вид-во ЛТЕУ, 2023. – 28.  
 • Бужанська М. В. Молекулярні технології ресторанної продукції. (вибіркова освітня компонента)  Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань та вмінь здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти /  М. В. Бужанська – Львів : вид-во ЛТЕУ, 2023.
 •  Василечко В.О. Екологія :  Конспект лекцій / В. О. Василечко, М. В. Бужанська – Львів: вид-во ЛТЕУ, 2022. –200 с.
 • Бужанська М. В. Безпека життєдіяльності та охорона праці.  Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей  181 «Харчові технології» ОПП «Харчові технології»/ М. В. Бужанська – Львів: вид-во ЛТЕУ, 2022. –с. 64.
 • Бужанська М. В. Безпека життєдіяльності та охорона праці.  Методичні вказівки та завдання до практичних, семінарських занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей  181 «Харчові технології» ОПП «Харчові технології»/ М. В. Бужанська – Львів: вид-во ЛТЕУ, 2022. –с. 84.
 • Бужанська М. В. Безпека життєдіяльності та охорона праці.  Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 181 «Харчові технології» ОПП «Харчові технології»/ М. В. Бужанська – Львів: вид-во ЛТЕУ, 2022. –с. 52.
 • Бужанська М. В. Безпека життєдіяльності та охорона праці.  Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 242 «Туризм» ООП «Туризм» / М. В. Бужанська – Львів: вид-во ЛТЕУ, 2022. –с. 64.
 • Бужанська М. В. Безпека життєдіяльності та охорона праці.  Методичні вказівки та завдання до практичних, семінарських занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 242 «Туризм» ООП «Туризм»/ М. В. Бужанська – Львів: вид-во ЛТЕУ, 2022. –с. 84.
 • Бужанська М. В. Безпека життєдіяльності та охорона праці.  Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 242 «Туризм» ООП «Туризм»/ М. В. Бужанська – Львів: вид-во ЛТЕУ, 2022. –с. 52.
 • Бужанська М. В. Безпека життєдіяльності та охорона праці.  Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 242 «Туризм» ООП «Медичний та оздоровчий туризм» / М. В. Бужанська – Львів: вид-во ЛТЕУ, 2022. –с. 64.
 • Бужанська М. В. Безпека життєдіяльності та охорона праці.  Методичні вказівки та завдання до практичних, семінарських занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 242 «Туризм» ООП «Медичний та оздоровчий туризм» / М. В. Бужанська – Львів: вид-во ЛТЕУ, 2022. –с. 84.
 • Бужанська М. В. Безпека життєдіяльності та охорона праці.  Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 242 «Туризм» ООП «Медичний та оздоровчий туризм» / М. В. Бужанська – Львів: вид-во ЛТЕУ, 2022. –с. 52.
 • Бужанська М. В. Безпека життєдіяльності та охорона праці.  Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 051 «Економіка» ОПП «Міжнародна економіка»/ М. В. Бужанська – Львів: вид-во ЛТЕУ, 2022. –с. 64.
 • Бужанська М. В. Безпека життєдіяльності та охорона праці.  Методичні вказівки та завдання до практичних, семінарських занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 051 «Економіка» ОПП «Міжнародна економіка»/ М. В. Бужанська – Львів: вид-во ЛТЕУ, 2022. –с. 84.
 • Бужанська М. В. Безпека життєдіяльності та охорона праці.  Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 051 «Економіка» ОПП «Міжнародна економіка»/ М. В. Бужанська – Львів: вид-во ЛТЕУ, 2022. –с. 52.
 • Заверуха О. М., Бужанська М. В. Хімія та основи хімічних методів аналізу. Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Товарознавство та експертиза в митній справі», «Товарознавство та торговельне підприємництво»), 181 «Харчові технології»   (ОПП   «Харчові технології»), 241 «Готельно-ресторанна справа» (ОПП  «Готельно-ресторанна справа ») / О. М. Заверуха, М. В. Бужанська  - Львів : вид-во ЛТЕУ, 2020. – 47.
 • Заверуха О. М., Бужанська М. В.  Хімія та основи хімічних методів аналізу. Методичні вказівки для самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Товарознавство та експертиза в митній справі», «Товарознавство та торговельне підприємництво»), 181 «Харчові технології»   (ОПП   «Харчові технології»), 241 «Готельно-ресторанна справа» (ОПП  «Готельно-ресторанна справа »), / О. М. Заверуха, М. В. Бужанська  - Львів : вид-во ЛТЕУ, 2020. – 20.
 • Заверуха О. М., Бужанська М. В. Хімія та основи хімічних методів аналізу. Методичні вказівки та тестові завдання до поточного та підсумкового контролю знань  для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Товарознавство та експертиза в митній справі», «Товарознавство та торговельне підприємництво»), 181 «Харчові технології»   (ОПП   «Харчові технології»), 241 «Готельно-ресторанна справа» (ОПП  «Готельно-ресторанна справа »), / О. М. Заверуха, М. В. Бужанська  - Львів : вид-во ЛТЕУ, 2020. – 30.
 • Бужанська М. В. «Управління безпекою життєдіяльності та охороною праці.  Конспект лекцій»  / М. В. Бужанська – Львів: вид-во ЛТЕУ, 2019. –96.    
 • Василечко В. О., Скоробогатий Я. П., Бужанська М. В. «Екологія». Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти усіх спеціальностей / Львів: вид-во ЛТЕУ, 2021. – 36 с.
 • Василечко В. О., Скоробогатий Я. П., Бужанська М. В. «Екологія». Методичні вказівки та тестові завдання до поточного та підсумкового контролю знань для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти усіх спеціальностей / Львів: вид-во ЛТЕУ, 2021. – 36 с.
 • Бужанська М. В. Безпека життєдіяльності та охорона праці.  Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво торгівля та біржова діяльність», 061 «Журналістика», 081 «Право», 181 «Харчові технології», 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм», 292 «Міжнародні економічні відносини» / М. В. Бужанська – Львів: вид-во ЛТЕУ, 2022. –с. 60.
 • Бужанська М. В. «Безпека життєдіяльності та охорона праці.  Конспект лекцій» / М. В. Бужанська – Львів: вид-во ЛТУ, 2022. –187 с.
 • Бужанська М. В. Василечко В.О. Харчова хімія : аналіз та хімічний склад харчових продуктів :  Конспект лекцій / В. О. Василечко, М. В. Бужанська – Львів: вид-во ЛТУ, 2022. –164 с.
 • Заверуха О. М., Бужанська М. В. Харчова хімія. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань та вмінь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» (ОПП «Готельно-ресторанна справа »), / О. М. Заверуха, М. В. Бужанська – Львів : вид-во ЛТЕУ, 2022. – 26.
 • Заверуха О. М., Бужанська М. В. Харчова хімія. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань та вмінь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 181 «Харчові технології» (ОПП «Технологія та організація ресторанного бізнесу»)/ О. М. Заверуха, М. В. Бужанська – Львів : вид-во ЛТЕУ, 2022. – 24.
 • Заверуха О. М., Бужанська М. В. Харчова хімія. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань та вмінь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 181 «Харчові технології» (ОПП «Харчові технології»)/ О. М. Заверуха, М. В. Бужанська – Львів : вид-во ЛТЕУ, 2022. – 24.
 • Заверуха О. М., Бужанська М. В. Харчова хімія. Методичні вказівки та  завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» (ОПП «Готельно-ресторанна справа »), / О. М. Заверуха, М. В. Бужанська – Львів : вид-во ЛТЕУ, 2022. – 26.
 • Заверуха О. М., Бужанська М. В. Харчова хімія. Методичні вказівки та  завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 181 «Харчові технології» (ОПП «Технологія та організація ресторанного бізнесу»)/ О. М. Заверуха, М. В. Бужанська – Львів : вид-во ЛТЕУ, 2022. – 36.
 • Заверуха О. М., Бужанська М. В. Харчова хімія. Методичні вказівки та  завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 181 «Харчові технології» (ОПП «Харчові технології»)/ О. М. Заверуха, М. В. Бужанська – Львів : вид-во ЛТЕУ, 2022. – 36.

Дистанційні курси

 • Дистанційний курс з дисципліни “Безпека життєдіяльності та охорона праці” [Електронний ресурс] – Режим доступу :  virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
 • 3Дистанційний курс з дисципліни “Управління безпекою життєдіяльності та охороною праці” [Електронний ресурс] – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
 • Дистанційний курс з дисципліни “Біохімія” [Електронний ресурс] – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
 • Дистанційний курс з дисципліни “Харчова хімія” [Електронний ресурс] – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
 •  Дистанційний курс з дисципліни “Хімія та основи хімічних методів аналізу” [Електронний ресурс] – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
 • Дистанційний курс з дисципліни “Екологія” [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=2634.
 • Дистанційний курс з дисципліни “Молекулярні технології ресторанної продукції” [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=3179

Доц. Бужанська М. В. ефективно працює із здобувачами вищої освіти. Здобувачі приймають активну участь у Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях.

Робота у складі організаційного комітету 1 туру Всеукраїнського конкурсу наукових робіт, Наказ ЛТЕУ  № 645/03 від 04 грудня 2021 р.

Керівництво здобувачем III курсу спец. «Харчові технології» Бендиною В. Ю. переможцем 1 туру Всеукраїнського конкурсу наукових робіт із спеціальності «Харчові технології» на тему : «Гідроколоїди. Переваги використання в технології приготування вегетаріанських страв», Рішення конкурсної комісії   від 30 січня 2022 р.

Викладач періодично підвищує свій фаховий рівень. Стажування:

 • Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Міжгалузевий інститут післядипломної освіти : навчання за освітньою програмою «Основи охорони праці», загальним обсягом 120 ак.год/ 4 кред.  ECTS (Свідоцтво ПК 36627007/100050-20 від 20.04.2020 р.).
 • Львівський національний університет ім. Івана Франка, кафедра фізичної та колоїдної хімії, наказ № В-168 від 27.02. 2020 р. з 16.03.2020р. по 15.05.2020р. Довідка №1324-С від 27.05.2020 р.
 • Тема – “Сучасні методи навчання та інноваційні технології підчас вивчення хімічних дисциплін у навчальних закладах III-IV рівня акредитації”.
 • Львівський національний університет ім. Івана Франка, кафедра неорганічної  хімії, підвищення кваліфікації шляхом участі у VII Науково-методичній конференції “Сучасні тенденції навчання хімії”, 18.03.2021 р.  - 20.03.2021 р. , 1 кредит (30 год), Сертифікат №115 від 20.03.2021 р.
 • Львівський національний університет ім. Івана Франка, кафедра неорганічної  хімії, підвищення кваліфікації шляхом участі у VIII Науково-методичній конференції “Сучасні тенденції навчання хімії”, 18.03.2022 р., 1 кредит (30 год), Сертифікат №183, від 18.03.2022 р.
 • Київський Національний університет архітектури та будівництва, участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній інтернет конференції «Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку», 27 жовтня 2022 року, 0,2 кредити (6 год), сертифікат.
 • Національний університет харчових технологій, стажування за темою «Безпечність харчових продуктів – законодавчі вимоги та система НАССР», 16.02.2023 р. по 22.03.2023р., 1 кредит (30 год), Сертифікат №742/48д-сф.
 • Участь у вебінарі «Оцінювання ризиків і контроль ризиків», організатор : редакція журналу «Охорона праці», Європейське співтовариство з охорони праці (ESOSH), 2 березня 2023 року, Сертифікат FSEG0A-CE000104; 0,13 кредити (4 год).
 • Участь у  циклі семінарів-тренінгів: «Безпека освітнього процесу в умовах воєнного стану»  Львівський національний університет імені Івана Франка, 13-17 березня 2023 року, Сертифікат ПН 2070987/000016-23, 1 кредит (30 год).
 • Участь у  циклі семінарів-тренінгів: «Безпечне та здорове робоче середовище – основний принцип та право на роботі»  Львівський національний університет імені Івана Франка, 24-28 квітня 2023 року, Сертифікат ПН 2070987/000197-23, 1 кредит (30 год).
 • Київський Національний університет архітектури та будівництва, участь у ІV Міжнародній науково-практичній інтернет конференції «Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку», 20 квітня 2023 року, 0,2 кредити (6 год), сертифікат.
 • Польсько-український проект «Поширення належної педагогічної практики за обраними напрямами підготовчого навчання для медичних професій зі спеціальним урахуванням стандартизації та якості освіти» в рамках модуля "Викладання в модулі доклінічних наук в галузі медицини», 27.03.2023-29.03.2023, Медичний університет Варшави, обсягом 30 годин (1 кредит ЄКТС), сертифікат.
 • Медичний університет Варшави, Гібридна конференція з учасниками з України «День університетської культури якості 2023», 26 травня 2023 року. Мета : поширення передового педагогічного досвіду в окремих галузях навчання з акцентом на стандартизацію та якість освіти, Сертифікат
 • Медичний університет Варшави, Тренінги для викладацького складу  "Стандартизація викладання та якість медичної освіти", 29 травня - 30 травня 2023 року, загальна кількість годин: 210 (15 контактних годин та 180 годин електронного навчання), (7 кредитів ЄКТС) Сертифікат
 • “European Chemistry School for Ukrainians”, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,  The School will be held in May – July 2023, 30 academic hours, 1 ECTS credit, https://ecpsfu.org/information.

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців.

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен