Давидович Оксана Ярославівна

кандидат технічних наук, доцент
доцент кафедри харчових технологій

79011, м. Львів, вул. Уласа Самчука 9, каб. 308
e-mail: oksana_davydovych@ukr.net

Короткі біографічні відомості
Закінчила у 2004 р. Львівську комерційну академію за спеціальністю “Товарознавство та комерційна діяльність” та здобула кваліфікацію магістра-товарознавця з комерційної діяльності (диплом магістра з відзнакою).
Навчалась без відриву від виробництва в аспірантурі при кафедрі товарознавства продовольчих товарів Львівської комерційної академії Укоопспілки України. 29 квітня 2010 р. захистила дисертацію на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.055.02 при Київському національному торговельно-економічному університеті на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.15 – товарознавство на тему: “Формування споживних властивостей печива цукрового з природними антиоксидантними добавками”.
25 січня 2013 р. присуджено вчене звання доцента кафедри товарознавства продовольчих товарів.
У 2014 р. закінчила Інститут післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю “Фінанси і кредит” та здобула кваліфікацію економіст, спеціаліст з фінансів і кредиту.
У 2022 р. закінчила Львівський торговельно-економічний університет за спеціальністю “Харчові технології” ОП “Харчові технології” (диплом магістра з відзнакою).
Загалом за період науково-педагогічної діяльності є співавтором одного навчального посібника (“Управління якістю”, 2015 р.) та 3 колективних монографій, 40 навчально-методичних праць, 2 патентів на корисну модель і автором понад 100 наукових статей.

Основні дисципліни, що викладаються
1. “Технологія і теоретичні основи харчових виробництв”.
2. “Технологія борошняних кондитерських виробів”.
3. “Процеси і апарати харчових виробництв”.
4. “Технологія напоїв”.

Наукова діяльність
ORCID ID: https://orcid.org/ 0000-0002-4227-3950
Researcher ID: F-5143-2019
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=b-htkXUAAAAJ&hl=ru

Наукові дослідження виконуються відповідно до НДР з державною реєстрацією 0118U000026 “Розроблення удосконалених технологій харчової продукції нового асортименту та інноваційного обладнання”.
1.    Scientific development and achievements. Volume 5: the fourteenth section “Stabilization technology of fats during storage”: колективна монографія / Davydovich O., Palko N. – Sciemcee, Publishing London, 2018. – 404 p. – p. 197-207. Колективна монографія.
2.    Практика і перспективи розвитку індустрії гостинності України. Частина 3.3. “Фортифікація виробів із пісочного тіста у закладах ресторанного господарства” / Н. С. Палько, О. Я. Давидович. – Львів: ЛТЕУ, 2019. – 199 с. – С. 106-116. Колективна монографія.
3.    Наукові проблеми зберігання, поліпшення якості, споживних властивостей і безпечності харчових продуктів: монографія. Розділ 6. Формування якості печива з природними антиоксидантними добавками / Т. М. Лозова, В. В. Гаврилишин, Л. І. Решетило, М. П. Бодак, О. І. Гирка, О. Я. Давидович, І. В. Донцова, В. Т. Лебединець,  Н. С. Палько, М. К. Турчиняк, А. І. Лебединець; за наук. ред. проф. Лозової Т. М. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 431 с. – С. 234-270. Колективна монографія.
4.    Kovalchuk K. Studying consumer properties of the developed cupcakes using non-traditional raw materials / K. Kovalchuk, H. Ozimok, R. Mariychuk, O. Gyrka, M. Bodak, N. Palko, O. Davydovych, A. Tkachenko, L. Huba // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Vol. 4 Technology and Equipment of Food Production. – 2019. – № 11 (100). – Р. 36-45. Фахове видання. Міжнародна наукометрична база: SciVerse Scopus, Applied Science & Technology Source, Chemical Abstracts Plus, Computers & Applied Sciences Complete, Bielefeld Academic Search Engine, China National Knowledge Infrastructure (CNKI), Directory of Open Access scholarly Resources (ROAD), Google Академія, MIAR, OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe), Polska Bibliografia Naukowa (PBN), WorldCat, Наукова періодика України.
5.    Kovalchuk K. Determination of safety indicators in the developed muffins with non-traditional raw materials / K. Kovalchuk, H. Ozimok, R. Mariychuk, O. Gyrka, M. Bodak, N. Palko, O. Davydovych, A. Tkachenko, L. Huba // EUREKA: Life Sciences. – 2019. – № 4. – Р. 28-36. Фахове видання. Міжнародна наукометрична база: ResearchBib, Eurasian Scientific Journal Index, IndianScience.in, Index Copernicus (Poland), Google Scholar, WorldCat.
6.    Давидович О. Я. Удосконалення технології печива пісочного із нетрадиційними добавками / О. Я. Давидович, І. М. Ощипок // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Львів: видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2021. – Вип. 28. – С. 23-29. – (Технічні науки). Фахове видання. Міжнародна наукометрична база: Ulrich’s Periodicals, Index Copernicus, Google Scholar, World Cat.
7.    Давидович О. Я. Методи визначення концентрації молочної кислоти у харчових продуктах / О. Я. Давидович, Х. Р. Спринь // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Львів: видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – Вип. 30. – С. 45-52. – (Технічні науки). Фахове видання. Міжнародна наукометрична база: Ulrich’s Periodicals, Index Copernicus, Google Scholar, World Cat.
8.    Давидович О. Я. Використання антиоксидантного потенціалу квітів волошки синьої для харчових продуктів / О. Я. Давидович // Науковий журнал. Харчова промисловість. – 2022. – № 31-32. – С. 27-34. Фахове видання. Міжнародна наукометрична база: Index Copernicus, Google Scholar.
9.    Бойдуник Р. М. Інноваційні рішення щодо збереження якості борошняних кондитерських виробів / Р. М. Бойдуник, Н. С. Палько, О. Я. Давидович // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Львів: видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2023. – Вип. 35. – С. 5-13. – (Технічні науки). Фахове видання. Міжнародна наукометрична база: Ulrich’s Periodicals, Index Copernicus, Google Scholar, World Cat.
10.    Палько Н. С. Спіруліна як перспективна харчова добавка / Н. С. Палько, І. М. Ощипок, О. Я. Давидович, М. К. Турчиняк // Сучасні аспекти збереження здоров’я людини: збірник праць ХІІ міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції (сан. “Квітка полонини”, с. Солочин Свалявського району, 12-13 квітня 2019 р.) / За ред. проф. Т. М. Ганича. – Ужгород: ДВНЗ “УжНУ”, 2019. – С. 177-181.
11.    Давидович О. Я. Інноваційні фруктово-ягідні добавки для печива / О. Я. Давидович, А. В. Грищук // Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг: матеріали VІІ-ої міжнародної наук.-практ. конф.: (Львів, 5 грудня 2019 р.): тези доповідей / Від. Ред.. П. О. Куцик. – Львів: Видавництво “Растр-7”, 2019. – С. 108-110.
12.    Давидович О. Я. Вітамін В17 – найбільш “суперечливий” вітамін останніх десятиліть / О. Я. Давидович, Н. С. Палько, М. К. Турчиняк // Сучасні аспекти збереження здоров’я людини: збірник праць ХІІІ міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції (сан. “Квітка полонини”, с. Солочин Свалявського району, 3-4 квітня 2020 р.) / За ред. проф. Т. М. Ганича. – Ужгород: ДВНЗ “УжНУ”, 2020. – С. 129-131.
13.    Палько Н. С. Харчування людини як медико-біологічна та соціально-економічна проблема / Н. С. Палько, О. Я. Давидович // Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарства і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність: Міжнародна науково-практична конференція  (Харків, 14 травня 2020 р.): [тези у 2-х ч.] / редкол.: О. І. Черевко [та ін.]. – Харків: ХДУХТ, 2020. – Ч. 1. – 270 с. – С. 114-116.
14.    Давидович О. Я. Інноваційні рослинні добавки для майонезу / О. Я. Давидович, В. І. Росоха // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 18-19 червня 2020 р.) / відповід. За вип.: проф. Семак Б. Б. – Львів: вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2020. – С. 221-222.
15.    Давидович О. Я. Інноваційні дієтичні зернові хлібці / О. Я. Давидович, Д. О. Вагула // Food chemistry. Modern methods for production of food, food additives and packaging materials: book of abstracts, October 7-9, 2020. – Lviv: Lviv Polytechnic National University, 2020. – P. 68.
16.    Давидович О. Я. Стабілізація якості жирів під час зберігання / О. Я. Давидович, М. К. Турчиняк, Н. С. Палько // The 4th International scientific and practical conference “Actual trends of modern scientific research” (October, 11-13, 2020) MDPC Publishing, Munich, Germany. – 2020. – P. 133-138.
17.    Давидович О. Я. Інноваційні рослинні добавки для кави / О. Я. Давидович, М. М. Балог // Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини: матеріали ІХ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. – Прага: Oktan Print s.r.o. – 2020. – С. 88.
18.    Давидович О. Я. Безглютенові хлібці з рослинними добавками / О. Я. Давидович // Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг: матеріали VІІІ-ої міжнародної наук.-практ. конф. (м. Львів, 3 грудня 2020 р.): тези доповідей / Відп. ред. П. О. Куцик. – Львів: Видавництво “Растр-7”, 2020. – С. 51-52.
19.    Ощипок І. М. Удосконалення технології борошняних кондитерських виробів із олією з насіння винограду / І. М. Ощипок, Н. С. Палько, О. Я. Давидович // The 5th International scientific and practical conference “European scientific discussions” (March, 28-30, 2021) Potere della ratione Editore, Rome, Italy. – 2021. – P. 221-227.
20.    Турчиняк М. К. Особливості хімічного складу та біологічних ефектів продуктів бджільництва / М. К. Турчиняк, О. Я. Давидович, Н. С. Палько // Сучасні аспекти збереження здоров’я людини: збірник праць ХІV міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції / За ред. проф. Т. М. Ганича. – Ужгород: ДВНЗ “УжНУ”, 2021. – С. 124-127.
21.    Давидович О. Я. Базилік звичайний – перспективна сировина для борошняних кондитерських виробів / О. Я. Давидович // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / відповід. за вип.: проф. Семак Б. Б. – Львів: вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2021. – С. 192-194.
22.    Палько Н. С. Пріоритетні завдання технології виробництва борошняних кондитерських виробів для дитячого харчування / Н. С. Палько, О. Я. Давидович // Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі: матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 15 вересня 2021 р.). – Київ: НУХТ, 2021 – С. 115-117.
23.    Давидович О. Гігієнічне регламентування харчових добавок у продуктах харчування / О. Я. Давидович // Сучасна товарознавча експертиза: теоретичні розробки, практичний досвід, проблеми і перспективи: матеріали І-ої Міжнародної наук.-практ. конф. (Львів, 30 вересня 2021 р.) / Відп. ред. Роман Заяць. – Львів: Видавництво “Растр-7”, 2021. – С. 197-200.
24.    Давидович О. Я. Молочна кислота: значення та використання у харчовій промисловості / О. Я. Давидович, Х. Р. Спринь // Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг: матеріали ІХ-ої міжнародної наук.-практ. конф. (м. Львів, 9 грудня 2021 р.): тези доповідей / Відп. ред. П. О. Куцик. – Львів: Видавництво “Растр-7”, 2021. – С. 70-73.
25.    Палько Н. С. Дотримання здорового харчування у період пандемії COVID-19 / Н. С. Палько, О. Я. Давидович, М. К. Турчиняк // Сучасні аспекти збереження здоров’я людини: збірник праць ХV Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції / За ред. проф. Т. М. Ганича. – Ужгород: ДВНЗ “УжНУ”, 2022. – С. 115-118.
26.    Спринь Х. Р. Визначення концентрації L-лактату в зразках йогуртів ензиматично-хімічним методом за утворенням берлінської блакиті / Х. Р. Спринь, О. Я. Давидович, Г. З. Гайда // The ХІХ International scientific and practical conference “Modern problems in science” (May, 17-20, 2022), Vancouver, Canada. – 2022. – P. 92-98.
27.    Давидович О. Я. Використання місцевих дикоростучих ягід для виробництва виробів із бісквітного тіста / О. Я. Давидович// Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / [відповід. За вип.: проф. Семак Б. Б.]. – Львів: вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – С. 338-339.
28.    Давидович О. Я. Альтернативні способи заварювання кави / О. Я. Давидович // Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг: матеріали Х-ої міжнародної наук.-практ. конф. (м. Львів, 8 грудня 2022 р.): тези доповідей / Відп. ред. П. О. Куцик. – Львів: Видавництво “Растр-7”, 2022. – С. 101-103.
29.    Давидович О. Я. Перспективи харчового використання LAVANDULA / О. Я. Давидович, М. К. Турчиняк, Н. С. Палько // Сучасні аспекти збереження здоров’я людини: збірник праць ХVІ Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції / За ред. проф. Т. М. Ганича. – Ужгород: ДВНЗ “УжНУ”, 2023. – С. 91-95.
30.    Давидович О. Я. Особливості рубінового шоколаду / О. Я. Давидович // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / [відповід. за вип.: проф. Семак Б. Б.]. – Львів: вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2023. – С. 272-274.

Навчально-методичні праці
1.    Управління якістю / Сирохман І. В., Лозова Т. М., Давидович О. Я., Калимон М.-М. В. – Львів.: “Растр-7”, 2015. – 428 с. (рекомендовано до друку Вченою радою Львівської комерційної академії як навчальний посібник, призначений для підготовки магістрів (протокол № 2 від 07.10.2014 р.). Навчальний посібник.
2.    Фізіологія харчування. Методичні вказівки, тести і завдання до виконання самостійної роботи студентів спеціальностей 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” (ОПП “Товарознавство і торговельне підприємництво” та “Товарознавство та експертиза в митній справі”), 181 “Харчові технології” (денної та заочної форм навчання) / Палько Н. С., Лебединець В. Т., Донцова І. В., Давидович О. Я. – Львів: видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2019. – 44 с.
3.    Технологія і теоретичні основи харчових виробництв. Методичні рекомендацій до виконання курсових робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою “Харчові технології” зі спеціальності 181 “Харчові технології” галузі знань 18 “Виробництво та технології” (денної та заочної форм навчання) / Ощипок І. М., Бліщ Р. О., Петришин Н. З., Давидович О. Я., Палько Н. С. – Львів: видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2019. – 32 с.
4.    Технологія борошняних кондитерських виробів. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою “Готельно-ресторанна справа” зі спеціальності 241 “Готельно-ресторанна справа” галузі знань 24 “Сфера обслуговування” (денної та заочної форм навчання) / Давидович О. Я., Палько Н. С. – Львів: видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2020. – 120 с.
5.    Фізіологія харчування (Вибіркова дисципліна). Методичні вказівки і завдання до виконання лабораторних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / Палько Н. С., Лебединець В. Т., Донцова І. В., Давидович О. Я. – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2020. – 88 с.
6.    Технологія борошняних кондитерських виробів. Методичні вказівки та завдання до виконання лабораторних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою “Готельно-ресторанна справа” зі спеціальності 241 “Готельно-ресторанна справа” галузі знань 24 “ Сфера обслуговування” (денної та заочної форм навчання) / Давидович О. Я. – Львів: видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2020. – 112 с.
7.    Методичні рекомендації з організації практики для здобувачів 2 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою “Готельно-ресторанна справа” зі спеціальності 241 “Готельно-ресторанна справа” галузі знань 24 “Сфера обслуговування” денної та заочної форм навчання / Ощипок І. М., Петришин Н. З., Ланиця І. Ф., Давидович О. Я. – Львів: видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 24 с.
8.    Методичні рекомендації з організації практики для здобувачів 2 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою “Харчові технології” зі спеціальності 181 “Харчові технології” галузі знань 18 “Виробництво та технології” денної та заочної форм навчання / Ощипок І. М., Петришин Н. З., Ланиця І. Ф., Давидович О. Я. – Львів: видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 24 с.
9.    Методичні рекомендації з організації практики для здобувачів 3 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою “Харчові технології” зі спеціальності 181 “Харчові технології” галузі знань 18 “Виробництво та технології” денної та заочної форм навчання / Ощипок І. М., Петришин Н. З., Ланиця І. Ф., Давидович О. Я. – Львів: видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 24 с.
10.    Методичні рекомендації з організації практики для здобувачів 4 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою “Харчові технології” зі спеціальності 181 “Харчові технології” галузі знань 18 “Виробництво та технології” денної та заочної форм навчання / Ощипок І. М., Петришин Н. З., Ланиця І. Ф., Давидович О. Я. – Львів: видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 20 с.
11.    Технологія борошняних кондитерських виробів. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 181 “Харчові технології” ОПП “Харчові технології” / Давидович О. Я. – Львів: видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2023. – 36 с.

Організаційно-методична робота
1. Керівник проектної групи (гарант освітньої програми) “Технологія та організація ресторанного бізнесу” першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 181 “Харчові технології” (Наказ ЛТЕУ № 28/01 від 28.01.2022 р.).
2. Заступник відповідального секретаря з денної і заочної форм навчання для здобуття ступеня бакалавра.
3. Член журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 181 “Харчові технології” (наказ ХДУХТ № 57 від 18.03.2019 р.).
4. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 35.840.02 Львівського торговельно-економічного університету (Наказ МОН України № 735 від 29.06.2021 р.).
5. Член Громадської організації “Українське товариство товарознавців і технологів” (Довідка № 5 від 1.12.2022 р.).
6. Заступник завідувача кафедри з практичної підготовки (Наказ ЛТЕУ № 138-2/02 від 1.09.2021 р.).
7. Заступник голови Наукового товариства молодих вчених Львівського торговельно-економічного університету.
8. Куратор груп 22-1511-001, 22-1513-001, 22-1511-006, 22-1513-006.
9. Учасник “Рекорду України “Найбільша кількість страв на основі рослинної продукції на одній локації” (Національний реєстр рекордів України, 14 травня 2023 р.).

Підвищення кваліфікації
1. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, кафедра технології молока та молочних продуктів з 17.09.2018 р. до 17.12.2018 р., кафедра технології м’яса, м’ясних та олійно-жирових виробів з 18.12.2018 р. до 18.03.2019 р. Тема: “Формування нових професійних навичок в психолого-педагогічній та науково-дослідній діяльності, вдосконалення методики викладання фахових дисциплін, застосування інноваційних технологій в навчальному процесі”.
2. Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра технології органічних продуктів з 16.05.2023 року до 15.06.2023 р. Тема: “Вдосконалення методики викладання освітніх компонент, застосування нових інноваційних технологій у навчальному процесі”.
3. Участь у проєктах, курсах, семінарах, вебінарах, воркшопах, тренінгах, майстер-класах тощо (http://www.lute.lviv.ua/education/pidvishchennja-kvalifikaciji-ta-stazhuvannja-naukovo-pedagogichnikh-pracivnikiv/skankopiji-dokumentiv-pro-prokhodzhennja-pidvishchennja-kvalifikaciji-ta-stazhuvannja/?L=1948).

Перелік нагород та заохочень
У грудні 2016 р. нагороджена Почесною грамотою Львівського торговельно-економічного університету з нагоди 200-ої річниці за значні успіхи у навчально-виховній роботі, суспільно-громадській діяльності.
У жовтні 2022 р. нагороджена Грамотою Центральної спілки споживчих товариств ЦК Профспілки працівників споживчої кооперації України за сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток кооперативної освіти та з нагоди Дня працівника освіти.

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців.

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Ринок праці за спеціальностями університету:

скільки можна заробляти?


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен