Палько Наталія Степанівна

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри харчових технологій

79011, м. Львів, вул. Уласа Самчука, 9; каб. 308
e-mail: palkona@ukr.net

Короткі біографічні відомості
Закінчила у 2000 році Львівську комерційну академію і отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Товарознавство і торгівля продовольчими товарами” та здобула кваліфікацію товарознавця-комерсанта.
З 01.12.2006 р. по 01.12.2010 р. навчалася без відриву від виробництва в аспірантурі при кафедрі товарознавства продовольчих товарів Львівської комерційної академії Укоопспілки України.
01 червня 2012 р. захистила дисертацію на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.840.02 при Львівській комерційній академії на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.15 – товарознавство на тему: “Товарознавча оцінка споживних властивостей, якості і збереженості пісочних тістечок поліпшеного складу”.
28 квітня 2015 р. наказом Міністерства освіти і науки України присуджено вчене звання доцента кафедри товарознавства продовольчих товарів.
У 2022 р. закінчила Львівський торговельно-економічний університет за спеціальністю 181 “Харчові технології” ОП “Харчові технології” (диплом магістра з відзнакою М22 № 014965 від 18.02.2022 р.).
В цілому, за період науково-педагогічної діяльності, є автором (співавтором) 3 колективних монографій, понад 100 наукових та 20 навчально-методичних праць, 2 патентів на корисну модель.

Основні освітні компоненти, що викладаються
1. “Технологія і теоретичні основи харчових виробництв”.
2. “Технологія продукції ресторанного господарства”.
3. “Організація ресторанного господарства”.
4. “Фізіологія харчування”.

Наукова діяльність
ORCID ID: https://orcid.org/ 0000-0002-3702-8336
Researcher ID: F-2852-2019
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=67cb2-AAAAAJ&hl=ru

Наукові дослідження виконуються відповідно до НДР з державною реєстрацією 0118U000026 “Розроблення удосконалених технологій харчової продукції нового асортименту та інноваційного обладнання”.

1.    Палько Н. С. Спіруліна як перспективна харчова добавка / Н. С. Палько, І. М. Ощипок, О. Я. Давидович, М. К. Турчиняк // Сучасні аспекти збереження здоров’я людини: збірник праць ХІІ міжнародної міждисциплінарної наук.-практ. конф. (сан. “Квітка полонини”, с. Солочин Свалявського району, 12-13 квітня 2019 р.) / За ред. проф. Т. М. Ганича. – Ужгород: ДВНЗ “УжНУ”, 2019. – С. 177-181.
2.    Kovalchuk K. Determination of safety indicators in the developed muffins with non-traditional raw materials / K. Kovalchuk, H. Ozimok, R. Mariychuk, O. Gyrka, M. Bodak, N. Palko, O. Davydovych, A. Tkachenko, L. Huba // EUREKA: Life Sciences. – 2019. – № 4. – Р. 28-36. Фахове видання. Міжнародна наукометрична база: Research Bib, Eurasian Scientific Journal Index, Indian Science.in, Index Copernicus (Poland), Google Scholar, WorldCat
3.    Kovalchuk K. Studying consumer properties of the developed cupcakes using non-traditional raw materials / K. Kovalchuk, H. Ozimok, R. Mariychuk, O. Gyrka, M. Bodak, N. Palko, O. Davydovych, A. Tkachenko, L. Huba // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Vol. 4 Technology and Equipment of Food Production. – 2019. – № 11 (100). – Р. 36-45. Фахове видання. Міжнародна наукометрична база: Sci Verse Scopus, Applied Science & Technology Source, Chemical Abstracts Plus, Computers & Applied Sciences Complete, Bielefeld Academic Search Engine, China National Knowledge Infrastructure (CNKI), Directory of Open Access scholarly Resources (ROAD), Google Академія, MIAR, OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe), Polska Bibliografia Naukowa (PBN), World Cat, Наукова періодика України
4.    Практика і перспективи розвитку індустрії гостинності України. Частина 3.3. “Фортифікація виробів із пісочного тіста у закладах ресторанного господарства” / Н. С. Палько, О. Я. Давидович. – Львів: ЛТЕУ, 2019. – 199 с. – С. 106-116. Колективна монографія.
5.    Палько Н. С. Інноваційні підходи до створення меню у закладах ресторанного господарства / Н. С. Палько // Інновації, тренди та перспективи індустрії гостинності : матеріали I-ої міжнародної наук.-практ. конф. – Львів : Видавництво “Растр-7”, 2019. – С. 65-67.
6.    Палько Н. С. Удосконалення технології макаронних виробів / Н. С. Палько, М. Л. Садніцький // Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг : матеріали VІІ-ої міжнародної наук.-практ. конф. – Львів : Видавництво “Растр-7”, 2019. – С. 115-118.
7.    Палько Н. С. Сучасні тенденції створення функціональних майонезів / Н. С. Палько, Д. С. Зімбіцький // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної наук.-практ. конф.– Львів : вид-во ЛТЕУ, 2020. – С. 227-228.
8.    Палько Н. С. Сучасні аспекти м’ясного консервного виробництва // Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність: тези доповідей Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 14 травня 2020 р. – Х.: ХДУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 79-81.
9.    Палько Н. С. Харчування людини як медико-біологічна та соціально-економічна проблема / Н. С. Палько, О. Я. Давидович // Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарства і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність: Міжнародна наук.-практ. конф.  (14 травня 2020 р.). – Харків : ХДУХТ, 2020. – Ч. 1. –  С. 114-116.
10.    Палько Н. С. Проблеми харчування студентів / Н. С. Палько, Я. С. Магдзяк // Якість і безпечність харчової продукції і сировини – проблема сьогодення : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (25 вересня 2020 р.). – Львів : вид-во. ЛТЕУ, 2020. – С. 178-181.
11.    Давидович О. Я. Стабілізація якості жирів під час зберігання / О. Я. Давидович, М. К. Турчиняк, Н. С. Палько // Actual trends of modern scientific research Abstracts of IV International Scientific and Practical Conference Munich, Germany, (October 11-13, 2020). – MDPC Publishing, Munich, Germany, 2020. – P. 133-138.
12.    Палько Н. С. Інноваційні технології морозива / Н. С. Палько, Я. С. Магдзяк // Інновації в управління асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг : матеріали VIII Міжнародної наук.-практ. конф. (3 грудня 2020 р.). – Львів : вид-во. ЛТЕУ, 2020. – С. 83-85.
13.    Турчиняк М. К. Особливості хімічного складу та біологічних ефектів продуктів бджільництва / М. К. Турчиняк, О. Я. Давидович, Н. С. Палько// Сучасні аспекти збереження здоров’я людини : збірник праць ХІV Міжнародної міждисциплінарної наук.-практ. конф. (16-17 квітня 2021 р.). – Ужгород: ДВНЗ “УжНУ”, 2021. – С. 124-126.
14.    Ощипок І. М. Удосконалення технології борошняних кондитерських виробів із олією з насіння винограду / І. М. Ощипок, Н. С. Палько, О. Я. Давидович // European scientific discussions: Abstracts of V International Scientific and Practical Conference Rome, Italy (28-30 March, 2021). – Potere della ragione Editore, Rome, Italy, 2021. – P. 221-227.
15.    Палько Н. С. Нові оздоблювальні напівфабрикати у крафтовому виробництві тортів і тістечок / Н. С. Палько // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. – Львів : вид-во. ЛТЕУ, 2021. – С. 194-196.
16.    Палько Н. С. Харчова промисловість як основа продовольчої безпеки / Н. С. Палько // Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг : матеріали IХ Міжнар. наук.-практ. конф. (9 грудня 2021 р.). – Львів : вид-во. ЛТЕУ, 2021. – С. 110-112.
17.    Палько Н. С. Пріоритетні завдання технології виробництва борошняних кондитерських виробів для дитячого харчування / Н. С. Палько, О. Я. Давидович // Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі : матеріали VІІІ Міжнародної наук.-практ. конф. (15 вересня 2021 р.). – Київ : вид-во. НУХТ, 2021. – С. 115-118.
18.    Наукові проблеми зберігання, поліпшення якості, споживних властивостей і безпечності харчових продуктів : монографія / Т. М. Лозова, В. В. Гаврилишин, Л. І. Решетило, М. П. Бодак, О. І. Гирка, О. Я. Давидович, І. В. Донцова, В. Т. Лебединець,  Н. С. Палько, М. К. Турчиняк, А. І. Лебединець; за наук. ред. проф. Лозової Т. М. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 431 с. – С. 356-396. Колективна монографія.
19.    Палько Н. С. Дотримання здорового харчування у період пандемії Covid-19 / Н. С. Палько, О. Я. Давидович, М. К. Турчиняк// Сучасні аспекти збереження здоров’я людини : збірник праць ХV Міжнародної міждисциплінарної наук.-практ. конф. (8-9 квітня 2022 р.). – Ужгород: ДВНЗ “УжНУ”, 2022. – С. 115-119.
20.    Палько Н. С. Актуальні проблеми харчової промисловості // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 1-2 червня 2022 р. / [відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б.]. – Львів : вид-во. ЛТЕУ, 2022. – С. 349-352.
21.    Палько Н. С. Молекулярні технології у виробництві харчових продуктів // Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг : матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф. (8 грудня 2022 р.). – Львів : вид-во. ЛТЕУ, 2022. – С. 110-112.
22.    Давидович О.Я. Перспективи харчового використання LAVANDULA/ О. Я. Давидович, М. К. Турчиняк, Н. С. Палько// Сучасні аспекти збереження здоров’я людини : збірник праць ХVІ Міжнародної міждисциплінарної наук.-практ. конф. (21-22 квітня 2023 р.). – Ужгород: ДВНЗ “УжНУ”, 2023. – С. 91-95.
23.    Паславський П. Шляхи удосконалення технології бісквітного тіста / П. Паславський, Н. Палько // Молодь – науці і виробництву: Актуальні питання харчової промисловості : ІІ Всеукраїнська наук.-техн. конф. (10 травня 2023 р.). – Херсон : ХДАЕУ, 2023. – С. 42-44.
24.    Палько Н. С. Інноваційні технології макаронних виробів профілактичного спрямування / Н.С. Палько // Сучасна наука та освіта: стан, проблеми, перспективи: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (20-21 березня 2023 р.). – Полтава: ДЗ “ЛНУ ім. Тараса Шевченка”, 2023. – С. 452-456.
25.     Бойдуник Р. М. Інноваційні рішення щодо збереження якості борошняних кондитерських виробів / Р. М. Бойдуник, Н. С. Палько, О. Я. Давидович // Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Пелик Л. В., Мережко Н. В., Донцова І. В. та ін.]. – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2023. – Вип. 35. – С. 5-13. – (Технічні науки). Фахове видання. Реферативні бази даних: Google Scholar, Ulrich’s Periodicals, Index Copernicus, WorldCat.
26.    Палько Н. С. Сучасні тенденції у ресторанному господарстві України / Н. С. Палько // Світ наукових досліджень. – 2023. – № 22. – С. 7-11.
27.    Давидович О. Я. Перспективи використання прянощів для поліпшення смако-ароматичних властивостей кави натуральної / О. Я. Давидович, Р. М. Бойдуник, Н. С. Палько // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – Полтава: Видавничий дім “Гельветика”, 2023. – Вип. 2. – С. 12-17. – (Технічні науки). Фахове видання. Реферативні бази даних: Index Copernicus, Google Scholar.
28.    Бойдуник Р. Дослідження особливостей харчування здобувачів вищої школи // Р. Бойдуник, Н. Палько, О. Давидович, М. Турчиняк // Věda a perspektivy. – 2024. – № 1 (32). – Р. 189-199. Фахове видання. Реферативні бази даних: Index Copernicus, Google Scholar, Research Bible.

Методична діяльність
1.    Фізіологія харчування. Методичні вказівки, тести і завдання до виконання самостійної роботи студентів спеціальностей 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” (ОПП “Товарознавство і торговельне підприємництво” та “Товарознавство та експертиза в митній справі”), 181 “Харчові технології” (денної та заочної форм навчання) / Палько Н. С., Лебединець В. Т., Донцова І. В., Давидович О. Я. – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2019. – 44 с.
2.    Технологія і теоретичні основи харчових виробництв. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою “Харчові технології” зі спеціальності 181 “Харчові технології” галузі знань 18 “Виробництво та технології” (денної та заочної форм навчання) / Ощипок І. М., Бліщ Р. О., Петришин Н. З., Давидович О. Я., Палько Н. С. – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2019. – 32 с.
3.    Технологія борошняних кондитерських виробів. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою “Готельно-ресторанна справа” зі спеціальності 241 “Готельно-ресторанна справа” галузі знань 24 “ Сфера обслуговування” (денної та заочної форм навчання) / Давидович О. Я., Палько Н. С. – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2020. – 120 с.
4.    Фізіологія харчування. Вибіркова дисципліна. Методичні вказівки і завдання до виконання лабораторних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / Палько Н. С., Лебединець В. Т., Донцова І. В., Давидович О. Я. – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2020. – 85 с.
5.    Фізіологія харчування: Дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=126.
6.    Організація ресторанного господарства: Дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
7.    Технологія продукції ресторанного господарства: Дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php; https://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=653.
8.    Технологія і теоретичні основи харчових виробництв. Частина 3: Дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  https://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=4405.
9.    Організація ресторанного господарства : конспект лекцій / [уклад. Н. С. Палько]. – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2023. – 214 с.
10.    Організація ресторанного господарства. Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 181 “Харчові технології” ОПП “Харчові технології” / Палько Н. С. – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2023. – 94 с.
11.    Організація ресторанного господарства. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 181 “Харчові технології” ОПП “Харчові технології” / Палько Н. С. – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2023. – 24 с.
12.    Організація ресторанного господарства. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь для  здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 181 “Харчові технології” за ОПП “Харчові технології” / Палько Н. С. – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2023. – 34 с.
13.    Технологія і теоретичні основи харчових виробництв. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою “Харчові технології” зі спеціальності 181 “Харчові технології” галузі знань 18 “Виробництво та технології” / Ощипок І. М., Давидович О. Я., Палько Н. С. – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2023. – 40 с.
14.    Методичні рекомендації до виконання курсового проєкту для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 18 “Виробництво та технології”  спеціальності 181 “Харчові технології” освітньо-професійної програми “Харчові технології” / Ощипок І. М., Давидович О. Я., Палько Н. С. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2023. – 73 с.
15.    Методичні вказівки з організації та виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми “Харчові технології” зі спеціальності 181 “Харчові технології” галузі знань 18 “Виробництво та технології” / Ощипок І. М., Давидович О. Я., Палько Н. С. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 49 с.
16.    Методичні вказівки з організації та виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми “Харчові технології” зі спеціальності 181 “Харчові технології” галузі знань 18 “Виробництво та технології” / Ощипок І. М., Палько Н. С., Давидович О. Я. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2023. – 42 с.
17.    Технологія продукції ресторанного господарства. Частина 1 : конспект лекцій / [уклад. Н. С. Палько]. – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2023. – 175 с.
18.    Технологія продукції ресторанного господарства. Частина 2 : конспект лекцій / [уклад. Н. С. Палько]. – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2023. – 161 с.
19.    Технологія продукції ресторанного господарства. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 181 “Харчові технології” ОПП “Харчові технології” / Палько Н. С. – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2023. – 40 с.
20.    Технологія продукції ресторанного господарства. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 181 “Харчові технології” ОПП “Харчові технології” / Палько Н. С. – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2023. – 91 с.
21.    Технологія продукції ресторанного господарства. Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 181 “Харчові технології” ОПП “Харчові технології” / Палько Н. С. – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2023. – 117 с.
22.    Технологія і теоретичні основи харчових виробництв. Частина 3: конспект лекцій / [уклад. Н. С. Палько]. – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2023. – 185 с.
23.    Технологія і теоретичні основи харчових виробництв. Методичні вказівки та завдання до виконання лабораторних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою “Харчові технології” зі спеціальності 181 “Харчові технології” галузі знань 18 “Виробництво та технології” / Палько Н. С. – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2023. – 95 с.
24.    Технологія і теоретичні основи харчових виробництв. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою “Харчові технології” зі спеціальності 181 “Харчові технології” галузі знань 18 “Виробництво та технології” / Палько Н. С. – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2023. – 20 с.
25.    Технологія і теоретичні основи харчових виробництв. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою “Харчові технології” зі спеціальності 181 “Харчові технології” галузі знань 18 “Виробництво та технології” / Палько Н. С. – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2023. – 57 с.

Організаційна діяльність
1. Керівник проектної групи (гарант освітньої програми) “Харчові технології” першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 181 “Харчові технології” (наказ ЛТЕУ № 257/01 від 31.08.2022 р.).
2. Член науково-методичної Ради Львівського торговельно-економічного університету (наказ № 192/01 від 07.09.2021 р.).
3. Член Вченої ради факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування.
4. Заступник завідувача кафедри харчових технологій з навчально-методичної роботи (наказ ЛТЕУ № 138-2/02 від 01.09.2021 р.).
5. Член Громадської організації “Українське товариство товарознавців і технологів” (довідка № 5 від 01.12.2022 р.).
6. Куратор групи 21-1511-001.

Підвищення кваліфікації
1. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, кафедра технології молока та молочних продуктів 17.09.2018 р. – 17.12.2018 р., кафедра технології м’яса, м’ясних та олійно-жирових виробів 18.12.2018 р. – 18.03.2019 р. Тема: “Формування нових професійних навичок в психолого-педагогічній та науково-дослідній діяльності, вдосконалення методики викладання фахових дисциплін, застосування інноваційних технологій в навчальному процесі”.
2. ТзОВ “Хліб-Трейд” з 1.10.2018 р. – 31.10. 2018 р. Тема: “Формування нових практичних навичок та запровадження інноваційних технологій у науково-дослідній діяльності”.
3. Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра технології органічних продуктів з 16 травня 2023 р. по 15 червня 2023 р. Тема: “Вдосконалення методики викладання освітніх компонент, застосування нових інноваційних технологій у навчальному процесі”.
4. ТзОВ “Хліб-Трейд” з 2.10.2023 р. по 31.10. 2023 р. Тема: “Формування нових практичних навичок та запровадження інноваційних технологій у науково-дослідній діяльності і навчальному процесі”.
5. Участь у вебінарах, семінарах, тренінгах, майстер-класах, воркшопах, освітніх форсайтах тощо ( https://www.lute.lviv.ua/index.php?id=2075 ).

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців.

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен