Пушак Андрій Степанович

кандидат фізико-математичних наук, доцент

79011, м. Львів, вул. Уласа Самчука 9, каб. 106
роб. тел.: +38 (032) 275-30-10
e-mail: andriy.pushak@gmail.com

ORCID ID: https://orcid.org/ 0000-0003-4235-9639

Короткі біографічні відомості
Освіта вища: у 2000 році закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю „оптоелектроніка”, кваліфікація „фізик-оптик”. У 2005 р. пройшов перепідготовку у національному університеті “Львівська політехніка” і здобув спеціальність “викладач фізики та інформатики”.
У 2012 році в Львівському національному університеті імені Івана Франка захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук на тему „Люмінесцентна спектроскопія агрегатів лужно та рідкісноземельних елементів у галоїдних матрицях”.
Досвід роботи у закладах вищої освіти 18 років.
З 2018 по 2019 рр. працював у Львівському торговельно-економічному університеті на кафедрі природничих наук та захисту навколишнього середовища.
В даний час є доцентом кафедри “Харчових технологій”. Опублікував понад 100 наукових та навчально-методичних праць. Низку наукових статей опубліковано у фахових виданнях, які входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science.

Основні освітні компоненти, що викладає
1. “Фізика та основи фізичних методів аналізу”
2. “Електротехніка”
3. “Електроніка, комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів”

Наукова діяльність
Основні наукові праці у фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях
1.    N. V. Rebrova, A. Yu. Grippa, A.S. Pushak, T. E. Gorbacheva, V. L. Cherginets Scintillation properties of a large diameter CsCaBr3:5%Eu2+ crystal Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Vol. 927, 2019, P. 214-218
2.    Пушак А.С., Вістовський В.В., Жишкович А.В. Частотомір електричних імпульсів на базі прогамованого мікроконтролера / А.С. Пушак // Вісник Львівського торговельно-економічного університету, технічні науки - 2020. – В. 23, С. 211–215
3.    М.П. Дендебера, Т.С. Малий, Я.М. Чорнодольський, А.С. Пушак, О.Т. Антоняк, В.В. Вістовський, А.С. Волошиновський Люмінесценція наночастинок CsPbBr3 вкраплених у KBr Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія Фізична. 2021. Випуск 58. С. 98-107.
4.    S. Myagkota, R Shevchuk, O. Sukach, A. Pushak, T. Malyi, M. Fulmes Spectral and Luminescence Properties of Linseed Oils of Different Prehistory J. of Fluorescence, 2022, 32 (6), P. 1991-1998.
5.    M. Dendebera, T. Malyi, A. Zhyshkovych, Ya Chornodolskyy, A. Pushak, R. Gamernyk,O. Antonyak, T. Demkiv, V. Vistovskyy, A. Voloshinovskii Temperature behavior of the near band edge luminescence in CsPbBr3 single crystal and nanoparticle ensemble Optical Materials: X 16 (2022) 100208
6.    Бужанська М.В., Пушак А.С. Реологічні властивості та ретроградація взірців нативного та модифікованого крохмалю Наукові праці Національного університету харчових технологій. Т.29 №2. 2022. С. 101-112. DOI: 10.24263/2225-2924-2023-29-2-10
7.    O. Pidhornyi, Ya. Chornodolskyy, Y. Smortsova, A. Kotlov, O. Antonyak, A. Pushak, T. Demkiv, R. Gamernyk, A. Voloshinovskii Enhancement of near edge luminescence in cadmium ions doped CsPbCl3 single crystals. J. Appl. Phys. 134, 135105 (2023). DOI: 10.1063/5.0159753 (Scopus)

Участь у міжнародних конференціях
1.    Мягкота С.В., Шевчук Р.С., Сукач О.М., Малий Т.С., Волошиновський А.С., Фульмес М.М., Сенейко Н.І. Спектрально-люмінесцентні властивості лляних олій різної передісторії Міністерство освіти і науки України Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Матеріали X міжнародної наукової конференції Присвячено пам’яті Олега Парасюка та Івана Кітика Релаксаційні, нелінійні акустооптичні процеси і матеріали Луцьк-Світязь, 25-29 червня 2020. С. 106–108
2.    Мягкота С.В., Шевчук Р.С., Сукач О.М., Пушак А.С., Малий Т.С., Волошиновський А.С., Фульмес М.М., Сенейко Н.І. Спектрально-люмінесцентні властивості флуроорів лляної олії та її купажів Міністерство освіти і науки України Волинський національний університет імені Лесі Українки. Матеріали IV міжнародної наукової конференції Актуальні проблеми фундаментальних наук. Присвячено пам’яті Рене Декарта. Луцьк-Світязь, 01-05 червня 2021. С.88.
3.    M. Dendebera, T. Malyi, A. Zhyshkovych, Ya. Chornodolskyy, A. Pushak, R. Gamernyk, O. Antonyak, T. Demkiv, V. Vistovskyy, A. Voloshinovskii Temperature behavior of the near band edge luminescence in CsPbBr3 single crystals, microcrystals and nanoparticles 11th International Conference on Luminescent Detectors and Transformers of Ionizing Radiation, – 12-17.09.2021, Bydgoszcz, Poland, Book of abstract. TuP1-18. P.130
4.    Мягкота С.В., Шевчук Р.С., Пушак А.С., Малий Т.С. Контроль якості лляної олії “Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення”, Матер. міжнар. наукової конференції. – Львів (01-02 червня 2022 р.) : ЛТЕУ, 2022. – С. 355-356.
5.    Бужанська М. В., Пушак А.С. Перспективи використання окиснених крохмалів в харчових технологіях Міністерство освіти і науки України Київський національний університет будівництва і архітектури. Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку. IV міжнародна науково-практична інтернет-конференція присвячена 20-річчю створення кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві 20 квітня 2023р. Тези доповідей. Київ – 2023. С. 190-192
6.    Мягкота С.В., Шевчук Р.С., Сукач О.М., Мединський В.Є, Фульмес М.М., Пушак А.С., Малий Т.С. Часова поведінка лляних олій отриманих методом холодного пресування Міністерство освіти і науки України Волинський національний університет імені Лесі Українки АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ НАУК Матеріали V міжнародної наукової конференції Присвяченої 380-річчю з дня народження Ісаака Ньютона (Луцьк – Світязь, 01 – 05 червня 2023 року), Луцьк, Вежа-друк – 2023. С 70-72.

Навчально-методичні праці:
1.    Пушак А.С. Фізика Розділ молекулярна фізика і термодинаміка. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи. Видавництво Львівського торговельно-економічного університету Львів 2019. С. 56
2.    Пушак А.С. Електроніка комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів: лабор. прак. / А.С. Пушак. Львів: видав. ЛТЕУ, 2020. – 78с.
3.    Пушак А.С. Електроніка комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів: конс. лек. / А.С. Пушак. Львів: видав. ЛТЕУ, 2020. – 172с.
4.    Пушак А.С. Оптика. Конспект лекцій / А.С. Пушак. – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 108 с.
5.    Пушак А.С. Електротехніка: конспект лекцій / А.С. Пушак – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 140 с.
6.    Пушак А.С. Електроніка, комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів. Конспект лекцій / А.С. Пушак. – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 176 с.
7.    Пушак А.С. Програмування РІС-контролерів: лабор. прак. / А.С. Пушак, В.В. Вістовський. – Львів : УАД, 2021. – 118 с.
8.    Пушак А.С. Програмування РІС-контролерів: навч. посіб. / А.С. Пушак, Т.С. Малий. – Львів : УАД, 2022. – 276 с.
9.    Пушак А.С. ФІЗИКА ТА ОСНОВИ ФІЗИЧНИХ МЕТОДІВ АНАЛІЗУ. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 181 «Харчові технології» ОПП “Технологія та організація ресторанного бізнесу”. / А.С. Пушак. Львів : Вид-во ЛТЕУ. – 2023. 36 с.
10.    Пушак А.С. Фізика та основи фізичних методів аналізу. Методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 181 “Харчові технології” ОПП “Технологія та організація ресторанного бізнесу”. / А.С. Пушак. Львів : Вид-во ЛТЕУ. – 2023. 78 с.
11.    Пушак А.С. Фізика та основи фізичних методів аналізу. Методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 181 “Харчові технології” ОПП “Харчові технології”. / А.С. Пушак. Львів : Вид-во ЛТЕУ. – 2023. 78 с.
12.    Пушак А.С. Фізика та основи фізичних методів аналізу. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 181 “Харчові технології” ОПП “Технологія та організація ресторанного бізнесу”. / А.С. Пушак. Львів : Вид-во ЛТЕУ. – 2023. 83 с.
13.    Пушак А.С. Фізика та основи фізичних методів аналізу. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 181 “Харчові технології” ОПП “Харчові технології”. / А.С. Пушак. Львів : Вид-во ЛТЕУ. – 2023. 83 с.

Дистанційні курси освітніх компонент:

  • “Фізика та основи фізичних методів аналізу”. 181 – харчові технології. [Електронний ресурс] – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php
  • “Електротехніка”. 181 – харчові технології. [Електронний ресурс] – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php
  • “Електроніка, комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів”. 122 – Комп’ютерні науки. [Електронний ресурс] – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php

Підвищення кваліфікації
Стажування: Львівський національний аграрний університет кафедра фізики та інженерної механіки. Тема: Вміння застосовувати у професійній діяльності сучасні дидактичні, методичні засади викладання навчальних дисциплін із використанням дистанційних технологій навчання. Свідоцтво ПК 00493735/000848-21 від 25.06.2021 р.
“Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів” у платформі масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, Кількість годин - 60 годин (2 кредити ЄКТС).
Сертифікат виданий 07.02.2024 р.
https://certs.prometheus.org.ua/cert/a178539e3f7f48788dc7e84eaf79099d

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Додаткова реєстрація для складання ЄВІ /ЄФВВ для вступу до магістратури/аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен