Скоробогатий Ярослав Петрович

кандидат хімічних наук, професор

ORCID ID:  0000-0002-4271-3995
Researcher ID: G-2375-2019

Освіта: закінчив хімічний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка (1969 р.). У 1969-70 рр. старший лаборант, 1970-79 рр. – асистент кафедри аналітичної хімії Львівського університету; 1979-80 рр. – старший викладач, 1980-81 рр. – доцент, а з 1982 р. – завідувач кафедри хімії та фізики Львівського торговельно-економічного інституту (з 1993 р. – Львівської комерційної академії). З 1997 року декан товарознавчо-комерційного факультету цієї ж академії.

У 1977 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Дослідження хемілюмінесцентної реакції люмінолу з перкапріновою кислотою і використання її в аналізі».

Впродовж багатьох років читає курси із таких дисциплін:
-    Органічна хімія;
-    Аналітична хімія;
-    Фізико-хімічні методи аналізу;
-    Основи екології і безпека товарів народного споживання;
-    Екологія.

Коло наукових інтересів: хемілюмінесцентні реакції люмінолу з пероксидними сполуками та їх використання в аналізі. Підготував 3 кандидатів наук.

Найважливіші праці
Наукові статті у ScopusWebofSciense
Близько 200 наукових праць, 6 авторських свідоцтв, зокрема:

-    Способ определения железа (ІІ) и железа (ІІІ) при совместном присутствии (Авт. св. СССР, № 1605189, 1990, с соавт.);
-    Окислительно-восстановительные потенциалы растворов алифатических монопероксикарбоновых кислот (Журн. физ. химии РАН, 1995, Т. 65, № 9, с соавт.);
-    Хемілюмінесцентний метод визначення критичної концентрації міцелоутворення вищих аліфатичних монопероксикислот у водних розчинах (Укр. хім. журн., 2002, Т. 68, № 6, зі співав.).
-    Заверуха О.М., Скоробогатый Я.П., Зинчук В.К. Окислительно-восстановительные потенциалы растворов алифатических монопероксикарбоновых кислот // Журн. физ. химии. – 1995. – Т. 65, № 9. – С. 1716-1717.
-    Скоробогатий Я.П., Заверуха О.М., Зінчук В.К. Хемілюмінесцентне визначення констант кислотності вищих аліфатичних монопероксикислот // Укр. хім. журн. – 1996. – Т. 62, № 11-12. – С. 127-130.
-    Зарічний І.М., Скоробогатий Я.П., Заверуха О.М. Термічний розклад аліфатичних одноосновних пероксикислот ряду С9 – С13 у воднолужних розчинах // Укр. хім. журн. – 1996. – Т. 62, № 11-12. – С. 18-22.
-    Скоробогатый Я.П., Заверуха О.М., Загнийная П.З., Зинчук В.К., Гузий А.В. Хемилюминесцентноеопределениежелеза (ІІ) и железа (ІІІ) при совместномприсутствии // Журн. аналит. химии. – 1998. – Т. 53, № 12. – С. 1279-1281.

Виступи на конференціях:
-    Скоробогатий Я.П., Заверуха О.М. Кореляційний зв’язок між величинами редокспотенціалу аліфатичних монопероксикислот та їх нестійкістю у водних розчинах. Матеріали V Міжнародної конференції «Сучасні проблеми фізичної хімії». Донецьк. 2011. с.241.
-    Заверуха О.М., Скоробогатий Я.П. Інгібування аскорбіновою кислотою хемілюмінесцентної реакції окиснення люмінолу аліфатичними монопероксикислотами // Тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 75-річчю з дня народж. ректора ун-ту (1988-1991рр.), д-ра техн. наук, проф., чл.-кор. ВАСГНІЛ Бєляєва Михайла Івановича, 19 листоп. 2013 р. Харків, с. 406-407.
-    Заверуха О.М., Скоробогатий Я.П. Про деякі специфічні антиоксидантні властивості аскорбінової кислоти. Матеріали ІІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми формування асортименту, якості і екологічної безпечності товарів" 12 листопада 2015 р. м. Львів. –С. 207-209.
-    Заверуха О.М., Скоробогатий Я.П. Про деякі аспекти екологічної безпеки харчових продуктів. Матеріали щорічної наукової конф. професорсько-викладацького складу і аспірантів Львівського торговельно-економічного університету «Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції» Львів, 13-14 травня 2016 р. С. 4442-445.
-    Заверуха О.М., Скоробогатий Я.П. Про проблеми використання і згубний вплив на здоров’я населення і навколишнє довкілля синтетичних миючих засобів. Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах:матеріали щорічної наукової конференції вчених Львівського торговельно-економічного університету / відповід. за вип. : проф. Семак Б.Б.. Львів:вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2019. С. 296-297.

Посібники:
Автор 2 підручників та 5 навчальних посібників, в тому числі з Грифом МОН України, зокрема:
-    Основи екології: навколишнє середовище і техногенний вплив. Підручник. Львів: Новий світ-2000, 2008, 224 с. (зі співав.);
-    Хімія і методи дослідження сировини і матеріалів. Розділ Органічна хімія. Навчальний посібник. Львів: Новий світ-2000, 2007, 432 с. (зі співав.);
-    Харчова хімія. Навчальний посібник. Львів: Новий світ-2000, 2012, 516 с. (зі співав.).

Навчально-методичні праці:
1.    Хімія неорганічна і аналітична. тестові завдання для самостійної роботи студентів товарознавчо-комерційного факультету напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» / Львів. комерц. акад. ; [уклад. : О. М. Заверуха]. - Львів : Львів. комерц. акад., 2013. - 37 с.
2.    Заверуха О. М., Бужанська М. В., Скоробогатий Я.П. Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Товарознавство та експертиза в митній справі», «Товарознавство та торговельне підприємництво»), 181 «Харчові технології»   (ОПП   «Харчові технології»), 241 «Готельно-ресторанна справа» (ОПП  «Готельно-ресторанна справа ») / О. М. Заверуха, М. В. Бужанська  - Львів: вид-во ЛТЕУ, 2020. – 47.
3.    Заверуха О. М., Бужанська М. В.. Скоробогатий Я.П.   Методичні вказівки для самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Товарознавство та експертиза в митній справі», «Товарознавство та торговельне підприємництво»), 181 «Харчові технології»   (ОПП «Харчові технології»), 241 «Готельно-ресторанна справа» (ОПП  «Готельно-ресторанна справа »), / О. М. Заверуха, М. В. Бужанська  - Львів: вид-во ЛТЕУ, 2020. – 20.
4.    Заверуха О. М., Бужанська М. В., Скоробогатий Я.П.  Методичні вказівки та тестові завдання до поточного та підсумкового контролю знань  для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Товарознавство та експертиза в митній справі», «Товарознавство та торговельне підприємництво»), 181 «Харчові технології»   (ОПП   «Харчові технології»), 241 «Готельно-ресторанна справа» (ОПП  «Готельно-ресторанна справа »), / О. М. Заверуха, М. В. Бужанська  - Львів : вид-во ЛТЕУ, 2020. – 30.

Викладач періодично підвищує свій фаховий рівень. Стажування:
Львівський національний університет, кафедра неаналітичної хімії 2016 р.
Лауреат індивідуального гранта «Міжнародна Соросівська програма підтримки освіти в галузі точних наук в Україні», ISSEP, 1997 р.

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Додаткова реєстрація для складання ЄВІ /ЄФВВ для вступу до магістратури/аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен