Василечко Володимир Орестович

кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник, доцент, професор кафедри харчових технологій

Короткі відомості:
Народився 4 січня 1957 року в с. Міженець Старосамбірського району Львівської обл. У 1979 році закінчив хімічний факультет ЛНУ ім. Івана Франка за спеціальністю «Хімія» із присвоєнням кваліфікації «Хімік. Викладач хімії». 1981–1985 рр. навчався в аспірантурі без відриву від виробництва ЛНУ ім. Івана Франка. Кандидат хімічних наук із 1989 р. Кандидатську дисертацію на тему “Застосування хінолінових і акридинових похідних як нових аналітичних хемілюмінесцентних реагентів” захистив на спеціалізованій вченій раді Київського державного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю 02.00.02 – аналітична хімія. Вчене звання старшого наукового співробітника по спеціальності «Аналітична хімія» отримав у 1991 р. Вчене звання доцента кафедри хімії і фізики Львівської комерційної академії отримав у 2005 р. З 1979 року працює на кафедрі аналітичної хімії  Львівського національного університету імені Івана Франка на посаді інженера, з 1984 р. – молодший науковий співробітник; із 1989 р. - науковий співробітник; із 1990 р. - старший науковий співробітник; з 1992 року на посаді провідного наукового співробітника. Впродовж багатьох років був науковим керівником та відповідальним виконавцем госпдоговірних та держбюджетних тем в рамках  яких проводились роботи по розробці методик аналізу реакторних вод АЕС, природних та стічних вод Західного регіону України, по дослідженню сорбційних, люмінесцентних, каталітичних, антимікробних, протипухлинних властивостей природних цеолітів та композицій на їхній основі. У 1995 році пройшов стажування за українсько-американською програмою "Співпраця з передачі екологічних технологій та екологічного навчання (ЕТТЕС)" в Інституті екологічних досліджень Коннектикутського університету (США). У 1995 – 1997 роках згідно програми ЕТТЕС брав активну участь як лектор у навчальних семінарах з екологічної тематики Західного центру Українського відділення Всесвітньої лабораторії. Неодноразово залучався як експерт з питань властивостей природних сорбентів, якості води та проблем сміттєзвалищ. Був співголовою та членом Оргкомітетів низки міжнародних та вітчизняних наукових конференцій та симпозіумів.
Член Наукового товариства ім. Шевченка (хемічна комісія).
Лауреат премії обласної державної адміністрації та обласної ради для працівників наукових установ та закладів вищої освіти Львівської області  у 2020 році.
У Львівському торговельно-економічному університеті працює з 1997 р. на посаді старший викладач кафедри хімії та фізики, з 2003 р. – доцент цієї кафедри, з 2016 р. – 2020 р. професор кафедри природничих наук та захисту навколишнього середовища. З вересня 2020 р. – професор кафедри харчових технологій.

Викладає такі дисципліни:

  • Харчова хімія;
  • Хімія та основи хімічних методів аналізу;
  • Екологія.

Підручники та навчальні посібники:
1. Скоробогатий Я.П., Ощаповський В.В., Василечко В.О., Кусковець С.Л. Основи екології: навколишнє середовище і техногенний вплив: Підручник. – Львів: Новий світ. – 2000, 2008, – 222 с. (Гриф МОН України, лист №1.4/18-Г-345 від 07.02.2008 р.)
2. Ломницька Я.Ф. Склад та хімічний контроль об’єктів довкілля / Я.Ф. Ломницька, В.О. Василечко, С.І. Чихрій // Навч. посібн. – Львів: Новий Світ–2000, 2011. – 592 с. (Гриф МОН України, лист №1/11-12236.1 від 29.12.2010 р.)
3. Ломницька Я.Ф. Методи аналізу об’єктів довкілля. Курс лекцій. Частина 1. Хімічний склад ґрунтів, вод, продуктів харчування, їхнє забруднення / Я.Ф. Ломницька, В.О. Василечко – Львів: Малий видавн. центр хім. та фіз. факультетів ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 118 с.
4. Скоробогатий Я. П. Цивільний захист: навч. посібник / Я. П. Скоробогатий, Т. Р. Садніцька, В. О. Василечко, І. Г. Породко. – Львів: Видавництво ЛКА, 2015. – 368 с.
5. В.О. Василечко,Я.Ф. Ломницька, Я.П. Скоробогатий, М.В. Бужанська. Харчова хімія: аналіз та хімічний склад харчових продуктів: навч. посібник.- Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2020.- 308 с.
6. М.В. Бужанська, В.О. Василечко. Управління безпекою життєдіяльності та охороною праці: навч. посібник. – Львів : Растр-7, 2020. – 204 с.

Наукова діяльність
Scopus Author ID: 6603181591
ORCID ID:  https://orcid.org/ 0000-0003-1229-9313
Researcher ID: F-2305-2019
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=L8p4qRYAAAAJ

Коло наукових інтересів: метод твердофазової екстракції, люмінесцентний аналіз, аналітичний контроль об’єктів довкілля та продуктів харчування, екологічна безпека товарів Автор 270 наукових праць.

Науковий керівник дисертантки Сташків Ольга Дмитрівна. Здобуття наукового ступеня: доктора філософії. Спеціальність: 102 «Хімія». Тема дисертації: Концентрування та визначення Pr(III), Gd(III), Yb(III) з використанням закарпатського клиноптилоліту. Рік захисту: 2020 р., Львівський національний університет імені Івана Франка.
Офіційний опонент дисертаційної роботи Машталер А.С. «Засади технології сорбентів на основі природного клиноптилоліту, модифікованого сріблом», на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія», галузь знань 16 «Хімічна та біоінженерія». Захист дисертації 28 грудня 2021 р. на спеціалізованій Вченій раді ДФ 35.052.092 для присудження ступеня доктора філософії при Національному університеті «Львівська політехніка» (Наказ міністра МОН України №1296  від 02.12.21 «Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії»).

Основні наукові праці:
Монографія:
Vasylechko V., Skorobogatyi Ya., Gryshchouk G. Ecological aspects of water as food and raw material in food industry, in Monograph: Ecological innovation, Eds.: O. Paraska, N. Radek, M. Bonek, University Professional Skills in Pinczow. – Pinczow, Poland. – 2015. – P. 91–116. ecolab.khnu.km.ua/wpontent/uploads/sites/9/2017/01/ecological_innovation_monograph.pdf

Наукові статті:
Статті, які входять до науково-метричних баз даних Scopus та Web of Science, з них:
1.    Vasylechko V.O., Gryshchouk G.V., Kaminska M.I., Stel’makhovych B.M. A solid-phase extraction method using acid-modified Transcarpathian clinoptilolite for preconcentration of trace amounts of lead in water samples // Applied Nanoscience. – 2019.– Vol. 9. – Issue 5. – P. 1057–1065. doi.org/10.1007/s13204-018-0858-x
2.    Vasylechko V.O., Gryshchouk G.V., Kalychak Y.M., Vasylechko L.O., Voloshinovskii A. S., Vistovskyy V.V., Tupys A.M. Sorption–luminescence method for determination of europium using acid-modified clinoptilolite // Applied Nanoscience. – 2019.– Vol. 9, N 5. – P. 1145–1153. doi.org/10.1007/s13204-018-0878-6
3.    Stashkiv O., Vasylechko V., Gryshchouk G., Patsay I. Solid Phase Extraction of Trace Amounts of Praseodymium Using Transcarpathian Clinoptilolite // Colloids and Interfaces. – 2019. – Vol. 3. – Issue 1 : 27 (10 p.). https://doi.org/10.3390/colloids3010027
4.    Pelyk L.V., Vasylechko V.O., Kyrychenko O.V. Influence of Biodestructors on the Wear Resistance of Polyester Geotextile Materials // Colloids and Interfaces. – 2019. – Vol. 3. – Issue 1 : 21 (7 p.). 21; https://doi.org/10.3390/colloids3010021
5.    Stashkiv O., Vasylechko V., Gryshchouk G. Sorption of gadolinium on acid-modified clinoptilolite // Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii. – 2019. No 6. –P. 197-204. doi: 10.32434/0321-4095-2019-127-6-197-204
6.    E. Stechynska, V. Vasylechko, G. Gryshchouk, I. Patsay. Preconcentration of Lutetium from Aqueous Solution by Transcarpathian Clinoptilolite // Acta Chim. Slov. – 2020. –Vol. 67, No 1. – P. 105–112.
7.    Vasylechko V.O. Sorption Preconcentration of Silver for Atomic Absorption Analysis and Antibacterial Properties of the Acid-modified Clinoptilolite – Ag composite / V.O. Vasylechko, V.O. Fedorenko, O.M. Gromyko, G.V. Gryshchouk, Y.M. Kalychak, S.I. Tistechok, I.L. Us, A. Tupys // Methods and objects of chemical analysis. – 2020. – Vol. 15, №. 2. – P. 73–82
8.    Vasylechko V. Novel nanocomposite materials of silver – exchanged clinoptilolite with pre‑concentration of Ag(NH3)2+ in water possess enhanced anticancer action V. O. Vasylechko, O. Yu. Klyuchivska, N. O. Manko, G. V. Gryshchouk,·Ya. M. Kalychak, I. I. Zhmurko, R. S. Stoika // Applied Nanoscience. – 2020.– Vol. 10, N 12. – P. 4869–4878.
9.    Vasylechko V. A novel solid-phase extraction method for preconcentration of silver and antimicrobial properties of the Na-clinoptilolite–Ag composite / V. Vasylechko, V. Fedorenko, O. Gromyko, G. Gryshchouk, Ya. Kalychak, S. Tistechok, I. Us, A. Tupys // Materials Today: Proceedings. – 2021. – Vol. 35, Part 4. – P. 548–551.
10.    Stashkiv O.D. Luminescence-based determination of ytterbium (III) and morin in solution using sorption by transcarpathian clinoptilolite / O.D. Stashkiv, V.O. Vasylechko, R.V.Gamernyk, G.V. Gryshchouk, A.V. Zelinskiy, L. B. Koliada // Mol. Cryst. Liq. Cryst. – 2021. – V. 719, № 1. – P. 124–139.
11.    Sydorchuk V. Effect of high-energy milling on the structure, some physicochemical and photocatalytic properties of clinoptilolite / V. Sydorchuk, V. Vasylechko, O. Khyzhun, G. Gryshchouk, S. Khalameida, L. Vasylechko // Appl. Catal. A Gen. – 2021. – V. 610. – Art. 117930. (https://doi.org/10.1016/j.apcata.2020.117930)
12.    Slota Е. The use of H-form clinoptilolite to preconcentrate trace amounts of Nd(III) from aqueous solution under dynamic conditions / Е. Slota, V. Vasylechko, I. Patsay, A. Golebiowski, M. Sprynskyy, B. Buszewski, O. Poddubnaya, A. Puziy // Microporous and Mesoporous Materials. – 2022. – V. 333 : 111739 (9 p.). https://doi.org/10.1016/j.micromeso.2022.111739.
13.    Vasylechko V.O. Sorption-luminescence method for determination of ceium using Transcarpathian clinoptilolite / V. O. Vasylechko, H. P. Sak, G. V. Gryshchouk, A. Gloskovskii, Y. M. Kalychak, A. S. Voloshinovskii, V. V. Vistovskyy // Applied Nanoscience. – 2022.– Vol. 12, N 3. – P. 543–551.
14.    Vasylechko V.O. Sorption of Lead on Na-Modified Transcarpathian clinoptilolite / V. O. Vasylechko, G. V. Gryshchouk, Ya. M. Kalychak, R. E. Gladyshevskii, I. P. Navrotska, S. R. Bagday, A. V. Zelinskiy // Acta Physica Polonica A. – 2022. – V. 141, N 4. – P. 328–332. Doi:10.12693/APhysPolA.141.328
15.    Paryzhak S. Ya. Silver doping of clinoptilolite particles enhances their effects on immunocompetent mammalian cells and inhibition of Candida albicans fungi / S.Ya. Paryzhak, T. I. Dumych, O. Yu. Klyuchivska, N. O. Manko, G. V. Gryshchouk, V. O. Vasylechko, R. S. Stoika // Applied Nanoscience. – 2023. – V. 13, N 7. –P. 4817-4826 (https://doi.org/10.1007/s13204-022-02624-1)
16.    Kiose Т. Composition and Activity of Copper–Palladium Catalyst on Carbon Fiber Material for Air Purification from Carbon Monoxide / T. Rakitskaya, A. Ennan, V. Vasylechko, H. Gryshchouk // Chemistry and Chemical Technology. – 2023. – V.17, N2. –P.272-278. (https://doi.org/10.23939/chcht17.02272)
17.    Stashkiv O. Sorption-luminescence method for determination of ytterbium / O. Stashkiv, V. Vasylechko, R. Gamernyk, Ya. Kalychak // Molecular Crystals and Liquid Crystals. – 2023. https://doi.org/10.1080/15421406.2023.2253606
18.Słota E.T. Neodymium sorption on the Na-form of Transcarpathian clinoptilolite / E.T. Słota, V.O. Vasylechko, Z.M.Yaremko, S.R. Bagday, O. Poddubnaya, A.M. Puziy // Heliyon. – 2023. – Vol. 9, No. 11. – e21264. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e21264
19.Ivasechko I., Klyuchivska O., Vasylechko V., Vyviurska O., Kalychak Ya., Stoika R. Influence of Transition Metal-Doped Clinoptilolite on Tumor Cell Viability: A Correlation with Intercellular Contact Density2023 IEEE 13th International Conference Nanomaterials: Applications and Properties (NAP), Bratislava, Slovakia, 2023, pp. NRA02-1–NRA02-7. – DOI: 10.1109/NAP59739.2023/10310761

Статті у фахових виданнях України
1.    Сташків О., Василечко В., Пацай І., Грищук Г. Концентрування та визначення Yb(III) з використанням закарпатського клиноптилоліту // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2019, Вип. 60 (1). – С.179–190.  DOI: https://doi.org/10.30970/vch.6001.179
2.    Сак Г. Концентрування кобальту з використанням модифікованих форм закарпатського клиноптилоліту / Г. Сак, В. Василечко, Г. Грищук, Я. Каличак, Я. Ломницька. // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2020. – Вип. 61, Ч. 1. – С. 152–164.
3.    Сташків О. Селективність сорбційно-люмінесцентного визначення морину / О. Сташків, В. Василечко, Р. Гамерник Г. Грищук // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2021. – Вип. 62. – С. 139–144.
4.    Сташків O. Сорбція Yb(III) з водних розчинів на Na-формі клиноптилоліту / O. Сташків, В. Василечко, Г. Грищук, M. Росоловська, Я. Каличак // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2022. – Вип. 63. – С. 181–193. (https:/doi.org/10.30970/vch.6301.181)
5.    Василечко В. Концентрування Dy(III) з використанням закарпатського клиноптилоліту / В. Василечко, Г. Грищук, О. Ханас, І. Пацай, Я. Каличак, С. Багдай // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2023. Вип. 64. – С. 198-214.
6.    Пацай І. Програмна модернізація спектрофотометра ULAB-102 / І. Пацай, В. Василечко, О. Тимошук // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2023. Вип. 64. – С. 225-230.

Тези доповідей на міжнародних конференціях
1.    Vasylechko V. O. A Novel Solid-Phase Extraction Method for Preconcentretion of Silver and Antimicrobial Properties of the Na-Clinoptilolite-Ag Composite / V. O. Vasylechko, V. O. Fedorenko, O. M. Gromyko, G. V. Gryshchouk, Ya. M. Kalychak, S. I. Tistechok, I. L. Us, A. M. Tupys // Abstr. book of International Freik Conference on the Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems ICPTTFN-XVII. – Ivano-Frankivsk – Yaremche (Ukraine), May 20–25, 2019. – Ivano-Frankivsk : Publisher Vasil Stefanyk Precarpathian National University, 2019. – Р. 73.
2.    Sydorchuk V. Photocatalytic degradation of rhodamine B using clinoptilolite which contains cations of the transition metals / V. Sydorchuk, V. Vasylechko, G. Gryshchouk, N. Shcherban // Ukrainian Conference with International Participation "Chemistry, physics and technology of surface" and Workshop "Metal–based biocompatible nanoparticles: synthesis and applications". – Kyiv, Ukraine, May 15–17, 2019. – Kyiv, 2019. – P. 185.
3.    Стечинська Е.Т. Закарпатський клиноптилоліт ефективний сорбент для вилучення слідових кількостей Y(III) з водних розчинів / Е.Т. Стечинська, В.О.Василечко, І.О. Пацай, Г.В. Грищук // Тези доп. ХХ Міжнар. конф. студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії". – Київ, 15–17 травня 2019. – Київ, 2019. – С. 46.
4.    Vasylechko V. O. Pre-concentration of Ag(NH3)2+ in water samples enhances anticancer action of the nanoparticles of silver-exchanged clinoptilolite / V.O. Vasylechko, O.Yu. Klyuchivska, N.O. Manko, G. V. Gryshchouk, Ya.M. Kalychak, I.I. Zhmurko, R.S. Stoika // Book of Abstr. International research and practice conference "Nanotechnology and Nanomaterials" (NANO-2019). – Lviv (Ukraine), August 27–30, 2019. – Kyiv : LLC "Computer-publishing, information center", 2019. – P. 68.
5.    Rabets A. Influence of scandium chloride on streptomyces SP. metabolism / A. Rabets, V. Syrvatka, O. Gromyko, S. Tistechok, V. Vasylechko, V. Fedorenko // Abstracts of XV International Scientific Conference for Students and PhD Students “Youth fnd Progress of Biology”, dedicated to the 135th anniversary of J.Parnas (April 9–11, 2019). – Lviv, 2019. – P. 14.
6.    Stashkiv O. Sorption-luminescence method for determination of ytterbium and morin using transcarpathian clinoptilolite / O. Stashkiv, V. Vasylechko, R. Gamernyk, G. Gryshchouk, A. Zelinskiy // Abstracts of ХІІ International Conference "Electronic Processes in Organic and Inorganic Materials" (ICEPOM-12) (June 1-5, 2020). – Kamianets-Podіlskyi, 2020. – P. 153.
7.    Василечко В.О. Перспективи використання закарпатського цеоліту у встановленні автентичності марочних вин / В.О. Василечко // Матеріали Міжнар. конф. «Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення» (18-19 червня 2020). – Львів : в-во Львівського торговельно-економічного університету, 2020. – С. 342.
8.    Vasylechko V.O. Sorption-luminescence method for determination of cerium using clinoptilolite / V.O.Vasylechko, H.P. Sak, G.V. Gryshchouk, A. Gloskovsky, Ya.M. Kalychak, A.S. Voloshinovskyy // Book of Abstracts of International research and practice conference "Nanotechnology and Nanomaterials" (NANO-2020) (August 26-29, 2020). – Kyiv: LLC "Computer-publishing, information center", 2020. – P. 416.
9.    Парижак С.Я. Вплив збагаченого сріблом клиноптилоліту на імунні клітини ссавців. / С.Я. Парижак, Т.І. Думич, О.Ю. Ключівська, В.О. Василечко, Р. С. Стойка // Зб. матер. VІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми біології, екології та хімії» (16–17 жовтня 2020 р.). – Запоріжжя : Copy Art, 2020. – С. 172-173
10.    Василечко В.О. Перспективи використання природних наноматеріалів у водопідготовці в харчовій промисловості / В.О. Василечко // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 02-03 червня 2021 р. – С. 300-301.
11.    Paryzhak S. Ya. The interaction of silver-enriched clinoptilolite with mammalian immunocompetent cells / S. Ya. Paryzhak, T. I. Dumych, O. Yu. Kluchivska, N. O. Manko, G. V. Gryshchouk, V. O. Vasylechko, R. S. Stoika // Book of Abstracts of International research and practice conference “Nanotechnology and Nanomaterials” (NANO-2021). Lviv, Ukraine, August 25-27, 2021. – Kyiv : LLC “Computer-publishing, information center”, 2021. – P. 84.
12.    E. Stechynska Sorption-luminescence method for determination of neodymium using Na-modified clinoptilolite / E. Stechynska, V. O. Vasylechko, M. Sprynskyy, B. Buszewski // Book of Abstracts of International research and practice conference “Nanotechnology and Nanomaterials” (NANO-2021). – Lviv, Ukraine, August 25-27, 2021. – Kyiv : LLC “Computer-publishing, information center”, 2021. – P. 105.
13.    Vasylechko V.O. Sorption of Lead on Na-Modified Transcarpathian Clinoptilolite / V.O. Vasylechko, G.V. Gryshchouk, Ya.M. Kalychak, R.E. Gladyshevskii, I.P. Navrotska, S.R. Bagday // Book of Abstracts International Conference on Oxide Materials for Electronic Engineering-fabrication, properties and applications (OMEE-2021). – Lviv, Ukraine, September 28 – October 2, 2021. – Lviv : Lviv Polytechnic Publishing House, 2021. – P. 86.
14.    Stashkiv O. Sorption-luminescence method for determination of ytterbium / O. Stashkiv, V. Vasylechko, R. Gamernyk // Book of Abstracts of the 7th International Conference “Ecological and Environmental Chemistry-2022” (EEC-2022). – Chisinau, Republic of Moldova, March 3-4, 2022. – Chisinau, 2022. – Vol. 1. – P. 46. Doi:http://dx.doi.org/10.19261/eec.2022V1
15.    Василечко В.О. Перспективи використання композицій на основі вітчизняного природного наноматеріалу в умовах зумовлених війною // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення» (Львів, 1-2 червня 2022). – Львів: вид-во Львів. торговельно-економічного ун-ту, 2022. – С.319-320.
16.    Gromyko O.M. / Antimicrobial activity of transcarpathian clinoptilolite modified with salts of transition metals / O.M. Gromyko, V.O. Vasylechko, G.V. Gryshchouk, I.I. Roman, Ya.M. Kalychak, V.O. Fedorenko, S.R. Bagday // Book of Abstracts of International research and practice conference “Nanotechnology and nanomaterials” (NANO-2022). – Lviv, Ukraine, August 25-27, 2022. – Kyiv : LLC APF POLYGRAPH SERVICE, 2022. – P. 54.
17.    Василечко В. О. Перспективи використання «зелених» сорбентів у контролі якості сировини для харчової промисловості та продуктів харчування / В. О. Василечко // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення» (Львів, 1–2 червня 2023). – Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2023. – С. 263-264.
18.    Vasylechko V. O. A solid-phase extraction method using Transcarpathian clinoptilolite for preconcentration of lanthanum from aqueous solution / V. O. Vasylechko, G. V. Gryshchouk, І. М. Piekna, I. O. Patsay, Ya. M. Kalychak, S. R. Bagday // Book of Abstracts of International research and practice conference “Nanotechnology and nanomaterials” (NANO-2023) (Bukovel, Ukraine, August 16–19, 2023). – Kyiv : LLC APF POLYGRAPH SERVICE, 2023. – P. 97.
19.    Gromyko O. M. Antimicrobial properties of clinoptilolite doped with silver and zinc / O. M. Gromyko, V. O. Vasylechko, G. V.Gryshchouk, V. O. Fedorenko, Ya. M. Kalychak // Book of Abstracts of International research and practice conference “Nanotechnology and nanomaterials” (NANO-2023) (Bukovel, Ukraine, August 16–19, 2023). – Kyiv : LLC APF POLYGRAPH SERVICE, 2023. – P. 110.
20.    Paryzhak S. Ya. Antibacterial properties of various forms of clinoptilolite in the complex with 3-[5-(1H-indol-3-ylmethylene)-4-oxo-2-thioxothiazolidin-3-yl]-propionic acid / S. Ya. Paryzhak, O. I. Kostiv, N. O. Manko, T. I. Dumych, Yu. T. Konechnyi, V. O. Vasylechko, R. B. Lesyk, R. S. Stoika // Book of Abstracts of International research and practice conference “Nanotechnology and nanomaterials” (NANO-2023) (Bukovel, Ukraine, August 16–19, 2023). – Kyiv : LLC APF POLYGRAPH SERVICE, 2023. – P. 344.
21.    Syrvatka V. J. Development and application of Clinoptilolite – Argentum based preparations for the healing of burn wounds / V. J. Syrvatka, V. O. Vasylechko, O. V. Shtapenko, O. Yu. Slyvchuk, I. I. Roman, V. O. Fedorenko, O. M. Gromyko // Book of Abstracts of International research and practice conference “Nanotechnology and nanomaterials” (NANO-2023) (Bukovel, Ukraine, August 16–19, 2023). – Kyiv : LLC APF POLYGRAPH SERVICE, 2023. – P.347
22 Ivasechko I., Klyuchivska O., Vasylechko V., Vyviurska O., Kalychak Ya., Stoika R. Effect of clinoptilolite doped with cations of d- and f-metals on viability of tumor cells depends on density of intercellular contacts and rate of their growth // IEEE 13th International Conference "Nanomaterials: Applications & Properties": Abstract, Bratislava , Slovakia, Sept. 10-15, 2023 – Bratislava : IEEE , 2023. – P. 338. Abstr ID NRA-0485 https:/ieeenap.org (Scopus)
23.V. Vasylechko, V. Sydorchuk, O. Kostiv, S. Bagday, R. Stoika, N. Manko, Ya. Kalychak. Preparation of novel microparticles of Transcarpathian clinoptilolite and use of different approaches for their functional activation // Abstr. book of International Conference «Engineered Surfaces and Thin Films for Emerging Technologies» : Konya, Turkiye, 7- 9 February, 2024. – P. 20.

Тези доповідей на вітчизняних конференціях
1.    Василечко В.О. Закарпатські цеоліти: перспективи використання / В.О. Василечко // Тези доп. щорічної наук. конф. вчених Львівського торговельно-економічного університету «Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах». – Львів, 15–17 травня 2019. – Львів : в-во Львівського торговельно-економічного університету, 2019. –С. 32.
2.    Сташків О. Концентрування Gd(III) на Н-формі закарпатського клиноптилоліту / О. Сташків, В. Василечко // Зб. наук. праць XVIІ наук. конф. “Львівські хімічні читання – 2019”. – Львів, 2-5 червня 2019. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. – С. У45.
3.    Стечинська Е.Т. Вибір оптимального модифікатора для утворення Н-форми закарпатського клиноптилоліту, як сорбента слідових кількостей Lu(III) / Е.Т. Стечинська, В.О. Василечко, Г.В. Грищук // Зб. наук. праць XVIІ наук. конф. “Львівські хімічні читання – 2019”. – Львів, 2-5 червня 2019. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. – С. З33.
4.    Сташків О.Д. Люмінесцентні властивості композиції «Клиноптилоліт–Yb(III)–ПАН» / О.Д. Сташків, В.О. Василечко, Р.В. Гамерник // Матер. ІV Всеукр. наук. конф. "Теоретичні та експериментальні аспекти сучасної хімії та матеріалів" (ТАСХ-2020) (10 квітня 2020). – Дніпро : "Середняк Т.К.", 2020. – С. 112.
5.    Стечинська Е.Т. Концентрування та визначення Nd(III) з використанням Na-форми закарпатського клиноптилоліту // Стечинська Е.Т., Василечко В.О. // Тези доп. Київської конф. з аналітичної хімії «Сучасні тенденції 2020» (21-23 жовтня 2020). – Київ : “LATK”. – 2020. – C. 45.
6.    Стечинська Е. Сорбція Lu(ІІІ) на закарпатському клиноптилоліті в статичних умовах / Е. Стечинська, В. Василечко, М. Спринський, Б. Бушевський // Зб. наук. праць : ХVIII наук. конф. «Львівські хімічні читання-2021», присвячена 360-річчю Львівського Університету. – Львів, 31 травня – 2 червня 2021. – Львів: Вид-во від А до Я, 2021. –С. У27.
7.    Stechynska E. Application of natural transcarpathian clinoptilolite of the removal neodymium from aqueous solution / E. Stechynska, V. Vasylechko, M. Sprynskyy, B. Buszewski // Тези доп. XIII Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів “Хімічні Каразінські читання – 2021» (ХКЧ’21). – Харків, 20-21 квітня 2021. – Харків : Вид-во Харківського нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. – 2021. – С. 28–29.

Наукове міжнародне співробітництво
1.    Інститут аналітичної хімії Словацького технологічного університету (Братіслава, Словаччина). Дослідження сорбційних властивостей закарпатського клиноптилоліту.
2.    Міжнародний науковий центр DEFY (Німецький електронний синхротрон, м. Гамбурґ). Ідентифікація різних окиснених форм РЗЕ в оксидних наноматеріалах на основі цеолітних композицій.
3.    Кафедра екологічної хімії і біоаналітики та центр сучасних міждисциплінарних технологій Торунського університету ім. Миколи Коперника. Дослідження сорбційних властивостей закарпатських цеолітів.
4.    Центр біологічних та хімічних досліджень Варшавського університету. Дослідження антибактеріальних властивостей цеолітних композицій.

Навчально-методичні праці
1.    Скоробогатий Я. П., Василечко В. О., Бужанська М. В. Методи дослідження харчових продуктів та сировини та фізико-хімічні методи дослідження. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи для здобувачів першого(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 181 “Харчові технології”, 241 “Готельно-ресторанна справа”, 076“Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", Львів: вид-во ЛТЕУ, 2019. - 44 с.
2.    Василечко В. О., Скоробогатий Я. П., Бужанська М. В. Екологія (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи для здобувачів першого(бакалаврського) рівня вищої освіти усіх спеціальностей, Львів: вид-во ЛТЕУ, 2021. - 36 с.
3.    Василечко В. О., Скоробогатий Я. П., Бужанська М. В. Екологія (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та тестові завдання до поточного та підсумкового контролю знань для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти усіх спеціальностей, Львів: вид-во ЛТЕУ, 2021. - 36 с.
4.    Василечко В. О., Бужанська М. В. Харчова хімія: аналіз та хімічний склад харчових продуктів : конспект лекцій, Львів : вид-во ЛТЕУ, 2022. – 164 с.
5.    Василечко В. О., Бужанська М. В. Екологія : конспект лекцій, Львів : вид-во ЛТЕУ, 2022. – 200 с.

Дистанційні курси
1.    Дистанційний курс з освітньої компоненти «Харчова хімія» – Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
2.    Дистанційний курс з освітньої компоненти "Екологія" [Електронний ресурс] – Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php; virt.lac.lviv.ua course/view.php?id=2634.

Член журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Технології захисту навколишнього середовища» (20 квітня 2021 р.)

Підвищення кваліфікації.
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра хімії і технології неорганічних речовин з 05.10.2020 р. по 05.12.2020 р. (наказ ЛТЕУ № 146/02 від 24.09.2020 р.)
Довідка № 902. Тема: Особливості технології модифікації природних алюмосилікатів з одержанням ефективних сорбентів та каталізаторів на мінеральній основі. Дата видачі: 16.12.2020 р. Обсяг (тривалість) стажування: 6 кредитів/180 год.

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Реєстрація на ЄВІ та/або ЄФВВ для вступу до магістратури або аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен