Заверуха Олег Михайлович

кандидат хімічних наук, доцент,
доцент кафедри харчових технологій

29011, м. Львів, вул. Уласа Самчука 9, каб. 308
роб. тел.: +38 (032) 275-30-10
e-mail: zaverukha-oleg@ukr.net,

Короткі відомості з науково-педагогічної біографії
У 1980 році закінчив хімічний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка за спеціальністю «Хімік. Викладач хімії». Після закінчення університету з 1980 по 1983 роки працював у Львівському центрі стандартизації, метрології і сертифікації (ЛЦСМС), спочатку на посаді державного повірювача фізико-хімічних засобів вимірювання, а потім інженера-експерта в лабораторії з аналізу харчових продуктів названого центру.
З жовтня 1983 році починає свою трудову діяльність у Львівському торговельно-економічному університеті (тоді торгово-економічному інституті) на кафедрі хімії, спочатку на посаді інженера кафедри хімії з обладнання, далі у 1986 році був обраний за конкурсом на посаду асистента цієї кафедри. В 1992 році О.М. Заверуха успішно захистив кандидатську дисертацію у Львівському політехнічному інституті (тепер Національний університет «Львівська політехніка») за темою: «Хемілюмінесцентні реакції окислення люмінолу аліфатичними монопероксикислотами».
З 1996 року починає працювати на підготовчих курсах абітурієнтів із підготовки до вступу в університет. Згодом ця робота вилилася в організацію при університеті окремого структурного підрозділу – відділення довузівської підготовки, що пройшло ліцензування у МОН. З 1996 до 2012 рік працював за сумісництвом завідувачем відділення довузівської підготовки на підготовчих курсах для абітурієнтів по підготовці до вступу в академію.
В 1993 році присвоєно вчене звання доцента кафедри хімії та фізики Львівського торговельно-економічного університету. На посаді доцента продовжує успішно працювати і по даний час на кафедрі харчових технологій. За роки науково-педагогічної діяльності в університеті доцентом Заверухою О.М. було видано понад 70 друкованих наукових і науково-методичних праць, отримано 3 авторських свідоцтва.
Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком «Природничих наук, громадського будівництва та охорони праці» Наказ «Про затвердження керівників студентських наукових гуртків» від 27 грудня 2019 р. № 758/03.

Основні дисципліни, що викладаються

  • «Хімія та основи хімічних методів аналізу»;
  • «Харчова хімія»;
  • «Громадське будівництво та інженерне обладнання будівель».

Основні  навчальні посібники:
1. О.М. Заверуха, Я.П. Скоробогатий Хімія і методи дослідження сировини і матеріалів. Розділ Неорганічна і аналітична хімії. Навчальний посібник. – Львів. – Видавництво ЛКА. – 2003. – 254 с.;
2. О.М. Заверуха, А.В. Гузій, П.З. Загнійна Хімія. Навчальний посібник для підготовки до вступу у вузи. Львів: Вид-во ЛКА, 2004. – 256 с.;
3. О.М. Заверуха, А.В. Гузій, П.З. Загнійна Хімія. Збірник тестів і завдань для підготовки до вступу у вузи. – Львів. – Видавництво ЛКА. – 2005. – 84 с.;
4. О.М. Заверуха, А.В. Гузій, П.З. Загнійна Хімія. Збірник тестів і завдань для підготовки до вступу у Львівську комерційну академію. – Львів. – Видавництво ЛКА. – 2007. –100 с.;
5. Я.П. Скоробогатий,А.В. Гузій,О.М. Заверуха Харчова хімія. Навчальний посібник. - Львів: Новий світ-2000, 2012, 516 с.
6. Я.П. Скоробогатий,А.В. Гузій,О.М. Заверуха Харчова хімія. Навчальний посібник. - Львів: Новий світ-2000, 2016, 530 с.
7. Ощипок І. М., Заверуха О. М. Громадське будівництво та інженерне обладнання будівель : навчальний посібник. - Львів : видавництво ЛТЕУ, 2023. – 200 с.

Наукова діяльність
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5896-8925
Researcher ID: G-2380-2019

Статті
1. Заверуха О. М., Скоробогатий Я. П. Антиоксидантне і інгібіторне регулювання аскорбіновою кислотою утворення супероксид йон-радикалу //Вісник Львівського торговельно-економічного університету/ [ред. кол.: СирохманІ. В., Пелик Л. В., Гаврилишин В. В., Донцова І. В. та ін.]. –Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018. –Вип. 20. – с. 67-71. –(Технічні науки). Фахове видання, індексується в наукометричних базах: Ulrichʼs Periodicals, Google Scholar
2. Заверуха О. М., Хінальська Т. Р., Скоробогатий Я.П. Екологічні аспекти використання фенолформальдегідних смол у громадському будівництві //Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Пелик Л.В., Сирохман І.В., Мережко Н.В. та ін.]. –Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2020. –Вип. 23. – С. 79-88. – (Технічні науки). Фахове видання, індексується  в наукометричних базах: Ulrichʼs Periodicals, Google Scholar.
3. Заверуха О.М., Скоробогатий Я.П. Про проблеми використання і згубний вплив на здоров’я населення і навколишнє довкілля синтетичних миючих засобів. Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах:матеріали щорічної наукової конференції вчених Львівського торговельно-економічного університету / відповід. за вип. : проф. Семак Б.Б.. Львів: вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2019. С. 296-297.
4. Пушак А.С., Заверуха О.М. Люмінесценція кристалічної структури CsI-SrCl2. Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах:матеріали щорічної наукової конференції вчених Львівського торговельно-економічного університету / відповід. за вип. : проф. Семак Б.Б.. Львів:вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2019. С. 297-299.
5. Хінальська Т.Р., Заверуха О.М., Садніцький М.Л. Екологічно чисті будівельні матеріали – основа сучасного виробництва. International scienfic and practical conference «Science, engineering and technology: global and current trends»: Conference proceedings, December 27-28, 2019. Prague: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2019. P. 27-30.
6. Заверуха О. М., Хінальська Т. Р., Скоробогатий Я. П. Про екологічні аспекти використання фенолформальдегідних смол у виробництві ламінованих деревостружкових матеріалів. Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б. Львів : вид-во Львівського  торговельно-економічного  університету, 2020. С. 344.
7. Заверуха О. М. Синтетичні миючі засоби: проблема їх використання і шкідливий вплив на стан здоров’я населення і навколишнє довкілля України //Якість і безпечність харчової продукції і сировини – проблеми сьогодення : Матеріали міжнародної конф. : (Львів, 25 вересня 2020 року) : тези доповідей / Відп. ред. П. О. Куцик. Львів : Видавництво «Растр-7», 2020. - С. 176-178.
8. Заверуха О.М. Про проблеми, недоліки і переваги дистанційного навчання у вузах під час пандемії. Тези доповідей VII Науково-методичної конференції «Сучасні тенденції навчання хімії», Львівський національний університет імені Івана Франка, 18-20 березня 2021 року. – Видавництво Львівського національного університету імені Івана Франка, 2021. – С.61.
9. Заверуха О.М. Про деякі екологічні аспекти використання синтетичних смол у виробництві композитних деревостружкових матеріалів. Сучасні напрями розвитку  економіки,  підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б.] – Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного  університету, 2021. – C.303-304.
10. Заверуха О.М. Про окремі проблеми будівництва житла для внутрішньопереміщених осіб в результаті військових дій в Україні. Сучасні напрями розвитку  економіки,  підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б.] – Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного  університету, 2022. – C.342-343.
11. Заверуха О. М. Про деякі проблеми склеювання композитних деревостружкових матеріалів полімерними смолами IV International Scientific and Theoretical Conference «Scientific forum: theory and practice of research» October 6, 2023; Valencia, Spain. [Scientific forum: theory and practice of  research: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the IV International Scientific and Theoretical Conference, October 6, 2023. Valencia, Kingdom of Spain: International Center of Scientific Research. – P. 29–30. (режим доступу : https://previous.scientia.report/index.php/archive/issue/view/06.10.2023)
12. Заверуха О. М., Хінальська Т. Р. Забруднення довкілля фенолом і формальдегідом при використанні фенолформальдегідних смол в громадському будівництві. Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг : Матеріали ХІ-ої міжнародної наук.-практ. конф. : (Львів, 07 грудня 2023 року) : тези доповідей / Відп. ред.. П. О. Куцик. Львів : Видавництво «Растр-7», 2023. – С. 88-90.
13. Хінальська Т. Р., Заверуха О. М. Причини травматизму у харчовій галузі. Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг : Матеріали ХІ-ої міжнародної наук.-практ. конф. : (Львів, 07 грудня 2023 року) : тези доповідей / Відп. ред.. П. О. Куцик. Львів : Видавництво «Растр-7», 2023. – С. 96-98.

Навчально-методичні праці
1. Заверуха О. М., Бужанська М. В. Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Товарознавство та експертиза в митній справі», «Товарознавство та торговельне підприємництво»), 181 «Харчові технології» (ОПП   «Харчові технології»), 241 «Готельно-ресторанна справа» (ОПП  «Готельно-ресторанна справа ») / О. М. Заверуха, М. В. Бужанська  - Львів: вид-во ЛТЕУ, 2020. – 47.
2. Заверуха О. М., Бужанська М. В.  Методичні вказівки для самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Товарознавство та експертиза в митній справі», «Товарознавство та торговельне підприємництво»), 181 «Харчові технології»   (ОПП «Харчові технології»), 241 «Готельно-ресторанна справа» (ОПП  «Готельно-ресторанна справа »), / О. М. Заверуха, М. В. Бужанська - Львів: вид-во ЛТЕУ, 2020. – 20.
3. Заверуха О. М., Бужанська М. В. Методичні вказівки та тестові завдання до поточного та підсумкового контролю знань  для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Товарознавство та експертиза в митній справі», «Товарознавство та торговельне підприємництво»), 181 «Харчові технології»   (ОПП   «Харчові технології»), 241 «Готельно-ресторанна справа» (ОПП  «Готельно-ресторанна справа »), / О. М. Заверуха, М. В. Бужанська  - Львів : вид-во ЛТЕУ, 2020. – 30.
4. Заверуха О. М., Бужанська М. В. Хімія та основи хімічних методів аналізу. Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Товарознавство та експертиза в митній справі», «Товарознавство та торговельне підприємництво»), 181 «Харчові технології» (ОПП «Харчові технології»), 181 «Харчові технології» (ОПП «Технології харчування та пивоваріння у закладах ресторанного господарства»), 241 «Готельно-ресторанна справа» (ОПП «Готельно-ресторанна справа »), / О. М. Заверуха, М. В. Бужанська – Львів : вид-во ЛТЕУ, 2022. – 74.
5. Заверуха О. М., Бужанська М. В. Харчова хімія. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань та вмінь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» (ОПП «Готельно-ресторанна справа »), / О. М. Заверуха, М. В. Бужанська – Львів : вид-во ЛТЕУ, 2022. – 26.
6. Заверуха О. М., Бужанська М. В. Харчова хімія. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань та вмінь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 181 «Харчові технології» (ОПП «Технологія та організація ресторанного бізнесу»)/ О. М. Заверуха, М. В. Бужанська – Львів : вид-во ЛТЕУ, 2022. – 24.
7. Заверуха О. М., Бужанська М. В. Харчова хімія. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань та вмінь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 181 «Харчові технології» (ОПП «Харчові технології»)/ О. М. Заверуха, М. В. Бужанська – Львів : вид-во ЛТЕУ, 2022. – 24.
8. Заверуха О. М., Бужанська М. В. Харчова хімія. Методичні вказівки та  завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» (ОПП «Готельно-ресторанна справа »), / О. М. Заверуха, М. В. Бужанська – Львів : вид-во ЛТЕУ, 2022. – 26
9. Заверуха О. М., Бужанська М. В. Харчова хімія. Методичні вказівки та  завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 181 «Харчові технології» (ОПП «Технологія та організація ресторанного бізнесу»)/ О. М. Заверуха, М. В. Бужанська – Львів : вид-во ЛТЕУ, 2022. – 36.
10. Заверуха О. М., Бужанська М. В. Харчова хімія. Методичні вказівки та  завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 181 «Харчові технології» (ОПП «Харчові технології»)/ О. М. Заверуха, М. В. Бужанська – Львів : вид-во ЛТЕУ, 2022. – 36.
11. Заверуха О. М. Громадське будівництво та інженерне обладнання будівель. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 181 «Харчові технології» (ОПП «Харчові технології»)/ О. М. Заверуха – Львів : вид-во ЛТЕУ, 2023. – 19 с.
12. Заверуха О. М. Громадське будівництво та інженерне обладнання будівель. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» (ОПП «Готельно-ресторанна справа»)/ О. М. Заверуха – Львів : вид-во ЛТЕУ, 2023. – 22.
13. Заверуха О. М. Громадське будівництво та інженерне обладнання будівель. Методичні вказівки до семінарських занять здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 181 «Харчові технології» (ОПП «Харчові технології»)/ О. М. Заверуха – Львів : вид-во ЛТЕУ, 2023. – 24.
14. Заверуха О. М. Громадське будівництво та інженерне обладнання будівель. Методичні вказівки до семінарських занять здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» (ОПП «Готельно-ресторанна справа»)/ О. М. Заверуха – Львів : вид-во ЛТЕУ, 2023. – 24.
15. Заверуха О. М. Громадське будівництво та інженерне обладнання будівель. Конспект лекцій для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 181 «Харчові технології» (ОПП «Харчові технології»)/ О. М. Заверуха – Львів : вид-во ЛТЕУ, 2023. – 164.
16. Заверуха О. М. Громадське будівництво та інженерне обладнання будівель. Конспект лекцій для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» (ОПП «Готельно-ресторанна справа»)/ О. М. Заверуха – Львів : вид-во ЛТЕУ, 2023. – 164.
17. Заверуха О. М. Громадське будівництво та інженерне обладнання будівель. Методичні вказівки та тестові завдання до поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 181 «Харчові технології» (ОПП «Харчові технології»)/ О. М. Заверуха – Львів : вид-во ЛТЕУ, 2023. – 21.
18. Заверуха О. М. Громадське будівництво та інженерне обладнання будівель. Методичні вказівки та тестові завдання до поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» (ОПП «Готельно-ресторанна справа»)/ О. М. Заверуха – Львів : вид-во ЛТЕУ, 2023. – 21.

Дистанційні курси:

  • «Хімія і основи хімічних методів аналізу»;
  • «Фізико-хімічні методи аналізу»;
  • «Біохімія»;
  • «Системи технологій»;
  • «Громадське будівництво та інженерне обладнання будівель».

Викладач періодично підвищує свій фаховий рівень. Стажування:
1. Львівський національний університет ім. Івана Франка, кафедра неорганічної хімії з 12.04.2021 р. по 28.05.2021 р. (наказ ЛТЕУ № 54/02 від 05.04.2021 р., наказ ЛНУ ім. І. Франка № В-217 від 12.04.2021 р.). Тема – Сучасні методи навчання та інноваційні технології під час викладання хімічних дисциплін у навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації. Довідка № 2120-У від 09.06.2021 р.
https://lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/pidrozdily/Naukovo_Doslidna_Chastyna/Scan_Doc/2020-2021/Zaverukha_O._M..pdf
2. Львівський національний університет ім. Івана Франка, кафедра неорганічної  хімії, підвищення кваліфікації шляхом участі у VI Науково-методичній конференції “Сучасні тенденції навчання хімії”, 20.03.2021 р. , 1 кредит (30 год), Сертифікат № 133 від 20.03.2021 р. https://lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/pidrozdily/Naukovo_Doslidna_Chastyna/Scan_Doc/2023-2024/Zaverukha_O._M._2.pdf
3. XVI Міжнародна програма підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки, а також педагогічних та науково-педагогічних працівників “Разом із Видатними Лідерами Сучасності та Нобелівськими Лауреатами: Цінності, Досвід, Знання, Компетентності і Технології для Формування Успішної Особистості та Трансформації Оточуючого Світу“з 18 серпня до 30 вересня 2023 р. 180 годин (6 кредитів ECTS) з присвоєнням кваліфікацій «Міжнародний керівник категорії Б у галузі освіти та науки, відповідно до класифікації ЮНЕСКО» та»Міжнародний вчитель/викладач»з отриманням Міжнародного освітнього гранту № EG/U/23-24/08/12 від International Historical Biografhical Institute отриманий Міжнародний Сертифікат № 16 116/ 30 вересня 2023 р.
https://lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/pidrozdily/Naukovo_Doslidna_Chastyna/Scan_Doc/2023-2024/Zaverukha_O._M._3.pdf
4. International Scientific and Theoretical Conference «Scientific forum: theory and practice of research» October 6, 2023; Valencia, Spain. [Scientific forum: theory and practice of  research: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the IV International Scientific and Theoretical Conference, October 6, 2023. Valencia, Kingdom of Spain: International Center of Scientific Research. – P. 29–30. 0,1 кредит ECTS. Сертифікат № 299 від 16.06.2023 р.   https://previous.scientia.report/index.php/archive/issue/view/06.10.2023, https://lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/pidrozdily/Naukovo_Doslidna_Chastyna/Scan_Doc/2023-2024/Zaverukha_O._M._4.pdf
5. Вебінар «Будівництво власного будинку: що необхідно знати» з освітньої компоненти «Громадське будівництво та інженерне обладнання будівель» 12 жовтня 2023 р. організований і проведений співзасновником компаній «КБК-Україна» та «Архітектурна кухня» Максимом Заржіцьким. https://www.lute.lviv.ua/akademija/novini/novina-detalnishe/article/budivnictvo-vlasnogo-budinku-shcho-neobkhidno-znati/

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Додаткова реєстрація для складання ЄВІ /ЄФВВ для вступу до магістратури/аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен