Демидчук Людмила Богданівна

кандидат технічних наук
доцент кафедри підприємництва, торгівлі та логістики
заступник завідувача кафедри з практичної підготовки

79011, м. Львів, вул. Самчука, 9, каб. 720
роб. тел.: +38 (032) 2958192
e-mail: ludalv.ua@gmail.com

Короткі біографічні відомості:
У 1998 році закінчила товарознавчий факультет Львівської комерційної академії (зараз - Львівський торговельно-економічний університет) за спеціальністю "Товарознавство непродовольчих товарів".
З 1993 р. працювала на кафедрі товарознавства непродовольчих товарів. В аспірантурі ЛКА – з 1998 р.; викладацька робота на кафедрі товарознавства та технології непродовольчих товарів з 2015 р.; на кафедрі товарознавства та експертизи в митній справі з 2018 р.; на кафедрі підприємництва, торгівлі та логістики) – з 2020 р.
У 2014 р. захистила у НУ "Львівська політехніка" кандидатську дисертацію  на тему "Силіційорганічні покриття для високотемпературного захисту залізобетону на основі наповненого поліметилфенілсилоксану". З 2016 р. працювала на посаді доцента кафедри товарознавства та технології непродовольчих товарів; з 2019 – на посаді доцента кафедри товарознавства та експертизи в митній справі; з 2020 р. – на посаді доцента кафедри підприємництва, торгівлі та логістики.
Загальна кількість науково-методичних публікацій за час науково-педагогічної діяльності – понад 140 назв. Співавтор 4-х навчальних посібників ("Товарознавство непродовольчих товарів. Частина 3. Товари господарського призначення" (Видавництво ЛКА, 2003), "Товарознавство. Непродовольчі товари: електроосвітлювальні прилади" (Видавництво «Магнолія 2006», 2013, гриф МОН); Патентознавство (Видавництво ЛКА, 2015); Інтелектуальна власність (Видавництво ЛКА, 2018).

Основні дисципліни, що викладає:

  • Основи бізнесу;
  • Управління продажами;
  • Організація виставкової та ярмаркової діяльності;
  • Організація та технологія інспектування підприємств торгівлі;
  • Інтелектуальна власність

Наукова діяльність

ORCID ID:  https://orcid.org/0000-0001-8718-0996
Researcher ID: G-1456-2019
GoogleScholar: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=NAurjykAAAAJ

Свою наукову діяльність Демидчук Л. Б.. здійснює відповідно до плану науково-дослідних робіт Університету і кафедри підприємництва, торгівлі та логістики, бере активну участь у міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях. Співавтор 4-х навчальних посібників ("Товарознавство непродовольчих товарів. Частина 3. Товари господарського призначення" (Видавництво ЛКА, 2003), "Товарознавство. Непродовольчі товари: електроосвітлювальні прилади" (Видавництво «Магнолія 2006», 2013, гриф МОН); Патентознавство (Видавництво ЛКА, 2015); Інтелектуальна власність (Видавництво ЛКА, 2018).
Співавтор 2-х монографій ("Scientific foundations of modern engineering", Boston 2020; "Advanced technologies in education, industry and the environment ",  Poland 2020).
В складі робочої групи була одним із розробників ТУ У 243-02071016-1166:2011 "Наповнена силіційорганічна композиція для захисного покриття. Технічні умови на дослідну партію" і ТУ У 243-02071016-116:2011"Технологічний регламент. Виробництво композиції для вогнезахисного покриття".
Відповідальний виконавець науково-дослідної роботи “Дослідження та розробка властивостей, асортименту та якості інноваційних непродовольчих товарів” (державний реєстраційний номер 0117U001582).

1.    Ніколайчук Л. Г. Інтелектуальна власність. Навчальний посібник / Л. Г. Ніколайчук, Л. Б. Демидчук.- Львів: Видавництво ЛТЕУ, - 2018. – 172 с. (авторський внесок 3,58 д.а.).
2.    Демидчук Л. Б., Сапожник Д. І. Сучасний колісний гаджет – іграшка чи транспортний засіб особистого користування // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – Вип. 21. –134 с. – (Технічні науки). – С. 35-41.
3.    Демидчук Л. Б., Сапожник Д. І. Підвищення температуро- та вогнестійкості залізобетонних конструкцій шляхом поверхневого оброблення захисними покриттями // Вісник Хмельницького національного університету. – 2018. – № 5 (265). – С. 209-213.
4.    L. Demydchuk and D. Sapozhnyk, "Increase of Temperature and Fire Resistance for Reinforced-Concrete Structures by Surface Treatment with Protective Coating", Key Engineering Materials, Vol. 788, pp. 36-44, 2018.
5.    Сапожник Д. І., Демидчук Л. Б. Ідентифікація та кодування окремих груп непродовольчих товарів у товарній номенклатурі зовнішньоекономічної діяльності // Вісник Львівського торговельно-економічного університету.– Львів : Видав-ництво Львівського торговельно-економічного університету, 2019. – Вип. 22. – 124 с. – (Технічні науки). – С. 113-117.
6.    Demydchuk L., Sapozhnyk D. Change of physical and mechanical properties of reinforced concrete at heating depending on a kind of the protective covering / Scientific foundations of modern engineering Sokolovskaya. O., Ovsiannykova L. & Stetsiuk V., etc. Monograph:  Іnternational Science Group. Boston: Primedia eLaunch, 2020. 528 р. Availableat : DOI : 10.46299/isg.2020.MONO.TECH.I (Рр. 65-70). (авторський внесок 0,26 д.а.).
7.    Demydchuk L, Sapozhnyk D. Increase of temperature and fire resistance for reinforced-concrete structures by surface treatment with protective coating / Advanced technologies in education, industry and the environment. Monograph: edited by O. Paraska, N. Radek & O. Synyuk. – Centre for Laser Technologies of Metals, Kielce, Poland, 2020. – 297 р. (Рр. 132-146). (авторський внесок 0,58 д.а.).
8.    Demydchuk L, Sapozhnyk D. Increase of temperature and fire resistance for reinforced-concrete structures by surface treatment with protective coating / Advanced technologies in education, industry and the environment. Monograph: edited by O. Paraska, N. Radek & O. Synyuk. – Centre for Laser Technologies of Metals, Kielce, Poland, 2020. – 297 р. (Рр. 132-146). (авторський внесок 0,58 д.а.).
9.    Демидчук Л. Б., Сапожник Д. І. Вплив складу захисного покриття будівельного матеріалу Із залізобетону на його атмосферостійкість // Вісник Хмельницького національного університету. – 2020. – № 1 (281). – С. 71-76.
10.    Сапожник Д. І., Демидчук Л. Б., Сполітак А. П. Оцінювання якості ялинкових іграшок та прикрас // Вісник Львівського торговельно-економічного університету.– Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2020. – Вип. 23. – 216 с. – (Технічні науки). – С. 73-79.
11.    Сапожник Д. І,. Демидчук Л. Б. Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі закладів вищої освіти. № 26 (2021): Вісник ЛТЕУ. Teхнічні науки DOI: https://doi.org/10.36477/2522-1221-2021-26.
12.     Демидчук Л. Б. Напрямки реформування системи контролю сфери торговельного підприємництва в Україні. Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал - Переяслав, 2022. - Вып. 4(84), ч. 6 – 124 с. (С. 35-40).
13.     Колодій П. В., Демидчук Л. Б. Засади дослідження автомобільного транспорту в національній економіці. Actual scientific research in the modern world // Journal. - Pereiaslav, 2022. - Issue 5(85), p. 1 – 180 p. (С. 163-169).
14.      Сапожник Д. І., Демидчук Л. Б. Постановка питань при призначенні митної експертизи об’єктів інтелектуальної власності // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – Вип. 31. – 132 с. – (Технічні науки). С. 62-70.

Підвищення кваліфікації1. Ризький технічний університет. 8lh International Conference on Silicate Materials. BaltSilica 2018 (May 30-June 1.2018 Riga. Latvia). Наказ № 121А/02 від 22.05.2018 р.2. Стажування за програмою підвищення кваліфікації «Академічна доброчесність»» на базі інноваційної цифрової платформи CloudA Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University (за сприяння Польсько-українська фундація «Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці», Духовна Академія Університету Кардинала Стефана Вишинського, Фундація ADD) у м. Варшава, Республіка Польща. Сертифікат № KW-122020/015 від 11.12.2020 р. Програма стажування 180 годин, 6 кредитів ECTS.

Перелік нагород та заохочень
1. Грамоти Львівського торговельно-економічного університету (2018 та 2020 р.).

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Реєстрація на ЄВІ та/або ЄФВВ для вступу до магістратури або аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен