Франів Ігор Андрійович

доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та логістики

79011, м. Львів, вул. У. Самчука, 9-11, каб. 720
e-mail: ihor.franiv@lute.lviv.ua

Короткі біографічні відомості:
Франів Ігор Андрійович — український вчений у галузі економіки, організування та управління підприємствами, просторової економіки та інтеграції інновацій в підприємства, кандидат економічних наук (2006), доцент (2011), доктор економічних наук (2019), професор (2023). Академік АЕН України.
З 2023 р. завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та логістики Львівського торговельно-економічного університету. Голова громадської організації «Innovation Development School» (з 2023 року).
Народився 4 лютого 1980 року в місті Львові у сім'ї вчених Андрія Васильовича Франіва (1951-2020), професора кафедри експериментальної фізики Львівського національного університету ім. І. Франка та Ольги Володимирівни Франів (1952), доцента кафедри загальної фізики Національного університету «Львівська політехніка».
У 2002 році закінчив Національний університет «Львівська політехніка» за фахом фінанси; захистив кандидатську дисертацію на тему «Довготермінове дисконтування в системі економічного оцінювання виробничо-господарської діяльності підприємства» (2006); захистив докторську дисертацію на тему «Розміщення підприємств в контексті реструктуризації економіки регіону» (2019). Вчене звання доцента та професора отримав відповідно у 2011 і 2023 роках.
В період (з вересня 2002 до грудня 2002) — економіст підприємства «Львів-електроніка», яке було структурним підрозділом Виробничого об’єднання «Завод «Полярон» місто Львів. У 2003-2005 роках - аспірант кафедри економіки підприємства та інвестицій Національного університету «Львівська політехніка». 2005–2006 роки — асистент кафедри менеджменту та міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка». 2006–2007 роках - доцент кафедри менеджменту Львівського державного університету внутрішніх справ. З 2007 до 2013 року - доцент кафедри маркетингу Львівського державного інституту новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола, у тому числі 2008–2011 — заступник декана факультету економіки і менеджменту. З 2013 до 2020 — доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій Національного університету «Львівська політехніка». У 2020 – 2021 роках працював на посаді доцента кафедри індустрії гостинності та сталого розвитку Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. 2022 – 2023 роки професор кафедри підприємництва, торгівлі та логістики Львівського торговельно-економічного університету.

Основні дисципліни, які викладає:

  • Основи бізнесу;
  • Управління стартап проєктами;
  • Управління проєктами та інноваційною діяльністю
  • Методологія реінжинірингу бізнес-процесів підприємств;

Наукова діяльність:
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6191-9772
Researcher ID: C-3235-2017
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&authuser=2&user=5b9_cr0AAAAJ

Автор понад 100 публікацій, зокрема 7 монографій; статті в міжнародних наукових виданнях, навчальні підручники, посібники.
Наукові дослідження присвячені процесам довготермінового дисконтування; феномену складного процента; пошуку оптимальних місць для розміщення підприємств. Велику увагу приділяє вивченню теорії просторової економіки; застосуванню інноваційних процесів у діяльності підприємств.
Очолював дослідження за науково-дослідними темами: «Обґрунтування концепції та розробка методики вартісної оцінки збитків, заподіяних надзвичайними ситуаціями на радіаційних та еколого-небезпечних об’єктах в зоні відчуження» - замовник Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи; «Розробка концепції формування регіональної системи організаційно-економічної підтримки підприємств малого бізнесу» - замовник Львівська обласна державна адміністрація; «Розробка заходів формування організаційно-економічної системи підтримки діяльності суб’єктів малого підприємництва, як складової програми підтримки розвитку підприємництва на 2009 – 2010 роки» - замовник Львівська обласна державна адміністрація.
Член спеціалізованої вченої ради з захисту дисертації доктора економічних наук Д 35.840.03 Львівський торговельно-економічний університет. Спеціальність 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. (з 2022р.)
Експерт з експертизи проєктів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що подаються для участі у конкурсах, які проводитиме Міністерство освіти і науки України, та звітів про їх виконання за тематичним напрямом "17. Економіка" (з 2022р.).

Основні публікації:
1.    Василюк С.В., Франів І.А. Галузево-регіональний аспект в просторовому орієнтуванні підприємницької діяльності туристичної сфери / Підприємництво і торгівля: збірник наукових праць – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – Вип. 33. – С. 39-43.
2.    Василюк С.В., Франів І.А. Фактори успіху реінжинірингу санаторно-курортних господарств // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. (Економічні науки) – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – Вип. 68. – С. 42-46.
3.    Василюк С.В., Франів І.А. Гастрономічний туризм як перспективна концепція реінжинірингу сфери туризму. Індустрія туризму і гостинності в центральній та східній Європі - Львів: Львівський торговельно-економічний університет / Видавничий дім «Гельветика», 2022. – №6. – С. 58-63.
4.    Василюк С.В., Франів І.А. Розвиток біоіндустрії як складової біоекономіки. Promising Scientific Achievements in Science, Education and Production. Monograph. Nová Dubnica, Slovenská republika: Publishing House NES Nová Dubnica. Capter 1.3. – 2022 – P. 19-37
5.    Kucher L., Knіaz S., Pavlenko O., Franiv I., Holovina O., Shayda O., Dzvonyk V. Development of Entrepreneurial Initiatives in Agricultural Business: A Methodological Approach. European Journal of Sustainable Development -2021, 10, 2, рр.321-335
6.    Черевко О.В. Франів І.А., Корпало І.Р Інноваційно-інвестиційний розвиток плодово-ягідної галузі в регіонах України. Економіка та суспільство. - Електронний журнал Випуск № 28 / 2021 - https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/531/509
7.    Франів І.А., Василюк С.В. Біоекономічний потенціал західного регіону України. Науковий журнал «Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління» - К: Видавничий дім «Гельветика» Том. 32 (71). №3, 2021. - С. 90-100.
8.    Франів І.А., Лучин О.М. Інноваційний потенціал регіону в умовах сталого розвитку. Актуальні проблеми економіки. –. - №5 (227). 2020. С. 11-17
9.    L. Hromozdova, Y. Derbenova, I. FranivV. Darmograi Regional transformational processes in the system of modern international relations. International Journal of Management, 11 (5), 2020, pp. 230-239.
10.    Франів І.А. Просторове організування бізнесу: транспортний чинник. Innovative Educational Technologies: European Experience and its Application in Training in Economics and Management. – Internship. – Riga: Baltic Research Institute of Transformation Economic Area Problems, 2020. – р. 161-164
11.    Франів І.А. Роль транспортної логістики при пошуку оптимального місця просторового організування бізнесу. Науковий журнал «Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління» - К: Видавничий дім «Гельветика» Том. 31 (70). №3, Ч. 2, 2020. - С. 31-35.
12.    Франів І.А. Засади реструктуризації економіки регіону. Причорноморські економічні студії. Науковий журнал. – Одеса: ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій», Вип. 52., Ч. 2., 2020. - С. 93-97
13.    Франів І.А. Механізми просторового організування бізнесу. Науково-практичний журнал «Регіональна економіка та управління». Херсон: Видавничий дім «Гельветика». Вип. 2 (28) Частина ІІ, 2020. – С. 124-128
14.    Франів І.А., Карлова О.А., ПанасюкВ.М. Маркетингова товарна політика підприємств АПК як ефективний інструмент сталого розвитку регіону. Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. Науковий журнал. Херсон: ХНТУ. № 31 (20). Т.1. 2018. С. 36-41
15.    Франів І.А. Оптимізація просторової організації підприємницької діяльності на основі реформування її виробничо-господарських можливостей. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Збірник наукових праць. – Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України, Вип. 4 (132), 2018. - С. 62-67.
16.    Франів І.А. Стратегія розвитку - основний вектор реструктуризації економіки регіону. Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор» Херсон: ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу і права». Вип. 3-2 (46), 2018. – С. 56-60
17.    Франів І.А. Стратегічні орієнтири розвитку в системі реструктуризації економіки регіону: економічний складник. Причорноморські економічні студії. Науковий журнал. – Одеса: ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій», Вип. 26., Ч. 2., 2018. - С. 59-65.
18.    Франів І.А. Просторова організація підприємницької діяльності в умовах реструктуризації економіки регіону. Монографія. – Львів: Ліга-Прес, 2018. – 278 с.

Авторські свідоцтва, дипломи, патенти
1.    Франів І.А. Просторова організація підприємницької діяльності в умовах реструктуризації економіки регіону. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 97603 від 19.05.2020р.
2.    Музиченко-Козловська О.В., Симак А.В., Франів І.А. Соціально-економічний розвиток регіону. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 95455 від 20.01.2020р.

Навчально-методична робота
1.    Франів І.А. Управління проєктами та інноваційною діяльністю. Конспект лекцій. Львів: - ЛТЕУ – 2022. – 146с.
2.    Франів І.А. Управління стартап проєктами. Конспект лекцій. Львів: - ЛТЕУ – 2022. – 85с.
3.    Франів І.А. Методологія реінжинірингу бізнес процесів підприємств у сферах виробництва та товарного обігу. Конспект лекцій. Львів: - ЛТЕУ – 2022. – 74с.
4.    Музиченко-Козловська О.В., Симак А.В. Франів І.А. Соціально-економічний розвиток регіону. Конспект лекцій / О. В. Музиченко-Козловська, А. В. Симак, І. А. Франів. – Національний університет «Львівська політехніка» - 2019. – 219 с.
5.    Музиченко-Козловська О.В., Симак А.В. Франів І.А. Соціально-економічний розвиток регіону. Підручник / [Музиченко-Козловська О.В., Симак А.В., Франів І.А.]; за ред.. Музиченко-Козловської О.В.. – Львів: «Новий світ-2000». - 2018. – 192 с.

Організаційно-методична робота
Голова Громадської організації «Innovation Development School» з 2023 р.
Член Академії економічних наук України з 2020 р.

Підвищення кваліфікації
1.    Полтавський університет економіки і торгівлі, 22.05.2022р. - 10.06.2022р., 45 годин, (Свідоцтво №ПК01597997\00318-2022 від 10.06.2022р.)
2.    Baltic research institute of transformation economic area problems, 20.07.2020 – 07.08.2020; 6 кредитів ECTS (Сертифікат Serija С 20200748)
3.    Національний університет «Львівська політехніка». Семінар педагогічних знань, 09.2016. – 06.2017 р.; 108 годин (посвідчення, Наказ № 138-10 від 12 червня 2017 р.)
4.    Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут. Стажування з 04.04.2017 до 05.06.2017р. (Наказ ХТЕІ №42-О від 04. 04. 2017р.).

Перелік нагород та заохочень
1.    Диплом Академіка Академії економічних наук України (2020)
2.    Нагрудний знак Національний університет "Львівська політехніка" «За значні досягнення в науковій роботі» (2020)
3.    Грамота Львівської обласної ради «За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, відданість справі та активну громадянську позицію» (2020)
4.    Грамота Інституту економіки і менеджменту НУ "Львівська політехніка" «За професійний підхід до виконання посадових обов'язків, вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців з економіки і менеджменту, а також з нагоди 40-річчя від Дня народження» (2020)
5.    Диплом переможця конкурсу «Кращий молодий науковець року» (2012)
6.    Почесна грамота Львівської обласної державної адміністрації «За сумлінну працю, високий професіоналізм» (2007)

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Додаткова реєстрація для складання ЄВІ /ЄФВВ для вступу до магістратури/аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен