Міщук Ігор Пилипович

Професор кафедри підприємництва, торгівлі та логістики
доктор економічних наук, професор

79005, м. Львів, вул. У. Самчука, 9, каб. 726
роб. тел.:   +38 (032) 295-81-92 e-mail: igmislog@ukr.net

У 1984 році закінчив товарознавчий факультет Львівського торгово- економічного інституту за спеціальністю "Товарознавство і організація торгівлі продовольчими товарами". Працював у підприємствах та організаціях державної торгівлі і системи споживчої кооперації.
В аспірантурі ЛКА – з 1988 р.; викладацька робота на кафедрі комерційної діяльності і підприємництва (зараз – підприємництва, торгівлі та логістики) – з 1991 р.
У 1995 р. захистив у ЛКА кандидатську дисертацію на тему "Економіко- організаційні проблеми реформування системи товаропостачання роздрібної торгової мережі споживчої кооперації".
Вчене звання доцента кафедри комерційної діяльності і підприємництва присвоєне у 1998 р. Вчене звання професора кафедри підприємництва, торгівлі та логістики присвоєне у 2021 р.
У квітні 2017 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук "Формування і функціонування систем логістики підприємств торгівлі".
З квітня 2018 року по серпень 2023 року – завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та логістики.
З серпня 2023 року по теперішній час – професор кафедри підприємництва, торгівлі та логістики.
Автор та співавтор понад 370 науково-методичних публікацій в т.ч. 15 монографій з проблем логістики, внутрішньої торгівлі та споживчого ринку, 3 підручників з грифом МОН ("Організація торгівлі" (2005, 2008, 2009 (перевидання – 2019, 2021), "Комерційна діяльність" (2008), "Торговельне підприємництво" (2018)), навчального посібника з грифом МОН "Теорія та практика торговельного обслуговування" (2005, перевидання – 2019), статей трьохтомної «Економічної енциклопедії», понад 70 статей у фахових наукових виданнях і виданнях України, що індексуються у міжнародних наукометричних базах. В складі робочої групи НМК з торгівлі був одним із розробників ДСТОУ "Засоби діагностики якості вищої освіти для бакалаврів" і ДСТОУ "Засоби діагностики якості вищої освіти для спеціалістів", Типових навчальних програм з дисциплін "Організація торгівлі" та "Торговельна логістика".

Основні дисципліни, що викладає:

  • "Організація торгівлі"
  • "Логістика"
  • "Міжнародна логістика"
  • "Управління продажами"
  • "Міждисциплінарний лекторій з актуальних проблем розвитку підприємництва і торгівлі"

Наукова діяльність

ORCІD ID: https://orcid.org/0000-0001-5661-0164
Researcher ID: F-4185-2019
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=N2NUJM4AAAAJ&hl=ru

Свою наукову діяльність Міщук І.П. здійснює відповідно до плану науково- дослідних робіт Університету і кафедри підприємництва, торгівлі та логістики, бере активну участь у міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях, засіданнях “Круглого столу”, семінарах. Учасник понад 110 міжнародних та всеукраїнських конференцій, круглих столів, семінарів.
Дипломні та кваліфікаційні роботи, виконані здобувачами освіти під керівництвом Міщука І.П, приймали участь у всеукраїнських конкурсах дипломних робіт за спеціальністю "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" і були відзначені дипломами переможців або призерів (2018, 2019, 2020 рр.).
Наукові роботи, виконані здобувачами освіти під керівництвом Міщука І.П., брали участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт та були відзначені дипломами переможців або призерів (з напряму “Підприємництво” - у 2017, 2018, 2020 рр., з напряму "Економіка в бізнесі" - у 2021 р.).
Науковий керівник 4-х аспірантів, які успішно захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.
Керівник науково-дослідної теми "Формування системи логістики підприємств торгівлі" (держ. реєстр. 0112U007113), співкерівник науково-дослідної теми «Теоретико-методологічне забезпечення розвитку і функціонування сфери товарного обігу» (держ. реєстр. 0116U006451). Брав участь у виконанні науково-дослідних тем "Перспективи розвитку споживчої кооперації України в ринковому середовищі", "Методологія трансформації ринків з продажу продовольчих і непродовольчих товарів", "Обґрунтування норм втрат у торгівлі та розмірів їх відшкодування", "Розвиток комерційного бізнесу та його забезпечення в перехідних економічних системах", "Підприємства торгівлі в системі інтеграційних процесів", "Трансформація внутрішньої торгівлі та сфери послуг на інноваційних засадах", "Управління інноваційним розвитком підприємств сфери товарного обігу", “Сучасні тренди розвитку економіки і торгівлі Польщі та України” (номер державної реєстрації 0122U200620; спільний дослідницький проєкт з Вроцлавським економічним університетом (Польща) та ін.).
Співавтор Методики обґрунтування норм втрат у торгівлі і розмірів їх відшкодування, Методики розроблення нормативів забезпеченості населення торговельною площею, Програми розвитку торгівлі у м. Львові. Брав участь в розробці Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні, Стратегії розвитку споживчої кооперації України на 2004-2015 рр., Програми реформування та розвитку споживчої кооперації Львівської області, Програми розвитку споживчої кооперації Тернопільської області на 2009-2013 рр., Програми розвитку ТОВ "Торговельно-логістичні системи" до 2016 р., Програми з реформування організаційної структури споживчої кооперації України (2020-2021 рр.) та ін. Розроблені пропозиції імплементовані в діяльність Департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Укркоопспілки, Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України, Житомирської, Львівської та Тернопільської обласних спілок споживчих товариств, окремих суб'єктів господарської діяльності.

Наукові інтереси: теоретико-методологічні засади та проблеми розвитку внутрішньої торгівлі України, формування систем логістики підприємств торгівлі та інтегрованих ланцюгів постачань, організація систем торговельного обслуговування та управління продажами в системі дистрибуції товарів.

1.    Management mechanisms and development strategies of economic entities in conditions of institutional transformations of the global environment (Sсientifiс bases of integrated enterрrise develoрment strategy formation): collective monograph // edited by M. Bezpartochnyi, in 2 Vol. / ISMA University.– Riga: "Landmark" SIA, 2019.– Vol. 2. –  352 p.
2.    Conceptual aspects management of competitiveness the economic entities (Economic connections in logistic formation sale potential realization) : collective monograph //edited by M. Bezpartochnyi, I. Britchenko, in 2 Vol. / Higher School of Social and Economic. – Przeworsk: WSSG, 2019. – Vol. 2. – 270 p.
3.    Міщук І.П. Реінжиніринг бізнес-процесів підприємств торгівлі: засади впровадження та розвитку : монографія / І. П. Міщук, І. І. Олексин, С. М. Олексин, Р. Б. Годунько ; за ред. І. П. Міщука. – Львів : вид-во ЛТЕУ, 2020. – 282 с.
4.    Міщук І. П. Інноваційні формати торговельних об'єктів у системі торговельного обслуговування / І. П. Міщук, Б. І. Кабаці, Ю. Ю. Алмаші, М. О. Дубина //Підприємництво і торгівля : збірник наукових праць. – Львів : вид-во ЛТЕУ, 2019. - Вип. 24. – С. 14-21.
5.    Міщук І. П. Управління логістичними бізнес-процесами підприємств торгівлі: проблеми теорії та практики / І. П. Міщук, О. Т. Марій // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2019. – № 4 (81). – С. 155-161. – (Сер. Економіка і менеджмент).
6.    Mishchuk I. P. Monetary and financial policy of Ukraine: theoretical-empirical connections and priorities of state regulation / Vasyltsiv T. H., Lupak R. L., Mitsenko N. G., Mishchuk I. P., Klipkova O.I. // Financial and credit activity: problems of theory andpractice. - 2019. - Vol. 4. - № 31. – С. 320-330
7.    Міщук І. П. Розбудова системи логістики суб’єктів торговельного підприємництва та її сутнісно-критеріальна характеристика / І. П. Міщук, Н. Г. Міценко // Журнал європейської економіки. – 2019. – Т. 18. - № 1. – С. 54-80.
8.    Міщук І. П. Управління продажами як інструмент активізації діяльності спеціалізованих магазинів : актуальність, зміст, напрями реалізації / І. П. Міщук, Н. І. Залога, Є. Т. Луньов, М. В. Яковчук // Підприємництво і торгівля : збірник наукових праць / [редакц. кол.: Куцик П. О., Апопій В. В., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів: вид-во ЛТЕУ, 2019. – Вип. 25. – С. 5-14.
9.    Mishchuk I. P. Modeling the possibilities of economic adaptation of trade enterprises and hospitality industry in the context of epidemiological zoning. / N. Mitsenko, I. Melnyk, Yu. Turyanskyy, I.Mishchuk, R. Godunko //Problems and Perspectives in Management. - 2020. - Vol. 18. – Issue № 4. - Рр. 191-202. doi: dx.doi.org/10.21511/ppm.18(4).2020.17
10.    Міщук І. П. Внутрішня торгівля України: проблеми і перспективи розвитку : монографія / Я. М. Антонюк, І. П. Міщук [та ін.]; за ред.проф. В.В.Апопія, проф. П.Ю. Балабана. - Львів : Новий Світ-2000, 2014; 2020. – 568 с .
11.    Міщук І.П. Актуальні проблеми забезпечення конкурентоспроможності продукції АПК України// Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Куцик П. О., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2021. – Вип. 64. – (Економічні науки). – С. 5-13. DOI: https://doi.org/10.36477/2522-1205-2021-64-01
12.    Міщук І. П. Сучасні тренди розвитку суб’єктів торговельної діяльності в умовах постковідної економіки /І. П. Міщук, С. О. Луцко, О. А. Стецюк, І. В. Терещенко  // Вісник ЛТЕУ. Економічні науки. – Вип. 65, 2021. С. 13-22 DOI: 10.36477/2522-1205-2021-65-02
13.    Міщук І. П. Сутність та проблеми функціонування системи міжнародної логістики в екстремальних умовах / Н. Г. Міценко,  І. П. Міщук // Вісник ЛТЕУ : зб. наук. праць. - Сер. економ. - Вип. 68. - Львів: ЛТЕУ, 2022.  -  С. 20-27. DOI: https://doi.org/10.36477 /2522-1205-2022-68-03
14.    Міщук І. П. Аналіз вітчизняної практики розвитку корпоративних систем у торгівлі та диверсифікації їх діяльності / І. П. Міщук, К. В. Трофименко // Вісник ЛТЕУ : зб. наук. праць. - Сер. економ. - Вип. 69. - Львів: ЛТЕУ, 2022.  -  С. 20-27. DOI: https://doi.org/10.36477/2522-1205-2022-69-05.

Навчально-методична робота
1.    Міщук І. П. Торговельне підприємництво та комерційна діяльність. Методичні вказівки до виконання курсових робіт для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" першого (бакалаврського) рівня / Я. М. Антонюк, І. П. Міщук, І. І. Олексин та ін. – Львів: вид-во ЛТЕУ, 2019. – 64 с.
2.    Міщук І. П. Торговельна логістика. Методичні вказівки та завдання для практичних і семінарських занять, самостійної роботи, поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (освітньо- професійна програма «Товарознавство та торговельне підприємництво») / Міщук І. П., Мулярчук В. М., Олексин І. І., Шалева О. І. - Львів: вид-во ЛТЕУ, 2019. - 108 с.
3.    Теорія та практика торговельного обслуговування : навч. посібник / В. В. Апопій, І. П. Міщук та ін. – К. : Центр навчальної літератури, 2019. – 496 с.
4.    Міщук І. П. Організація, проектування та управління логістичними системами. Методичні вказівки та завдання для практичних і семінарських занять та самостійної роботи, завдання для поточного і підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" (магістр) / І. П. Міщук, В. М. Мулярчук, І. І. Олексин, О. І. Шалева. – Львів : вид-во ЛТЕУ, 2019. – 88 с.
5.    Міщук І.П. Торговельна логістика. Методичні вказівки та завдання для практичних і семінарських занять, самостійної роботи, поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 075 «Маркетинг» / Міщук І. П., Мулярчук В. М., Олексин І. І., Шалева О. І. - Львів: вид-во ЛТЕУ, 2019. - 108 с.
6.    Організація торгівлі : підручник : Вид. 2019 р., переробл. і доп. /В. В. Апопій, І. П. Міщук та ін. – К.: Центр навчальної літератури, 2019.– 632 с.
7.    Mishchuk I. P. Tasks and Principles of Competence Approach Implementation in Training System of Bachelors in Entrepreneurship and Trade in Ukraine // Innovative Educational Technologies: European Experience and its Application in Training in Economics and Management. – Internship. – Riga: Baltic Research Institute of    Transformation Economic Area Problems, 2020. – 184 p. - Р. 106-109
8.    Логістика. Методичні вказівки та завдання до практичних і семінарських занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент»  (ОПП «Менеджмент») / [ уклад. Міщук І.П., Олексин І.І., Шалева О.І. – Львів : видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2021. – 69 с. 
9.    Логістика. Методичні вказівки та завдання до практичних і семінарських занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (ОПП «Товарознавство та експертиза в митній справі») / [ уклад. Міщук І.П., Олексин І.І., Шалева О.І. – Львів : видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2021. – 70 с.
10.    Логістика. Методичні вказівки та завдання до практичних і семінарських занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (ОПП «Товарознавство та торговельне підприємництво») / [ уклад. Міщук І.П., Олексин І.І., Шалева О.І. – Львів : видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2021. – 70 с.
11.    Логістика (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання до практичних і семінарських занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня / [уклад. Міщук І.П., Олексин І.І., Шалева О.І.] – Львів : видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2021. – 69 с.
12.    Організація торгівлі. Методичні вказівки та завдання до практичних і семінарських занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ОПП «Митна справа» / [ уклад. Міщук І.П., Олексин І.І., Середа С.А. – Львів : видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2021. – 112 с. 
13.    Організація торгівлі : підручник : Вид. 2021 р., переробл. і доп. /В. В. Апопій, І. П. Міщук та ін. – К.: Центр навчальної літератури, 2021.– 632 с.
14.    Організація торгівлі. Завдання та методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни для студентів ОР "бакалавр" галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ОПП «Митна справа»/ [ уклад. Міщук І.П., Олексин І.І., Середа С.А. – Львів : видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 54 с. 
15.    Організація торгівлі. Завдання та методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни для студентів ОР "бакалавр" галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ОПП «Товарознавство та експертиза в митній справі»/ [ уклад. Міщук І.П.., Олексин І.І., Середа С.А. – Львів : видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 54 с. 
16.    Організація торгівлі. Завдання та методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни для студентів ОР "бакалавр" галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»/ [ уклад. Міщук І.П., Олексин І.І., Середа С.А. – Львів : видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 54 с.
17.    Інноваційне підприємництво та управління стартап-проектами (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки і завдання для практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / Шиндировський І. М., Міщук І.П. // Львів : ЛТЕУ, 2022. – 22 с.
18.    Міжнародна логістика (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання для практичних і семінарських занять для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня / [ уклад. Міщук І.П., Франів І.А., Шалева О.І. – Львів : вид-во ЛТЕУ, 2022. – 74 с.
19.    Міжнародна логістика. Методичні вказівки та завдання для практичних і семінарських занять для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (ОПП «Товарознавство та комерційна діяльність»)/ [ уклад. Міщук І.П., Франів І.А., Шалева О.І. – Львів : видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 74 с.
20.    Міжнародна логістика (вибіркова дисципліна). Завдання та методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня / [ уклад. Міщук І.П. – Львів : видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 24 с.
21.    Міжнародна логістика (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня / [ уклад. Міщук І.П. – Львів : видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 24 с.
22.    Міщук І.П. Міжнародна логістика. Конспект лекцій. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 110 с.
23.    Міщук І. П., Шалева О. І. Глобальні мережі в підприємництві та торгівлі (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання для практичних занять  здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня доктора філософії– Львів : видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 52 с.
24.    Міщук І. П., Шалева О. І. Глобальні мережі в підприємництві та торгівлі (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня доктора філософії– Львів : видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 62 с.
25.    Теорія та практика торговельного обслуговування: конспект лекцій / [уклад. Міщук І.П., Шалева О.І.]. – Львів : видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 103 с.
26.    Міщук І. П., Шалева О. І. Теорія та практика торговельного обслуговування (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня доктора філософії– Львів : видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 55 с.
27.    Логістика : дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу
: virt.lac.lviv.ua/course/view.php
28.    Міжнародна логістика : дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим  доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php
29.    Організація торгівлі : дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу :virt.lac.lviv.ua/course/view.php
30.    Управління продажами: дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим  доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php
31.    Міждисциплінарний лекторій з актуальних проблем розвитку підприємництва і торгівлі : дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  virt.lac.lviv.ua/course/view.php; та ін.

Організаційно-методична робота
1.    Завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та логістики ЛТЕУ у 2018-2023 рр.
2.    Член редакційної колегії збірників наукових праць "Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки", "Підприємництво і торгівля", "Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі" (фахові видання).
3.    Член постійної спеціалізованої вченої ради:
К 35.840.03 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит;
К 35.840.02 Товарознавство
Д 58.082.03 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (2022).
4.    Гарант освітньо-наукової програми “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня за спец. 076 “ Підприємництво та торгівля”.
5.    Член журі Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт зі спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля, біржова діяльність" (2018-2021 рр.).
6.    Член галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації "Підприємництво" (2017-2021 рр.).
7.    Член Спілки економістів України.

Підвищення кваліфікації
1.    Балтійський науково-дослідний інститут проблем трансформації економічного простору (м. Рига, Латвія) (20.07.2020 р. - 07.08.2020 р., 6 кредитів ЄКТС) на тему “Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління” (за спеціальністю 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"), за результатами проходження стажування отримав сертифікат Serija C 20200731.
2.    Львівська філія ДП "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" 27 січня 2020 р. - 31 січня 2020 р. Посвідчення про підвищення кваліфікації за напрямом "Підготовка внутрішніх аудиторів систем управління якістю згідно з вимогами ДСТУ ISO 9001:2015, ДСТУ EN ISO 9001:2018" з дисципліни "Сертифікація систем управління якістю";
3.    YEP! он-лайн-семінар "Innovative Entrepreneurship and Startup Management" 26- 28.09.2020 р.(0,35 кред.)
4.    МОіН України, Мукачівський державний університет, 24-29 травня 2021 р. Тема: "Педагогічна майстерність викладача ЗВО: підготовка здобувачів ОС "Доктор філософії"". Сертифікат (1,0 кред.)
5.    ЛТЕУ. Міжвузівський круглий стіл "Наукове керівництво підготовкою докторів філософії: нові виклики, нові інструменти", 25 червня 2021 р. Сертифікат від 25.06.2021 р.
6.    YEP! Підвищення кваліфікації в межах ініціативи «Підприємницький університет» і курсу «Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами». січень-червень 2021р. 50 годин (1,8 кред. ECTS)
7.    Підвищення кваліфікації. м. Полтава, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів. Теми: «Педагогічна майстерність викладача», «Використання інформаційно-комунікаційних технологій у роботі викладача», «Сучасні підходи в педагогічному процесі при викладанні дисциплін…». 23 травня-10 червня 2022 р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації № ПК 01597997 00315-2022 від 10.06.2022 р. Тривалість: 45 годин, 1,5 кредитів ЄКТС
8.    Всеукраїнська науково-практична конференція «Організаційно-економічні та соціальні складові розвитку підприємництва», 25 травня 2022 р., м. Дубляни; 0,2 кредити  ECTS (сертифікат учасника, виданий Львівським національним університетом природокористування від 25.05. 2022 р.)
9.    Навчання викладачів та координаторів курсу «Створення та розвиток ІТ-продуктів» (1-5 серпня 2022 р.) ГО Product IT Foundation for Education (“Освітня фундація продуктового ІТ”). Сертифікат (1 кредит).
10.    Економічний науково-практичний форум «Підприємництво і маркетинг у формуванні національної безпеки за умов сучасних глобальних викликів», 1-3 грудня 2022 р., м. Хмельницький, 1 кредит ECTS (сертифікат учасника, виданий Хмельницьким національним університетом від 03.12.2022 р.)
11.    ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Організаційно-економічні та соціальні складові розвитку підприємництва». Сертифікат учасника, виданий Львівським національним університетом природокористування від 24.05.2023.
12.     Конференція "Innovating Education: взаємодія держави та ІТ-бізнесу". Сертифікат учасника, виданий ІТ-компанією «Genesis» від 03.06.2023 та ін.

Перелік нагород та заохочень
1.    Трудова відзнака Укркоопспілки «Знак Пошани» (2021 р.)
2.    Грамота Правління Центральної спілки споживчих товариств та ЦК  Профспілки працівників споживчої кооперації України (2003 р.)
3.    Грамота Львівської обласної ради (2023)
4.    Грамота Львівської обласної державної адміністрації (2019 р.)
5.    Грамота Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (2007 р.)
6.    Почесна грамота ЛКА/ЛТЕУ (2009, 2011, 2012, 2013, 2015, 2018, 2019, 2020, 2023 рр.).
7.    Подяки та Грамоти від галузевих комісій Всеукраїнських конкурсів студентських наукових (дипломних) робіт за сприяння розвитку студентської науки та високий професіоналізм при підготовці наукової (дипломної) роботи переможця (2018, 2019, 2020, 2021 рр.).

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців.

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен