Олексин Ірина Іванівна

кандидат економічних наук, доцент
доцент кафедри підприємництва, торгівлі та логістики

79011, м. Львів, вул. Самчука, 9, каб. 720
роб. тел.: +38 (032) 2958192
e-mail: irina-oleksin@ukr.net

Короткі біографічні відомостіЗакінчила ЛТЕІ у 1987 р. за спеціальністю “Товарознавство і організація торгівлі непродовольчими товарами” і здобула кваліфікацію “товарознавця вищої кваліфікації”.
З жовтня 1987 р. по лютий 1989 р. обрана головою студентського профкому ЛТЕІ.
З лютого 1989 р. по грудень 1990 р. працювала молодшим науковим співробітником галузевої науково-дослідної лабораторії непродовольчих товарів ЛТЕІ.
З грудня 1990 р. по квітень 1994 р. навчався в аспірантурі ЛТЕІ з відривом від виробництва за спеціальністю 08.07.05 “Економіка торгівлі і послуг”.
З квітня 1994 р. розпочала науково-педагогічну діяльність в ЛТЕІ на посаді асистента кафедри комерційної діяльності і підприємництва.
У квітні 1997 р. у спеціалізованій вченій раді ЛКА захистила кандидатську дисертацію на тему “Система торгового обслуговування та шляхи її вдосконалення в умовах формування ринкових відносин”.
Вчене звання доцента кафедри комерційної діяльності і підприємництва присвоєно у жовтні 2001 р.
З вересня 2004 р. по травень 2014 р. – заступник декана факультету заочної освіти ЛКА, а з травня 2014 р. до вересня 2016 р. перебувала на посаді керівника відділення заочної форми навчання ЛКА.
З 2016 р. виконує обов’язки заступника завідувача кафедри підприємництва, торгівлі та логістики з наукової роботи. Здійснює керівництво студентським науковим гуртком.
За час наукової та педагогічної діяльності опублікувала понад 100 науково-методичних публікацій. Автор та співавтор понад 110 наукових праць, у т.ч. 4 монографій, одного підручника, навчального посібника з грифом МОН України та навчального посібника "Менеджмент, маркетинг і підприємництво" (за Програмою предметного тесту з управління та адміністрування єдиного фахового вступного випробування).

Основні освітні компоненти, що викладає:

  • Біржова діяльність
  • Стратегії та інструментарій біржової торгівлі
  • Організація і технологія надання послуг
  • Основи бізнесу
  • Організація торгівлі

Наукова діяльність

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9118-8173
Researcher ID: F-7306-2019
Google Scholar: https: //scholar.google.com.ua/citations?user=CHzxljEAAAAJ&hl=ru

Свою наукову діяльність Олексин І. І. здійснює відповідно до плану науково-дослідних робіт Університету і кафедри підприємництва, торгівлі та логістики, бере активну участь у міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях, засіданнях “Круглого столу”, семінарах.
Розробник і співавтор наукових тем “Розроблення нормативів забезпечення населення побутовими послугами”, “Формування системи логістики підприємств торгівлі”. Активно працювала над виконанням науково-господарських тем загальнодержавного і регіонального значення, зокрема: “Механізми розвитку підприємництва в умовах глобалізації” (номер держреєстрації 0112U003206) – відповідальний виконавець, “Трансформація внутрішньої торгівлі та сфери послуг на інноваційних засадах” (номер держреєстрації 0112U003207) – відповідальний виконавець, “Формування системи логістики підприємств торгівлі” (номер держреєстрації 0112U007113), “Інституційно-інформаційний механізм стратегічного розвитку індустрії гостинності” (номер державної реєстрації 0117U002091), “Трансформація внутрішньої торгівлі та сфери послуг на інноваційних засадах” (номер держреєстрації 0112U003207).
Була науковим керівником аспіранта, котрий захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Здійснювала керівництво студентами, які займали призові місця в ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт та відзначені грамотами за участь у Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”.

Основні наукові праці за останні роки

Підручники, посібники, монографії
1. Практика і перспективи розвитку індустрії гостинності України : монографія / [за заг. редакцією д. е. н., професора Б. М. Мізюка]. – Львів : ЛТЕУ, 2019. – 199 с. (Розділ 4. Організаційні, соціально-економічні, правові та маркетингові аспекти забезпечення сталого розвитку індустрії гостинності. 4. Теоретико-методичні аспекти соціально-економічного розвитку індустрії дозвілля і розваг. – С. 170-184).
2. Олексин І. І. Реінжиніринг бізнес-процесів підприємств торгівлі: засади впровадження та розвитку : монографія / І. П. Міщук, І. І. Олексин, С. М. Олексин, Р. Б. Годунько ; за ред. І. П. Міщука. – Львів : вид-во ЛТЕУ, 2020. – 282 с.
3.    Менеджмент, маркетинг і підприємництво : навчальний посібник (за Програмою предметного тесту з управління та адміністрування єдиного фахового вступного випробування) / [укладачі: О. О. Трут, І. І. Свидрук, Н. І. Фединець та ін.]. – Львів : вид-во ЛТЕУ, 2023. – 352 с.

Фахові наукові публікації
1.    Олексин І. І. Регіональна політика сприяння розвитку підприємництва / І. І. Олексин, В. С. Квасниця // Підприємництво і торгівля : збірник наукових праць. – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2019. – Вип. 24. – С. 151-156.
2.    Олексин І. І. Окремі аспекти управління асортиментом продовольчих товарів у провідних роздрібних мережах / І. І. Олексин, В. В Гаврилишин // Підприємництво і торгівля : збірник наукових праць. – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2019. – Вип. 24. – С. 31-36.
3.    Олексин І. І. Окремі аспекти укладання договорів міжнародної купівлі-продажу / І. І. Олексин, Т. В. Кисіль // Підприємництво і торгівля : збірник наукових праць. – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2020. – Вип. 25. – С. 70-76.
4.    Олексин І. І., Бас Ю. О. До питання проблем і перспектив розвитку біржової торгівлі в Україні / І. І. Олексин, Ю. О. Бас // Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол. : Куцик П. О., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2021. – Вип. 62. – 138 с. – (Економічні науки). – С. 101-107.
5.    Олексин І. І. Місце та роль опціонних операцій на ринку фінансових деривативів / І. І. Олексин // Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол. : Куцик П. О., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2021. – Вип. 65. – с. 180. – (Економічні науки). – 104-110 с.
6.    Гаврилишин В. В., Олексин І. І. Напрями цифровізації кооперативного підприємництва у період повоєнного відновлення України / Гаврилишин В. В., І. І. Олексин, А. Б. Цьолка // Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол. : Куцик П. О., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – Вип. 68. – 136 с. – (Економічні науки). – с. 35-41.
7.    Олексин І. І. Сучасні підходи, моделі та інструментарій впровадження інновацій та високих технологій у торгівлі України / І. І. Олексин, С. В. Демчук, С. М. Качур // Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол. : Куцик П. О., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2022. – Вип. 69. –123-131 с. – (Економічні науки).

Навчально-методичні публікації
1.    Олексин І. І. Торговельне підприємництво та комерційна діяльність. Методичні вказівки до виконання курсових робіт для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" першого (бакалаврського) рівня. – Львів : ЛТЕУ, 2019. – 64 с. (у співавт.).
2.    Олексин І. І. Організація, проектування та управління логістичними системами. Методичні вказівки та завдання для практичних і семінарських занять та для самостійної роботи, завдання для поточного і підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" (магістр) – Львів : ЛТЕУ, 2019. – 88 с. (у співавт.).
3.    Олексин І. І. Основи бізнесу (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки і завдання для самостійної роботи, поточного та підсумкового контролю знань і вмінь для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. – Львів : ЛТЕУ, 2020. – 64 с. (у співавт.).
4.    Олексин І. І. Основи бізнесу (вибіркова дисципліна) Методичні вказівки і завдання для практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. – Львів: ЛТЕУ, 2020. – 124 с. (у співавт.).
5.    Олексин І. І. Інтелектуальна власність. Методичні вказівки і завдання до самостійної роботи, тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 242 “Туризм” (ОПП “Туризм”). – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2019. – 47 с.
6.    Олексин І. І. Інтелектуальна власність. Методичні вказівки та завдання до практичних занять здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 242 “Туризм” (ОПП “Туризм”). – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2019. – 60 с.
7.    Олексин І. І. Інтелектуальна власність. Методичні вказівки і завдання до самостійної роботи, тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти (Вибіркова дисципліна). – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2020. – 46 с.
8.    Олексин І. І. Інтелектуальна власність. Методичні вказівки та завдання до практичних занять здобувачів вищої (магістерського) рівня освіти другого (Вибіркова дисципліна). – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2020. – 56 с.
9.    Олексин І. І. Біржова діяльність. Методичні вказівки та завдання до практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” ОПП “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 79 с.
10.    Олексин І. І. Біржова діяльність. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” ОПП “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”. – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 21 с.
11.    Олексин І. І. Біржова діяльність. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ОПП “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”. – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 100 с.
12.    Олексин І. І. Біржова діяльність: конспект лекцій / [уклад. І. І. Олексин]. – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 228 с.
13.    Олексин І. І. Біржова діяльність (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання до практичних (семінарських, лабораторних) занять для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня. – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 60 с.
14.    Олексин І. І. Біржова діяльність (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня. – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 19 с.
15.    Олексин І. І. Біржова діяльність (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня. – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 97 с.
16.    Олексин І. І. Біржова діяльність” (вибіркова дисципліна). Конспект лекцій для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 192 с.
17.    Олексин І. І. Стратегії та інструментарій біржової торгівлі: конспект лекцій / [уклад. І. І. Олексин]. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 134 с.
18.    Олексин І. І. Стратегії та інструментарій біржової торгівлі. Методичні вказівки та завдання до практичних занять для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 076 “Підприємництво та торгівля” ОПП “Товарознавство та комерційна діяльність”. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 50 с.
19.    Олексин І. І. Стратегії та інструментарій біржової торгівлі. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 076 “Підприємництво та торгівля ОПП “Товарознавство та комерційна діяльність”. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 22 с.
20.    Олексин І. І. Стратегії та інструментарій біржової торгівлі. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 076 “Підприємництво та торгівля” ОПП “Товарознавство та комерційна діяльність”. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 48 с.
21.    Олексин І. І. Стратегії та інструментарій біржової торгівлі. Методичні вказівки та завдання до практичних занять для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 076 “Підприємництво та торгівля ” ОПП “Товарознавство та експертиза в митній справі”. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 50 с.
22.    Олексин І. І. Стратегії та інструментарій біржової торгівлі. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 076 “Підприємництво та торгівля ОПП “Товарознавство та експертиза в митній справі”. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 22 с.
23.    Олексин І. І. Стратегії та інструментарій біржової торгівлі”. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 076 “Підприємництво та торгівля ” ОПП “Товарознавство та експертиза в митній справі”). – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 48 с.
24.    Олексин І. І. Стратегії та інструментарій біржової комерції: конспект лекцій / [уклад. І. І. Олексин]. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 134 с.
25.    Олексин І. І. Стратегії та інструментарій біржової комерції (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання до практичних (семінарських) занять для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня доктор філософії. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 50 с.
26.    Олексин І. І. Стратегії та інструментарій біржової комерції (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня доктор філософії. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 21 с.
27.    Олексин І. І. Стратегії та інструментарій біржової комерції (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня доктор філософії – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 46 с.
28.    Олексин І. І. Організація торгівлі. Методичні вказівки та завдання до практичних і семінарських занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” ОПП “Товарознавство та експертиза в митній справі” (у співавт.).– Львів: видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2021. – 112 с. (у співавт.).
29.    Олексин І. І. Організація торгівлі. Методичні вказівки та завдання до практичних і семінарських занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” ОПП “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” – Львів: видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2021. – 112 с. (у співавт.)
30.    Олексин І. І. Організація торгівлі. Методичні вказівки та завдання до практичних і семінарських занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” ОПП “Митна справа – Львів: видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2021. – 112 с. (у співавт.).
31.    Олексин І. І. Організація торгівлі (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання до практичних і семінарських занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня – Львів: видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2021. – 69 с. (у співавт.).
32.    Олексин І. І. Логістика: конспект лекцій. – Львів : видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2021. – 166 с. (у співавт.).
33.    Олексин І. І. Логістика. Методичні вказівки та завдання до практичних і семінарських занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 073 “Менеджмент” (ОПП “Менеджмент”) – Львів : видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2021. – 69 с. (у співавт.).
34.     Олексин І. І. Логістика. Методичні вказівки та завдання до практичних і семінарських занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (ОПП “Товарознавство та експертиза в митній справі”) – Львів : видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2021. – 70 с. (у співавт.).
35.     Олексин І. І. Логістика. Методичні вказівки та завдання до практичних і семінарських занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” (ОПП “Товарознавство та торговельне підприємництво” – Львів : видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2021. – 70 с. (у співавт.).
36.     Олексин І. І. Логістика (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання до практичних і семінарських занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня – Львів : видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2021. – 69 с. (у співавт.).
37.    Біржова діяльність : дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php
38.    Організація торгівлі товарами та послугами: дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу :     virt.lac.lviv.ua/course/view.php
39.    Основи бізнесу : дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php
40.    Стратегії та інструментарій біржової торгівлі: дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php
41.    Стратегії та інструментарій біржової комерції: дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php
42.    Олексин І. І., Шалева О. І. Дистанційний курс "Торговельне підприємництво, Організація торгівлі" (підсумкова атестація) для здобувачів вищої освіти спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" (ОПП "Товарознавство і торговельне підприємництво"). – Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/index.php.
43.    Олексин І. І., Шалева О. І. Дистанційний курс "Торговельне підприємництво, Організація торгівлі" (підсумкова атестація) для здобувачів вищої освіти спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" (ОПП "Товарознавство та експертиза в митній справі"). – Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/index.php.

Організаційно-методична робота
1.    Заступник завідувача кафедри з наукової роботи.
2.    Гарант ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» − з 2022 р.
3.    Керівник студентського наукового гуртка.
4.    Член Спілки економістів України.

Підвищення кваліфікації
1.    Українська академія друкарства у м. Львові (з 14.05.2019 по 14.06.2019 р.) з метою вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення та розширення професійних знань, умінь і навичок, набуття досвіду виконання науково-дослідних завдань. За результатами проходження стажування отримано довідку № 64.04/441 від 18.06.2019 р.
2.    Міжнародне підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних працівників та працівників освітніх закладів (з 27.09.2021 р. по 01.10.2021 р.). Організатори: інститут науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку (Польща, м. Люблін) та ГО “Міжнародна фундація науковців та освітян” (Україна, м. Київ). Вебінар за тематикою: “Використання можливостей хмарних сервісів в онлайн навчанні з використанням платформ ZOOM ТА MOODLE”. Сертифікат ЕS №8019/2021 від 04.10.2021 р.
3.    ТОВ “Логістична компанія “Інтерсервіс” у м. Львові (з 01.11.2021 р. по 31.12.2021 р.). Підвищення кваліфікації за тематикою: “Удосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення та розширення професійних знань, умінь і навичок, набуття досвіду виконання науково-дослідних завдань, вдосконалення методики викладання фахових дисциплін, підвищення якості практичної підготовки студентів, застосування інноваційних технологій у навчальному процесі”. Довідка № 107-05 від 04.01.2022 р.
4.    Підвищення кваліфікації “Бренд науковця у цифровому світі” у м. Київ (21.11.2022 р. по 27.11.2022 р.). Організатори: громадська організація “Інноваційний університет” та Офіс підтримки вченого. Напрям програми підвищення кваліфікації: розвиток особистісних компетентностей в напрямку популяризації власного бренду, а також вдосконалення існуючих та набуття нових навичок успішної комунікації та самопрезентації. Сертифікат № 1499 від 05.12.2022 р.

Перелік нагород та заохочень
1.    Почесна трудова відзнака Укркоопспілки «Знак Пошани» (2022 р.)
2.    Почесна грамота Львівського торговельно-економічного університету (2013, 2016, 2018, 2019 рр.) та грамота 2021 р.
3.    Грамота Житомирського державного технологічного університету (2019 р.)

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Додаткова реєстрація для складання ЄВІ /ЄФВВ для вступу до магістратури/аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен