Шалева Олександра Іванівна

кандидат економічних наук, доцент
доцент кафедри підприємництва, торгівлі та логістики

79011, м. Львів, вул. У. Самчука, 9, каб. 720
роб. тел.: +38(032)295-81-92
e-mail: volex2007@ukr.net

Короткі біографічні відомості:
У 1996 р. закінчила з відзнакою Львівську комерційну академію за спеціальністю "Товарознавство і торгівля продовольчими товарами" та одержала кваліфікацію "товарознавець-комерсант".
У грудні 1997 р. вступила до аспірантури ЛКА за спеціальністю "Економіка торгівлі та послуг".
З лютого 1999 р. розпочала науково-педагогічну діяльність в ЛКА на посаді асистента кафедри комерційної діяльності і підприємництва.
У січні 2007 р. у спеціалізований раді К.35.840.01 Львівської комерційної академії захистила кандидатську дисертацію на тему "Економіко-організаційне забезпечення системи оптової реалізації агоропродовольчих ресурсів АПК" (наук. керівник – к.е.н., проф. Апопій В. В.) за спец. 08.07.05 "Економіка торгівлі та послуг".
З січня 2009 р. до травня 2011 р. виконувала обов'язки доцента кафедри комерційної діяльності і підприємництва.
Вчене звання доцента кафедри комерційної діяльності і підприємництва присвоєно у квітні 2011 р.
З травня 2011 р. і дотепер – доцент кафедри комерційної діяльності і підприємництва (зараз – кафедри підприємництва, торгівлі та логістики).
Є автором і співавтором понад 100 публікацій навчально-методичного характеру. Автор навчального посібника "Електронна комерція" (з грифом МОН) (2011 р., 2018 р. (перевидання)), співавтор навчального посібника "Менеджмент, маркетинг і підприємництво" (за Програмою предметного тесту з управління та адміністрування єдиного фахового вступного випробування). Автор і співавтор понад 130 наукових праць, у т. ч. 6 монографій.

Основні дисципліни, які викладає:

  • Електронна комерція;
  • Глобальні мережі в бізнесі;
  • Мерчендайзинг;
  • Митна логістика;
  • Основи бізнесу;
  • Публічні закупівлі;
  • Теорія та практика торговельного обслуговування.

Наукова діяльність:

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4057-2789
Researcher ID: F-4533-2019
Google Scholar: https://cutt.ly/jzlvcUr

Свою наукову діяльність Шалева О. І. здійснює відповідно до плану науково-дослідних робіт ЛТЕУ та кафедри підприємництва, торгівлі та логістики, бере активну участь у зарубіжних, міжнародних та всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях, семінарах.
Дипломні та кваліфікаційні роботи, виконані здобувачами освіти під керівництвом Шалеви О. І., брали участь у всеукраїнських конкурсах дипломних робіт за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» і були відзначені дипломами переможців або призерів (2018, 2019, 2020, 2021 рр.).
Наукові роботи, виконані здобувачами освіти під керівництвом Шалеви О. І., брали участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт з напряму «Підприємництво» та були  відзначені дипломами переможців або призерів (у 2017, 2021 рр.).
Відповідальний виконавець наукових тем "Механізми розвитку підприємництва в умовах глобалізації" (номер держреєстрації 0112U003206), "Трансформація внутрішньої торгівлі та сфери послуг на інноваційних засадах" (номер держреєстрації 0112U003207), "Формування системи логістики підприємств торгівлі" (номер держреєстрації 0112U007113).

1.    Шалева О. І. Сучасні підходи до типізації, стандартизації та інформатизації бізнес-планів / О. І. Шалева // // Підприємництво і торгівля : збірник наукових праць / [редакц. кол. : Куцик П. О., Апопій В. В., Семак Б. Б. т ін.]. - Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2020. - Вип. 26. - С. 109-117.
2.    Шалева О. І. Вплив цифрових технологій на бізнес-процеси підприємств харчової промисловості / О. І. Шалева, І. В. Шульга // Інфраструктура ринку : електронний науково-практичний журнал. – 2020. – Вип. 48. – С. 289-295. – Режим доступу : www.market-infr.od.ua/journals/2020/48_2020_ukr/ 56.pdf.
3.    Шалева О. І. Формування нової моделі електронної комерції в Україні / В. В. Апопій, О. І. Шалева. – Формування системи внутрішньої торгівлі України : теорія, практика, інновації : колективна монографія / за ред. В. В. Лісіци, В. І. Місюкевич, О. М. Михайленко. – Полтава : ПУЕТ, 2020. – 232 с. – С. 117-139.
4.    Шалева О. І. Внутрішня торгівля України: проблеми і перспективи розвитку : монографія / І. М. Копич, О. О. Нестуля [та ін.]; за ред.проф. В.В.Апопія, проф. П.Ю. Балабана. - Львів : Новий Світ-2000, 2014; 2020. – 568 с.
5.    Shaleva O. Peculiarities of the retail digital transformation in coronacrisis conditions / O. Shaleva. – Ukraine in the context of global and national modern servisation processes and digital economy : monograph, Praha: OKTAN PRINT, 2020, 265 р. – Pp. 92-102.
6.     Шалева О. І. Публічні закупівлі як основа B2G-системи електронної комерції / О. І. Шалева // Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол. : Куцик П. О., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2021. – Вип. 65. – (Економічні науки). – С. 31-38.
7.    Шалева О. І. Актуальні аспекти аналізу економічної ефективності діяльності підприємств сфери послуг / О. І. Шалева, О. В. Олесневич. – Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол. : Куцик П. О., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – Вип. 68 – С. 61-71. - (Економічні науки).
8.    Шалева О. І. Організація бізнес-планування і його роль у підвищенні ефективності функціонування інтернет-магазинів / О. І. Шалева // Підприємництво та інновації. – 2022. - № 25. – С. 103-109. – Режим доступу: www.ei-journal.in.ua/index.php/journal/issue/view/43.
9.    Шалева О. І. Можливості диверсифікації діяльності роздрібного торговельного підприємства шляхом створення інтернет-магазину / О. І. Шалева, І. С. Середа // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2023. – №3 (109) – С. 59-68.

Навчально-методична робота
1.    Менеджмент, маркетинг і підприємництво : навчальний посібник (за Програмою предметного тесту з управління та адміністрування єдиного фахового вступного випробування). - [укладачі: О. О. Трут, І. І. Свидрук, Н. І. Фединець та ін.]. – Львів : вид-во ЛТЕУ, 2023. – 352 с.
2.    Антонюк Я. М.,  Міщук І. П., Олексин І. І., Середа С. А., Шалева О. І., Шиндировський І. М., Муляр¬чук В. М., Осін¬ська О. Б. Торговельне підприємництво та комерційна діяльність. Методичні вказівки до виконання курсових робіт  для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприєм¬ниц-тво, торгівля та біржова діяль¬ність» першого (бакалаврського) рівня. – Львів : Львівський торговельно-економічний університет, 2019. – 64  с.
3.    Міщук І. П., Мулярчук В. М., Олексин І. І., Шалева О. І. Організація, проектування та управління логістичними системами. Методичні вказівки та завдання для практичних і семінарських занять, самостійної роботи, поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" (освітньо-професійні програми "Товарознавство та комерційна діяльність" і "Товарознавство та експертиза в митній справі"). – Львів: ЛТЕУ, 2019. – 62 с. Львів: ЛТЕУ, 2019. – 62 с.
4.    Міщук І. П., Мулярчук В. М., Олексин І. І., Шалева О. І. Торговельна логістика. Методичні вказівки та завдання для практичних і семінарських занять, самостійної роботи, поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" (освітньо-професійна програма "Товарознавство та торговельне підприємництво"). – Львів: ЛТЕУ, 2019. - 108 с.
5.    Міщук І. П., Мулярчук В. М., Олексин І. І., Шалева О. І. Організація, проектування та управління логістич¬ними системами. Методичні вказівки та завдання для практичних і семінарських занять та для  самостійної роботи, завдання для поточного і підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" (магістр). – Львів : Львівський торговельно-економічний університет, 2019. – 88 с.
6.    Шалева О. І. Глобальні мережі в бізнесі. Методичні вказівки та завдання до практичних і семінарських занять та для самостійної роботи, завдання для поточного і підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальностей 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", 051 "Економіка". - Львів: ЛТЕУ, 2019. – 59 с.
7.    Шалева О. І. Логістика (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2020. – 43 с.
8.    Шалева О. І. Логістика (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи, поточного та модульного контролю знань і вмінь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2020. – 56 с.
9.    Логістика: конспект лекцій / [уклад. Міщук І.П., Олексин І.І., Шалева О.І.]. – Львів : видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2021. – 166 с.
10.    Логістика. Методичні вказівки та завдання до практичних і семінарських занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент»  (ОПП «Менеджмент») / [ уклад. Міщук І.П., Олексин І.І., Шалева О.І. – Львів : видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2021. – 69 с. 
11.    Логістика. Методичні вказівки та завдання до практичних і семінарських занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (ОПП «Товарознавство та експертиза в митній справі») / [ уклад. Міщук І.П., Олексин І.І., Шалева О.І. – Львів : видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2021. – 70 с.
12.    Логістика. Методичні вказівки та завдання до практичних і семінарських занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (ОПП «Товарознавство та торговельне підприємництво») / [ уклад. Міщук І.П., Олексин І.І., Шалева О.І. – Львів : видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2021. – 70 с.
13.    Логістика (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання до практичних і семінарських занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня / [уклад. Міщук І.П., Олексин І.І., Шалева О.І.] – Львів : видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2021. – 69 с.
14.    Шалева О. І. Мерчендайзинг Конспект лекцій. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 82 с.
15.    Шалева О. І. Мерчендайзинг (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання для практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 45 с.
16.    Шалева О. І. Електронна комерція (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання для практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 49 с.
17.    Шалева О. І. Електронна комерція (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 67 с.
18.    Шалева О. І. Мерчендайзинг. Конспект лекцій з курсу для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (ОПП «Товарознавство та торговельне підприємництво») – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 87 с.
19.    Шалева О. І. Мерчендайзинг. Методичні вказівки та завдання для практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (ОПП «Товарознавство та торговельне підприємництво») – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 47 с.
20.     Шалева О. І. Мерчендайзинг. Методичні вказівки та завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (ОПП «Товарознавство та торговельне підприємництво») – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 51 с.
21.    Шалева О. І. Мерчендайзинг (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти– Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 45 с.
22.    Шалева О. І. Електронна комерція. Методичні вказівки та завдання для практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність») – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 53 с.
23.    Шалева О. І. Електронна комерція. Методичні вказівки та завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність») – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 67 с.
24.    Шалева О. І. Логістика (вибіркова дисципліна) Конспект лекцій з курсу для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня– Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 103 с.
25.    Шалева О. І. Логістика (вибіркова дисципліна) Методичні вказівки та завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 65 с.
26.    Шалева О. І. Публічні закупівлі (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність») – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 49 с.
27.    Шалева О. І. Публічні закупівлі (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 47 с.
28.    Міжнародна логістика (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання для практичних і семінарських занять для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня / [уклад. Міщук І.П., Франів І.А., Шалева О.І.] – Львів : видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 74 с.
29.    Міжнародна логістика. Методичні вказівки та завдання для практичних і семінарських занять для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (ОПП «Товарознавство та комерційна діяльність»)/ [уклад. Міщук І.П., Франів І.А., Шалева О.І.] – Львів : видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 74 с.
30.    Міжнародна логістика (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання для практичних і семінарських занять для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня / [уклад. Міщук І.П., Франів І.А., Шалева О.І.] – Львів : видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 74 с.
31.    Міщук І. П., Шалева О. І. Глобальні мережі в підприємництві та торгівлі (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання для практичних занять  здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня доктора філософії– Львів : видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 52 с.
32.    Міщук І. П., Шалева О. І. Глобальні мережі в підприємництві та торгівлі (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня доктора філософії– Львів : видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 62 с.
33.    Теорія та практика торговельного обслуговування: конспект лекцій / [уклад. Міщук І.П., Шалева О.І.]. – Львів : видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 103 с.
34.    Міщук І. П., Шалева О. І. Теорія та практика торговельного обслуговування (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня доктора філософії– Львів : видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 55 с.
35.    Олексин І. І., Шалева О. І. Дистанційний курс "Торговельне підприємництво, Організація торгівлі" (підсумкова атестація) для здобувачів вищої освіти спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" (ОПП "Товарознавство і торговельне підприємництво"). – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/index.php.
36.    Олексин І. І., Шалева О. І. Дистанційний курс "Торговельне підприємництво, Організація торгівлі" (підсумкова атестація) для здобувачів вищої освіти спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" (ОПП "Товарознавство та експертиза в митній справі"). – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/index.php.
37.    Міщук І. П., Шалева О. І. Дистанційний курс з вибіркової освітньої компоненти «Глобальні мережі в підприємництві та торгівлі» для здобувачів освіти третього (освітньо-наукового) рівня (доктор філософії). – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
38.    Міщук І. П., Шалева О. І. Дистанційний курс з вибіркової освітньої компоненти «Теорія та практика торговельного обслуговування» для здобувачів освіти третього (освітньо-наукового) рівня (доктор філософії). – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
39.    Дистанційний курс з освітньої компоненти «Мерчендайзинг» (обов’язкова для здобувачів вищої освіти ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Товарознавство та торговельне підприємництво») – Режим доступу : Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
40.    Шалева О. І. Дистанційний курс з освітньої компоненти «Публічні закупівлі» (обов’язкова для здобувачів вищої освіти ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Товарознавство та торговельне підприємництво») – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
41.    Шалева О. І. Дистанційний курс з освітньої компоненти "Електронна комерція" (обов’язкова для здобувачів вищої освіти ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»). – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
42.    Шалева О. І. Дистанційний курс з освітньої компоненти "Митна логістика" (обов’язкова для здобувачів вищої освіти ОПП «Митна справа». – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/index.php
43.    Дистанційний курс з вибіркової освітньої компоненти "Глобальні мережі в бізнесі" для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти. – Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
44.    Дистанційний курс з вибіркової освітньої компоненти "Теорія та практика торговельного обслуговування" для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти. – Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
45.    Шалева О. І. Дистанційний курс з вибіркової освітньої компоненти "Основи бізнесу" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня  факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування.  – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php.

Організаційно-методична робота
1.    Гарант ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» зі спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" – 2019-2022 рр.
2.    Гарант ОПП «Логістика та менеджмент продажів» - з 2022 р.
3.    Заступник завідувача кафедри комерційної діяльності та підприємництва з виховної роботи –  2012-2018 рр.
4.    Заступник завідувача кафедри підприємництва, торгівлі та логістики з навчально-методичної роботи – 2018-2023 рр.
5.    Член Спілки економістів України.

Підвищення кваліфікації
1.    Українська академія друкарства, кафедра підприємництва та маркетингу, 12.03. – 28.04.2020 р.; 6 кредитів ECTS (довідка № 88 від 19 червня 2020 р.)
2.    Міжнародна науково-практична конференція "Theoretical and Empirical Scientifical Research: Concept and Trends", 24.07.2020 р., м. Оксфорд, Великобританія; 0,2 кредити  ECTS (сертифікат NVGG №240720-173 від 24.07.2020 р.).
3.    Міжнародна науково-практична конференція "Experimental and Theoretical Research in Modern Science", 16-18.11.2020 р., м. Кишинів, Молдова; 0,4  кредити  ECTS (сертифікат учасника – Certificate of participation).
4.    Міжнародна науково-практична конференція "Multidisziplinäre  Forschung:  Perspektiven,  Probleme  und Musterder Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten", 9 квітня 2021 р., м. Відень, Австрія; 0,2 кредити  ECTS (сертифікат LG 090421-106).
5.    ЛТЕУ. Міжвузівський круглий стіл "Наукове керівництво підготовкою докторів філософії: нові виклики, нові інструменти", 25 червня 2021 р. (сертифікат від 25.06.2021 р.).
6.    Міжнародна науково-практична конференція "Економіка, фінанси, облік та право: виклики та перспективи", 29 вересня 2021 р., м. Полтава; 0,2 кредити  ECTS (сертифікат учасника, виданий Центром фінансово-економічних наукових досліджень від 29.09.2021 р.).
7.    Всеукраїнська науково-практична конференція «Організаційно-економічні та соціальні складові розвитку підприємництва», 25 травня 2022 р., м. Дубляни; 0,2 кредити  ECTS (сертифікат учасника, виданий Львівським національним університетом природокористування від 25.05. 2022 р.)
8.    Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації «Управління якістю науково-дослідницької діяльності у закладах вищої та фахової передвищої освіти в умовах воєнних реалій», 10 травня – 21 червня 2022 р.;  6 кредитів ECTS (свідоцтво про підвищення кваліфікації № ADV-1005141-CUESC від 21.06. 2022 р.).
9.    Економічний науково-практичний форум «Підприємництво і маркетинг у формуванні національної безпеки за умов сучасних глобальних викликів», 1-3 грудня 2022 р., м. Хмельницький, 1 кредит ECTS (сертифікат учасника, виданий Хмельницьким національним університетом від 03.12.2022 р.)
10.    IV Міжнародна наукова конференція «Здобутки та досягнення прикладних та фундаментальних наук XXI століття» 16 грудня 2022 р., м. Вінниця; 0,2 кредити  ECTS (сертифікат учасника, виданий Міжнародним центром наукових досліджень від 16.12.2022 р.).

Перелік нагород та заохочень
1.    Почесні грамоти ЛТЕУ (травень 2017 р., листопад 2017 р., 2021 р.).
2.    Грамота Житомирського державного технологічного університету (2017 р.).
3.    Грамота Центральної спілки споживчих товариств України (2020 р.).
4.    Грамота Всеукраїнської спілки споживчих товариств України (2023 р.)

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Додаткова реєстрація для складання ЄВІ /ЄФВВ для вступу до магістратури/аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен