Шиндировський Ігор Миколайович

кандидат економічних наук, доцент
доцент кафедри підприємництва, торгівлі та логістики
заступник завідувача кафедри з виховної та профорієнтаційної роботи

79011, м. Львів, вул. У. Самчука, 9, каб. 720
тел.: +38 (032) 295-81-92;  e-mail: igor_muk@ukr.net

Короткі біографічні відомості
У 1989 р. закінчив Львівський торгово-економічний інститут за спеціальністю "Економіка торгівлі".
З 1989 по 1992 рр. навчався в аспірантурі Львівського торгово-економічного інституту.
З 1992 року працює на кафедрі комерційної діяльності і підприємництва (зараз – підприємництва, торгівлі та логістики) Львівського торговельно-економічного університету на посадах асистента, старшого викладача, доцента.
У 1993 р. в Спеціалізованій вченій раді Київського торгово-економічного інституту захистив кандидатську дисертацію "Інфраструктурне обслуговування кооперативної торгівлі в умовах формування ринкових відносин".
Вчене звання доцента кафедри комерційної діяльності і підприємництва присвоєне в 1997 році.За роки заняття науково-педагогічною діяльністю особисто й у співавторстві опублікував понад 90 наукових та навчально-методичних праць загальним обсягом близько 85,0 д.а. Співавтор навчальних посібників з грифом МОН України "Комерційна діяльність", "Організація виставкової діяльності", "Інтернет у бізнесі" (одноосібно), навчального посібника "Менеджмент, маркетинг і підприємництво" (за Програмою предметного тесту з управління та адміністрування єдиного фахового вступного випробування), монографії "Структурні зміни та сучасні тенденції розвитку внутрішньої торгівлі України".

Основні освітні компоненти, що викладає:
1.Основи бізнесу
2. Торговельне підприємництво та комерційна діяльність
3. Інтернет у бізнесі
4. Організація і управління  інноваційними бізнес-процесами
5. Інноваційне підприємництво та управління стартап-проектами
6. Торговельне підприємництво
7. Комерційна діяльність

Наукова діяльність

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5632-7163
Researcher ID: F-8521-2019
https://scholar.google.com/citations?user=Zyq12mIAAAAJ&hl=ru

1.    Шиндировський І.М. Використання глобальної мережі Інтернет у бізнесі / Шиндировський І.М. // Підприємництво і торгівля : збірник наукових праць / [редакц. кол.: Куцик П. О., Апопій В. В., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – Вип. 22. – С. 132-135.
2.    Шиндировський І.М. Теоретичні та прикладні аспекти формування системи дистрибуції засобами електронного бізнесу / О. І. Шалева, І. М. Шиндировський, А. І. Міщук // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – 2018. - № 2(87). – С. 41-48.
3.    Шиндировський І. М. Характеристика користувачів всесвітньої мережі Інтернет / І. М. Шиндировський, І. П. Міщук, О. І. Шалева // Вісник Львівського-торговельно-економічного університету / [ред. кол. : Куцик П. О., Барна М. Ю., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельного університету, 2018. – Вип. 56. – С. 105-111.
4.    Шиндировський І. М. Тенденції розвитку рітейлу в Україні / Я. М. Антонюк, І. М. Шиндировський // Підприємництво і торгівля : збірник наукових праць. – Львів: ЛТЕУ, 2019. – Вип. 24. – С. 22-32.
5.    Шиндировський І. М. Особливості діяльності суб’єктів господарювання в ресторанному господарстві / І. М. Шиндировський, О. О. Чистякова // Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал. – Переяслав, 2021. – Выпуск 1(69). Часть 4. – С. 248-251.
6.    Шиндировський І. М. Торговельне підприємництво та особливості його провадження / І. М. Шиндировський // Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Куцик П. О., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2021. – Вип. 62. –. (Економічні науки). – С. 75-80.
7.    Шиндировський І. М. Сучасний стан торгівлі автотранспортними засобами / І. М. Шиндировський // Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Куцик П. О., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – Вип. 66. –. (Економічні науки). – С. 85-91.
8.    Шиндировський І. М. Торговельне підприємництво та особливості його сучасного стану / І. М. Шиндировський // Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Куцик П. О., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – Вип. 70. –. (Економічні науки). – С. 76-82.

Навчально-методична робота
1.    Організація та управління інноваційними бізнес-процесами : конспект лекцій / [уклад. І. М. Шиндировський]. – Львів : видавництво Львівського торговельно-економічного університету. 2023. – 88 с.
2.    Організація та управління інноваційними бізнес-процесами (обов’язкова дисципліна). Методичні вказівки і завдання до практичних і семінарських занять для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 18 «Виробництво та технології» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньої програми «Харчові технології» / Шиндировський І. М. // Львів : ЛТЕУ, 2023. – 38 с.
3.    Організація та управління інноваційними бізнес-процесами. (обов’язкова дисципліна). Методичні вказівки і завдання до самостійної роботи та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 18 «Виробництво та технології» спеціальності «Харчові технології» освітньої програми «Харчові технології» / Шиндировський І. М. // Львів : ЛТЕУ, 2023. – 40 с.
4.    Організація та управління інноваційними бізнес-процесами (обов’язкова дисципліна). Методичні вказівки і завдання до практичних і семінарських занять для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньої програми «Товарознавство та експертиза в митній справі» / Шиндировський І. М. // Львів : ЛТЕУ, 2023. – 38 с.
5.    Організація та управління інноваційними бізнес-процесами (обов’язкова дисципліна). Методичні вказівки і завдання до самостійної роботи та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньої програми «Товарознавство та експертиза в митній справі» / Шиндировський І. М. // Львів : ЛТЕУ, 2023. – 40 с.
6.    Організація та управління інноваційними бізнес-процесами (обов’язкова дисципліна). Методичні вказівки і завдання до практичних і семінарських занять для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньої програми «Товарознавство та комерційна діяльність» / Шиндировський І. М. // Львів : ЛТЕУ, 2023. – 38 с.
7.    Організація та управління інноваційними бізнес-процесами (обов’язкова дисципліна). Методичні вказівки і завдання до самостійної роботи та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньої програми «Товарознавство комерційна діяльність» / Шиндировський І. М. // Львів : ЛТЕУ, 2023. – 40 с.
8.    Організація та управління інноваційними бізнес-процесами (обов’язкова дисципліна). Методичні вказівки і завдання до практичних і семінарських занять для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньої програми «Логістика та менеджмент продажів» / Шиндировський І. М. // Львів : ЛТЕУ, 2023. – 38 с.
9.    Організація та управління інноваційними бізнес-процесами. (обов’язкова дисципліна). Методичні вказівки і завдання до самостійної роботи та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньої програми «Логістика та менеджмент продажів» / Шиндировський І. М. // Львів : ЛТЕУ, 2023. – 40 с.
10.    Шиндировський І. М. Організація та управління інноваційними бізнес-процесами. Методичні вказівки та завдання для практичних і семінарських занять, самостійної роботи, поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" (ОПП "Товарознавство та комерційна діяльність" та "Товарознавство та експертиза в митній справі") другого (магістерського) рівня. / І. М. Шиндировський.–Львів: вид-во ЛТЕУ, 2018. – 54 с.
11.    Шиндировський І. М. Комерційна діяльність : навчальний посібник / Я.М. Антонюк, І.М. Шиндировський. [вид. 2-ге.] – Львів: Магнолія, 2018. – 333с.
12.    Шиндировський І. М. Інтернет у бізнесі : навч. посібник / І. М. Шиндировський. – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2019. – 210 с.
13.    Шиндировський І. М. Торговельне підприємництво та комерційна діяльність. Методичні вказівки до виконання курсових робіт для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяль¬ність" першого (бакалаврського) рівня / Я. М. Антонюк, І. П. Міщук,І. І. Олексин та ін. – Львів : Львівський торговельно-економічний університет, 2019. – 64 с.
14.    Шиндировський І.М. Основи бізнесу. Методичні вказівки та завдання для практичних занять, самостійної роботи, поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (освітньо-професійнв програма «Товарознавство та комерційна діяльність) першого (бакалаврського) рівня. / І. М. Шиндировський. –Львів : Вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2019. – 56 с.
15.    Шиндировський І. М. Основи бізнесу (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки і завдання для самостійної роботи, поточного та підсумкового контролю знань і вмінь для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / І. І. Олексин, І. М. Шиндировський. – Львів:Вид-во ЛТЕУ, 2020. –84 с.
16.    Шиндировський І. М. Основи бізнесу (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки і завдання для практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. / І. І. Олексин, І. М. Шиндировський, С. М. Олексин,Я. М. Антонюк. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2020. – 176 с.
17.    Шиндировський І. М. Організація виставкової та ярмаркової діяльності. Методичні вказівки і завдання для практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм» денної та заочної форми навчання. / Я. М. Антонюк, І. М. Шиндировський, О. Б. Осінська..–Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2020. – 132 с.
18.    Торговельне підприємництво та комерційна діяльність (обов’язкова дисципліна). Методичні вказівки і завдання для практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / Шиндировський І. М. // Львів : ЛТЕУ, 2022. – 90 с.
19.    Торговельне підприємництво та комерційна діяльність (обов’язкова дисципліна). Методичні вказівки і завдання для практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ОПП "Товарознавство та експертиза в митній справі" / Шиндировський І. М. // Львів : ЛТЕУ, 2022. – 90 с.
20.    Інноваційне підприємництво та управління стартап-проектами (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки і завдання для практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / Шиндировський І. М., Міщук І.П. // Львів : ЛТЕУ, 2022. – 22 с.
21.    Інтернет у бізнесі (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки і завдання для практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / Шиндировський І. М. // Львів : ЛТЕУ, 2022. – 34 с.
22.     Торговельне підприємництво та комерційна діяльність (обов’язкова дисципліна). Методичні вказівки і завдання до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітніх програм «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Товарознавство та торговельне підприємництво»,"Товарознавство та експертиза в митній справі" / Шиндировський І. М. // Львів : ЛТЕУ, 2022. – 20 с.
23.     Торговельне підприємництво та комерційна діяльність (обов’язкова дисципліна). Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітніх програм «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Товарознавство та торговельне підприємництво»,"Товарознавство та експертиза в митній справі" / Шиндировський І. М. // Львів : ЛТЕУ, 2022. – 20 с.
24.     Менеджмент, маркетинг і підприємництво : навчальний посібник (за Програмою предметного тесту з управління та адміністрування єдиного фахового вступного випробування) / [укладачі: О. О. Трут, І. І. Свидрук, Н. І. Фединець та ін.]. - Львів : вид-во ЛТЕУ, 2023. – 352 с.
25.    Шиндировський І. М. Комерційна діяльність : навчальний посібник / Я.М. Антонюк, І.М. Шиндировський. [вид. 3-е.] – Львів: Магнолія, 2023. – 333с.
26.    Інноваційне підприємництво та управління стартап-проектами (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки і завдання до самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / Шиндировський І. М., Міщук І.П. // Львів : ЛТЕУ, 2022. – 20 с.

Підвищення кваліфікації
1) Українська академія друкарства МОН України, кафедра підприємництва та маркетингу (з 26 квітня 2018 року по 23 травня 2018 року). Тема: «Підвищення професійного рівня викладання дисциплін підприємницького спрямування».
2) «Підприємницький університет» он-лайн-семінар‘’Innovative Entrepreneurship Startup Management’’ 26-28.09.2020 р. Сертифікат від 15.09.2020 року.
3) Підвищення кваліфікації в рамках ініціативи «Підприємницький університет» і курсу «Інноваційне підприємництво та управління стартап-проектами» (вересень-грудень 2020 р.). Сертифікат від 18.12.2020 року.
4) Підвищення кваліфікації в рамках курсу «Академічна доброчесність: он-лайн курс для викладачів» через платформу масових відкритих он-лайн курсів Prometheus. Сертифікат від 01.06.2022 р.
5) Підвищення кваліфікації в рамках ініціативи «Підприємницький університет» і курсу «Інноваційне підприємництво та управління стартап-проектами» (січень-червень 2022 р.). Сертифікат від 25.06.2022 року.
6) Навчання викладачів та координаторів курсу «Створення та розвиток ІТ-продуктів» (1-5 серпня 2022 р.) Сертифікат.

Перелік нагород та заохочень
У 2004 році був стипендіатом Голови Львівської обласної державної адміністрації для молодих вчених та спеціалістів.

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Додаткова реєстрація для складання ЄВІ /ЄФВВ для вступу до магістратури/аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен