Щур Богдан Володимирович

доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, член-кореспондент Національної академії правових наук України.

79011, м. Львів, вул. Уласа Самчука 9, каб. 426
роб. тел. (032) 295-81-50.
e-mail:    bogdanshchur1965@ukr.net

Короткі біографічні відомостіНародився 28 липня 1965 року в с. Іванівка Перемишлянського району Львівської області. Першу вищу освіту здобув у Львівському сільськогосподарському інституті.
    
В 1998 році закінчив Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого за спеціальністю "Правознавство".
21 лютого 2005 року у Спеціалізованій вченій раді Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого (м. Харків) захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза. Тема дисертації "Тактика усунення протидії розслідуванню злочинів, що вчиняються організованими злочинними групами".
26 квітня 2011 року у Спеціалізованій вченій раді Національного університету "Юридична академія ім. Ярослава Мудрого" (м. Харків) захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Тема дисертації "Теоретичні основи формування та застосування криміналістичних методик".   
У 2006 році присвоєно вчене звання доцента кафедри теорії держави та права, у 2012 році - вчене звання професора кафедри кримінального права та процесу.

На юридичному факультеті ЛКА працює з 2003 року. На посаді завідувача кафедри кримінального права та процесу ЛКА працює з 2007 року, а до призначення працював на посаді доцента кафедри теорії держави і права.
У науковому доробку Б.В. Щура понад 90 публікацій, 2 монографії. Бере активну участь у конференціях, семінарах, тренінгах, підтримує громадські ініціативи, сприяє поширенню законодавчої інформації у ЗМІ, користується повагою та авторитетом серед колег, вимогливий та принциповий до себе та оточуючих.

Основні дисципліни, що викладає
1. Криміналістика
2. Методика розслідування кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності.
3. Проблеми кваліфікації та запобігання кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності.

Наукова діяльність

ORCID ID: 0000-0003-2139-2317
Researcher ID: G-8098-2019
Goole Scholar:

Свою наукову діяльність Щур Б.В. здійснює відповідно до плану науково-дослідних робіт Університету і кафедри кримінального права та процесу, бере активну участь у міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях, засіданнях круглих столів, семінарах тощо.
Під керівництвом Б.В. Щура було захищено 9 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

1.  Щур Б.В. Тактика нейтралізації протидії розслідуванню злочинів, вчинених організованими групами: монографія / Б.В.Щур; за ред. В.Ю. Шепітька. - Х.: Гриф, 2005. - 176 с.
2. Щур Б.В. Теоретичні основи формування та застосування криміналістичних методик: монографія / Б.В. Щур. - Х.: Харків юридичний, 2010. - 320 с.  
3. Щур Б.В. Процесуальна самостійність слідчого в світлі вимог чинного КПК: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / І. В. Басиста, Б. В. Щур // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. - 2015. - № 11. - С. 141-147.
4. Щур Б.В. Проблеми побудови класифікації криміналістичних методик / Б.В. Щур, С.С. Косаняк // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Юридичні науки: зб.наук. праць. - Львів : Видавництво "Растр-7",  2017. - Вип. 5. - С. 216-221.
5. Щур Б.В. Тактика дотримання слідчої таємниці як форма усунення протидії розслідуванню злочинів / Б.В. Щур, С.С. Косаняк // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Юридичні науки. Збірник наукових праць. Випуск № 6. — Львів : Видавництво «Растр-7», 2018. С. 169-177.
6. Щур Б.В. Косаняк С.С. Наслідки, виражені у матеріальній та моральній шкоді, заподіяній зловживанням повноваженнями особами, які надають публічні послуги, як елемент криміналістичної характеристики. Соціально-правові студії. 2019. Випуск 2 (4). С. 65-71.
7. Щур Б.В. Обстановка вчинення злочину як елемент криміналістичної характеристики перевищення влади або службових повноважень співробітниками правоохоронних органів Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред.кол.: Щур Б. В., Котуха О. С. та ін.]. — Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2019. — Вип. 9. — 268 с. (Юридичні науки)
8. Shchur B.V.,  Shepitko V. Yu., Shepitko M.V., Voloshyna M.A. Banking activity in Ukraine: negative challenges of modernity and  criminal influence. Financial and credit activity-problems of theory and practice.2019.  Vol 2, Iss. 29. P. 80-87. (Наукометоричні бази: Web of Science)
9. Bogdan Schur, Rostyslav Lemekha. Consequences of criminal offenses: impact on the economic security of countries and opening in the globalization conditions. Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 5, No. 5, 2019 P.222-225. (наукометричні бази: Web of Science);
10. Bogdan Schur, Rostyslav Lemekha. Causes and consequences of economic crimes linkage in the contemporary realities of integration processes. Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 6, No. 2, 2020. P.43-46. (наукометричні бази: Web of Science).
11. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. - Харків: Право, 2016. -  Т. 20: Криміналістика, судова експертиза, юридична психологія / редкол.: В.Ю. Шепітька (голова) та ін. Харків: Нац. акад.прав. наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Нац. юрид.ун-т ім. Ярослава Мудрого. - 2018. - 952 с.

Свою наукову діяльність здійснює як:
1. Головний редактор Збірника наукових праць "Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Юридичні науки",
2. Участь в редакційних колегіях фахових видань: науково-практичного журналу "Європейські перспективи" та журналу "Криминалистъ первопечатный".
3. Член спеціалізованих вчених рад: Д 64.086.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність Національного університету "Юридична академія ім. Ярослава Мудрого" у м. Харкові та  Д 35.051.03 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність Львівського національного університету ім. Івана Франка.
4. Керівник наукової школи “Проблеми сучасної методики розслідування злочинів: криміналістичний аспект”.
5. Науковий керівник наукової теми: “Проблеми формування кримінально-правової політики в сучасній Україні”. Номер державної реєстрації 0118U000030.
 
Навчально-методична робота
1.    Криміналістика: підручник:у 2 т. / [В.Ю. Шепітько, В.А. Журавель, В.О. Коновалова, Б.В. Щур та ін.]; за ред. В.Ю. Шепітька. Харків: Право, 2019 - Т.1 - 456 с.; Т.2 - 328 с.
2.    Ukrainian Legal Doctrine / V (2) Judicial Law, Penal Law, and Forensic Legal Sciences. / Edited by V.Ia.Tatsyi, V.I. Borysov. Wildy, Simmonds&Hill Publishing Lincolns Inn Archway, London WC2A 2JD, England.Щур Б.В. Кримінологія: навчальний посібник / Б.В. Щур, М.П. Федоров. - Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2017. - 408 с.
3.    Щур Б.В. Особливості методики розслідування господарських злочинів: навчальний посібник  / Б.В.Щур, М.П. Федоров. - Львів: Камула, 2017. - 176 с.
4.    Криміналістика: підручник / В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова, В.А. Журавель, В.М. Шевчук, Б.В. Щур [та ін.] : за ред. В.Ю. Шепітька. – 5-те вид. перероб. та допов. – К.: Ін Юре, 2016. – 640с.
5.    Textbook of criminalistics. Volume I: General Theory: Textbook / [Maksim Bayev, Oleg Bayev, Bohdan Shchur, Valery Shepitko, Mykhaylo Shepitko; ed.: H. Malevski, V. Shepitko]. - Kharkiv: Видавнича агенція "Апостіль", 2016. — 488 р. (у співавт.)
6.    Щур Б.В. Особливості методики розслідування господарських злочинів: навчальний посібник / Б.В.Щур. - Львів: Камула, 2015. - 176 с.
7.    Щур Б.В., Федоров М.П. Захист прав особи в кримінальному провадженні: навчальний посібник. - Львів: Камула, 2015. - 176 с.
8.    Щур Б.В. Адвокатська діяльність та особливості її організації: навч. посібник / Б.В. Щур, Л.І. Сопільник, М.П. Федоров. - Львів:Львівський університет бізнесу і права, 2011. - 280 с.
9.    Боротьба з фальшивомонетництвом в Україні: навч. посібник / Б.В. Щур, М.П. Климчук, О.В. Кондратюк, С.І. Марко; за ред. Б.В. Щура. -  Львів: ЛьвДУВС, 2010. - 192 с.
10.    Інформатика та інформаційні технології:навч. посіб. / [Щур Б.В., Керницький І.С., Сеник В.В. та ін.]; за ред. Б.В. Щура. - Львів: Львівський державний універстит внутрішніх справ, 2010. - 536 с. 
11.    Кримінальний процес:навч.-метод. посібник / Благута Р.І., Гумін О.М., Щур Б.В.; за ред. Р.І. Благути, Ю.А. Коміссарчук. - Львів: ЛьвДУВС, 2010. - 588 с.
12.    Криміналістика: дистанційний курс. Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php
13.    Методика розслідування кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності:  дистанційний курс. Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php
14.    Проблеми кваліфікації та запобігання кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності: дистанційний курс. Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php

Організаційно-методична робота
Завідувач кафедри кримінального права та процесу ЛТЕУ.

Підвищення кваліфікації
Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра кримінального процесу та криміналістики (22.10.2018р.-22.11.2018р.)

Перелік нагород та заохочень

  • Почесне звання "Заслужений юрист України" (Указ Президента № 708 від 21 серпня 2006 року, посвідчення № 1644).
  • Орден "За заслуги" ІІІ ступеня (Указ Президента № 1065 від 16 грудня 2009 року, знак ордена  № 6462).
  • У 2016 році присуджено премію імені Ярослава Мудрого.
  • Нагороджений понад 50 нагородами від правоохоронних та силових структур України.

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Реєстрація на ЄВІ та/або ЄФВВ для вступу до магістратури або аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен