Скрекля Леся Іванівна

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права та процесу

79011, м. Львів, вул. Уласа Самчука 9, каб. 426
роб. тел. (032) 295-81-50.
e-mail:    vvskreklia@ukr.net

Короткі біографічні відомості
Скрекля Л.І. у 2009 році закінчила юридичний факультет Львівського державного університету внутрішніх справ з відзнакою. Протягом 2009-2014 років навчалась в аспірантурі Львівського державного університету внутрішніх справ. Наукову роботу поєднувала з практичною діяльністю і у 2012 році склала кваліфікаційний іспит та отримала Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. Цього ж року розпочала роботу викладачем на кафедрі теорії держави і права юридичного факультету Львівської комерційної академії. Також, у 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08. на тему: «Жорстокість як наскрізне кримінально-правове поняття». З 2020 року працює на посаді доцента кафедри кримінального права та процесу Львівського торговельно-економічного університету.

У науковому доробку Л.І. Скреклі понад 40 наукових публікацій, 1 монографія. Наполегливо та професійно працює над досягненням поставлених цілей.

Основні дисципліни, що викладає
1. Кримінальний процес

Наукова діяльність

ORCID ID: 0000-0002-0138-1234
Researcher ID: G-9097-2019

Свою наукову діяльність Скрекля Л.І. здійснює відповідно до плану науково-дослідних робіт Університету і кафедри кримінального права та процесу, бере активну участь у міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях, засіданнях круглих столів, семінарах тощо.

1. Скрекля Л. І. Понятие убийства с особой жестокостью по уголовному праву Украины / Л. І. Скрекля // Legea si viata. – Noiembrie. – 2013. – С. 186–189.
2. Скрекля Л.І. Експерт як суб’єкт складу корупційного злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368-4 КК України / Л.І. Скрекля // Європейські перспективи. 2017 р. №3. С.43-49.
3. Скрекля Л.І. Особливості кваліфікації злочинів, які полягають у катуванні / Л.І. Скрекля, М.Д. Заріцький // Вісник Львівського Торговельно-економічного університету. 2017 р. №5 С.175-181
4. Скрекля Л.І. Співвідношення складів злочинів, передбачених ст.139 та ст.140 КК України / Л.І. Скрекля // Вісник Торговельно-економічного університету. 2018 р. №6. С.54-60
5. Скрекля Л.І., Рубцов В.В. Обставини, які виключають злочинність діяння у діяльності експертів. Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Щур Б. В., Котуха О. С. та ін.]. — Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018. — Вип. 7. — 352 с. — (Юридичні науки). С.251-257
6. Скрекля Л.І. Сучасний погляд на принципи кооперативного права / Л.І. Скрекля, К.І. Сірко // Європейські перспективи. №1. 2019 р. С.12-17
7. Скрекля Л.І., Богонюк Г.І. Окремі питання кваліфікації злочинів, які посягають на порядок виконання судового рішення Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Щур Б. В., Котуха О. С. та ін.]. — Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2019. — Вип.
8. Скрекля Л.І., Лемеха Р.І. Обсяг поняття жорстокості. Європейські перспективи - №2. – 2019 р. - С.91-95
9. Лаба С.В., Скрекля Л.І. Стан теоретичного дослідження питань кримінальної відповідальності за пропаганду комуністичного та нацистського тоталітарних режимів. Наше право. №1. 2020. С.159-164
10. Мартьянов С.С., Скрекля Л.І. Сучасні міжнародно-правові стандарти боротьби з найманством. Право ua. №1. 2020 р. С.138-143
11. Lesya Skreklia, Natalya Ustrytska, Oleksandra Kochyna, Igor Kopotun, Olena Honcharenko. Practical aspects of criminal and law characteristics of cyber crimes in Ukraine. Journal of Legal, Ethical and Regulatory issues. Volume 23, issue 2, 2020.
12. Канцір В., Скрекля Л., Лемеха Р. Об’єктивна сторона складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.275 Кримінального кодексу України. Наше право. №1. 2021 р. С.90-95
13. Канцір В., Скрекля Л., Лемеха Р. Штраф як вид покарання за вчинення кримінальних правопорушень, ознакою складів яких є істотна шкода. Наше право. №2. С.43-49
14. Фігель Ю.О., Скрекля Л.І., Санагурська Г.М. Права людини: різногалузеві теоретичні та практичні аспекти: монографія. Львів: видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018 р. – 264 с.
15. Скрекля Л.І. Проблеми кваліфікації катування, що спричинило смерть потерпілого / Л.І. Скрекля // Теорія кримінально-правової кваліфікації як феномен української кримінально-правової доктрини: тези доповідей та повідомлень учасників науково-практичної конференції, 16 січня 2016 р., м. Львів. – К.: Видавничий дім «АртЕк», 2016. – С.166-171
16. Скрекля Л.І. Окремі питання призначення покарання за злочини, вчинені в ході експертної діяльності / Л.І. Скрекля, В.В. Рубцов // Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя: Матеріали VІIІ міжнародної науково-практичної інтернет конференції (Львів, 21 грудня 2018 року): тези доповідей / Відп. ред. П.О. Куцик. Львів : Видавництво «Растр-7», 2018. – С.161-163
17. Скрекля Л.І. Окремі питання призначення покарання за торгівлю людьми. Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах: матеріали щорічної наукової конференції професорсько-викладацького складу та аспірантів Львівського торговельно-економічного університету / [відповід. за вип.: проф. Семак Б. Б.]. – Львів, 16-17 травня : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2019. –  С.67-70.
18.Скрекля Л., Мартьянов С. Міжнародно-правові стандарти боротьби з найманством. Матеріали Міжнародної конференції "Актуальні проблеми забезпечення захисту прав та свобод людини в умовах інтеграції України в європейський простір", 25 жовтня 2019 року; кафедра кримінального права і процесу Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка». – Львів : СПОЛОМ, 2019. С.220-222
19. Скрекля Л.І. Окремі питання призначення покарання за торгівлю людьми. Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах: матеріали щорічної наукової конференції професорсько-викладацького складу та аспірантів Львівського торговельно-економічного університету / [відповід. за вип.: проф. Семак Б. Б.]. – Львів, 16-17 травня : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2019. – С.43-46 .
20. Скрекля Л.І., Лаба С.В. Стан теоретичного дослідження питань кримінальної відповідальності за пропаганду комуністичного та нацистського тоталітарних режимів / Матеріали Міжнародної конференції «Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення» / [відповід. за вип.: проф. Семак Б. Б.]. – Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2020. – С.78-81.

Навчально-методична робота:
1. Міжнародне право : навч. посіб. / О.С. Котуха, Ю. О. Фігель, Л.І. Скрекля. Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2020.  248 с.
2. Теорія держави і права. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 081 Право (ОПП “Право”) / Г. М. Санагурська, Л. І. Скрекля. – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2020. – 118 с.
3. Теорія держави і права. Методичні вказівки та завдання до практичних занять та самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 081 Право (ОПП “Право”) / Г. М. Санагурська, Л. І. Скрекля. – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2020. – 70 с.

Підвищення кваліфікації
Львівський державний університет внутрішніх справ, кафедра теорії та історії держави і права, конституційного та міжнародного права (29.05.2018р.-27.06.2018р.)

Перелік нагород та заохочень
1.    Грамота від Львівського торговельно-економічного університету за значні успіхи у навчально-виховній роботі, суспільно-громадській діяльності та з нагоди 200-ої річниці Львівського торговельно-економічного університету.
2.    Почесна грамота від Львівського торговельно-економічного університету за активну участь у науковому житті університету та подачу до друку одноособової монографії  «Жорстокість як наскрізне кримінально-правове поняття». 2018 р.
3.    Грамота від Львівської обласної ради за значний особистий внесок у розбудову правової держави та формування громадянського суспільства, високий професіоналізм, сумлінну працю та з нагоди Дня юриста України. 7 жовтня 2019 р.
4.    Диплом Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради за наукові досягнення, які сприяють соціально-економічним перетворенням у регіоні й утверджують високий авторитет науковців Львівщини в Україні та світі. 2019 р.

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Додаткова реєстрація для складання ЄВІ /ЄФВВ для вступу до магістратури/аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен