Сосніна Ольга Володимирівна

доцент, кандидат юридичних наук,  доцент кафедри

79011, м. Львів, вул. Уласа Самчука 9, каб. 426

ORCID ID: 0000-0002-0033-4487
Researcher ID: F-9928-2019

e-mail:   i.am.sosnina.olga@gmail.com

Короткі біографічні відомості
У 1988 році закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність «Правознавство» (диплом РВ № 806707 від 25.06.1988 р.). Досвідчений фахівець у сфері кримінального права. Має практичні навички роботи в суді загальної юрисдикції  та слідчому управлінні прокуратури області.  
У Львівському торговельно-економічному університеті (колишній Львівській комерційній академії) працює з 1988 року; спочатку на кафедрі теорії держави і права, а з 2007 року – на кафедрі кримінального права та процесу. Послідовно займала посади асистента, старшого викладача,  в.о. доцента.
Науково-педагогічний стаж – 34  роки. Кваліфікований методист,  добре володіє сучасними педагогічними інноваційними технологіями, які активно впроваджує в навчальний процес.
У 2017 році захистила дисертаційне дослідження  на здобуття наукового ступеня кандидат юридичних наук зі спеціальності 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право на тему “Кримінальна відповідальність за порушення недоторканності приватного життя»  (диплом ДК 048384 від 26.06.2017 р.).
Доцент кафедри кримінального права та процесу (атестат доцента, виданий на підставі рішення атестаційної колегії від 01 лютого 2022р. АД №009883).
Забезпечує якісне проведення лекційних та практичних занять з дисциплін кримінально-правового циклу: «Кримінальне право України», «Кримінальна відповідальність за кримінальні правопорушення проти особи», «Проблеми кваліфікації та запобігання кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності», «Кримінальні правопорушення проти власності», «Міжнародне кримінальне право»,  створює та розвиває навчально-методичну базу з цих дисциплін відповідно до змін у чинному законодавстві.
Компетентна, організована, працьовита, відповідальна, порядна, вимоглива до себе та інших,  виявляє високий рівень загальної, правової та професійної культури, що дозволяє вільно орієнтуватися не тільки у своєму предметі, але і в суміжних предметних сферах. Тактовна, користується повагою та авторитетом серед колег і студентів.
Активно займається науковою роботою. Напрямки  наукової діяльності на сучасному етапі – кримінально-правова охорони особи у світлі європейських стандартів прав людини.
В особистому доробку більше чотирьох десятків наукових праць та навчально-методичних видань. Зокрема, серед іншого, до них відносяться такі публікації:

Основні публікації
1.     Сосніна О.В. Історичні витоки охорони честі, гідності та недоторканності приватного життя людини. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник "Повітряне і космічне право": Збірник наукових праць.  К.: НАУ, 2013.  № 1 (26).  С. 39-42.
2.     Сосніна О.В. Європейські кримінально-правові стандарти охорони приватного життя. Порівняльно-правові дослідження: Українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал / Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Маріупольський державний університет, Українська асоціація порівняльного правознавства, Каракостас І.К., Калаврос К.Ф. Випуск 3-4.  К.: Університет  "Україна", 2014.  № 2 .  2014.  С. 182- 191. –   288 с.  
3.     Сосніна О.В. Поняття предмета злочину, передбаченого ст. 182 Кримінального Кодексу України. "Jurnalul Juridic National: teorie si practica" "Национальный юридический журнал: теория и практика" О.О.О. Научно-практическое  правовое издание.  № 5 – 2(15). 2015.  С. 64-69.
4.     Сосніна О.В. Канцір В.С. Корисливий мотив як кваліфікуюча ознака в складі  злочину "Порушення недоторканності приватного життя" (ст. 182 КК України).  Наше право.  ¬ 2016. ¬ №   1.  С. 87-91. ¬
5.     Сосніна О.В.  Питання відповідальності юридичних осіб за порушення недоторканності приватного життя.  Вісник Національного університету "Львівська політехніка",  серія "Юридичні науки".  2016.  № 837.  С. 505-510.
6.     Сосніна О.В. Деякі питання оптимізації покарання за "Порушення недоторканності приватного життя" (ст. 182 КК України). Право.ua. №  2. 2016.  С. 145-150.  
7.     Сосніна О.В. Потерпілий у складі злочину, передбаченого ст. 182 КК України "Порушення недоторканості приватного життя". Науковий вісник Львівської комерційної академії. Серія юридична. Зб. наук.праць. Львів: Кампула.  2015.  Вип. № 1.  344с.  С. 141-151.
8.     Сосніна О.В. Безпосередній об’єкт злочину, передбаченого ст. 182 КК України "Порушення недоторканності приватного життя". Науковий вісник Львівської комерційної академії. Серія юридична. Зб. наук.праць. Львів: Кампула.  2015.  Вип. № 2.  460с. С. 275-283. 
9.     Сосніна О.В. Проблеми покарання за порушення недоторканності приватного життя. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Юридичні науки. Зб. наук.праць. Львів: Видавництво  Растр-7,  2016.  Вип. № 3.  286с.  С. 157-167.
10.    Сосніна О.В. Охорона недоторканості приватного життя за кримінальним законодавством Федеративної Республіки Німеччини. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Юридичні науки. Зб. наук.праць. Львів: Видавництво «Растр-7»,  2017. Вип. № 4.  300с.  С. 162-169.
11.    Sosnina O. V. Peculiarities of content of intent element in the components of crime provided by article 182 of the Criminal code of Ukraine «Violation of privacy». Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Юридичні науки. Зб. наук.праць.  Львів: Видавництво «Растр-7»,  2017.  Вип. № 5.  300с.   С. 199-205.
12.     Сосніна О.В. До питання щодо удосконалення норм про кримінальну відповідальність за доведення до самогубства. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Юридичні науки. Зб. наук.праць.  2018.  Випуск № 6.
13.    Сосніна О.В.  Кримінальна відповідальність за вбивство матірю своєї новонародженої дитини за законодавством держав континентальної Європи. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Юридичні науки. Зб. наук.праць.  2018.  Випуск № 7.
14.    Сосніна О.В., Гумін О. М., Канцір В. С., Сопільник Р. Л., Сорока С. О., Якимова С. В.  Кримінально- правова характеристика порушення недоторканності приватного життя (ст. 182 КК України). За науковою редакцією к. ю. н. О. В. Сосніної. Монографія. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. 216 с. ISBN 978-966-941-529-5 
15.    Сосніна О.В., Мацура Н.А. Щодо об’єкта складу порушення недоторканності приватного життя. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету. 2021. Вип. 9. 70 с. Юридичні науки. С. 50-56. Фахове видання
16.    Oleksandra Zakharova, Olena Harasymiv Olga Sosnina Oleksandra Soroka, Inesa Zaiets Comparative legal analysis of the anti-corruption policy in Ukraine and Poland. la Revista Cuestiones Políticas, Volumen 39, Número 69, correspondiente a la edición de julio-diciembre de 2021.  С. 91-114.Наукометрича база Web of Science.
17.    Olha Sosnina, Oleksandr Mykytiv, Halyna Mykytiv, Tetiana Kolenichenko, Andrii Holovach. International Aspects of the Protection of Victims’ Rights in the Conditions of Armed Conflict in Ukraine /  CUESTIONES POLÍTICAS Vol. 39 № 71 (2021): Р. 433-457. Наукометрича база Web of Science.
18.    Сосніна О.В. Правопорушення, що стосуються дитячої порнографії: зміни до кримінального законодавства України в зв’язку з імплементацією Ланцеротської конвенції. Кримінальна юстиція в Україні: реалії та перспективи: матеріали круглого столу (м. Львів, 11 червня 2021 р.). Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ., 2021.  С. 87-95.

Виступи на конференціях, тези
1.     Сосніна О.В. До кримінально-правової характеристики порушення недоторканності приватного життя. Сучасні аспекти правового життя України. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 28-29 серпня 2012 р.  Київ, 2012.
2.     Сосніна О.В. Щодо нової редакції ст. 182 Кримінального кодексу України. Право: публічні і приватноправові галузі права. Матеріали науково-практичної конференції. 30 серпня 2012 р.  Київ, 2012.
3.     Сосніна О.В. Розвиток законодавства про порушення недоторканості приватного життя в Україні. Проблеми вдосконалення правового забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 1-2 червня 2012 р. Запоріжжя, 2012.
4.     Сосніна О.В. Недоторканість приватного життя людини як об'єкт негласних слідчих (розшукових) дій за новим кримінальним процесуальним кодексом України. Транспортне право  в ХХІ ст. Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції. 21 лютого 2013 р. К.: Національний авіаційний університет, 2013.  С. 327-329.
5.     Сосніна О.В. За порушення приватного життя громадян – премія? Шляхи стимулювання внутрішнього попиту в економіці зі значним борговим навантаженням: Наукова конференція професорсько-викладацького складу і аспірантів навчально-наукового комплексу «Академія» 24-25 квітня 2014 р. Л.: вид-во ЛКА, 2014.
6.    Сосніна О.В. Конфіденційна інформація про особу як предмет злочину ( ст. 182 КК України). Юридична наука і практика: виклики часу:  матеріали V міжнародної науково-практичної конференції. Т. ІІ, м. Київ, Національний авіаційний університет, 12 березня 2015.  С. 116-119.  288с.
7.    Сосніна О.В. Деякі питання віку суб’єкта злочину "Порушення недоторканності приватного життя" (ст. 182 КК України). Medzinárodná vedecká konferencia "Právna veda a prax: výzvy moderných európskych integračných procesov" .  Bratislava, Slovenská republika 27-28 novembra 2015 r.  С. 197-199.  264с.
8.    Сосніна О.В. Кримінальна відповідальність за незаконне збагачення за новою редакцією ст. 168 КК України. “Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і контролю в умовах економічної інтеграції”. Матеріали Х Всеукраїнської науково - практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених  24-25 квітня 2015 року. С. 215-216.
9.     Сосніна О.В. Відповідальність юридичних осіб за вчинення порушення недоторканності приватного життя (ст. 182 КК України). Право як ефективний суспільний регулятор: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 лютого 2016р. Львів: Західноукраїнська організація "Центр правничих ініціатив", 2016. 112с.  С. 42-44.
10.    Сосніна О.В. Незаконне знищення та зміна конфіденційної інформації про особу як форми порушення недоторканності приватного життя. Всеукраїнська науково-практична конференція: "Актуальні питання кримінального права, кримінального процесу та криміналістики (на вшанування пам"ті Ганса Гросса)": зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. Львів, 29 січня 2016р.   Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016.  248с.  С. 55-57.
11.     Сосніна О.В. Визначення змісту та значення корисливого мотиву при порушенні недоторканності приватного життя (ст. 182 КК України).  "Правові реформи в Україні: реалії сьогодення": матеріали міжнародної науково-практичної конференції,   м. Харків, 15-16 квітня 2016 року. Харків: ГО "Асоціація аспірантів-юристів", 2016.  180с.  С. 142-144.
12.    Сосніна О.В. Проблемні аспекти нової редакції ч. 5 ст. 72 КК України (Закон Савченко). Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції.: Матеріали щорічної наукової конференції професорсько-викладацького складу і аспірантів Львівського торговельно-економічного університету. Ч. 2, Львів, 13-14травня 2016 року.  Львів : Растр-7, 2016.  С. 284–286.
13.    Сосніна О.В. Щодо поняття незаконності дій як ознаки об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 182 КК України "Порушення недоторканності приватного життя". Вдосконалення правового механізму захисту прав і свобод людини і громадянина в умовах реформування кримінального законодавства. Матеріали електронної конференції. 28 жовтня 2016р.  Львів, 2016.   С. 111-115.
14.     Сосніна О.В. О.В. Повторність як кваліфікуюча ознака порушення недоторканності приватного життя (ст. 182 КК України). Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя  (правові підходи до геополітичних реалій): Матеріали УІ міжнародної науково-практичної інтернет конференції. Львів, 23 грудня 2016 року: тези доповідей.  Видавництво «Растр-7»,  2017.  252 с.  С. 214-216.
15.    Сосніна О.В. Скаврон В.Р. Щодо підстав та умов звільнення від кримінальної відповідальності за державну зраду та  шпигунство. Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя: матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет конференції, м. Львів, 22 грудня 2017 р.  Львів : Растр-7, 2017. 
16.    Сосніна О.В. Кримінальна відповідальність за порушення недоторканності приватного життя (ст. 182 КК України). Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції: матеріали щорічної наукової конференції професорсько-викладацького складу та аспірантів Львівського торговельно-економічного університету.  Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2017. С. 268-269.
17.      Сосніна О.В. До питання розвитку законодавства про доведення до самогубства. Актуальні  проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції: матеріали щорічної наукової конференції професорсько-викладацького складу та аспірантів. Відп. За випуск проф. Семак Б.В. Львів: видавництво Львівського торговельно-економічного університету ( 3-4 травня 2018 р.). 2018. С. 303-305.
18.    Сосніна О.В. Гавірко І.В. Щодо кримінально-правової оцінки вбивства через необережність Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя: Матеріали VІIІ міжнародної науково-практичної інтернет конференції (Львів, 21 грудня 2018 року): тези доповідей / Відп. ред. П.О. Куцик. Львів : Видавництво «Растр-7», 2018. С. 39–42.
19.     Сосніна О.В., Прижигалінська Л.Я. Щодо зміни у Кримінальному кодексі України переліку обставин, які пом’якшують та обтяжують покарання.  Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя: Матеріали VІIІ міжнародної науково-практичної інтернет конференції (Львів, 21 грудня 2018 року): тези доповідей / Відп. ред. П.О. Куцик. Львів : Видавництво «Растр-7», 2018. С. 149-152.
20.     Сосніна О.В. Деякі проблеми кримінально-правового регулювання «Доведення до самогубства».  Юриспруденція в сучасному інформаційному просторі: матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 1 березня 2019р.  С.369-371
21.     Сосніна О.В. Щодо змін у кримінальному законодавстві відповідно до Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами (Стамбульської Конвенції). Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах: матеріали щорічної наукової конференції вчених Львівського торговельно-економічного університету (15-17 травня 2019 року).  відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б.. Львів: вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2019. С. 244-246.
22.     Сосніна О.В. Нововведення до Особливої частини КК України щодо запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами.  Міжнародна конференція «Проблеми кримінально-правового, кримі¬нального процесуального та криміналістичного забезпечення прав особи в Україні», Національний університет «Львівська політехніка», 7 червня 2019 р.  С. 268-271.
23.    Сосніна О.В., Крот Л.Я. Поняття і значення обставин, які обтяжують покарання. Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя: Матеріали ІX міжнародної науково-практичної Інтернет конференції, (Львів, 27 грудня 2019 р.) : тези доповідей. Відп. ред.. П.О. Куцик. Львів :  Львів : Растр-7, 2019.   С. 147-150
24.     Сосніна О.В Демко К.В.. Вимагання в складі корупційних злочинів, які полягають у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди. Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя: Матеріали ІX міжнародної науково-практичної Інтернет конференції, (Львів, 27 грудня 2019 р.) : тези доповідей. Відп. ред.. П.О. Куцик. Львів :  Львів : Растр-7, 2019.   С. 77-80.
25.    Сосніна О.В., Савенко О.Ю. До поняття віку кримінальної відповідальності. Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя: Матеріали ІX міжнародної науково-практичної Інтернет конференції, (Львів, 27 грудня 2019 р.) : тези доповідей. Відп. ред.. П.О. Куцик. Львів :  Львів : Растр-7, 2019.   С. 242–244.
26.    Сосніна О.В., Кузичкін О.В. Поняття та наслідки добровільної відмови при незакінченому злочині. Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя: Матеріали ІX міжнародної науково-практичної Інтернет конференції, (Львів, 27 грудня 2019 р.) : тези доповідей. Відп. ред.. П.О. Куцик. Львів :  Львів : Растр-7, 2019.   С. 150–153.
27.    Сосніна О.В., Кузичкін О.В. Готування до кримінального правоопрушення: поняття, форми, межі кримінальної відповідальності. Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя: Матеріали X міжнародної науково-практичної Інтернет конференції (Львів, 28 грудня 2020 року): тези доповідей / Відп. ред. П.О. Куцик. Львів : Львівський торговельно-економічний університет, 2020.  С. 97-100.
28.    Сосніна О.В., Кузичкін О.В. Щодо відмінності добровільної відмови при незакінченому злочині від дійового каяття. Х Міжнародна науково-практична Інтернет конференція «Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя» ЛТЕУ, 28 грудня 2020р. С. 170–173.
29.     Сосніна О.В. До питання зниження віку, з якого настає кримінальна відповідальність. Х Міжнародній науково-практичній конференції
«Інноваційний розвиток правової науки  в умовах модернізації суспільства».  К.: НАУ,  28 лютого 2020 р. Інноваційний розвиток правової науки в умовах модернізації суспільства: матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції. – К. : НАУ, 28 лютого 2020 р.  С. 445-447.
30.     Сосніна О.В. Кримінальна відповідальність за порушення правил карантину. Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції.  відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б..  Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2020.  С. 275–277.
31.    Сосніна О.В. Щодо змін у кримінальне законодавство в зв’язку з легалізацією грального бізнесу. Матеріали Міжнародної конференції "Актуальні проблеми забезпечення захисту прав та свобод людини в умовах інтеграції України в європейський простір", 30 жовтня 2020 року; кафедра кримінального права і процесу Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка».  Львів : СПОЛОМ, 2020.   С. 332-335.
32.    Сосніна О.В. Кримінальна відповідальність за вчинення кримінального правопорушення в стані сп’яніння. Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя: Матеріали X міжнародної науково-практичної Інтернет конференції (Львів, 28 грудня 2020 року): тези доповідей / Відп. ред. П.О. Куцик. Львів : Львівський торговельно-економічний університет, 2020.   С. 170-173.
33.    Сосніна О.В., Савенко О.Ю. Щодо поняття та ознак спеціального суб’єкта. Х Міжнародна науково-практична Інтернет конференція «Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя». – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 28 грудня 2020 р.
34.     Сосніна О.В. Щодо встановлення кримінальної відповідальності суб’єкта підвищеного злочинного впливу, к тому числі «вора в законі». Всеукраїнська наукова конференція  «Вдосконалення правового механізму захисту прав та свобод людини і громадянина в умовах євроінтеграції» м. Львів, 26 березня 2021 р. Львів: ІППО НУ "Львівська політехніка", 2021. С.  267-270.
35.    Сосніна О.В. Щодо змін до кримінального законодавства України в зв’язку з імплементацією Ланцаротської конвенції. Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (02-03 червня 2021 року).  відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б..  Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2021. С. 236-238.
36.    Сосніна О.В. Відповідальність за злочини, вчинені злочинною спільнотою: новели кримінального законодавства. Злочинність і протидія їй в умовах сингулярності: тенденції та інновації : зб. тез доп. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті члена Правління Кримінологічної асоціації України, професора Тетяни Андріївни Денисової м. Харків, 16 квіт. 2021 р. МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. Справ, Кримінол. асоц. України.  Харків : ХНУВС, 2021.    С. 256-258.
37.    Сосніна О.В. Правопорушення, що стосуються дитячої порнографії: зміни до кримінального законодавства України в зв’язку з імплементацією Ланцеротської конвенції. Кримінальна юстиція в Україні: реалії та перспективи: матеріали круглого столу (м. Львів, 11 червня 2021 р.). Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ., 2021.  С. 87-95.
38.    Сосніна О.В. Щодо криміналізації грумінгу. Актуальні проблеми забезпечення захисту прав та свобод людини в умовах інтеграції України в європейський простір: збірник матеріалів Міжнародної конференції (2021; Львів). Матеріали Міжнародної конференції "Актуальні проблеми забезпечення захисту прав та свобод людини в умовах інтеграції України в європейський простір", 29 жовтня 2021 року; кафедра кримінального права і процесу Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка». – Львів, 2021.  299с.   С. 242-244.
39.    Сосніна О.В. Мацура Н.А. Щодо об’єктивної сторони вимагання. XІ Міжнародна науково-практична Інтернет конференція Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя:  Львів : Львівський торговельно-економічний університет, 29 грудня 2021року.
40.    Сосніна О.В., Мацура Н.А. Щодо суб’єктивної сторони порушення недоторканності приватного життя. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні напрями розвитку економіки, підприємства, технологій та їх правового забезпечення» За сприяння Львівської обласної держаної адміністрації та Львівської обласної ради. м. Львів, 02-03 червня 2021 року
41.    Сосніна О.В. Пудляк Л.О. Щодо кримінальної відповідальності за домашнє насильство. XІ Міжнародна науково-практична Інтернет конференція Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя:  Львів : Львівський торговельно-економічний університет, 29 грудня 2021року.
42.    Сосніна О.В., Васинчик М.О. Субєкт кримінального правопорушення.
XІ Міжнародна науково-практична Інтернет конференція Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя:  Львів: Львівський торговельно-економічний університет, 29 грудня 2021року.
43.    Сосніна О.В. Петльована Ю.В. Зміна обстановки як одна з підстав звільнення від кримінальної відповідальності. XІ Міжнародна науково-практична Інтернет конференція Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя:  Львів : Львівський торговельно-економічний університет, 29 грудня 2021року.
44.    Сосніна О.В. Правопорушення, що стосуються дитячої порнографії: зміни до кримінального законодавства України в зв’язку з імплементацією Ланцеротської конвенції. Кримінальна юстиція в Україні: реалії та перспективи: матеріали круглого столу (м. Львів, 11 червня 2021 р.). Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ., 2021.  С. 87-95.
45.    Сосніна О.В.  Кримінальна відповідальність за колабораційну діяльність. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції  «Вдосконалення правового механізму захисту прав та свобод людини і громадянина в умовах євроінтеграції»  25 березня 2022 року; кафедра кримінального права і процесу Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка».  Львів, 2022. 
46.    Сосніна О.В.  Щодо посилення відповідальності за окремі майнові злочини в умовах воєнного стану.  Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні напрями розвитку економіки, підприємства, технологій та їз правового забезпечення» м. Львів, 1 червня 2022 року.
47.    Сосніна О.В., Мацура Н.А. Об’єкт як елемент складу ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів). Наукова конференція студентів «Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення» (м. Львів, 02 червня 2022 року): Львів : Львівський торговельно-економічний університет.
48.    Сосніна О.В. Печений М.С. Щодо проблем протидії кримінальним правопорушенням у сфері господарської діяльності. Наукова конференція студентів «Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення» (м. Львів, 02 червня 2022 року): Львів : Львівський торговельно-економічний університет.
49.    Сосніна О.В., Пудляк Л.О. Щодо характеристики обмежувальних заходів, які застосовуються до осіб, що вчинили домашнє насильство за законодавстом держав європейського союзу та США. Наукова конференція студентів «Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення» (м. Львів, 02 червня 2022 року): Львів : Львівський торговельно-економічний університет.
50.    Сосніна О.В. Тропак А. В. Щодо кримінальної відповідальності за грумінг Наукова конференція студентів «Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення» (м. Львів, 02 червня 2022 року): Львів : Львівський торговельно-економічний університет.

Основні дисципліни, що викладає
1.    Кримінальне право України
2.    Кримінальна відповідальність за кримінальні правопорушення проти особи
3.    Проблеми кваліфікації та запобігання кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності.
4.    Кримінальні правопорушення проти власності.
5.    Міжнародне кримінальне право.

Наукова діяльність

ORCID ID: 0000-0002-0033-4487
Researcher ID: F-9928-2019
Goole Scholar:

Свою наукову діяльність Сосніна О.В. здійснює відповідно до плану науково-дослідних робіт Університету і кафедри кримінального права та процесу, постійно підвищує свій професійний рівень, бере участь у науково-методичних та науково-практичних міжнародних конференціях, семінарах, засіданнях круглих столів тощо.
Сосніна О.В. є співавтором трьох колективних монографій.
Неодноразово давала відгуки на дисертаційні проекти на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

Навчально-методична робота
1.    Проблеми кваліфікації та запобігання господарських злочинів: навчальний посібник.  Укладач Сосніна О.В. Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2014.  289 с.
2.    Кримінальне право (Загальна частина): навчальний посібник. Укладач
Сосніна О.В.  Львів: Львівська комерційна академія, 2014.  307 с.
3.    Сосніна О.В.  Охорона права на недоторканність приватного життя за кримінальним законодавством України та країн Балтії. Правове регулювання окремих видів публічних і приватних відносин в Україні: колективна монографія, керівник авторського колективу  Федик Є.І.  Львів: Видавництво «Новий Світ – 2000», 2014. С. 47-72.  482с.
4.    Сосніна О.В. Кравців О.Р. Кримінальне право (Особлива частина) Практикум з дисципліни для студентів юридичного факультету спец 6. 060100 «Правознавство». Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2007 рік, 79 с.
5.    Сосніна О.В. Кримінальне право (Загальна частина). Тести для поточного контролю знань студентів юридичного факультету спец 6. 060100 «Правознавство» Частина 1. Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2007 рік, 108 с.
6.    Сосніна О.В. Кримінальне право (Особлива частина). Тести для поточного контролю знань студентів юридичного факультету спец 6. 030401 «Правознавство» Частина 2. Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2010 рік, 279 с.
7.    Сосніна О.В. Кримінальна відповідальність за злочини у сфері службової діяльності. Методичні вказівки та завдання до практичних занять, самостійної роботи, індивідуальні навчально-дослідні завдання та тести для студентів юридичного факультету спец 7. 030401 «Правознавство» денної та заочної форми навчання. Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2010 рік, 60 с.
8.    Сосніна О.В. Проблеми кваліфікації та запобігання господарських злочинів. Опорний конспект лекцій для студентів юридичного факультету спец 8. 060101 «Правознавство» денної та заочної форми навчання. Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2008 рік, 95 с.
9.    Сосніна О.В. Наукові засади кваліфікації злочинів. Методичні вказівки і завдання для самостійної роботи  для студентів юридичного факультету спец 7.606100 «Правознавство». Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2010 рік, 95 с.
10.     Сосніна О.В. Кримінальна відповідальність за злочини проти особи. Методичні вказівки та завдання до практичних занять, самостійної роботи, індивідуально навчально-дослідні завдання та тести для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»  денної та заочної форми навчання. Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2012 рік, 165 с.
11.     Сосніна  О.В. Проблеми кваліфікації та запобігання господарських злочинів. Методичні вказівки та завдання до практичних занять, самостійної роботи, індивідуальні навчально-дослідні завдання та тести для студентів спеціальності 8.03040101 «Правознавство»  денної та заочної форми навчання. Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2012 рік, 104 с.
12.    Федоров М.П., Олашин М.М., Сосніна О.В. Кримінальне право України. Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 081 «Право». Львів. Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2020. 36с
13.    Кримінальне право України (Загальна частина): дистанційний курс для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності  081  «Право» освітнього рівня  «Бакалавр».  – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php (Загальна частина). 
14.    Кримінальне право України (Загальна частина). Методичні вказівки та завдання до практичних (семінарських) занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності  081  «Право» освітнього рівня  «Бакалавр».  Львів. Видавництво Львівського торговельно-економічного університету. 2022. 236с.  Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php
15.    Кримінальне право України (Загальна частина). Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності  081  «Право» освітнього рівня  «Бакалавр».  Львів. Видавництво Львівського торговельно-економічного університету. 2022. 253с.   Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php
16.    Кримінальне право України (Загальна частина). Конспект лекцій для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності  081  «Право» освітнього рівня  «Бакалавр».  Львів. Видавництво Львівського торговельно-економічного університету. 2022. 330с. Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php
17.    Кримінальне право України (Загальна частина). Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності  081  «Право» освітнього рівня  «Бакалавр».   Львів. Видавництво Львівського торговельно-економічного університету. 2022. 234с.
18.    Кримінальне право України (Особлива частина) дистанційний курс  для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності  081  «Право» освітнього рівня  «Бакалавр».  – Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
19.    Проблеми кваліфікації та запобігання кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності: дистанційний курс. Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php
20.    Проблеми кваліфікації та запобігання кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності. Конспект лекцій для  здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 081 “Право” ОПП “Право” Львів. Видавництво Львівського торговельно-економічного університету. 2022.
21.    Проблеми кваліфікації та запобігання кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності. Методичні вказівки та завдання до семінарських (практичних) занять для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 081 “Право” ОПП “Право” Львів. Видавництво Львівського торговельно-економічного університету. 2022.
22.    Проблеми кваліфікації та запобігання кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 081 “Право” ОПП “Право” Львів. Видавництво Львівського торговельно-економічного університету. 2022.
23.    Проблеми кваліфікації та запобігання кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 081 “Право” ОПП “Право”. Львів. Видавництво Львівського торговельно-економічного університету. 2022.
24.    Кримінальні правопорушення проти власності: дистанційний курс. Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php
25.    Кримінальні правопорушення проти власності. Конспект лекцій для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня. Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php
26.    Кримінальні правопорушення проти власності. Методичні вказівки та завдання до практичних (семінарських) занять для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня. Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php
27.    Кримінальні правопорушення проти власності. Методичні вказівки тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня. Львів. Видавництво Львівського торговельно-економічного університету. 2022. 91с. Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php
28.    Кримінальні правопорушення проти власності. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня. Львів. Видавництво Львівського торговельно-економічного університету. 2022. 85 с. Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php
29.    Кримінальна відповідальність за кримінальні правопорушення проти особи: дистанційний курс. Режим доступу:  virt.lac.lviv.ua/course/view.php
30.    Кримінальна відповідальність за кримінальні правопорушення проти особи. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності  081  «Право» освітнього рівня  «Бакалавр».   Львів. Видавництво Львівського торговельно-економічного університету. 2021. 124с. Режим доступу:  virt.lac.lviv.ua/course/view.php
31.    Кримінальна відповідальність за кримінальні правопорушення проти особи. Методичні вказівки та завдання до практичних (семінарських) занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності  081  «Право» освітнього рівня  «Бакалавр».  Львів. Видавництво Львівського торговельно-економічного університету. 2021. 104с. Режим доступу:  virt.lac.lviv.ua/course/view.php
32.    Кримінальна відповідальність за кримінальні правопорушення проти особи. Методичні вказівки та завдання до практичних (семінарських) занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності  081  «Право» освітнього рівня  «Бакалавр».  Львів. Видавництво Львівського торговельно-економічного університету. 2022. Подано у типографію. Режим доступу:  virt.lac.lviv.ua/course/view.php
33.    Кримінальна відповідальність за кримінальні правопорушення проти особи. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності  081  «Право» освітнього рівня  «Бакалавр».   Подано у типографію. Режим доступу:  virt.lac.lviv.ua/course/view.php
34.    Кримінальна відповідальність за кримінальні правопорушення проти особи. Конспект лекцій для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності  081  «Право» освітнього рівня  «Бакалавр».  Львів. Видавництво Львівського торговельно-економічного університету. 2022. Подано у типографію. Режим доступу:  virt.lac.lviv.ua/course/view.php
35.    Міжнародне кримінальне право. Дисципліна для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня. Розроблено Робочу програму, навчальну програму та Силабус. Режим доступу:  virt.lac.lviv.ua/course/view.php

Організаційно-методична робота
Керівник студентського наукового гурта при кафедрі  кримінального права та процесу.

Підвищення кваліфікації
1.    З  09 по 16 листопада 2020 року пройшла міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар) на тему: «Онлайн навчання як нетрадиційна форма сучасної освіти на прикладі платформи MOODLE».
Організатор міжнародного підвищення кваліфікації –  Інститут Науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку та IESF Міжнародна фундація науковців та освітян (м. Люблін (Республіка Польща).  
Навчальне навантаження міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) становить 1,5 кредити ЄСТS (45 годин), з яких:
12 годин лекцій, 20 годин практики, 13 годин самостійної роботи з дисципліни Кримінальне право.
Сертифікат ЕS № 2567/2020 16.11.2020.
2.    У грудні 2020р.  – лютому 2021р.  пройшла післядипломне міжнародне стажування на тему «Міжнародна кар’єра науковця та управління науковими проектами», організоване Університетом Суспільних Наук (UNS) у м. Лодзь у співпраці з Фундацією Central European Academy Studies and Certifications (CEASC). Навчальне навантаження міжнародного підвищення кваліфікації становить 6 кредитів ЄСТS (180 годин).
Сертифікат № KSE/43/2021.
3.    З 12 по 19 липня  2021 р. пройшла міжнародне підвищення кваліфікації  (вебінар) на тему: «Підбір, підготовка, та публікація наукових статей у наукових виданнях що індексуються у базах даних Scopus  та Web of Science».
Організатор міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару)  - Інститут Науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку,  IESF Міжнародна фундація науковців та освітян та ТОВ «Наукові публікації».
Навчальне навантаження міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) становить 1,5 кредити ЄСТS (45 годин), з яких:
12 годин лекцій, 20 годин практичних занять, 13 годин самостійної роботи з таких дисциплін: Кримінальне право, Кримінальна відповідальність за кримінальні правопорушення проти особи, Кримінальні правопорушення проти власності.
Сертифікат ЕS № 6894/2021 19.07. 2021.
4.    З 13 вересня по 17 вересня 2021р  пройшла серію вебінарів з наукометрії для професійного розвитку "Міжнародний досвід у публікаційній сфері. Успішні публікації у Scopus та Web of Science". Навчання складалось з лекцій та практичних занять (тривалість 30 годин = 1 ЕСTS).
Сертифікат АА 2542/ 17.09.2021.
5.    З  03 жовтня 2022 по 10 жовтня.2022 р  проходила Міжнародне підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних працівників та працівників освітніх закладів «Неформальна освіта для здобувачів вищої освіти: досвід країш Європейського Союзу та України».
Розробник: IBR LPNT ( m. Lublin) ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян».
Тривалість/обсяг: 45 годин (1,5 кредиту ЄКТС), з яких: лекційних – 12 год., практичних – 20 год., самостійна робота – 13 годин.
Сертифікат ESN № 10038 / 2022. 10.10.2022.
6.    З 24 по 31 жовтня 2022 р. проходила Міжнародне підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних працівників та працівників освітніх закладів «Інтерактивні технології змішаного навчання для підготовки фахівців спеціальностей: право, психологія та правоохоронна діяльність» .
Розробник: IBR LPNT ( m. Lublin) ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян».
Тривалість/обсяг: 45 годин (1,5 кредиту ЄКТС), з яких: лекційних – 12 год., практичних – 20 год., самостійна робота – 13 годин.
Сертифікат ESN № 10504. 31.10.2022.

Перелік нагород та заохочень
У  жовтні 2008 році Сосніна О.В. за багаторічну плідну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів і розбудову Української правової держави та з нагоди Дня юриста нагороджена Почесною грамотою Львівської обласної державної адміністрації.
Нагороджена чотирма Почесними грамотами Львівської комерційної академії:  
 – за багаторічну сумлінну працю, високі досягнення у навчальній, науковій і громадсько-виховній роботі та з нагоди 190-річчя заснування навчального закладу;
– за сумлінну працю, високі досягнення у навчальній, науковій і громадсько-виховній роботі та з нагоди 8 березня;
– за багаторічну й сумлінну працю в академії та з нагоди Ювілею;
– за багаторічну і плідну працю в підготовці висококваліфікованих фахівців та з нагоди святкування 192 річниці Львівської комерційної академії.
Нагороджена трьома Почесними грамотами Львівського торговельно-економічного університету:
– за вагомий внесок у розвиток наукової діяльності;
–за вагомий особистий внесок у підготовку фахівців, високий професіоналізм та з нагоди професійного свята – Дня юриста;
– за значні успіхи у навчально-виховній та науковій роботі, суспільно-громадській діяльності та з нагоди 204-ої річниці Львівського торговельно-економічного університету.
За особистий внесок у розвиток освіти і науки, сумлінну працю та з нагоди 205-ї річниці заснування Львівського торговельно-економічного університету
відзначена Подякою Львівської обласної ради.

Є членом Громадської організації «Міжнародна фундація науковців та освітнян» (ГО "МФНО", INTERNATIONAL EDUCATORS AND SCHOLARS FOUNDATION, IESF).

Проблеми кваліфікації та запобігання господарських злочинів: навчальний посібник / [укладач Сосніна О.В.]. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії,2014. - 289 с.

Навчальний посібник підготовлений відповідно до навчальної програми навчальної дисципліни "Проблеми кваліфікації та запобігання господарських злочинів" для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, що навчаються за спеціальністю "Правознавство" і здобувають ОКР "магістр". У пропонованому навчальному посібнику висвітлюються основні теоретичні положення кваліфікації злочинів, аналізуються види злочинів у сфері господарської діяльності, а також розглядається кримінологічні аспекти цих злочинів. Посібник містить лекції, тестові завдання, казуїстичні завдання (задачі), завдання для контрольних робіт та методичні вказівки до їх виконання для студентів заочної форми навчання,  приблизний перелік питань для заліку.
Розрахований на студентів, аспірантів і викладачів юридичних вузів та факультетів.

Правове регулювання окремих видів публічних і приватних відносин в Україні: монографія//колектив авторів, керівник авторського колективу доц. Федик Є.І. –Львів:Видавництво «Новий Світ – 2000», 2014 – 482с.
Пропонована праця є результатом науково-прикладних досліджень викладачів юридичного факультету Львівської комерційної академії з проблемних питань правового регулювання майнових і немайнових відносин у публічній та приватній сферах сучасної України. Зміст праці розрахований на викладачів, аспірантів та практикуючих юристів.

Кримінальне право (Загальна частина): навчальний посібник / [укл. Сосніна   О.В.]. – Львів: Львівська комерційна академія, 2014. – 307 с.
Навчальний посібник підготовлений відповідно до типової навчальної програми навчальної дисципліни «Кримінальне право» для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, що навчаються за напрямом підготовки «Правознавство» і здобувають ОКР «бакалавр».
У пропонованому навчальному посібнику  висвітлюються основні питання Загальної частини кримінального права України, аналізуються положення закону про кримінальну відповідальність, практика його застосування. Посібник містить тези лекцій, тестові завдання, казуїстичні завдання (задачі), питання для самопідготовки,  приблизний перелік питань для іспиту, перелік рекомендованої нормативної та бібліографічної  бази навчальної дисципліни. Теоретичний матеріал посібника  орієнтований на модульний підхід до вивчення кримінального права, що відповідає вимогам Болонського процесу.
Розрахований на студентів, аспірантів і викладачів юридичних навчальних закладів та факультетів.

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Реєстрація на ЄВІ та/або ЄФВВ для вступу до магістратури або аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен