Коцупей Володимир Михайлович

Кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту

79011, м. Львів, вул. Уласа Самчука 9, каб. 507
роб. тел.:   +38 (032) 295-81-94
e-mail:  kotsupeivolodymyr1957@gmail.com

Рік народження – 1957

Науково-педагогічна біографія
Народився в 1957 р. у с.м.т. Стара-Синява Хмельницької області.
У 1974 році закінчив середню школу і поступив на навчання в Хмельницький кооперативний технікум.
Після завершення навчання працював старшим товарознавцем Волочиської РСС та заступником голови правління з торгівлі.
В період з 1981 до 1986 року навчався у Львівському торгово-економічному інституті та отримав скерування на роботу в ЛТІ.
В 1988 році працював на посаді проректора з АГР.
Захистив кандидатську дисертацію у грудні 1993 р. на тему: "Приватизація власності та мале підприємництво".

Є автором понад 90 наукових та навчально-методичних публікацій.

Основні дисципліни, що викладаються
1. Самоменеджмент
2. Діловодство
3. Менеджмент сервісу
4. Менеджмент

Наукова діяльність
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0663-4859
Researcher ID: E-7481-219
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=IyIMtfMAAAAJ

Монографії:
1. Прогнозування та управління соціально-економічними процесами в регіоні: монографія / кол. авт.; за наук. ред. чл.-кор. НАН України, д.е.н.; проф. В. С. Загорського. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2016. – 240 с. (у співавторстві).

Наукові публікації
1.    Коцупей В.М. Виробничі витрати та контроль за їх формуванням // Науковий вісник НЛТУ. - 2007. - №173.
2.    Коцупей В.М., Добрєва Н.Ф. Вплив факторів на розвиток інноваційної діяльності в Україні // Вісник ЛКА. - 2009. - №13.
3.    Коцупей В.М. Конкуренція як явище ринкової економічної системи // Вісник ЛРІДУНАДУ. - 2009.
4.    Коцупей В.М. Теоретичні аспекти розробки державної кадрової політики // Матеріали наук.-практ. конференції. - Львів, 2011.
5.    Свінцов О.М., Коцупей В.М., Скірка Н.Я., Сельський А.А. Бюджетні інструменти регулювання та оптимізації структурних зрушень в національній економіці // Науковий вісник НЛТУ. - 2011. - Вип.21.8. - С.290-297.
6.    Свінцов О.М., Коцупей В.М., Скірка Н.Я., Сельський А.А. Особливості структурних зрушень в економіці сучасної України // Науковий вісник НЛТУ. – 2011. − Вип.21.7. - С.124-131.
7.    Свінцов О.М., Скірка Н.Я., Коцупей В.М. Національна економіка: ефективність та оптимальність // Вісник Львівської комерційної академії. - 2011. – Вип.38. - С.16-20.
8.    Башнянин Г.І., Дунас О.І., Коцупей В.М., Шпаргало Г.Є. Особливості аналізу організаційної структури бізнесу малих і середніх підприємств // Науковий вісник НЛТУ. - 2012. - Вип. 22.7. - С.146-151.
9.    Коцупей В. М. Про методи економічного оцінювання в економіках транзитивного типу // Перехідні економічні системи. Збірник наукових праць студентів, аспірантів і викладачів. – Львів : ЛКА, 2015. – С. 11-18.
10.    Коцупей В. М. Про принципи формування економічних оцінок та їх функціональні типи // Перехідні економічні системи. Збірник наукових праць студентів, аспірантів і викладачів. – Львів : ЛКА, 2015. – С. 18-26.
11.    Прогнозування та управління соціально-економічними процесами в регіоні : монографія / кол. авт. ; за наук. ред. чл.-кор. НАН України, д.е.н.; проф. В. С. Загорського. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2016. – 240 с.
12.    Коцупей В. М. Національні пріоритети науково-технологічного розвитку / Н. Ф. Добрєва, В. М. Коцупей : Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю: Проблеми розвитку публічного управління в Україні, 15 квітня 2016 р. – Львів : Львів. регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові, 2016. – С. 256-258. – Режим доступу: www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/conferencii/konferentsija_2016.pdf.
13.    Yeleyko V.I. Trends and factors of social responsibility and social partnership / Yeleyko V.I., Kolyanko O.V., Kotsypej V.M. // Ekonomika i organizacja przedsiebiorstwa. – 2016. – Lipiec. – Nr. 7 (798). – S. 3-11.
14.    Коцупей В. М. Про природу та історико-функціональну типологізації екстенсивних економічних систем // Перехідні економічні системи. Збірник наукових праць студентів, аспірантів і викладачів. – Львів : ЛКА 2016. Вип. 18-19. – С. 49-64.
15.    Коцупей В.М. Система підготовки фахівців у сфері публічного управління / Н.Ф. Добрєва, В.М. Коцупей : Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції: Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг. – Львів: Растр 7, 2017. – С. 323-324.
16.    Башнянин Г.І., Коцупей В.М. Економічна ефективність функціонування господарських систем: проблеми вимірювання Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць Національного лісотехнічного уні-ту України – Львів: Вид-во НЛУУ, 2018.–Т.28, №4.
17.    Коцупей В.М. Соціально-економічне значення розвитку сільського туризму в сучасних умовах Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах евроінтеграції: /Наукова конференція професорсько-викладацького складу і аспірантів/, ЛТЕУ, 2018.
18.    Коцупей В.М. Бюджетна політика в умовах децентралізації бюджетних відносин. /Міжнародна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу і аспірантів ЛТЕУ "Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг", ЛТЕУ, 2018.
19.    Коцупей В.М., Сірик Є.О. Інноваційний менеджмент в торговельних організаціях: проблеми та перспективи розвитку / Міжнародна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу і аспірантів ЛТЕУ "Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг", ЛТЕУ, 2018.
20.    Коцупей В.М. Особливості оцінки управлінського потенціалу керівників. /Наукова конференція професорсько-викладацького складу і аспірантів ЛТЕУ/, ЛТЕУ 2019.
21.    Про соціальне оцінювання в економічних системах / Г. І. Башнянин, Я. С. Лапчук, В. М. Коцупей // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – 2019. – Вип. 57. – С. 68–74.
22.    Коцупей В. М., Носов О.Ю. Формування нормативно-правового поля кластеризації в Україні // Збірник наук. праць Хмельницького КТЕІ, серія економічні науки, 2019, №14. - С. 20-27.
23.    Коцупей В.М., Салань О.І. Теоретичгні основи фінансування видатків бюджету держави./VII міжнародна науково-практична конференція "Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг" - Львів:Растр - 7, 2019. - С.169 – 171.
24.    Коцупей В.М. Внутрішній ринок як об’єкт державного регулювання / Коцупей В.М./ Актуальні питання економічного розвитку в сучасних умовах.: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції 26-27 березня 2020 р., м. Херсон, вид-во ХДУ,  2020 - С. 132 - 135.
25.    Коцупей В.М. Структурні зміни внутрішнього ринку України засобами цифрової економіки / Клепанчук О. Ю., Коцупей В. М. // Економіка та управління: сучасний стан та перспектива розвитку : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 14-15 травня 2020 р., Одеса, Одеська державна академія будівництва та архітектури, 2020. – С.145-149.
26.    Коцупей В.М. Управлінські питання регулювання внутрішнього ринку праці за умов запровадження інституційних реформ / Коцупей В.М./ Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 18-19 червня 2020 р., Львів, вид-во ЛТЕУ, 2020. – С.160-163.
27.    Кудла Н.Є., Коцупей В.М. Типологія агротуристичних господарств. Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення : матер.  міжнар.наук.-практ.конфер. 18-19 червня 2020. – Львів : ЛТЕУ, 2020.  с.190-192.
28.        Коцупей В.М.  Мотиваційна складова управління поведінкою персоналу підприємства / Н.І. Фединець, В. М. Коцупей // Науковий журнал “Інтернаука”. Серія: “Економічні науки”, 2020. – №10 (42). – С. 110-115.
29.    Коцупей В.М. Менеджмент якості послуг готельного підприємства у методиці SERVQUAL / Кудла Н.Є. Гамкало М.З. Коцупей В.М. /Одеса. Інфраструктура ринку. – Випуск 51. – 2021. –119-126 с.
30. Коцупей В.М. Тайм-менеджмент в системі управління підприємством / В.М.Коцупей / Cучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 2 червня 2021 -  Львів, вид-во ЛТЕУ, 2021. – С.209-211
31. Коцупей В.М. Деякі аспекти регулювання інноваційних процесів у провідних країнах світу / В.М. Коцупей, М. Бадунь / Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг: ІХ міжнародна науково-практична конференція в Україні 9 грудня 2021 -м.Львів,  вид-во ЛТЕУ, 2021. – С.160-163
32. Коцупей В.М.    Соціологічні дослідження внутрішнього ринку та проявів лідерства в управлінській діяльності під час воєнного стану  /Свидрук І.І., Сидорчук О.Г., Коцупей В.М., Саврас І.З. / Підприємництво і торгівля: збірник наукових праць. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. Випуск 34. – С.56-63
33. Коцупей В.М. Тайм-менеджмент як важливий інструмент ефективного використання часу в управлінні персоналом підприємства / В.М. Коцупей./ Міжнародна конференція «Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення» м. Львів, 1-2 червня 2023

Навчально-методична робота
1. Бюджетний менеджмент : навчальний посібник / В. М. Коцупей та інші. – Львів : Магнолія-2006, 2016. – 230 с.
2. Макроекономічна теорія: навчальний посібник/ за ред. д.е.н., проф. Г.І. Башнянина/ - Львів: "Новий Світ - 2000", 2019. – 456 с.
3.    Коцупей В. М. Методичні вказівки щодо організації навчальної практики для здобувачів вищої освіти спеціальності 073 “Менеджмент”. – Львів : вид-во ЛТЕУ, 2018. – 33 с.
4.    Коцупей В. М. Конспект лекцій з дисципліни Менеджмент сервісу. Львів: вид-во ЛТЕУ. - 2019. - 211 с.                 
5.    Коцупей В. М. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи  з дисципліни "Менеджмент сервісу" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня. Львів: вид-во ЛТЕУ. - 2019. - 44 с.
6.     Коцупей В. М. Методичні вказівки та завдання до практичних та семінарських занять  з дисципліни "Менеджмент сервісу" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня. Львів: вид-во ЛТЕУ. - 2019. - 56 с.
7.  Коцупей В. М. Методичні вказівки та тестові завдання до поточного та підсумкового контролю знань з дисципліни "Менеджмент сервісу" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня. Львів: вид-во ЛТЕУ. - 2019. - 40 с.
8. Менеджмент сервісу. Методичні вказівки та завдання до практичних, семінарських занять здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 073 “Менеджмент” (ОПП “Менеджмент”) Львів :  Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 47 с.
9. Менеджмент сервісу.. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 073 “Менеджмент” (ОПП “Менеджмент”) Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 32 с.
10. Менеджмент сервісу. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 073 “Менеджмент” (ОПП “Менеджмент”) Львів :  Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 36 с.
11. Менеджмент сервісу. Конспект лекцій    Львів: видавництво ЛТЕУ,, 2022. – 187 с.
12. Діловодство. Методичні вказівки та завдання до практичних, семінарських занять здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 073 “Менеджмент” (ОПП “Менеджмент”) Львів :  Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 59 с.
13. Діловодство... Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 073 “Менеджмент” (ОПП “Менеджмент”) Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 40 с.
14. Діловодство.. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 073 “Менеджмент” (ОПП “Менеджмент”) Львів :  Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 23 с.
15. Діловодство.. Конспект лекцій Львів: видавництво ЛТЕУ,, 2022. – 111 с.
16. Самоменеджмент. Методичні вказівки та завдання до практичних, семінарських занять здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 073 “Менеджмент” (ОПП “Менеджмент”) Львів :  Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 87 с.
17. Самоменеджмент. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 073 “Менеджмент” (ОПП “Менеджмент”) Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 48 с.
18. Самоменеджмент.. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 073 “Менеджмент” (ОПП “Менеджмент”) Львів :  Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 19 с.
19. Самоменеджмент.. Конспект лекцій Львів: видавництво ЛТЕУ,, 2022. – 120 с.
16. Самоменеджмент  (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання до практичних, семінарських занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня. Львів :  Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 88 с.
17. Самоменеджмент. (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня/ Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 47 с.
18. Самоменеджмент.. (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня/ Львів :  Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 18 с.
19. Самоменеджмент.. (вибіркова дисципліна).  Конспект лекцій (вибіркова дисципліна).     Львів: видавництво ЛТЕУ,, 2022. – 120 с.
20. Менеджмент сервісу. (вибіркова дисципліна) Методичні вказівки та завдання до практичних, семінарських занять здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня Львів :  Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 48 с.
21. Менеджмент сервісу. (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 30 с.
22. Менеджмент сервісу. (вибіркова дисципліна) Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня Львів :  Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 35 с.
23. Менеджмент сервісу. (вибіркова дисципліна) Конспект лекцій    Львів: видавництво ЛТЕУ,, 2022. – 187 с
24. Державне та регіональне управління. Методичні вказівки та завдання до практичних, семінарських занять здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 073 “Менеджмент” (ОПП “Менеджмент”) Львів :  Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 43 с.
25. Державне та регіональне управління. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 073 “Менеджмент” (ОПП “Менеджмент”) Львів :  Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 25 с.
26. Державне та регіональне управління Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 073 “Менеджмент” (ОПП “Менеджмент”) Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 39 с.

Організаційна діяльність
Працював на посаді проректора ЛТЕІ, заступника декана факультету менеджменту з виховної роботи.
На сьогодні є заступником завідувача кафедри менеджменту з профорієнтаційної роботи.
Відповідальний виконавець наукової теми “Формування сучасних систем результативного управління організаціями” (номер державної реєстрації 0118U000025) від 01.2018 р. по 12.2022 р.
Здійснює наукове консультування з питань управління персоналом фахівців ТзОВ “Епіцентр К”.

Підвищення кваліфікації
1. Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (15.05.2015 - 15.06.2015 р.)
2. Асоціація підприємців Ізраїлю, бізнес семінар  з підготовки учасників шляхом поглиблення і розширення професійних знань, умінь і навичок, набуття досвіду виконання завдань та прийняття рішень з використанням досвіду науковців та підприємців Ізраїлю, що необхідні у межах спеціальності. Сертифікат від 12.11.2017 р., звіт про стажування.
3. Львівський національний університет ім. Івана Франка, кафедра менеджменту (14.12.2020 - 22.01.2021р.) Наказ ректора №194/2 від 01.12.2020 р. Тема: "Компетентнісний підхід до освітньо-професійної підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 073 "Менеджмент".

Перелік нагород та заохочень
1.    Подяка Міської ради (2012 р.).
2.    Знак пошани Центральної спілки споживчих товариств України (2015 р.)
3.    Почесна грамота Обласної державної адміністрації (2015 р.)
4.    Грамота ЛТЕУ (2016 р.).
5.    Почесна грамота ЛТЕУ (2017 р.).

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Реєстрація на ЄВІ та/або ЄФВВ для вступу до магістратури або аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен