Кудла Назар Євгенович

Кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту

79011, м. Львів, вул. Уласа Самчука 9, каб. 507
роб. тел.:   +38 (032) 295-81-94
e-mail:  kudlan@ukr.net

Рік народження – 1970

Науково-педагогічна біографія
У 1998 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Економіко-екологічні особливості регулювання земельних відносин (за матеріалами Львівської області) за спеціальністю 08.08.01 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.
Викладацьку діяльність розпочав на кафедрі інформаційних технологій Львівського національного аграрного університету
Автор понад 140 наукових публікацій, в тому числі закордонних.
Стипендіат різних наукових програм університетів Польщі, Словаччини, Литви; тренер зі сільського туризму, штатний експерт дорадник з питань розвитку сільських територій, член спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні, активний учасник наукових конференцій та міжнародних проектів.

Основні дисципліни, що викладаються
1. Адміністративний менеджмент
2. Інноваційний менеджмент
3. Управління інноваціями

Наукова діяльність

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9559-4427
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=xG0r4g4AAAAJ&hl=ru

Монографії:
1.    ENTREPRENEURSHIP IN PROTECTED AREAS IN THE CARPATHIANS. Scientific report of an international project commissioned by New Direction Pro Carpathia. Rzeszów 2023.120 s.
2.    Становлення винного туризму та його розвиток на Закарпатті /Н.Є. Кудла, О.М. Замрій/ Практика і перспективи розвитку індустрії гостинності України : монографія/ за заг.ред. Б.М.Мізюка. – Львів : ЛТЕУ, 2019. – с.22-31.
3.    Turystyka i rekreacja czynnikiem poprawyzdrowia fizycznego i psychologicznego człowieka /Kudla N., Jalinik M. - monogragia "Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych". - Białystok, 2018. - 237s. s.89-100 ISBN 978-83-62069-54-5.

Наукові публікації
1.     Kudla N. Myronov Y. Development of non-agricultural entrepreneurship in rural areas of the foothills and mountainous part of the ukrainian Carpathians.// Published in Scientific Papers. Series "Management, Economic Engineering in Agriculture and rural development", Vol. 22 ISSUE 4, 2022. P. 323-335 Web of Science
2.    Кудла Н. Є. Менеджмент якості послуг готельного підприємства у методиці SERVQUAL / М. З. Гамкало, Н. Є. Кудла, В. М. Коцупей // Інфраструктура ринку. – Випуск 51. – 2021. – 120-127 с
3.    Kudla N. SERVQUAL Method in Assessing the Quality of Rural Tourism Services / N. Kudla, Y. Myronov // Scientific Papers. Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development”. Vol. 20, Issue 4, 2020. - pp. 307-312. Web of Science.
4.    Kudla N., MironovY. Methodology of evaluatingtheattractivenessofwinetourismobjectsinthe Transcarpathian Regionof Ukraine / Polish Journal of Sportand Tourism. - Vol.27 (2020) No. 2, pp. 28- 32.(Scopus).
5.    Kudla N., Qurini-Popławski Ł, Rutynski M.  TourismintheSovietCarpathians: AccommodationFacilitiesforQualifiedTourismintheEasternCarpathians (LvivandIvano-FrankivskOblast) inthe 1970s and 1980s/ Tourism 2019, 29/2. – 113-122 s.
6.    Кудла Н.Є. Несільськогосподарська діяльність як вимір активізації сільських територій // Кудла Н.Є., Батюк Б.Б. - Науковий вісник ЛНУВМіБТ, серія «Економічні науки» Т.21 №92, 2019. – 120-125.

Участь у конференціях
1.    Kudla N., Okapa K. Od rekreacji po edukacje – przykład innowacyjnej przedsiębiorczości turystycznej na obszarach wiejskich // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. ХVІІ Міжнародна наукова конференція 6-8 жовтня 2023. Львів
2.    Kudla N. Problematyka małej przedsiębiorczości turystycznej w górskiej destynacji obwodu Lwowskiego //Turystyka w naukach społecznych Kraków-Bukowina Tatrzańska 18-19 października 2022 r.
3.    Kudla N., Samborski A. Świadczenie usług hotelarskich w kontekście obserwowanych zmian klimatu /Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг. X міжнародна науково-практична конференція (у дистанційній формі) 8 грудня 2022 р. Львів
4.    Кудла Н., Трут О. Підприємницька діяльність жінок – основа активізації сільських територій /Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрями розвитку ІІІ міжнар. наук.-практич. інтернет-конфер «» : 27 жовтня 2022 р. Київ
5.    Kudla N., Jalinik M. Polski bon turystyczny jako narzedzie aktywizacji tworzenia oferty dla rodzin z dziećmi / Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності. ІІI міжнар.наук.-практ. конфер. 6 жовтня 2022 року, м.Львів

Навчально-методична діяльність
1.    Управління інноваціями. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент» (ОПП «Менеджмент»). / уклад.: Н.Є. Кудла. – Львів: ЛТЕУ, 2022. – 24 с.
2.    Управління інноваціями. Методичні вказівки та завдання до практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент» (ОПП «Менеджмент») / уклад.: Н.Є. Кудла. – Львів: ЛТЕУ, 2022. – 35 с.
3.    Управління інноваціями. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент» (ОПП «Менеджмент») / уклад.: Н.Є. Кудла. – Львів: ЛТЕУ, 2022. – 26 с.
4.    Інноваційний менеджмент. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент» (ОПП «Менеджмент»). / уклад.: Н.Є. Кудла. – Львів: ЛТЕУ, 2023. – 25 с.
5.    Інноваційний менеджмент. Методичні вказівки та завдання до практичних занять для здобувачів вищої освіти другого (магістерського)) рівня спеціальності 073 «Менеджмент» (ОПП «Менеджмент») / уклад.: Н.Є. Кудла. – Львів: ЛТЕУ, 2023. – 35 с.
6.    Інноваційний менеджмент. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент» (ОПП «Менеджмент») / уклад.: Н.Є. Кудла. – Львів: ЛТЕУ, 2023. – 19 с.
7.    Інноваційний менеджмент. Конспект лекцій для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент» (ОПП «Менеджмент») / уклад.: Н.Є. Кудла. – Львів: ЛТЕУ, 2023. – 96 с.

Підручники, навчальні посібники
1.    Управління персоналом в туризмі : нач.посіб. / Кудла Н.Є., Фединець Н.І. Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 211 с.
2.    Сільський туризм: основи підприємництва та гостинності: навч. посіб. / Кудла Н.Є.– К. : Центр учб. літ., 2015. – 152 с. ISBN 978-617-673-336-2.
3.    Управління якістю в туризмі: підручник / Кудла Н.Є. – К. : центр учб. літ., 2014. – 368 с. ISBN 978-617-673-329-4.
4.    Менеджмент туристичного підприємства: підручник / Кудла Н.Є. К. : Знання, 2012. – 343 с. ISBN 978-966-346-990-4.
5.    Маркетинг туристичних послуг навч. посіб. / Кудла Н.Є. - К. : Знання, 2011. – 351 с. ISBN 978-966-346-683-5.

Організаційна діяльність
1.    Координатор міжнародного проекту «Діяльність організацій громадського сектору регіону Карпат» Проект реалізований Brama Karpat Foundation. Sanok 2023
2.    Координатор міжнародного проекту «Badanie produktów karpackich, ich wytwórców oraz instytucji i systemów wsparcia (Ukraina) угода від 15.10.2021р. Проект реалізовується асоціацією розвитку та сприяння Підкарпаттю «Pro Carpathia», що розташована в Жешуві, на замовлення New Direction – Фундації Європейських Реформ, що знаходиться в Брюсселі – неприбуткової організації, частково фінансується Європейським парламентом.
3.    Співкоординатор міжнародного проекту «Rozwój potencjału instytucjonalnego Stowarzyszenia „Pro Carpatia” przez wsparcie działań misyjnych na rzecz Karpat” 2020 r
4.    Член громадського обʼєднання «Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні»

Підвищення кваліфікації
Центр сільськогосподарського дорадництва у Брвінові, краківський філіал, наказ №36/02 від 1.03.2021 р. Koncepcja SMART Villages na obszarach górskich i podgórskich Zaświadczenie po ukończeniu szkolenia e-learningowego. № 1165/21 від 8.03 – 26.03.2021 р. 24 год.

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Додаткова реєстрація для складання ЄВІ /ЄФВВ для вступу до магістратури/аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен