Саврас Ірина Зіновіївна

Кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту

79011, м. Львів, вул. Уласа Самчука 9, каб. 507
роб. тел.:   +38 (032) 295-81-94
e-mail:  Iryna888555@gmail.com

Рік народження – 1976

Науково-педагогічна біографія
У 1998 році закінчила Львівський державний університет ім. Івана Франка, спеціальність за дипломом “Фінанси і кредит”, кваліфікація – “економіст”.
Кандидат економічних наук з 2005 р. Дисертацію захистила у спеціалізованій Вченій раді Львівського національного університету ім. Івана Франка на тему «Велике підприємництво в умовах ринкової трансформації економіки України».

Автор понад 40 наукових праць.

Основні дисципліни, що викладаються:
1.Менеджмент підприємства
2. Теорія організації
3. Самоменеджмент

Наукова діяльність
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3593-305X
Researcher ID: HGD-6495-2022

Наукові публікації
1.    Саврас І.З. Зарубіжний досвід розвитку фінансово-промислових груп та можливості його застосування в Україні // Ефективність державного управління: збірник наукових праць /за заг. Ред. А.О.Чемериса.-Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2006.- Вип.10.-С.369-376.
2.    Саврас І.З. Економіко-статистичний аналіз лізингового ринку в Україні // Ефективність державного управління: збірник наукових праць /за заг. Ред. В.С.Загорського.-Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2007.- Вип.13.-С.356-366.
3.    Юринець Р.В., Саврас І.З. Формування експертних груп із використанням економіко-математичних методів // Вісник соціально-економічних досліджень. Збірник наукових праць. - Одес.держ.екон.ун-т, 2008.-Вип.30.- С.413-418.
4.    Саврас І.З. Методичні підходи до оцінки ефективності державної власності в ринкових умовах // Науковий вісник.- Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців.- Науки: економіка, політологія, історія.-2008.-№14(70).-С.105-111.
5.    Селіверстов Р.Г., Саврас І.З. Відбір інформації на основі нечітких запитів як інструмент підтримки прийняття управлінських рішень// Ефективність державного управління: збірник наукових праць /за заг. Ред. В.С.Загорського.-Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2008.- Вип.14-15.-С.316 -322.
6.    Саврас І.З., Кірєєва Н.С. Статистичне прогнозування як інструмент мінімізації невизначеності при прийнятті ефективних управлінських рішень. // Науковий вісник.-Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців.-Науки: економіка, політологія, історія.-2008. №22(78).-С.109-116.
7.    Саврас І.З. Селіверстов Р.Г. Проблеми розвитку та регулювання франчайзингових відносин в Україні // Ефективність державного управління [Текст]: збірник наукових праць  ЛРІДУ НАДУ при Президентові України  /за заг. ред. чл..-кор. НАН України В.С. Загорського, доц.. А.В. Ліпенцева. - Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2009.- Вип.20.-С.343-350.
8.    Саврас І.З. Кореляція // Енциклопедичний словник з державного управління / за заг. ред. Ю.В. Ковбасюка, В.П. Трощинського, Ю.П. Сурміна. – К.: НАДУ, 2010, С.346-347.
9.    Саврас І.З. Проблеми розвитку та регулювання транснаціональних корпорацій в Україні // Вісник соціально-економічних досліджень [Текст]: збірник наукових праць Одес.держ.екон.ун-ту. – Одеса: ОДЕУ, 2010.-Вип.40.- С.295-301.
10.    Саврас І.З. Удосконалення адміністративно-територіального устрою як чинник покращення соціально-економічного розвитку її територій // Вісник соціально-економічних досліджень [Текст]: збірник наукових праць Одес.держ.екон.ун-ту. – Одеса: ОДЕУ, 2011.-Вип.41 (частина 2).- С.295-301.
11.    Саврас І.З. Оцінювання та визначення перспектив покращення соціально-економічного розвитку територій (на прикладі Львівської області)// Ефективність державного управління [Текст]: збірник наукових праць  ЛРІДУ НАДУ при Президентові України  /за заг. ред. чл..-кор. НАН України В.С. Загорського, доц. А.В. Ліпенцева. - Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2011.- Вип. 29.- С.375-383.
12.    Саврас І.З. Використання маркетингових інструментів для оцінки перспектив розвитку території // Вісник соціально-економічних досліджень [Текст]: збірник наукових праць Одес.нац.екон.ун-ту. – Одеса: ОДЕУ, 2013.-Вип.2(49).- С.163-167.
13.    Саврас І.З.Оцінювання та визначення прогнозної спроможності регресійних моделей для прогнозування соціально-економічного розвитку територій Львівської області (на прикладі групи економічних показників) [Текст]: збірник наукових праць  ЛРІДУ НАДУ при Президентові України  /за заг. ред. чл..-кор. НАН України В.С. Загорського, доц.. А.В. Ліпенцева. - Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2012.- Вип. 32.- С.449-457.
14.    Селіверстов Р.Г., Саврас І.З. Перспекти вивикористання програмного забезпечення з відкритим кодом для підвищення надійності функціонування органів державного управління // Демократичне врядування :електронне науково-фаховевидання ЛРІДУ НАДУ при Президентові України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.lvivacademy.com/visnik12/fail/Seliverstov_Savras.pdf (2013 р.)
15.    Саврас І.З., Селіверстов Р.Г.Інформаційно-аналітична підтримка вирішення основних проблем розвитку ринку страхових послуг в Україні// Ефективність державного управління [Текст]: зб.  наук.  пр.  Львівського регіонального  інституту  державного  управління  Національної  академії  державного управління  при Президентові  України. —  Вип.  39  /  за  заг.  Ред.чл.кор. НАН  УкраїниВ. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2014. — С.427-434.
16.    Саврас І.З., Юринець Р.В. Дослідження ринку страхування життя в Україні з використанням кореляційно-регресійного аналізу// Ефективність державного управління [Текст]: збірник наукових праць  ЛРІДУ НАДУ при Президентові України  /за заг. ред. чл..-кор. НАН України В.С. Загорського, доц.. А.В. Ліпенцева. - Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2014.- Вип.41.-С.303-310.
17.    Теоретичні підходи до кількісного оцінювання надійності функціонування органів виконавчої влади: [Текст] : наук.-метод. розроб. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; уклад.: В. П. Новосад, Р. Г. Селіверстов, Р. М. Рудніцька [та ін.]. - Київ : НАДУ, 2014. - 40 с. : табл., рис. - (Бібліотека слухача. Державне управління: від теорії до практики). - Бібліогр.: с. 36-38 (31 назва). - Б. ц.
18.    Саврас І.З., Селіверстов Р.Г., Юринець Р.В. Моделювання формування ресурсів комерційних банків та їх оптимізація в умовах ризику: Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2015. Випуск 52. С. 151-159.
19.    Саврас І.З. Економіко-статистичне оцінювання впливу демографічних процесів на рівень життя населення Львівської області // Ефективність державного управління [Текст]: зб. наук. пр. Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. — Вип. 44: у 2 ч. Ч. 2: Державне управління / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. — Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2015, С. 18-26.
20.    Саврас І.З. Актуальні проблеми та можливості застосування статистичних методів у державному управлінні // Ефективність державного управління  [Текст]: зб. наук. пр. Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Вип.1/2(46/47) : Ч. 2 : Економічна політика та фінанси / за заг. ред. чл.кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. — Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2016, С.24-32.
21.    Саврас І.З., Томаневич Л.М. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління інноваційною діяльністю підприємств. Економіка та суспільство. 2022. № 45. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/ article/view/1967    DOI: 10.32782/2524-0072/2022-45-61
22.    Соціологічні дослідження внутрішнього ринку та проявів лідерства в управлінській діяльності під час воєнного стану / І.І. Свидрук, О.Г. Сидорчук, В.М. Коцупей, І.З. Саврас // Підприємництво і торгівля: збірник наукових праць. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. Випуск 34. – С.56-63.
23.    Саврас І.З., Томаневич Л.М. Проблеми та особливості застосування антикризових методів управління підприємствами в умовах війни // Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Куцик П. О., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. –Вип. 69. – (Економічні науки). – С.132-137.
24.    Саврас І.З., Томаневич Л.М. Безпека осіб з особливими потребами в умовах війни. – Вісник ЛьвДУВС – 2022.
25.    Фединець Н.І. Організаційні аспекти антикризового управління підприємством з використанням сучасних інформаційних технологій. Н.І. Фединець, І.З. Саврас, О.І. Фоменко // Вісник ЛТЕУ. Економічні науки. №71. 2023. С. 69-76.
26.    Управління конкурентоспроможністю закладів тимчасового розміщення та харчування в контексті розвитку до умов ЄС / С.В.Васильчак, У.Я. Петриняк, О. Бєлан, І.З. Саврас // Формування ринкових відносин в Україні: збірник наукових праць. – Київ, 2023,  №3 (262). - С. 67-75.
27.    Ustik, T., Morokhova, V., Savras, I., Golda, N.,Lukhanina, K. and Sidielnikov, D. Strategies of Socially Responsible Online Markrting and Advertising Management of Trade Enterprises Economic Affairs, Vol. 68, No. 01s, pp. 353-360, February 2023 DOI: 10.46852/0424-2513.1s.2023.38 (Scopus)

Участь у конференціях
1.    Саврас І.З. Франчайзинг як форма ділової співпраці учасників ринку // Демократичне врядування в контексті: у глобальних викликів та кризових ситуацій [Текст]: матер.наук.-пр.конф.за міжнар.участю (3 квітня 2009р.): у 2 ч. Ч.2 / за наук.ред.чл.-кор. НАН України В.С.Загорського, доц. А.В.Ліпенцева. - Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2009. С.446-450.
2.    Палінська І.З., Саврас І.З. Особливості іноземного інвестування української економіки в умовах фінансової кризи // Демократичне врядування в контексті : у глобальних викликів та кризових ситуацій [Текст]: матер.наук.-пр.конф.за міжнар.учстю (3 квітня 2009р.): у 2 ч. Ч.2 / за наук. ред. чл.-кор. НАН України В.С.Загорського, доц. А.В.Ліпенцева. - Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2009. С.444-446.
3.    Саврас І.З. ТНК у системі міжнародних економічних відносин: інформаційно-аналітичний аспект діяльності //Реформування системи державного управління та державної служби: теорія і практика: матер. наук.-практ. конф. за міжнар. уч. (22 жовтня 2010 р.) : у 2 ч. / за наук. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2010. – C 196-199.
4.    Саврас І.З. Особливості та проблеми моделювання адміністративно-територіального устрою України: інформаційно-аналітичний аспект // Реформування системи державного управління та державної служби: теорія і практика: матер. наук.-практ. конф. за міжнар. уч. (8 квітня 2011 р.) : у 2 ч. / за наук. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2011. – C 237–240.
5.    Саврас І.З. Роль міст обласного підпорядкування у соціально-економічному розвитку територій (на прикладі Львівської області): інформаційно-аналітичний аспект // Модернізація системи державного управління: теорія і практика: матер. наук.-практ. конф. за міжнар. уч. (20 квітня 2012 р.) : у 2 ч. Ч.2 / за наук. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2012. – C 303–306.
6.    Саврас І.З. Маркетинг території як інструмент підвищення її конкурентоспроможності: інформаційно-аналітичний аспект //Модернізаціясистеми державного управління:теорія і практика: матер. наук.-практ. конф. за міжнар. уч. (5 квітня 2013 р.) : у 2 ч. Ч.2 / за наук. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2013. – C 305-309.
7.    Саврас І.З. Інформаційно-аналітичні проблеми формування ринку страхових послуг в Україні // матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю ["Модернізація системи державного управління: теорія та практика", Ч.2], (Львів, 11 квітня 2014р.) / Львівський регіональний інститут державного управління - Л.: ЛРІДУ НАДУ, 2014. - С.453-457.
8.    Саврас І.З. Стан та проблеми забезпечення органів державного управління статистичною інформацією // Проблеми розвитку публічного управління в Україні[Текст]:матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (15 квітня 2016р., м.Львів) / за наук.ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. - Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2016. - С.246-248.
9.    Саврас І.З. Інноваційна діяльність підприємств: інформаційно-аналітичне забезпечення підтримки управлінських рішень. – Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку: Матеріали ІІІ Міжнар. Наук.-практ. Інтернет-конф. (Київ, 27 жовтня 2022 року): тези доповідей / відп. ред. П.В. Захарченко. Київ, 2022. С.124-128.
10.    Саврас І.З. Особливості антикризового менеджменту вітчизняної туристичної індустрії в умовах війни. Збірник тез ХI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні» (м. Хмельницький, 7 грудня 2022 року). Хмельницький: Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2022. С.108-111
11.    Саврас І.З. Інноваційні підходи до управління персоналом підприємства в повоєнний період. – Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг : Матеріали Х-ої міжнародної наук.-практ. конф. : (Львів, 08 грудня 2022 року) : тези доповідей / Відп. ред. П. О. Куцик. Львів : Видавництво «Растр-7», 2022. –С.132-135.
12.    Саврас І.З. Інструментарій ризик-менеджменту в умовах війни. – Збірник наукових праць за матеріалами І Міжнародної науково-практичної конференції «Вища технічна освіта ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи», присвяченої 50-річчю від часу заснування Донбаської національної академії будівництва і архітектури, 15–16 грудня 2022 р. м. Краматорськ – м. Івано-Франківськ : ДонНАБА. 2022. – С.255-258
13.    Саврас І.З. Проблеми та особливості менеджменту туристичного бізнесу в умовах війни. –  Актуальні проблеми економіки, фінансів, менеджменту і права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Житомир, 2 грудня 2022 р.): у 2 ч. Житомир: ЦФЕНД, 2022. Ч. 2. - С. 48-50.
14.    Саврас І.З. Перспективні інструменти управління змінами в умовах цифровізації. – Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології маркетингу і менеджменту в умовах, 27–28 квітня 2023 року, м. Хмельницький, С. 155-158
15.    Саврас І. З. Особливості управління змінами в кризових умовах. – Міжнародна конференція «Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення», м. Львів, 1-2 червня, С.247-249.

Навчально-методична робота
1.    Саврас І.З. Статистичні методи в державному управлінні [Текст]: навч. посіб. / І. З. Саврас -Львів  ЛРІДУ НАДУ, 2010. -132 С.
2.    Саврас І.З. Статистичні методи в державному управлінні. Опорний конспект лекцій. - Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2007.-80 с.
3.    Саврас І.З. Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з курсу “Статистика” .-Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2007.-20 с.
4.    Саврас І.З. Методичні вказівки для виконання індивідуальних робіт з курсу “Статистика”.- Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2007.-30 с.
5.    Саврас І.З., Кірєєва Н.С. Конспект лекцій з дисципліни «Демографічна статистика» для студентів спеціальностей «Управління персоналом та економіка праці». - Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2008.-32 с.
6.    Саврас І.З., Єлейко В.І. Методичні вказівки для самостійної  роботи з курсу "Статистичні методи в державному управлінні" для слухачів заочної форми навчання спеціальності «Державне управління». – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2009.-38 с.
7.    Саврас І.З. Статистичні методи в державному управлінні: методичні вказівки для виконання контрольних робіт для слухачів спеціальності «Державне управління». – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2010.-28 с.
8.    Саврас І.З., Кірєєва Н.С. Статистика: методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань для студентів спеціальностей «Управління персоналом та економіка праці» і «Менеджмент організації». - Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2010.-32 с.
9.    Саврас І.З. Збірник задач для проведення практичних занять з курсу “Статистика” для студентів спеціальностей “Управління персоналом та економіка праці” і “Менеджмент організацій”.-Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2011. – 58 с.
10.    Саврас І.З. Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з курсу “Статистичні методи в державному управлінні” (видання 2-е, перероблене та доповнене) для слухачів спеціальності “Державне управління”. - Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2011. – 22 с.
11.    Саврас І.З. Статистика: методичні вказівки для виконання контрольних робіт студентів спеціальностей “Управління персоналом та економіка праці” і “Менеджмент організацій”.- Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2012. – 36 с.
12.    Саврас І.З. Статистичні методи в державному управлінні: методичні вказівки для виконання індивідуальної роботи для слухачів спеціальності «Державне управління» денної форми навчання. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2012.-36 с.
13.    Саврас І.З. Кірєєва Н.С. Конспект лекцій з дисципліни «Демографічна статистика» (видання 2-ге доповнене та перероблене) для студентів спеціальності «Управління персоналом та економіка праці». - Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2014. – 40 с.
14.    Саврас І.З. Страхування: методичні вказівки для виконання контрольних робіт для студентів спеціальності «Управління персоналом та економіка праці». - Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2014. – 36 с.
15.    Саврас І.З. Статистичні методи в державному управлінні: методичні вказівки для виконання контрольної роботи (видання 3-є, перероблене та доповнене) для слухачів спеціальності "Державне управління" заочної форми навчання. - Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2014. –  32 с.

Організаційна діяльність
Куратор групи студентів 22-0911-001
Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком “Сучасний менеджмент організацій” (наказ № 626/-1/03 від 15.09.2022 р.)

Підвищення кваліфікації
1.    Львівський національний університет імені Івана Франка з 23.11. 2015 р. по 23.12.2015р. відповідно до наказу директора ЛРІДУ НАДУ при Президентові України від 19.11.2015  р. № 69-ОП. Тема:  «Актуальні проблеми застосування статистичних методів у державному управлінні».
2.    Науково-технічна організація Теадмус в Естонії. Тема стажування: «Менеджмент: теорія та практика» 01.09.2022-30.11.2022. Сертифікат № 513/2022 6 кредитів (180 год.)

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Реєстрація на ЄВІ та/або ЄФВВ для вступу до магістратури або аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен