Свидрук Ірена Ігорівна

Доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту

79011, м. Львів, вул. Уласа Самчука 9, каб. 507
роб. тел.: +38 (032) 295-81-94
e-mail: irena_svidruk@ukr.net

Науково-педагогічна біографія
Свидрук І.І. працює на кафедрі менеджменту з 2005 року. Є автором понад 200 наукових публікацій, монографій, навчальних посібників, у т.ч. іноземних видавництв та підручника з грифом МОН України.

Кандидатську дисертацію на тему "Формування систем управління в підприємствах електронної торгівлі" захистила у 2007 р.

Докторську дисертацію на тему "Концептуально-методологічні засади становлення креативного менеджменту в Україні в умовах глобалізації та постіндустріалізації" (спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством) захистила у 2019 р.

Вчене звання професора кафедри менеджменту присвоєно 29 грудня 2020 р.

На початку 2020 р. (13.01.2020 – 08.02.2020) пройшла іноземне стажування в «University of Finance, Business and Entrepreneurship» (Bulgaria, Sofia) (180 год., 6 кредитів).

Наукові інтереси: сучасні парадигми менеджменту, креативістика, креативний розвиток вітчизняної економіки, психологія управління, лідерство, розвиток персоналу, мотивація творчої активності працівників, проблеми сучасного ринку праці та працевлаштування випускників вишу тощо.

Основні дисципліни, що викладаються

1.      Креативний менеджмент
2.      Психологія та лідерство
3.      Організаційна поведінка
4.      Теорія організації
5.      Соціологія ринку.

Наукова діяльність

Профіль вченого в Google Академія: https://scholar.google.com/citations?user=XOfCIzAAAAAJ&hl=uk

Профіль вченого в ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3099-6449

Профіль вченого в Researcher: https://publons.com/researcher/1727510/irena-svidruk/

Монографії

1.    Svydruk I.I. Creative management: theoretical foundations : monograph / I.I.Svydruk, Yu.I. Ossik, O.V. Prokopenko. - Chorzów : Drukarnia Cyfrowa, 2017. - 144 p. (Теоретичні основи креативного управління – монографія на англійській мові) URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/57536

2.    Свидрук І.І. Акціонерний капітал у системі корпоративного сектору економіки / колективна монографія// Г.І. Башнянин, С.М. Мацера, І.П. Андрушків, О.О. Кундицький, І.І. Свидрук. - Л.: Ліга-прес, 2017. – 160 с.

3.    Свидрук І. І. Концептуально-методологічні основи розвитку креативного менеджменту національного господарства України: монографія / І. І. Свидрук. – Львів: Растр-7, 2018. – 450 с.

4.    Свидрук І.І. Соціально-економічні аспекти управління розвитком та безпекою економічної системи України: колективна монографія / М.Ю. Барна, М.А. Кальницька, І.І. Свидрук та ін. - Львів : Вид-во ЛТЕУ, ТОВ «Галицька видавнича спілка», 2020. — 502 с. (Свидрук І.І. Розділ 1 Економіка знань: трансформаційна перебудова вітчизняної економіки та креативне управління інтелектуальним капіталом. С. 8-80).

5.    Svydruk I. I. New trends in the economic systems management in the context of modern global challenges: сollective monograph / I. I. Svydruk, O. Yu. Klepanchuk // scientific edited by M. Bezpartochnyi // VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship. – Sofia: VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”, 2020. – Vol. 2. – 317 p.

6.    Свидрук І.І. Актуальні проблеми економіки і менеджменту: теорія, інновації та сучасна практика: колективна монографія / за ред. проф. Кузнєцова Е.А. - Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС,  2020. - 424 с.

7.    Свидрук І.І. Концептуалізація стратегії післявоєнного відновлення внутрішнього ринку України / І.І. Свидрук, С.М. Ільчишин, В.П. Далик // Управління розвитком економічного середовища в умовах глобальних трансформацій: колективна монографія за заг. ред. д.е.н., проф. Прохорової В. В. – Х.: Видавництво Іванченка І. С., 2023. – 420 с. – С.307-320.

8.    Свидрук І.І. Управління економічною безпекою в глобальній економічній системі / І.І. Свидрук, М.І. Миронова// Інформаційно-аналітичне забезпечення управління економічною безпекою підприємства: колективна монографія: Видавництво Чернігівська політехніка., 2023. – 458 с. – С.293-317.

Наукові публікації

1.        Svidruk І. Level of science of economic system of the country / G. Bashnyanin, V. Kutsyk, I. Svidruk // Baltic Journal of Economic Studies. – 2019. – Vol.5 (2019) No.1 January. – P. 1-9. (Web of Science). DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2019-5-1-1-9

2.        Svidruk І. Development of creative tourism as a management tool for recreational development of economically depressive regions of Ukrainian Сarpathians /Svidruk І., M. Topornytska, I. Melnyk // Independent Journal of Management & Production (Special Edition ISE, S&P) Vol 11, No8 (2020). – P. 640-660. (Web of Science). DOI: https://doi.org/10.14807/ijmp.v11i8.1224

3.        Svydruk І. Management priorities of tax reform in Ukraine: implementation of international experience /Y.Turyanskyy, I.Svydruk, O.Sydorchuk, N. Mitsenko, O.Klepanchuk // Investment Management and Financial Innovations. LLC «СPС Business Perspectives», - Sumy, Volume 17, Issue 2, 2020. – P. 320-333. (Scopus). DOI: http://dx.doi.org/10.21511/imfi.17(2).2020.25.

4.             Svydruk І. Lessons to be learned from Ukraine’s positioning in international rankings: The need for institutional support and financial support for economic creativity / I. Britchenko, I. Svydruk, Y.Pidlypnyi, O. Krupskyi // Problemy zarządzania (Management issues), 2020; 18 (4), P.125-146. (Web of Science). DOI: 10.7172/1644-9584.90.7 https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=215873).

5.        Svydruk І. The impact of foreign trade development on the organization of socio-economic security of Ukraine / I. Svydruk, O. Sydorchuk, O. Trut, M. Mironova, O. Klepanchuk // Bulletin of Geography. Socio-economic Series [online]. 30 August 2022, Nr. 57, P. 155–168. (Scopus, Web of Science) DOI: https://doi.org/10.12775/bgss-2022-0029.

6.        Свидрук І.І., Домарадзька Г.С. Суть та актуальність креативного менеджменту у міжнародній економіці // Вид-во Інституту підприємництва та перспективних технологій НУ «Львівська політехніка». – 2011.

7.        Свидрук І.І. Перспективи дистанційної освіти при впровадженні Болонського процесу // Вісник ЛКА. - 2011.

8.        Свидрук І.І. Електронні засоби оптимізації діяльності менеджера вітчизняного підприємства // Торгівля, комерція, підприємництво. - 2011.

9.        Свидрук І.І. Актуальність застосування сучасних методів психології управління у вітчизняних підприємствах // Торгівля, комерція, підприємництво: збірник наукових праць ЛКА. – 2012.

10.    Свидрук І.І. Управління процесом працевлаштування випускників ВНЗ: практичні та правові аспекти // Науковий вісник НЛТУ. - 2012. – Вип.22.4. - С.373-376.

11.    Свидрук І.І. Управління мотивацією творчого розвитку працівників підприємств // Науковий вісник НЛТУ. - 2012. – Вип.22.5. - С.395-401.

12.    Свидрук І.І. Роль та значення законів теорії організації у виробничих системах // Науковий вісник НЛТУ. – 2012.

13.    Свидрук І.І., Миронов Ю.Б. Методи та інструменти управління просуванням Інтернет-магазинів // Торгівля, комерція, підприємництво. - 2012. - Вип.14. - С.20-24.

14.    Свидрук І.І. Передумови та можливості розвитку споживчої кооперації в Україні // Вісник ЛКА. – 2013.

15.    Свидрук І.І. Суть креативності та передумови лідерства в креативному менеджменті // Науковий вісник НЛТУ. – 2013. - Вип.23.11.- С.372-379.

16.    Свидрук І.І. Імплементація прийомів креативного менеджменту в діяльність вітчизняних підприємств // Науковий журнал "Вісник Хмельницького національного університету". – 2013.

17.    Свидрук І.І. Креативні підходи до формування трудових ресурсів в організації // Торгівля, комерція, підприємництво: збірник наукових праць ЛКА. - 2014.

18.  Свидрук І.І. Роль психології управління у забезпеченні економічної безпеки підприємства/ І.І. Свидрук // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції: матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу і аспірантів. - Львів: ЛКА, 2015. – С.361-363.

19.  Свидрук І.І. Унікальні послуги в міжнародному туризмі / І.І. Свидрук // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції: матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу і аспірантів. - Львів: ЛТЕУ, 2016. – С.479-481.

20.  Свидрук І.І. , Миронов Ю.Б. Міжнародний туризм і його вплив на економічну та соціальну сфери країн світу / І.І. Свидрук, Ю.Б. Миронов // Актуальні питання економічних наук: матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 13-14 травня 2016 р., м. Київ: - Херсон: Видавничий дом «Гельветика», 2016. – С.16-18.

21.  Свидрук І.І. , Миронов Ю.Б. Туризм як чинник економічного розвитку країни / І.І. Свидрук, Ю.Б. Миронов // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць Національного лісотехнічного університету України – Львів: Вид-во НЛУУ, 2016. – Вип. 26.6 – С.255-262. (наукометрична база Index Copernicus).

22.  Свидрук І.І., Шевчик Б.М., Рибаков П.В. Сутнісні основи систем економічного мислення // Системний аналіз економічних систем: Збірник наукових праць за матеріалами Другого Всеукраїнського круглого столу / За ред. Г. І. Башнянина і Б.М. Шевчика. – Львів: Ліга-Прес, 2016. – 201 с. - С.25-39.

23.  Свидрук І.І. , Миронов Ю.Б. Особливості просування туристичних веб-сайтів у мережі інтернет / І.І. Свидрук, Ю.Б. Миронов // Наука III тисячоліття: пошуки, перспективи розвитку: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (20-21 квітня 2017 р.): збірник тез. – Бердянськ: БДПУ, 2017. – Ч1. – 354 с. - С.133-135.

24.  Свидрук І.І. Креативний менеджмент як ефективний інструмент регулювання діяльності організацій в умовах нестабільності національної економічної системи / І.І. Свидрук // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції: матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу і аспірантів. - Львів: ЛТЕУ, 2017. – С.423-424.

25.  Свидрук І.І. Психологічні передумови формування інноваційного стилю управління мотивацією / І.І. Свидрук // Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2017. – 560 с. - С.411-414.

26.  Свидрук І.І. Концептуальні засади інфраструктурного забезпечення постіндустріальної економіки / І.І. Свидрук // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка»: збірник наукових праць, Випуск 2 (50). – Ужгород, 2017. – 357 с. - С.46-51. (наукометрична база Index Copernicus).

27.  Свидрук І.І. Розвиток конкурентних стратегій за умов глобалізації економіки / І.І. Свидрук, Ю.Б. Миронов // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць Національного лісотехнічного університету України – Львів: Вид-во НЛУУ, 2017. – Т. 27, №7 – С.21-26. (наукометрична база Index Copernicus).

28.  Свидрук І.І. Роль інтелектуального капіталу в постіндустріальному суспільстві / І.І. Свидрук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». Випуск 26. Частина 1. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – 185 с. С.103-106. (наукометрична база Index Copernicus).

29.  Свидрук І.І. Концептуальні основи становлення креативної економіки / І.І. Свидрук // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Збірник наук.праць. Серія «Економіка». Випуск 2(8). - 2017. 191 с. – С.51-56. (наукометрична база Index Copernicus).

30.  Свидрук І.І. Міжнародний досвід розвитку економіки знань / І.І. Свидрук // Вісник Одеського національного університету. Збірник наук. праць. Серія «Економіка». Том 22. Випуск 8 (61). - 2017. 148 с. – С.43-47. (наукометрична база Index Copernicus).

31.  Свидрук І. І. Актуальність розвитку економіки знань / І. І. Свидрук // Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг: Зб. тез доп. V Міжн. наук.-практ. конф., 7 грудня 2017 р. – Львів: Растр-7, 2017. – 368 с. – С. 331-333.

32.  Свидрук І. І. Управління креативністю як визначальна властивість економіки знань / І. І. Свидрук // Модернізація економіки в умовах зростання суспільної свідомості: туризм, людиномірність, партнерство, кооперація: Матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полтава 14 грудня 2017 р.). – Полтава: ПУЕТ, 2017. – 848 с. – С. 675-678.

33.  Свидрук І. І. Структурно-компонентний склад інтелектуального капіталу / І. І. Свидрук // Економіка та управління: сучасний стан і перспективи розвитку: матеріали IIІ Міжнар. наук.-практ. конференції, 23–24 листопада 2017 р. – Одеса: Одеська державна академія будівництва та архітектури, 2017. – С. 362-365.

34.  Свидрук І. І. Постіндустріальна економіка як етап цивілізаційної трансформації / І. І. Свидрук // Наука та сьогодення: матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Київ 30-31 серпня 2017 р. // Альманах науки. - 2017. – № 5. – С. 12-15.

35.  Свидрук І. І. Роль психології управління у вирішенні управлінських проблем в діяльності організацій / І. І. Свидрук // Розвиток маркетингової діяльності в умовах економічної глобалізації: Збірник наукових праць. За матеріалами Х міжнародної науково-практичної конференції, 24 квітня 2018 р. – Одеса: Одеська державна академія будівництва та архітектури. – 2018. – 276 с. – С.177-181.

36.  Свидрук І. І. Роль креативності в економіці знань / І. І. Свидрук // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції: Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу та аспірантів ЛТЕУ. – Львів: ЛТЕУ, 10-11.05.2018. – 386 с. – С. 222-224.

37.  Свидрук І. І. Соціально-економічні аспекти креативного менеджменту / І. І. Свидрук // Наук. вісн. Нац. лісотехн. ун-ту України: Зб. наук.-техн. пр. НЛТУ України. – Львів: Вид-во НЛУУ, 2018. – Т. 28, №4 – С. 108-111. (наукометрична база Index Copernicus).

38.  Особливості оцінювання ефективності управління креативним розвитком мегаполісів / І. І. Свидрук // Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення: матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 16 жовтня 2018 р. – Przeworsk: ГО "Наукова спільнота" та Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Przeworsku, 2018. – Вип. 32. – С. 92-96.

39.  Свидрук І. І. Можливості креативізації аграрного сектору економіки України / І. І. Свидрук // Бізнес, цифрові інновації та підприємництво: стан, аналіз тенденцій та науково-економічний розвиток: матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції, 22 грудня 2018 р. – Львів. – 51-54.

40.  Свидрук І. І. Місце креативного менеджменту в творчій діяльності сучасних організацій / І. І. Свидрук // Перспективи розвитку менеджменту, фінансів та аудиту в умовах інтеграційних процесів: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, 8 грудня 2018 р. – Одеса: – С. 19-22.

41.  Свидрук І. І. Креативні підходи до розвитку транспортної інфраструктури в туристичній індустрії / І. І. Свидрук, М. І. Оршанська // Сталий розвиток туризму на засадах партнерства: освіта, наука, практика: матеріали I міжнародної наук.-практ. конференції, 31 жовтня – 1 листопада 2018 р. – Львів: ЛТЕУ, 2018. – С. 174-176.

42.  Свидрук І. І. Конкурентні стратегії глобалізованої економіки / І. І. Свидрук // Стратегічні пріоритети розвитку внутрішньої торгівлі України на інноваційних засадах: матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 02-03 листопада 2017 р. – Львів: ЛТЕУ, 2017. – С. 83-84.

43.  Свидрук І. І. Інтелектуальний капітал креативної економіки / І. І. Свидрук // Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції, 7 грудня 2017 р. – Луцьк: Луцький національний технічний університет. – С. 267-271.

44.  Свидрук І. І. Знання та компетенції творчого мислення в постіндустріальній економіці / І. І. Свидрук // The Formation of a modern competitive environment: integration and globalization: International Scientific Conference, 25 May 2018. – Greenwich, UK: Baltija Publishihg. – 2018. Part II. – P. 24-27.

45.  Свидрук І. І. Екосистемне управління інформаційними ресурсами (міжнародний досвід) / І. І. Свидрук // Актуальні проблеми економіки та менеджменту: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конференції, 17-18 листопада 2017 р. – Запоріжжя: Східноукраїнський інститут економіки та управління, 2017. – Ч. 3. – С. 107-110.

46.  Свидрук І. І. Деякі аспекти інституційного регулювання креативного менеджменту вітчизняної економічної системи / І. І. Свидрук // Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг: матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конференції, 6 грудня 2018 р. – Львів: Растр-7, 2018. – С. 226-229.

47.  Свидрук І. І. Функціональне структурування креативного менеджменту на макрорівні економічної системи / І. І. Свидрук // Науково-виробничий журнал “Держава та регіони”*. Сер.: Економіка та підприємництво. – Запоріжжя: Класичний приватний університет. – 2018. – Вип. 102, № 3. – С. 47-52.

48.  Свидрук І. І. Розвиток вітчизняної науки як генеруючий фактор креативного прориву в економіці / І. І. Свидрук // Науково-виробничий журнал “Бізнес-навігатор”. – Херсон, 2018. Випуск 5 (48) – С. 60-65.

49.  Свидрук І. І. Постіндустріальні трансформації управлінських підходів до креативного мотивування / І. І. Свидрук // Науковий журнал Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. – Львів, 2018. Т. 20, № 91. – С.74-78.

50.  Свидрук І. І. Пріоритети розвитку науки для забезпечення креативного прориву вітчизняної економіки / І. І. Свидрук // Науковий погляд: економіка та управління. – 2018. – №2 (60). С.61-67.

51.  Свидрук І. І. Особливості стратегічного планування креативного розвитку організації / І. І. Свидрук // Науковий вісник НЛТУ України. – Львів: Вид-во НЛУУ, 2018. – Т. 28, № 9. – С.105-109.

52.  Свидрук І. І. Особливості соціальної взаємодії у креативному менеджменті / І. І. Свидрук // Науковий економічний журнал “Інтелект ХХІ”. – Київ: Видавничий дім “Гельветика”, 2018.

53.  Свидрук І. І. Особливості креативного менеджменту на мікрорівні / І. І. Свидрук // Причорноморські економічні студії. – 2018. – Вип. 30, Ч. 1. – С.116-120.

54.  Свидрук І. І. Методика моніторингу компетенційної складової управління персоналом креативних організацій / І. І. Свидрук, Н. О. Батьковець // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”: Збірник наукових праць. Сер.: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – Львів, 2019. Випуск 899. – С. 21-31.

55.  Свидрук І. І. Креативний менеджмент як передумова ефективного розвитку економіки знань / І. І. Свидрук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – Ужгород, 2018. – Вип. 20, Ч. 3. – С.29-32.

56.  Свидрук І.І. Інтелектуально-креативна діяльності суб’єктів економіки як джерело науково-технологічного прориву України / І. І. Свидрук // Вісник ЛТЕУ: збірник наукових праць. Економічні науки. – Львів, 2018. Випуск 56. – С.39-44.

57.  Свидрук І. І. Інституціональні аспекти регулювання креативного розвитку вітчизняної економіки / І. І. Свидрук // Науковий огляд: науковий журнал. – Київ: ТК “Меганом”, 2018. – № 8 (51). – С. 35-47.

58.  Свидрук І. І. Інституційне значення та структурне оформлення креативного менеджменту на макрорівні / І. І. Свидрук // Науковий огляд: науковий журнал. – Київ: ТК “Меганом”, 2018. – №5 (48) – С.48-60.

59.  Свидрук І. І. Індекс креативної активності вітчизняної економічної системи / І. І. Свидрук // Бізнес інформ: науковий журнал. – м. Харків, ФОП Лібуркіна. – 2018. – № 8. – С.61-69.

60.  Svidruk I. The evaluation of scientific potential of the domestic economic system / I. Svidruk, M. Myronova // Innovative solutions in modern science. – 2018. – № 5 (24). – P. 27-39.

61.  Svidruk I. Creative activity of the scientific sector of the Ukrainian economy / I. Svidruk, U. Myronov // Paradigm of knowledge. – 2018. – № 4 (30). – P. 5-16.

62.  Svidruk І. Analysis of creative-innovative activity of the scientific sector of the domestic economy / B. Mizyuk, I. Svidruk // The economic discourse. – 2018. – Iss. 2. – P. 102-110.

63.  Свидрук І.І. Психологічні передумови формування інноваційного стилю управління розвитком персоналу / І. І. Свидрук //Вісник Одеського національного університету. Економіка : науковий журнал. – м. Одеса. – 2019. – Том 24 Випуск 5 (78). – С. 105-109.

64.  Свидрук І.І. Діджиталізація внутрішнього ринку України як інструмент досягнення цілей сталого розвитку / І. І. Свидрук, Ю. І. Турянський, О. Ю. Клепанчук // Науковий погляд: економіка та управління : науково-практичний журнал. – м. Дніпро. – 2019. –Випуск № 4 (66). – С. 35-45. DOI: https://doi.org/10.32836/2521-666X/2019-66-5

65.  Свидрук І.І. Управління конфліктами та соціальними експектаціями в діяльності організацій / І. І. Свидрук // Науковий вісник НЛТУ України. – Львів: Вид-во НЛУУ, 2019. Випуск 29 (9) – С. 98-107. DOI: https://doi.org/10.36930/40290917

66.  Свидрук І.І. Розвиток компетентностей персоналу підприємств торгівлі в контексті міжнародних стандартів ISO / С. В. Леськова, І. І. Свидрук // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2019. – № 3 (9). – С. 112-119. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3805357

67.  Свидрук І.І. Управління інфраструктурним забезпеченням розвитку внутрішньої торгівлі в Україні / І. І. Свидрук // Науковий економічний журнал “Інтелект ХХІ”. – Київ: Видавничий дім “Гельветика”, 2019. - Випуск 6. Частина 2. С.14-19.

68.  Свидрук І.І. Соціально-економічне підґрунтя креативного менеджменту організації/ І. І. Свидрук, Ю. І. Турянський // Вісник ЛТЕУ: збірник наукових праць. Економічні науки. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2019. Випуск 58. – С.76-81. DOI: https://doi.org/10.36477/2522-1205-2019-58-11

69.  Свидрук І.І. Особливості управління розвитком креативних груп / І. І. Свидрук, С. М. Крук, М. С. Максімов // Підприємництво і торгівля: збірник наукових праць. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2019. Випуск 58. – С.82-89. DOI: https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-25-11

70.  Свидрук І.І. Стратегічне маркетингове планування в туризмі / Ю. Б. Миронов, І. І. Свидрук, М. Я. Топорницька // Науковий вісник НЛТУ України. – Львів: Вид-во НЛУУ, 2020. Випуск 30 (1). – С.94-98. DOI: https://doi.org/10.36930/40300116

71.  Свидрук І.І. Новітні управлінські підходи до креативної мотивації працівників / І. І. Свидрук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки» Випуск 38/20, 2020, С.42-45. DOI: https://doi.org/10.32999/ksu2307-8030/2020-38-7

72.  Свидрук І.І. Передумови стратегічного планування інноваційного розвитку підприємств / І. І. Свидрук // Науковий журнал «Вісник Тернопільського національного економічного університету» Випуск 2 (96), 2020, С. 24-35. DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2020.02.024

73.  Svydruk Irena. Conceptual construction model of management interaction / I. Svydruk // The economic discourse. – 2020. – Iss. 2. – P. 139-146. DOI: https://doi.org/10.36742/2410-0919-2020-2-14 Концептуальна модель побудови управлінської взаємодії

74.  Свидрук І.І. Інституційне регулювання окремих управлінських аспектів функціонування ринку праці в Україні / І. І. Свидрук, О. Ю. Клепанчук // Вісник ЛТЕУ: збірник наукових праць. Економічні науки. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2020. Випуск 60. – С.18-24. DOI: https://doi.org/10.36477/2522-1205-2020-60-03

75.  Свидрук І.І. Інституційні реформи інноваційного менеджменту на макрорівні / І. І. Свидрук, О. Ю. Клепанчук // Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг: матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конференції, 5 грудня 2019 р. – Львів: Растр-7, 2019. – С. 172-174.

76.  Свидрук І.І. Розвиток персоналу торговельних підприємств України в умовах економічної глобалізації / С. В. Леськова, І. І. Свидрук // Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг: матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конференції, 5 грудня 2019 р. – Львів: Растр-7, 2019. – С. 163-166.

77.  Свидрук І.І. Про деякі перешкоди розвитку туризму в Україні / І. І. Свидрук, А. Р. Мельник // Управління проектами: проектний підхід в сучасному менеджменті : матеріали Х Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції, 14-15 листопада 2019 р. – Одеса: Одеська державна академія будівництва та архітектури, 2019. – С. 131-135.

78.  Свидрук І.І. Дорожня карта креативного оновлення аграрної галузі України / І. І. Свидрук // Підприємництво в аграрній сфері: глобальні виклики та ефективний менеджмент : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції 12-13 лютого 2020 р. Частина 2. – Запоріжжя, 2020. – С. 413-416.

79.  Свидрук І.І. Інноваційно-інвестиційні напрями розвитку вітчизняної економіки / І. І. Свидрук // Актуальні питання економічного розвитку в сучасних умовах : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції 26-27 березня 2020 р., Херсон, 2020. – С. 132-135.

80.  Свидрук І.І. До питання менеджменту економічної безпеки держави / І. І. Свидрук // Сучасні технології менеджменту, інформаційне, фінансове та облікове забезпечення розвитку економіки в умовах євроінтеграції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 16-17 квітня 2020 р., Черкаси, 2020. – С. 55-58.

81.  Свидрук І.І. Інноваційні підходи до управління соціальною відповідальністю як фактор конкурентоспроможності ІТ-підприємства/ І. І. Свидрук // Інноваційні стратегії та моделі економічних трансформацій в умовах євроінтеграційних викликів : матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 15 травня 2020 р., Харків – Ужгород – Софія – Пшеворськ, 2020. – С. 79-81.

82.  Свидрук І.І. Актуальні управлінські проблеми економіки знань / Свидрук І.І.// Економіка та управління: сучасний стан та перспектива розвитку : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 14-15 травня 2020 р., Одеса, Одеська державна академія будівництва та архітектури, 2020. – С.18-23.

83.  Свидрук І.І. Роль стратегічного планування в управлінні інноваційним розвитком підприємства/ І. І. Свидрук // Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні : матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції 22 травня 2020 р., Тернопіль, Тернопільський національний економічний університет, 2020. – С. 217-218.

84.  Свидрук І.І. Управління креативною активністю вітчизняних підприємств в умовах неоіндустріалізації/ І. І. Свидрук // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції : вид-во ЛТЕУ, 2020. – С.180-182.

85.  Свидрук І. І. Механізми залучення соціальних ресурсів громадянського суспільства для забезпечення соціальної безпеки громадян України / О.Г. Сидорчук, І.І. Свидрук // Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціальна допомога і соціальна робота: виклики сучасності». Луцький національний технічний університет 22-23 травня 2020 р., Луцьк, 2020. – С. 118-122.

86.  Свидрук І. І. Особливості розвитку туристичної галузі в умовах пандемічної кризи/ І. І. Свидрук // Міжнародна наукова конференція «Сучасні виклики сталого розвитку бізнесу» 5-6 листопада 2020 р., Житомир, 2020. – С.387.

87.  Свидрук І. І. Актуальність формування кадрової політики та розробки кадрової стратегії організації / І. І. Свидрук, Т. В. Воробйова // VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг» 03 грудня 2020 р. – Львів: Растр-7, 2020. – С.155-157.

88.  Svydruk І. Psychological foundations of conflict management and internalization in creative management of enterprises / I. Svydruk // VIII International Scientific and Practical Conference “Science and practice: implementation to modern society” December 26-28, 2020, – Manchester, Great Britain, Peal Press Ltd., Scientific Collection «Interconf» № 3(39), 2020. – P.282-290.

89.     Свидрук І.І. Якість аналізу ефективності зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств / І.І. Свидрук, С.М. Ільчишин // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: «Економічні науки». 2020. Вип. 4, том3 (284). С. 235-241.  https://doi.org/ 10.31891/2307-5740-2020-284-4(3)-43

90.     Свидрук І.І. Креативні підходи до управління розвитком туристичної галузі в умовах пандемічної кризи / І.І. Свидрук //  The economic discourse: International scientific journal. – 2020. – Iss. 4. – P. 137-145. https://doi.org/10.36742/2410-0919-2020-4-14

91.  Свидрук І.І. Стратегічні напрями розвитку туристичної галузі в умовах пандемії / І. І. Свидрук // V Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти» 30-31 березня 2021 р., Дніпро, 2021. – С.382-385.

92.  Свидрук І.І. Методи соціальної взаємодії у креативному менеджменті організації / І. І. Свидрук // Міжнародна конференція “Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення” 02-03 червня 2021 р., Львів, ЛТЕУ, 2021. – С.154-156.

93.  Svydruk I. Peculiarities of organizational behavior in terms of group activity / I. Svydruk, Y. Turyanskyy // ІІІ Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України», 13 жовтня 2021 р. Київ. – К.: ІТТА, 2021. – С.684-687.

94.  Свидрук І.І. Передумови удосконалення управління творчим потенціалом працівників організацій / І. І. Свидрук // VІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція молодих учених та студентів «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки», 18 листопада 2021 р., Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2021. - С.514-518.

95.  Свидрук І.І. Огляд підходів до оцінювання організаційної поведінки в трудовому колективі / І. І. Свидрук, Ю.І. Турянський // Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг: матеріали ІX Міжнар. наук.-практ. конференції, 9 грудня 2021 р. – Львів: Растр-7, 2021. – С. 195-197.

96.              Свидрук І.І. Інституційне регулювання експортної діяльності промислових підприємств. / І. І. Свидрук, Ю.І. Турянський Ю.І. // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: «Економічні науки». 2021. Вип. 4, С. 199-205. https://doi.org/ 10.31891/2307-5740-2021-296-4-33

97.              Cвидрук І.І. Державне регулювання трудової міграції за кордон у контексті соціально-економічного розвитку України / І.І. Свидрук, О.Г. Сидорчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – Хмельницький, 2021. Випуск 3. – С.113-118. https://doi.org/10.31891/2307-5740-2021-294-3-17

98.              Cвидрук І.І. Глобалізаційні особливості розвитку внутрішнього ринку України / І.І. Свидрук, О.Ю. Клепанчук //  Вісник ЛТЕУ: збірник наукових праць. Економічні науки. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2021. Випуск 62. – С.121-131.  https://doi.org/10.36477/2522-1205-2021-62-17

99.     Свидрук І.І. Детермінанти радикальних інновацій у кластерних утвореннях культурного туризму / І.І. Свидрук //  Індустрія гостинності та туризму в Центральній та Східній Европі. Tourism and Hospitality Industry in Central and Eastern Europe. – Львів, ЛТЕУ, Видавничий дім «Гельветика», 2021. Випуск 2. – С.54-63.  https://doi.org/10.36477/tourismhospcee-2-7

100.  Свидрук І.І.  Системний аналіз розвитку споживчого ринку України / І. І. Свидрук, О. Ю. Клепанчук // Вісник ЛТЕУ: збірник наукових праць. Економічні науки. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2021. Випуск 64. – С.73-81. (0,52 д.а.). https://doi.org/10.36477/2522-1205-2021-64-12.

101.  Свидрук І. І. Державне регулювання міграційних процесів в Україні: концептуально-прикладні характеристики / І.І. Свидрук, В.М. Коцупей // Електронне наукове фахове видання «Економіка та суспільство» 2021. № 30. https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/614

102.     Свидрук І.І. Роль менеджера в регулюванні організаційної поведінки трудового колективу підприємства / І. І. Свидрук, Ю.І. Турянський // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення», 01-02 червня 2022 р., - Львів, ЛТЕУ, 2022. – С.293-294.

103.     Свидрук І.І. Перегляд управлінських підходів до мотивування працівників / І. І. Свидрук // Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції, 27 жовтня 2022 р. – Київ: Київський національний університет будівництва і архітектури, 2022. – С.130-132.

104.     Свидрук І.І. Покращення інституційного забезпечення креативного розвитку вітчизняної економіки як важлива передумова ефективного управління фінансово-економічною безпекою країни / І. І. Свидрук // Управління системою фінансово-економічної безпеки соціально-економічних систем різних рівнів функціонування : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Миколаїв; 16-18 листопада 2022 р. Миколаїв : МНАУ, 2022. 151 с. – С.108-109.

105.              Свидрук І.І. До питання регулювання вітчизняного наукового потенціалу / І. І. Свидрук, Ю.І. Турянський // Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг : матеріали Х-ої міжнародної науково-практичної конференції : Львів, 08 грудня 2022 р. -  Львів : Растр-7, 2022. – С.135-136.

106.     Cвидрук І. І. Соціологічні дослідження внутрішнього ринку та проявів лідерства в управлінській діяльності під час воєнного стану / І. І. Свидрук, О. Г. Сидорчук, В. М. Коцупей, І. З. Саврас // Підприємництво і торгівля: збірник наукових праць ЛТЕУ. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. Випуск 34. – С. 56-63.

107.  Cвидрук І. І. Забезпечення продовольчої безпеки засобами відновлення агропромислового ринку України / І. І. Свидрук, О. Ю. Клепанчук, Р. П. Підлипна // Вісник ЛТЕУ. Економічні науки. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. Випуск 69. – С. 107-117. 

108.  Cвидрук І. І. Лідерство в управлінській діяльності у воєнний час / І. І. Свидрук, Ю.І. Турянський // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. - Львів,  27-28 квітня 2023 р. – Львів: Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, 2023. – С.336-338.

109.  Свидрук І. І. Теоретичні та практичні аспекти розвитку креативного туризму/ Ю. Б. Миронов, І. І. Свидрук // Підприємництво і торгівля : збірник наукових праць. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2023. – Вип. 36. – 52 с. – С. 19-24.

110.  Свидрук І. І. Психологічна готовність керівників до управління / І.І. Свидрук// Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти: матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Львів, 22-23 березня 2023 р. – Львів: Львівський національний університет природокористування, 2023. – С.173-174.

111.  Свидрук І. І. Види та причини виникнення конфліктів в організаціях/ І. І. Свидрук, Ю.І. Турянський // Формування та перспективи розвитку підприємницьких структур в рамках інтеграції до європейського простору : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Полтава, 21 березня 2023 р. – Полтава: Полтавський державний аграрний університет, 2023. – С. 317-321.

112.  Svydruk I.I. Problems and possibilities of recovery domestic market of Ukraine / I. Svydruk // International scientific-professional conference «Economic development and research», 21-23 June 2023, Moldova: Cooperaţia de Consum din Republica Moldova – P. 158-160.

113.          Свидрук І. І. Комунікації та психологічний вплив як основні засоби виконання функцій менеджменту.  / І. І. Свидрук, Д. В. Гладиш // Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний  стан,  напрямки розвитку: матеріали  ІV Міжнародної науково-практичної інтернет – конференції. - Київ, 20 квітня 2023 р. – Київ: Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА), 2023. - С. 146-149.

114.          Свидрук І. І. Роль лідерства та психологічної готовності керівників до управління в соціальному розвитку персоналу організації. / І. І. Свидрук // Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології маркетингу і менеджменту в умовах трансформаційних змін», – Хмельницький, 27–28 квітня 2023 р. - Хмельницький: Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут, 2023. – С.165-167.

115.          Свидрук І. І. Лідерство в креативній діяльності керівника організації. Міжнародна конференція “Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення” 01-02 червня 2023 р., Львів, ЛТЕУ, 2023.

116.  Свидрук І. І. Creative tourism development trends / Ю. Б. Миронов, І. І. Свидрук // Промисловість та крафт для HoReCa в туризмі: досвід, проблеми, інновації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 травня 2023 р., м. Київ. – К.: НУХТ, 2023 р. – 240 с. – С. 153-155.

117.           Свидрук І. І. До питання відновлення соціально-економічної безпеки України / І. І. Свидрук, О.Г. Сидорчук // Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції, 8-9 вересня 2023 р., м. Одеса. – О.: ОДЕУ. – С.625-626.

118. Свидрук І. І. Фінансово-економічна безпека інвестиційного розвитку внутрішньої торгівлі в умовах війни та післявоєнної відбудови економіки України / І.І. Свидрук, В.Б. Гринів // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: «Економічні науки». 2023. Вип. 3, С. 405-411. DOI: https://doi.org/10.31891/2307-5740-2023-318-3-63

119. Свидрук І. І. Вплив функціонування пріоритетних галузей економіки на стан фінансово-економічної безпеки України / І.І. Свидрук, С.М. Ільчишин // Scientific journal «Modeling the development of the economic systems» 2023. – Вип. 3, С. 29-37. https://mdes.khmnu.edu.ua/index.php/mdes/article/view/213.

120. Свидрук І. І., Клепанчук О. Ю. Ризики забезпечення фінансово-економічної безпеки пріоритетних галузей економіки України у період війни та післявоєнної відбудови / І. І. Свидрук, О. Ю. Клепанчук // Український журнал прикладної економіки та техніки : науковий журнал. 2023. Том 8. №2. С.353-359. DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2023-2-51.

Посібники, підручники

1.        Свидрук І. І. Креативний менеджмент: / І.І. Свидрук: навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2012. – 224 с. (гриф МОН України)

2.      Свидрук І. І. Теорія організації : підручник / І. І. Свидрук, Ю. Б. Миронов, О. О. Кундицький. – Л.: Вид-во «Новий Світ-2000», 2013. – 176 с.

3.        Свидрук І. І. Креативний менеджмент:  навчальний посібник / І. І. Свидрук, Ю. І. Осик. – Караганда: Вид-во КарГУ, 2016. – 320 с.

4.        Свидрук І. І. Креативний менеджмент: навчальний посібник / І. І. Свидрук, Ю. І. Осик. – Алма-Ата: Бастау, 2017. – 357 с. [казахськ.]

5.        Свидрук І. І. Creative management. Креативний менеджмент: навчальний посібник / І. І. Свидрук, Ю. І. Осик. – Алма-Ата: Бастау, 2017 р. – 311 с. [англ.]

6.      Свидрук І. І. Психологія управління та конфліктологія: підручник / І. І. Свидрук, Ю. Б. Миронов. – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2017. – 320 с.

7.      Свидрук І.І. Організаційна поведінка: підручник /  І.І. Свидрук, Ю.І. Турянський, Ю.Б. Миронов. - Львів: видавництво ЛТЕУ, 2022. - 352 c.

Організаційна діяльність

1. Заступник завідувачки кафедри менеджменту з навчально-методичної роботи
2. Гарант ОПП «Менеджмент» другого (магістерського) рівня вищої освіти
3. Членкіня спеціалізованої Вченої Ради Д 35.840.01 Львівського торговельно-економічного університету
4. Науковий консультант діяльності науково-технічного підприємства «Ділові електронні системи» з 10.02.2015 р.
5. Куратор групи студентів 21-0911-001
6. Адміністратор кафедрального сайту

Підвищення кваліфікації

1. Львівський державний університет фізичної культури, кафедра економіки, менеджменту та готельно-ресторанної справи з 29.11.17 р. по 29.12.17 р. Тема – Застосування креативності в навчальному процесі вищих навчальних закладів: прогресивний досвід. Довідка про стажування №6 від 04.01.2018 р.

2.    Іноземне стажування в «University of Finance, Business and Entrepreneurship» (Bulgaria, Sofia). Тема - Modern Teaching Methods and Innovative Technologies in Higher Education: European Experience and Global Trend». 13 January - 08 Fabruary 2020 (6 credits ECTS = 180 hours). Сертифікат №BG/VUZF/519-2020.

Перелік нагород та заохочень

1. Нагорода «Молодий вчений» (2008 р.).
2. Грамота ЛТЕУ (2016 р.).
3. Почесна грамота ЛТЕУ (2019 р.).
4. Почесна грамота ЛТЕУ (2021 р.).
5. Грамота Західного наукового центру НАН України і МОН України (2023 р.).

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців.

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен