Трут Ольга Олексіївна

Доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри менеджменту

79011, м. Львів, вул. Уласа Самчука 9, каб. 508
роб. тел.:   +38 (032) 295-81-94
e-mail:  olgatrut@ukr.net

Рік народження – 1968

Науково-педагогічна біографія
На кафедрі менеджменту працює з грудня 1996 р.
У травні 1997 р. захистила кандидатську дисертацію на тему "Організаційні форми та структури управління в системі менеджменту підприємств та об’єднань споживчої кооперації". У квітні 2002 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту.
Докторську дисертацію на тему "Управління результативністю організації: теоретико-методологічні та прикладні засади" (спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами) захистила у жовтні 2019 р.
Науковий керівник наукової теми  “Формування сучасних систем результативного управління організаціями” (номер державної реєстрації 0118U000025) від 01.2020 р. по 12.2025 р.
Автор понад 150 наукових і навчально-методичних публікацій, підручника “Операційний менеджмент”, монографії “Теоретико-методологічні засади управління результативністю організації”.
Забезпечує високу результативність та якість навчання, постійно підвищує свій професійний рівень та науково-педагогічну майстерність.

Основні дисципліни, що викладаються
1.    Операційний менеджмент
2.    Управління якістю організації
3.    Управлінський консалтинг
4.    Менеджмент
5.   Торговельний менеджмент

Наукова діяльність
Профіль вченого в Google Академія:
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=XHP0uqQAAAAJ
Профіль вченого в ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4131-843X
Профіль вченого в Researcher: https://publons.com/researcher/1771732/olha-trut-olha/

Монографії
1.    Трут О. О. Теоретико-методологічні засади управління результативністю організації : монографія / О. О. Трут. – Львів : вид-во ЛТЕУ, 2018. – 420 с.
2.    Соціально-економічні аспекти управління розвитком та безпекою економічної системи України: монографія / М.Ю. Барна, М.А. Кальницька, О.І. Клепанчук, І.О. Корчинський, Р.П. Підлипна, Б.Б. Семак, О.Г. Сидорчук, О.О. Трут, Ю.І. Турянський. - Вид-во ЛТЕУ, ТОВ «Галицька видавнича спілка», 2020. - 502 с.

Наукові статті
1.    Трут О. О. Структура вартості організації як концептуальна основа вимірювання її результативності / О. О. Трут // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2018. – Вип. 17. – Ч. 2. – С. 104-108. – (Серія Міжнародні економічні відносини та світове господарство.
2.    Трут О. О. Організаційні засади вимірювання та управління груповою результативністю / О. О. Трут // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Херсон, 2018. – Вип. 29. – Ч. 2. – С. 32-35. – (Серія Економічні науки).
3.    Трут О. О. Лінійний керівник як суб’єкт управління результативністю організації / О. О. Трут // Фаховий збірник наукових праць Національного авіаційного університету “Проблеми системного підходу в економіці”. – Київ, 2018. – Вип. 5 (67). – С. 130-135.
4.    Трут О. О. Планування індивідуальної результативності працівників в процесі управління організацією / О. О. Трут // Фаховий економічний науково-виробничий журнал “Бізнес-навігатор”. – Херсон, 2018. – Вип. 5 (48). – С. 101-105.
5.    Трут О. О. Мотивація працівників як необхідна умова забезпечення індивідуальної та групової результативності організації / О. О. Трут // Фаховий науково-практичний журнал “Причорноморські економічні студії”. – Одеса, 2018. – Вип. 34. – С. 92-96.
6.    Трут О. О. Ефективність операційної діяльності роздрібного торговельного підприємства та методологія її вимірювання / О. О. Трут, І. П. Миколайчук // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – 2018. – № 3 (88). – С. 26-32. (0,7/0,5 д.а.). – (Серія Економічні науки).
7.    Трут О. О. Концепція управління результативністю як основа виконання стратегії організації / О. О. Трут // Науковий журнал “Академічний огляд. Економіка та підприємництво”. – Дніпро, 2018. – Вип. 2 (49). – С. 75-79.
8.    Трут О. О. Методологія управління результативністю як інструмент реалізації стратегії організації / О. О. Трут // Науковий журнал “Європейський вектор економічного розвитку”. – Дніпро, 2018. – Вип. 2 (25). – С. 123-129.
9.    Трут О. О. Моніторинг індивідуальної результативності працівників в процесі управління організацією / О. О. Трут, Й. М. Петрович // Вісник НУ “Львівська політехніка”. Проблеми економіки та управління. – 2019. – № 6. – С. 73-80.
10.    Трут О.О., Ляшук К.П. Концептуальні засади корпоративної соціальної відповідальності. Економічний журнал Одеського політехнічного університету. 2019. Вип. 3(9). С. 143-149. DOI: 10.5281/zenodo.3805683.
11.    Трут О.О. Системна методологія розвитку корпоративних структур готельно-ресторанного бізнесу / О. Трут, Б. Мізюк, М. Барна, І. Мельник. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2021. - № 5 (2). - С. 180-185. DOI: 10.31891/2307-5740-2021-298-5(2)-29.
12.    Трут О.О. Системне мислення як платформа моделювання готельно-ресторанних корпорацій як складних систем / О. Трут, Б. Мізюк, М. Барна, І. Мельник. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2021. - № 6( 2). - С. 287-292. DOI: 10.31891/2307-5740-2021-300-6/2-47.
13.    Трут О.О. Передумови та фактори результативного розвитку внутрішньої торгівлі України. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». №20, 2021. С. 37-43. DOI: 10.20535/2307-5651.20.2021.252597.
14.    Трут О.О. Управлінське консультування як складова професійної, наукової та технічної діяльності України. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2021. Випуск 44. С.30-35. DOI: 10.32999/ksu2307-8030/2021-44-5.
15.    Трут О.О. Інформаційно-комунікаційний механізм реалізації стратегії органі-зації / О.О. Трут // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. – 2021. – Випуск 62. – С. 38-44. DOI: https://doi.org/10.36477/2522-1205-2021-62-05.
16.    3. Trut O. The impact of foreign trade development on the organization of socio-economic security of Ukraine / O. Trut, I. Svydruk, O. Sydorchuk, M. Myronova, O. Klepanchuk. Bulletin  of  Geography.  Socio-economic  Series,  No.  57  2022, pp. 155-168. https://doi.org/10.12775/bgss-2022-0029. (Scopus, Web of Science).
17.    Trut O. Digital Management System in a Business Environment / O. Trut, M. Veresklia, N. Mykhalitska, S. Honchar, S. Larin. International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.22 No.9, September 2022. С. 217–223. https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2022.22.9.31. (Web of Science).
18.    Trut O. Application of anti-crisis measures for the sustainable development of the regional economy in the context of doing local business in a post-COVID environment / О. Trut, L. Zavidna, O. Slobodianiuk, I. Voronenko, V. Vartsaba. International Journal of Sustainable Development and Planning. 2022. Vol. 17, No. 5, pp. 1685-1693. https://doi.org/10.18280/ijsdp.170535. (Scopus).
19. Трут О.О., Гнилянська О.В. Проблеми управління якістю організації. Підприємництво і торгівля : збірник наук. праць / [редакц. кол.: Куцик П.О., Семак Б.Б. та ін.]. Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2023. Вип. 36. С. 25-31.

Участь у конференціях
1. Трут О.О. Вплив інноваційних технологій на якість освітньо-професійної підготовки здобувачів вищої освіти. “Інноваційні технології маркетингу і менеджменту в умовах трансформаційних змін” : тези доповідей міжн. наук.-практ. конференції. м. Хмельницький, 27-29 квітня 2023 р. С. 172-175.
2. Трут О.О. Розвиток особистісних навичок працівників “soft skills” в умовах воєнного стану. “Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення” : матеріали міжн. наук.-практ. конференції м. Львів, ЛТЕУ, 01-02 червня 2023 р. С. 229-231.
3.    Трут О.О. Підприємницька діяльність жінок – основа активізації сільських територій / О.О. Трут, Н.Є. Кудла. “Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку” : матеріали ІІІ Міжн. наук.-практ. інтернет-конференції. м. Київ, 27 жовтня 2022 р. С. 141-143.
4.    Трут О.О. Системний підхід до торговельного менеджменту. “Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення” : матеріали IХ міжн. наук.-практ. конференції. м. Львів, 1-2 червня 2022 р. С. 291–292.
5.    Трут О.О. Інформаційне забезпечення менеджменту підприємства // О.О. Трут, Ю.В. Гуминюк  «The driving force of science and trends in its development»: матеріали I міжн. наук.- теорет. конференції. м. Ковентрі,  Великобританія 29 січня 2021 р. С. 115-117.
6.    Трут О.О. До питання управління результативністю діяльності торговельних організацій для забезпечення фінансово-економічної безпеки країни. «Управління системою фінансово-економічної безпеки соціально-економічних систем різних рівнів функціонування» : матеріали I Всеукр. наук.-практ. конференції. м. Миколаїв, 16-18 листопада 2022 р. С. 136-138.
7.    Трут О.О. Стратегічні карти як інструмент реалізації стратегії організації. Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення : матеріали Міжн. наук.-практ. конференції / Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 02-03 червня 2021 р. 328 с. – С. 148-151.
8.    Трут О.О. Організаційні інновації в системі інноваційного менеджменту підприємства //О.О. Трут, Р.Г. Кошара. «Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг» : матеріали IХ міжн. наук.-практ. конференції. М. Львів, 09 грудня 2021 р. С. 185-187.
9.    Трут О.О. Управлінське консультування як складова інноваційної інфраструктури національної економіки // О.О. Трут, В.В. Палько. «Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг» : матеріали IХ міжн. наук.-практ. Конференції. М. Львів, 09 грудня 2021 р. С. 192-195.
10.    Трут О.О. Інноваційний менеджмент як функціональний вид менеджменту організації // О.О. Трут, Ю.Ю. Кучишин. «Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг» : матеріали IХ міжн. наук.-практ. Конференції. М. Львів, 09 грудня 2021 р. С. 188-189.
11.    Економіко-математичні методи та моделі в управлінні результативністю торговельних підприємств. Scientific Collection «InterConf», (37): with the Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference «Recent Scientific Investigation» (December 6-8, 2020). Oslo, Norway: Dagens naeringsliv forlag, 2020. – с. 211-215.
12.    Розвиток кооперативного менеджменту на засадах професіоналізму. Матеріали Міжн. форуму «Актуальні проблеми та перспективи розвитку національного господарства в умовах глобальної нестабільності», 02-03 грудня 2020 р. – Кременчук, 2020. – С. 173-175.
13.    Атестаційне оцінювання персоналу в процесі управління результативністю організації Wissenschaftliche Ergebnisse und Errungenschaften: 2020: der Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten «ΛΌГOΣ» zu den Materialien der internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz (B. 1), 25. Dezember, 2020. München, Deutschland: Europäische Wissenschaftsplattform. – С. 27-28.
14.    Інформаційно-комунікаційні інструменти управління результативністю організації // Матеріали ІV Міжн. наук-практ інтернет-конференції молодих учених «Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення», 29–30 квітня 2020 р., Україна, м. Львів. – Львів : Вид-цтво Львівської політехніки  2020. – С. 94-95.
15.    Фактори управління результативністю торговельних підприємств // Матеріали Міжн. наук.-практ. конференції “Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення”.  Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2020.  С. 21-22.
16.    Моніторинг та зворотний зв’язок в процесі управління індивідуальною результативністю // Матеріали наук.-практ. конф. “Сучасні наукові погляди на економічний розвиток країни”. – м. Хмельницький, 2019 р. – С. 100-104.
17.    Зворотний зв’язок в процесі управління індивідуальною результативністю // Матеріали щорічної наукової конф. вчених університету “Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах”, 15-17 травня 2019. – Львів : Растр-7, 2019. – С. 167-169.
18.    Ключові фактори результативності організацій в інформаційну епоху // Матеріали наукової конф. проф.-викл. складу і аспірантів ЛТЕУ “Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції”. – Львів : Растр-7, 2018. – С. 212-214.
19.    Організаційні аспекти вимірювання індивідуальної результативності // Матеріали Міжн. наук.-практ. конф. “Підвищення рівня використання економічного потенціалу у напрямку розвитку регіональної економіки”. – м. Львів, 2018. – “Львівська економічна фундація”. – С. 72-77.
20.    Трансформація загальних принципів менеджменту в принципи управління результативністю організації // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. “Стан та розвиток підприємництва в умовах ринкової економіки: проблеми та перспективи”. – Дніпро, 2018. – С. 103-106.
21.    Концепція управління результативністю організації в сучасній парадигмі менеджменту // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.“Наукові здобутки на шляху до вдосконалення результативності політики економічного зростання”. – Одеса : Центр економ. досліджень і розвитку, 2018. – С. 82-85.
22.    Лінійний менеджер в системі управління результативністю організації // Матеріали VІІ наук.-практ. конф. з міжнародною участю “Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку”. – Харків, 2018. – С. 49-51.
23.    Процесний підхід до управління результативністю організації // Збірник тез наукових робіт учасників Всеукр. наук.-практ. конф. “Сучасні теоретичні та практичні аспекти антикризового регулювання економіки країни”. – Одеса : Центр економ. досліджень і розвитку, 2018. – С. 89-92.
24.    Компетентний менеджер – запорука результативності туристичної організації // Матеріали І Міжн. наук.-практ. конф. “Сталий розвиток туризму на засадах партнерства: освіта, наука, практика”. – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2018. – С. 223-226.
25.    Угода про результативність у процесі планування результативності організації // Матеріали Міжн. наук.- практ. конф. для студентів, аспірантів та молодих учених “Актуальні проблеми сучасного менеджменту, бізнесу та фінансів”. – К. : АЦ “Нова економіка”, 27 жовтня 2018 р. – С. 84-87.
26.    Нефінансові мотиваційні засоби управління результативністю працівників організації // Матеріали IІ Міжн. наук.-практ. конф. “Трансформація національної економіки в контексті реалізації євроінтеграційної стратегії”. – Миколаїв, 2018. – С. 85-89 (0,23 д.а.).

Навчально-методична робота
1. Трут О.О. Операційний менеджмент: Підручник. - К.: Академвидав, 2013. - 348 с.
2. Управлінський консалтинг. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти вищої освіти другого (магістерського) рівня рівня спеціальності 073 “Менеджмент” ОПП “Менеджмент”. Львів : ЛТЕУ, 2023. 42 с.
3. Управлінський консалтинг. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 073 “Менеджмент” ОПП “Менеджмент”. Львів : ЛТЕУ, 2023. 28 с.
4. Управлінський консалтинг.. Методичні вказівки та завдання до практичних, семінарських занять здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 073 “Менеджмент” ОПП “Менеджмент”. Львів : ЛТЕУ, 2023. 35 с.
5. Управлінський консалтинг. Конспект лекцій. Львів : ЛТЕУ, 2023.  98 с.
6. Методичні рекомендації з організації та виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми “Менеджмент” зі спеціальності 073 “Менеджмент”. Львів : вид-во ЛТЕУ, 2022. 26 с.
7.    Менеджмент. Методичні вказівки та завдання до семінарських і практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”.– Львів : ЛТЕУ, 2022. – 42 с.
8.    Менеджмент. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”.– Львів : ЛТЕУ, 2022. – 24 с.
9.    Менеджмент. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”.– Львів : ЛТЕУ, 2022. – 64 с.
10.    Торговельний менеджмент (вибіркова). Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти третього (наукового) рівня. – Львів : ЛТЕУ, 2022. – 40 с.
11.    Торговельний менеджмент (вибіркова). Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи здобувачів вищої освіти третього (наукового) рівня. – Львів : ЛТЕУ, 2022. – 35 с.
12.    Торговельний менеджмент (вибіркова). Методичні вказівки та завдання до практичних, семінарських занять здобувачів вищої освіти третього (наукового)  рівня. – Львів : ЛТЕУ, 2022. – 43 с.
13.    Торговельний менеджмент. Конспект лекцій  для здобувачів вищої освіти третього (наукового)  рівня.– Львів : ЛТЕУ, 2022. – 87 с.
14.    Операційний менеджмент. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 073 “Менеджмент” ОПП “Менеджмент”. – Львів : ЛТЕУ, 2022. – 64 с.
15.    Операційний менеджмент. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 073 “Менеджмент” ОПП “Менеджмент”. – Львів : ЛТЕУ, 2022. – 24 с.
16.    Операційний менеджмент. Методичні вказівки та завдання до практичних, семінарських занять здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 073 “Менеджмент” ОПП “Менеджмент”. – Львів : ЛТЕУ, 2022. – 42 с.
17.    Операційний менеджмент. Конспект лекцій – Львів : ЛТЕУ, 2022. – 116 с.
18.    Управління якістю організації. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти вищої освіти другого (магістерського) рівня рівня спеціальності 073 “Менеджмент” ОПП “Менеджмент”. – Львів : ЛТЕУ, 2022. – 41 с.
19.    Управління якістю організації. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 073 “Менеджмент” ОПП “Менеджмент”. – Львів : ЛТЕУ, 2022. – 26 с.
20.    Управління якістю організації. Методичні вказівки та завдання до практичних, семінарських занять здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 073 “Менеджмент” ОПП “Менеджмент”. – Львів : ЛТЕУ, 2022. – 33 с.
21.    Управління якістю організації. Конспект лекцій – Львів : ЛТЕУ, 2022. – 97 с.
22.    Торговельний менеджмент (вибіркова). Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти вищої освіти другого (магістерського) рівня. – Львів : ЛТЕУ, 2022. – 39 с.
23.    Торговельний менеджмент (вибіркова). Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня. – Львів : ЛТЕУ, 2022. – 34 с.
24.    Торговельний менеджмент (вибіркова). Методичні вказівки та завдання до практичних, семінарських занять здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня. – Львів : ЛТЕУ, 2022. – 42 с.
25.    Торговельний менеджмент. Конспект лекцій – Львів : ЛТЕУ, 2022. – 86 с.
21.    Управління персоналом. Конспект лекцій для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня / О.О. Трут, Н.І. Фединець. – Львів :  Видавництво ЛТЕУ, 2019. – 139 с.
26.    Управління персоналом. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 242 “Туризм” (ОПП “Туризм”) / О.О. Трут, Н.І. Фединець. – Львів :  Видавництво ЛТЕУ, 2019. – 28 с.
27.    Управління персоналом. Методичні вказівки та завдання до практичних, семінарських занять здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 242 “Туризм” (ОПП “Туризм”) /  О.О. Трут, Н.І. Фединець. – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2019. – 50 с.
28.    Управління персоналом. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 242 “Туризм” (ОПП “Туризм”) / О.О. Трут, Н.І. Фединець. – Львів :  Видавництво ЛТЕУ, 2019. – 84 с.
29.    Управлінський консалтинг. Методичні вказівки та завдання до семінарських і практичних занять, завдання для самостійної роботи, тести для студентів спе¬ціальності 073 “Менеджмент” ОР магістр ОПП “Менеджмент”, ОПП “Управління фінансово-економічною безпекою”. – Львів : ЛТЕУ, 2018. – 4,75 д.а.
30.    Методичні вказівки та завдання до виконання курсових робіт з дисципліни «Операційний менеджмент» студентами спеціальності «Менеджмент» ОПП «Менеджмент» освітнього рівня бакалавр. – Львів: вид. ЛТЕУ, 2022. – 4,75 д.а.
31.    Методичні рекомендації з організації практики для здобувачів 2 магістерського рівня вищої освіти за ОПП  “Менеджмент” зі спец 073 “Менеджмент”. – Львів : вид-во ЛТЕУ, 2018. – 1,5 д. а.
32.    Дистанційний курс з дисципліни "Менеджмент" Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php (у співавторстві).
33.    Дистанційний курс з дисципліни "Торговельний менеджмент" для здобувачів вищої освіти третього (наукового) рівня. Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php
34.    Дистанційний курс з дисципліни "Управлінський консалтинг" Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
35.    Дистанційний курс з дисципліни "Управління якістю організації" Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
36.    Дистанційний курс з дисципліни "Торговельний менеджмент" Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
37.    Дистанційний курс з дисципліни "Операційний менеджмент" Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
38.    Дистанційний курс з дисципліни "Інноваційний менеджмент організацій" Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php (у співавторстві).

Організаційна діяльність
1.    Завідувачка кафедри менеджменту
2.    Членкіня Вченої Ради факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування
3.    Членкіня Вченої Ради Львівського торговельно-економічного університету
4.    Членкіня редакційної колегії наукового збірника «Вісник ЛТЕУ. Економічні науки»
5.    Академік Академії соціального управління зі спеціальності – соціальна політика. Диплом №158 від 09.12.2019 р.
6.    Науковий керівник наукової теми “Формування сучасних систем результативного управління організаціями” (номер держ. реєстрації 0118U000025) від 01.2020 р.

Підвищення кваліфікації
1. Науково-методичний центр вищої та передфахової вищої освіти МОН України. Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників щодо розроблення та експертизи завдань ЄФВВ.
Тривалість навчання – 1 кредит ЄКТС/30 год. (квітень-червень 2023 р.).
2. Львівський національний університет ім. Івана Франка, кафедра менеджменту. Довідка №2129-С від 14.06.2019 р., видана ЛНУ  ім. І. Франка

Перелік нагород та заохочень
1. Відмінник освіти України, посвідчення № 85545, наказ №1040–К, від 16.09.2008 р.
2. Подяка Львівської обласної ради (2015 р.).
3.  Почесна грамота Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств і ЦК Профспілки працівників споживчої кооперації України (2016 р.).
4.  Почесна трудова відзнака “Знак Пошани” Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств України, посвідчення №319 від 06.03.2019 р.

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців.

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен