Турянський Юрій Іванович

Доктор економічних наук, доктор юридичних наук, доцент,
професор кафедри менеджменту

79011, м. Львів, вул. Уласа Самчука 9, каб. 507
тел.: +38 (032) 295-81-94
e-mail: yurtur@gmail.com
Рік народження – 1975

Науково-педагогічна біографія
Турянський Ю.І є автором понад 100 наукових публікацій, монографій, навчальних посібників, у т.ч. іноземних видавництв з грифом МОН України.
Кандидатську дисертацію на тему "Державне регулювання господарських систем в умовах лібералізації та капіталізації економічного розвитку" (08.02.03 - Організація управління, планування і регулювання економікою) захистив у 2005 р.
Докторську дисертацію (економіка) на тему «Стабілізація розвитку національної економіки на підставі трансформації механізму податкового регулювання» (08.00.03 - Економіка та управління національним господарством) захистив у 2018 р.
Докторську дисертацію (право) на тему: «Соматичні права людини в сучасній доктрині конституціоналізму: теоретико-правове дослідження» (12.00.01 – теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень) захистив у 2020 р.
Вчена звання доцента кафедри податки та оподаткування Національного університету Державної податкової служби України (Ірпінь, Київська обл.) присвоєно у 2013 році.
На початку 2020 р. (13.01.2020 – 08.02.2020) пройшов іноземне стажування в «University of Finance, Business and Entrepreneurship» (Bulgaria, Sofia) (180 год., 6 кредитів).
Включено, відповідно резолюції Конституційного суду 9 квітня 2019 року, до персонального складу Науково-консультативної ради Конституційного Суду України.
Наукові інтереси: менеджмент, публічне адміністрування, конституціоналізм, трансформація механізму податкового регулювання, інституційно-законодавчі механізми стимулювання креативного розвитку вітчизняної економіки, інституційний супровід інфраструктури розвитку людського капіталу в умовах трансформації національної економічної системи, трансформація банківського сектору України тощо.

Основні дисципліни, які викладає

  • «Менеджмент»
  • «Креативний менеджмент»

Наукова діяльність

Профіль вченого в Google Академія:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=N6j5ThIAAAAJ
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4892-0653
Researcher: https://publons.com/researcher/3347338/

Монографії
1.Турянський Ю. І. Ефективність капіталізації і лібералізації економічних систем в умовах ринкової транзиції: методологічні проблеми метрологічного аналізу /колективна монографія // Турянський Ю. І.,Башнянин Г. І.– Львів: Вид-во ЛКА, 2008. – 480 с.
2.Турянський Ю. І. Грошово-кредитне регулювання у змішаних і транзитивних економіках: методи, інструменти та ефективність. /колективна монографія // Турянський Ю. І., Башнянин Г. І., Корягін М. В., Лапчук Я. С., Носов О. Ю. – Львів: Вид-во ЛКА, 2009. – 206 с.
3.Турянський Ю.І. Гармонізація податкового та бухгалтерського обліку в контексті оподаткування прибутку підприємств в Україні./ колективна монографія // Огороднікова І.І., Серебрянський Д.М., Смірнова О.М., Стаднік М.В., Турянський Ю.І.  – К.: Алерта, 2013. – 366 с.
4.Турянський Ю. І. Макроекономічне податкове регулювання розвитку національної економіки : монографія // Турянський Ю. І.  – Львів: Ліга-Прес, 2015. – 360 с.
5.Турянський Ю.І. Соціально-економічні аспекти управління розвитком та безпекою економічної системи України: колективна монографія / М.Ю. Барна, М.А. Кальницька, І.І. Свидрук та ін. //- Львів : Вид-во ЛТЕУ, ТОВ «Галицька видавнича спілка», 2020. — 502 с. (С.81-147).
6.Turyanskyy Yu.I. New trends in the economic systems management in the context of modern global challenges: сollective monograph / I. I. Svydruk, O. Yu. Klepanchuk // scientific edited by M. Bezpartochnyi // VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship. – Sofia: VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”, 2020. – Vol. 2. – 317 p..(P.129-138).

Наукові публікації
1. Turyanskyy Y., Management priorities of tax reform in Ukraine: implementation of international experience /Y.Turyanskyy, I.Svydruk, O.Sydorchuk, N. Mitsenko, O.Klepanchuk // Investment Management and Financial Innovations. LLC «СPС Business Perspectives», - Sumy, Volume 17, Issue 2, 2020. – P. 320-333. (Scopus). DOI: dx.doi.org/10.21511/imfi.17(2).2020.25.
2. Turyanskyy Y. Economic adaptation and modeling of turnover recovery of  trade enterprises and hospitality industry under the epidemiological zoning conditions/ Iryna Melnyk, Yuriy Turyanskyy, Ihor  Mishchuk, Nataliіa Mitsenko, Roksolana Godunko // Problems and Perspectives in Management. LLC «СPС Business Perspectives», – Sumy, Volume 19, Issue 4, 2020. с. 191–202. (Scopus) DOI: dx.doi.org/10.21511/ppm.18(4).2020.17.
3. Турянський Ю.І. До питання регулювання вітчизняного наукового потенціалу / І. І. Свидрук, Ю.І. Турянський Ю.І. // Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг : матеріали Х-ої міжнародної науково-практичної конференції : Львів, 08 грудня 2022 р. -  Львів : Растр-7, 2022. – С.135-136.
4. Турянський Ю.І. Сутнісна характеристика податків, як основного державного інструменту управління фінансово-економічною безпекою країни / Ю.І. Турянський // Управління системою фінансово-економічної безпеки соціально-економічних систем різних рівнів функціонування : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Миколаїв; 16-18 листопада 2022 р. Миколаїв : МНАУ, 2022. 151 с. – С.138-139.
5. Турянський Ю.І. До питання управління стійкістю соціальної організації / Ю.І. Турянський // ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку», 27 жовтня 2022 року, - Київ, Київський національний університет будівництва і архітектури, 2022. – С. 130-132.
6. Турянський Ю.І. Роль менеджера в регулюванні організаційної поведінки трудового колективу підприємства / І. І. Свидрук, Ю.І. Турянський Ю.І. // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення», 01-02 червні 2022 р., - Львів, ЛТЕУ, 2022. – С.293-294.
7. Турянський Ю. І. Інституційне регулювання експортної діяльності промислових підприємств / І. І. Свидрук, Ю. І. Турянський // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: «Економічні науки». 2021. Вип. 4, С. 199-205.
8. Турянський Ю.І. Огляд підходів до оцінювання організаційної поведінки в трудовому колективі / І.І. Свидрук, Ю.І. Турянський //Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг: матеріали ІX Міжнар. наук.-практ. конференції, 9 грудня 2021 р. – Львів: Растр-7, 2021. – С. 195-197.
9. Turyanskyy Y. Peculiarities of organizational behavior in terms of group activity / I. Svydruk, Y.Turyanskyy // ІІІ Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України», 13 жовтня 2021 р. Київ. – К.: ІТТА, 2021. – С.684-687.
10. Турянський Ю.І. Податкове регулювання як механізм макроекономічної стабілізації.// Вісник ЛТЕУ: збірник наукових праць. Економічні науки. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2020. Випуск 59. – С.5-11. DOI: https://doi.org/10.36477/2522-1205-2020-59-01.
11. Turyanskyy Y. Ways of improving the analytical tools of the mechanism of tax regulation of Ukraine / Львівський торговельно-економічний університет. Подільський державний аграрно-технічний університет. ГО «Науковий клуб «Софус». Економічний дискурс. 2020. Випуск 3. С. 45-53. DOI: https://doi.org/10.36742/2410-0919-2020-3-5.
12. Турянський Ю. І. Вплив податкового навантаження на макроекономічні показники розвитку України.// Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство», 2020.- Вип.30.- с.189-193. DOI: https://doi.org/10.32782/2413-9971/2020-30-36.
13. Turyanskyy Y. Transformation of tax regulation in EU countries: positive experience for Ukraine./ Львівський торговельно-економічний університет. Подільський державний аграрно-технічний університет. ГО «Науковий клуб «Софус». Економічний дискурс. 2020. Випуск 1. С. 97-104. DOI: https://doi.org/10.36742/2410-0919-2020-1-11.
14. Turyanskyy Y. Ways of improving the analytical tools of the mechanism of tax regulation of Ukraine / Львівський торговельно-економічний університет. Подільський державний аграрно-технічний університет. ГО «Науковий клуб «Софус». Економічний дискурс. 2020. Випуск 3. С. 45-53. DOI: https://doi.org/10.36742/2410-0919-2020-3-5.
15. Turyanskyy Y. Transformation of tax regulation in EU countries: positive experience for Ukraine./ Львівський торговельно-економічний університет. Подільський державний аграрно-технічний університет. ГО «Науковий клуб «Софус». Економічний дискурс. 2020. Випуск 1. С. 97-104. DOI: https://doi.org/10.36742/2410-0919-2020-1-11.
16. Турянський Ю.І. Наукові принципи податкового регулювання / Ю.І.Турянський // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 18-19 червня 2020 р., Львів, вид-во ЛТЕУ, 2020. 372 с. – С.49-51.
17. Турянський Ю.І. Податки на споживання в системі фіскальних важелів української економіки / Ю.І. Турянський // Інноваційні стратегії та моделі економічних трансформацій в умовах євроінтеграційних викликів: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 15 травня 2020 р., Харків – Ужгород – Софія – Пшеворськ, 2020. – С. 107-110.
18. Турянський Ю.І. Огляд підходів до оцінювання організаційної поведінки в трудовому колективі / І. І. Свидрук, Ю.І. Турянський // Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг: матеріали ІX Міжнар. наук.-практ. конференції, 9 грудня 2021 р. – Львів: Растр-7, 2021. – С. 195-197.
19. Турянський Ю.І. Інституційне регулювання експортної діяльності промислових підприємств. / І. І. Свидрук, Ю.І. Турянський Ю.І. // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: «Економічні науки». 2021. Вип. 4, С. 199-205. https://doi.org/ 10.31891/2307-5740-2021-296-4-33
20.    Турянський Ю.І. Роль менеджера в регулюванні організаційної поведінки трудового колективу підприємства / І. І. Свидрук, Ю.І. Турянський // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення», 01-02 червня 2022 р., - Львів, ЛТЕУ, 2022. – С.293-294.
21. Турянський Ю.І.  До питання регулювання вітчизняного наукового потенціалу / І. І. Свидрук, Ю.І. Турянський // Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг : матеріали Х-ої міжнародної науково-практичної конференції : Львів, 08 грудня 2022 р. -  Львів : Растр-7, 2022. – С.135-136.
22.    Турянський Ю.І.  Лідерство в управлінській діяльності у воєнний час / І. І. Свидрук, Ю.І. Турянський // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. - Львів,  27-28 квітня 2023 р. – Львів: Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, 2023. – С.336-338.
23.    Турянський Ю.І.  Види та причини виникнення конфліктів в організаціях/ І. І. Свидрук, Ю.І. Турянський // Формування та перспективи розвитку підприємницьких структур в рамках інтеграції до європейського простору : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Полтава, 21 березня 2023 р. – Полтава: Полтавський державний аграрний університет, 2023. – С. 317-321.

Посібники, підручники
1.    Свидрук І.І. Організаційна поведінка: підручник /  І.І. Свидрук, Ю.І. Турянський, Ю.Б. Миронов. - Львів: видавництво ЛТЕУ, 2022. - 352 c.
2. Загорський В. С., Матвіїшин Є. Г., Турянський Ю. І. Планування заходів із соціально-економічного розвитку громад: навчальний посібник. -  Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2021. - 162 с.

Організаційна діяльність

  • Консультант по зв’язкам із стейкхолдерами
  • Волонтер

Громадська робота:
1. Голова комісії «Спорт для всіх» ГО «Національний олімпійський комітет України» (з 2019 р.)
2. Голова ГО «Відділення Національного олімпійського комітету України у Львівській області (з 2014 р.)
3. Член ГО «Національний олімпійський комітет України» (з 2014 р. )
4. Президент Всеукраїнської благодійної організації «Фундація Юрія Турянського «Почни з себе» (з 2007 р.).
5. Голова Громадської організації «Почни з себе» (з 2007 р.)

Підвищення кваліфікації
Іноземне стажування в «University of Finance, Business and Entrepreneurship» (Bulgaria, Sofia). Тема - Modern Teaching Methods and Innovative Technologies in Higher Education: European Experience and Global Trend». 13 January - 08 Fabruary 2020 (6 credits ECTS = 180 hours). Сертифікат №BG/VUZF/519-2020.

Перелік нагород та заохочень
1. Кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня (Указ Президента України  від 27 червня 2018 року №188/2018).
2. Заслужений економіст України (Указ Президента України від 01 грудня 2015 року №670/2015).
3. За вагомий внесок у розвиток та популяризацію фізичної культури і спорту нагороджений Подякою Львівської обласної ради (розпорядження Львівської обласної ради «Про відзначення нагородою Львівської обласної ради «Подяка обласної ради» від 14 вересня 2018 року №960).
4. За високий професіоналізм, сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток та популяризацію українського спорту нагороджений Подякою Львівської міської ради (2018р.)
5. За розбудову олімпійського руху нагороджений Почесною грамотою Національного Олімпійського комітету України (грудень2017 р.)
6. За участь та допомогу у реалізації програми: «Стань журналістом у молодіжному просторі» нагороджений Подякою від Львівської обласної державної адміністрації та Львівського обласного молодіжного центру (травень 2017 р.)

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Реєстрація на ЄВІ та/або ЄФВВ для вступу до магістратури або аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен