Боднар Ірина Романівна

Кандидат економічних наук, професор
Професор кафедри міжнародних економічних відносин

79005, м. Львів, вул. Бр. Тершаківців 2а, каб. 506
роб. тел.: +38 (032) 295-81-96
e-mail: kafedramev2000@gmail.com

Науково-педагогічна біографія
У 1989 р. закінчила Львівський торгово-економічний інститут. Навчалася в аспірантурі Львівської комерційної академії протягом 1992-1996 р.
У 1997 р. у спеціалізованій Вченій раді Львівського національного університету ім. Івана Франка захистила кандидатську дисертацію на тему: „Ефективність регулювання зовнішньоторговельної діяльності в Україні”.
Проходила стажування у Віденському Віршафт-університеті (1994 р.), Львівському національному університеті імені Івана Франка (2006 р., 2013 р., 2019р.).

Є автором монографій: „Державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності в перехідній економіці України (проблеми ефективності)”(2004 р.), “Сучасні реалії інформаційного суспільства: проблеми становлення та перспективи розвитку” (2013 р.); “Основні критерії інформаційної політики України” (2023 р.), навчального посібника „Міжнародна інформація” (2005 р.); навчальних тестів з дисципліни ”Міжнародна інформація” (2005 р.); навчальних посібників з дисципліни «Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах» (2007 р.) та «Міжнародна економіка» (2009 р.), підручника “Міжнародна інформація” (2016 р.), підручника “Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах” (2018 р.), а також низки статей з актуальних питань інформаційної та зовнішньоекономічної політики, опублікованих протягом 1994-2023 рр. у журналах: „Вісник ЛТЕУ”, „Зовнішньоекономічний кур’єр”, «Фінанси України», «Регіональна економіка», «Підприємництво, господарство і право», «Механізм регулювання економіки» та інших.

Основні дисципліни, що викладаються:
1. Міжнародна інформація.
2. Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах.
3. Міжнародна економіка.
4. Міжнародні економічні відносини.
5. Країнознавство.
6. Геополітичні та економічні зв’язки України.
7. Зовнішня політика України.
8. Моделі підприємницької діяльності глобалізованого світу.

Наукова діяльність:
ORCID ID: 0000-0002-6884-2058
https://scholar.google.com/citations?user=Wa9tEQ8AAAAJ

1. Боднар І. Р. Основні критерії інформаційної політики України : монографія. – Львів, Вид-тво Львіського торговельно-економічного університету, 2023. – 144 с. (9 др.арк.).
2. Боднар І. Р. Perspective directions of state information policy improvement / Г.І. Башнянин, І. Р. Боднар // Підприємництво і торгівля : збірник наукових праць / [редакц. кол.: Куцик П. О., Апопій В. В., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2019. – Вип. 24. – 182 с. – С. 65-69.
3. Боднар І. Р. Заходи держави в сфері інформаційної безпеки / І. Р. Боднар // Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Куцик П.О., Семак Б.Б. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2020. – Вип. 59. – 150 с. (Економічні науки). С. 37-41.
4. Боднар І. Р. Проблеми та перспективи інтеграції України до глобального інформаційного простору / І. Р. Боднар // Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Куцик П. О., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2021. – Вип. 63. – 96 с. (Економічні науки). С. 90-95.
5. Боднар І. Р. Сучасний стан та перспективи інформаційної глобалізації України / І. Р. Боднар // Праці Наукового товариства ім. Шевченка. Том LXVIII. Економічний збірник. Том 4 /[ред. кол.: П. Куцик(відповід.ред.), С.Гелей (заст.гол.ред.), В. Е. Ааронсон та ін. ] – Львів: НТШ, 2022. – С. 57-65.
6. Боднар І. Р. Методологічні засади ідеології розвитку інформаційного суспільства / І. Р. Боднар // Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Куцик П. О., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – Вип. 68. – 136 с. (Економічні науки). – С. 117-123.
7. Боднар І. Р. Теоретичні аспекти розвитку цифрової економіки України / І. Р. Боднар, О. В. Гуперт, О. В. Гуперт, О. С. Ценглевич // Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Куцик П. О., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – Вип. 70.– 128 с. (Економічні науки). – С. 42-47.
8. Bodnar I. R. The main ways of forming the information policy of Ukraine / I. R. Bodnar // Bulletin of the Lviv University of Trade and Economics / [ed. col.: Kutsik P. O., Semak B. B. and others]. – Lviv: Publishing House of the Lviv University of Trade and Economics, 2023. – Issue - 71 - (Economic Sciences). - P. 29-35.
9. Bodnar I. R. Fundamentals of information security of Ukraine in wartime Ukraine / I. R. Bodnar // Bulletin of the Lviv University of Trade and Economics / [ed. col.: Kutsik P. O., Semak B. B. and others]. – Lviv: Publishing House of the Lviv University of Trade and Economics, 2023. – Issue - 74 - (Economic Sciences). - P. 84-90.
10. Боднар І. Р. Основні пріоритети інформатизації України в контексті євроінтеграції / І.Р. Боднар // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б..  Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 18-19 червня 2020 р.  372 с. – С. 154-156.
11. Боднар І.Р. Державна стратегія забезпечення інформаційної безпеки України / І.Р. Боднар // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б..  Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 02-03 червня 2021 р.  328 с. – С. 130-132.
12. Боднар І. Р. Проблеми та пріоритетні напрями інтеграції України в інформаційній сфері/ І. Р. Боднар // The III International Science Conference «Interaction of society and science: problems and prospects», October 05 – 08, 2021, London, England. 464 p. P. 84-85.
13. Боднар І. Р. Шляхи вирішення глобальних проблем на сучасному етапі/ І.Р. Боднар // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б..  Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2022.  528 с.– С. 229-230.
14. Боднар І. Р. Глобальні проблеми трансформації сучасності / І. Р. Боднар // The VII International Scientific and Practical Conference “Innovative trends in science, practice and education ” February 22-25, 2022 Germany, Munih 435 p. – P. 76-77.
15. Боднар І. Р. Теоретико-методичні засади регулювання міжнародних транспортних послуг/ І. Р. Боднар // XXXV Міжнародна науково-практична конференція «Science, development and the latest development trends» 06-09 вересня 2022 р., Париж, Франція, 432 с. – С. 78-80.
16. Боднар І. Р. Оцінка ефективності транспортних послуг України / І. Р. Боднар // The 2th International scientific and practical conference “Modern education using the latest technologies” (January 17 - 20, 2023) Lisbon, Portugal. International Science Group. 2023. – 504 p.– Р. 61-63.
17. Боднар І. Р. Національна безпека в сучасному світі / І. Р. Боднар // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / [відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б.]. - Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2023. – 420 с. – С.184-186.
18. Боднар І. Р. Механізм забезпечення національної безпеки / І. Р. Боднар // Образи сучасності в гуманітарному знанні: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної онлайн - конференції.- ДТЕУ. - 27.10.23.

Навчально-методична робота
1. Боднар І. Р. Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах : підручник. – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2018. – 280 с.
2. Боднар І. Р. Міжнародна інформація. Методичні вказівки та завдання для практичних та семінарських занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 292 «Міжнародні економічні відносини» (ОПП «Міжнародні економічні відносини), 051 «Економіка» (ОПП «Міжнародна економіка») денної та заочної форм навчання / І. Р. Боднар. – Львів. : Видавництво ЛТЕУ, 2020, – 21 с.
3. Боднар І. Р. Міжнародна інформація. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 292 «Міжнародні економічні відносини» (ОПП «Міжнародні економічні відносини), 051 «Економіка» (ОПП «Міжнародна економіка») денної та заочної форм навчання / І. Р. Боднар. – Львів.: Видавництво ЛТЕУ, 2020, – 23 с.
4. Боднар І. Р. Міжнародна інформація. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 292 «Міжнародні економічні відносини» (ОПП «Міжнародні економічні відносини), 051 «Економіка» (ОПП «Міжнародна економіка») денної та заочної форм навчання / І. Р. Боднар. – Львів.: Видавництво ЛТЕУ, 2020, – 92 с.
5. Боднар І.Р. Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах. Методичні вказівки та завдання для практичних та семінарських занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини». – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 17 с.
6. Боднар І.Р. Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини». – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 26 с.
7. Боднар І.Р. Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань та вмінь для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини». – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 97 с.
8.Боднар І. Р. Робоча програма навчальної дисципліни "Міжнародна інформація" для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» (ОПП «Міжнародні економічні відносини). – Львів, 2021 – 10 с.
9. Боднар І. Р. Робоча програма навчальної дисципліни "Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах"для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності292 «Міжнародні економічні відносини» (ОПП «Міжнародні економічні відносини). – Львів, 2021 – 11 с.
10. Боднар І. Р. Дистанційний курс з дисципліни "Міжнародна інформація" Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
11. Боднар І. Р. Дистанційний курс з дисципліни "Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах" Режим доступу :http://virt.lac. lviv.ua/course /view.php?id=1847.
12. Боднар І. Р. Дистанційний курс з дисципліни "Міжнародна економіка" Режим доступу:http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=742; 153.

Підвищення кваліфікації
1. Львівський національний університет імені Івана Франка,з 4.03.2019р. по 4.04.2019 р.,довідка про стажування на кафедрі аналітичної економії та міжнародної економіки Львівського університету імені Івана Франка №1708-С від 15.05.2019 р.(4 ECTS credits).
2. Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, факультет міжнародних економічних відносин 14 листопада -25 грудня 2020 р; 15 квітня-15 травня 2021 р. Сертифікат про участь № 51/ 2021 р. (4 ECTS credits).

Участь у Міжнародних проєктах:
1. Європейська інтеграція України в умовах Індустрії 4.0. Проєкт Жана Монне (611674- EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MoDULE 2019-2022), 2020-2021 рр.
2. Соціальні та культурні аспекти Європейських Студій. (SCAES) - 620635-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR, Центр Досконалості Жана Монне. Європейські Студії соціальних інновацій в освіті (ESSIE) - 101085552 - ERASMUS-JMO-2022-COE.
3. Проєкт Жана Монне. Європейські цінності різноманіття та інклюзії для сталого розвитку. Erasmus+ Jean Monnet Project «European values of diversity and inclusion for sustainable development» (EVDISD) 620545-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-PROJECT.

Навчання у міжнародних школах:
1. ІІ Міжнародна Зимова школа. Соціальні виміри європейських студій, м. Київ, 16-28 січня 2023 року. Сертифікат про участь № 2023WS-0000125 від 28.01.23 - 180 Hours of Participion (6 ECTS credits).
2. Міжнародна Літня школа ( 24 - 28 липня 2023 р,. Генуя (Італія) – Мелітополь (Україна). Культорологічні дослідження (культурні студії). – сертифікат про участь № LS2023-0000008 від 28 липня 2023 р. 60 Hours of Participion ( 2,0 ECTS credits).
3.Міжнародна Осіння школа. (30 жовтня – 3 листопада 2023 р. Генуя (Італія) – Берлін (Німеччина) - Київ - Мелітополь (Україна). Лідерство, залучення та широка інклюзія в співпраці університетів та громад. -180 Hours of Participion (6 ECTS credits).

Участь у міжнародних круглих столах:
1. Екологічні виклики післявоєнного суспільства: Європейські практики соціальних інновацій для України. ( м. Київ, 20 травня 2023 р., 0,15 ECTS credits, сертифікат № CCMA0000 29 від 20.05. 2023 р., 4,5 hours).
2. Економічні виміри впливу санкцій на країну-агресора. –15 травня, 2023 р. Організатори заходу - USAID та Львівська Політехніка ( 0,15 ECTS credits, 4,5 hours).
3. Китай в ХХІ ст. (м. Київ, 4 серпня 2023 р.,сертифікат № IGHGAO-CE000034 від 04.08. 2023 р. – ( 0,15 ECTS credits, 4,5 hours).
4. Університет та Інклюзія. (University&Inclusion) в рамках проєкту UNICOM - 30.10.2023. – (Італія (Генуя)- Київ (Україна) ( 0,15 ECTS credits, 4,5 hours).
5. Університет та лідерство. (University and leadership) в рамках проєкту UNICOM - 3.11.2023. – (Італія -Україна) ( 0,15 ECTS credits, 4,5 hours).
6. Стан і майбутнє відносин між Китаєм та Європейським Союзом: виклики та перспективи.- 16.11.23.- м. Київ. Фундація громадської дипломатії ( 0,15 ECTS credits, 4,5 hours).

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців.

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен