Яхно Тетяна Петрівна

Доктор  економічних  наук,
Доцент кафедри  міжнародних економічних відносин

79010, м. Львів, вул. Братів Тершаковців 2а, каб. 506
тел. (робочий): +38 (032) 239-96-53
e-mail: tetis74@ukr.net

Короткі відомості
Закінчила Львівську комерційну академію, факультет «Міжнародні економічні відносини» у 1995 р.
Кандидатську дисертацію на тему: «Економічна ефективність операцій на ринку товарів та послуг» захистила у 2000 р.
Докторську дисертацію на тему: «Розвиток національної економіки в індикаторах споживчого ринку: теорія, методологія, практика» захистила у 2019 р.

В даний час працює на посаді доцента кафедри МЕВ. Стаж роботи у ЛТЕУ  - 22 років, загальний педагогічний стаж: 27 років.
Є автором близько 95 наукових статей в українських та закордонних виданнях.

Основні дисципліни, що викладає:

  • Країнознавство
  • Конфліктологія та теорія переговорів
  • Регулювання світової економіки
  • Міжнародний менеджмент

Наукова діяльність
Яхно Т.П., Макогін З.Я. Пріоритетні напрями формування інвестиційної співпраці України з країнами ЄС / Т.П. Яхно, З.Я. Макогін// Економічний часопис- ХХІ: науковий журнал, 5-6 – 2014, с. 21-24
Яхно Т.П., Шульга М.І. Вплив системи ризику на    прийняття управлінських рішень в умовах іллегалізації економіки// Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. Сборник научных трудов. Донецк: вид-во ДонНУ, 2004 р.- с.32-35
Яхно Т.П., Килин О.В. Зайнятість населення та його особливості в Україні // Збірник науково-технічних праць.- Український державний лісотехнічний університет. – м.Львів, 2005. – с.32-38.
Яхно Т.П.  Вплив міграційних процесів на економічний розвиток України // Збірник наукових праць Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: міграційні процеси в умовах полі етнічного середовища регіону, випуск 6(80) – Львів: Інститут регіональних досліджень, 2009 – с. 204 -211.
Яхно Т.П., Князь О. Аналіз структурних змін на ринку автомобілебудування // Збірник тез доповідей сьомої Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених „Економічний і соціальний розвиток україни в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації”, 2009 – с.39-44.
Яхно Т.П. Активізація сталих моделей управління персоналом в умовах економічної кризи. - Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна, випуск 31. - Львів: вид-во ЛКА, 2009. – с.174-176.
Яхно Т.П. Формування пріоритетів сприятливої інноваційної стратегії підприємства // Матеріали ІІІ Міжнародної  науково-практичної конференції „Інвестиційні пріоритети епохи глобалізації: вплив на національну економіку та окремий бізнес”- Дніпропетровськ , 2010.- с. 36-44.
Яхно Т.П. Досвід країн у розбудові стратегічного партнерства: приклади для України // Наука молода. Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету, 2010. – с. 37-68.
Яхно Т.П., Кавка В.В. Формування конкурентоспроможного ринку міжнародних туристичних послуг в Україні // Вісник Хмельницького національного університету, 2011, № 3, том 2, с.156-159.
Яхно Т.П. Особливості формування формування  споживчих видатків в умовах трансформаційної економіки/ Т.П. Яхно// Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління. Серія економіка 1., випуск № 02 (18), 2013, с.45-53
Яхно Т.П. Підхід до оцінки внеску соціальної відповідальності бізнесу в соціально-економічний розвиток національної економіки країни. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Збірник наукових праць. Львів:  ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України, 2018. Вип. 6 (134). С. 22-28. (Іndex Copernicus (Республіка Польща).
Яхно Т.П. Підходи до визначення сутності соціально-економічного розвитку національної економіки країни. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія  «Економічні науки». Полтава: ПУЕТ, 2018. № 3 (88). С.  64-72. (Іndex Copernicus (Республіка Польща).
Яхно Т.П., Гусаковська Т.О. Грошово-кредитна та податково-бюджетна політика України як чинники розвитку споживчого ринку. Інфраструктура ринку. 2018. Вип. 25. (Особистий внесок: пропозиції щодо физначення ролі фінансової політики у розвитку споживчого ринку України за умов формування постіндустріального суспільства). С. 148-153. (Іndex Copernicus (Республіка Польща).
Яхно Т.П. Підходи до формування моделі соціально-економічного розвитку національної економіки України. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Збірник наукових праць. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2018. Вип. 4 (132). С. 3-9. (Іndex Copernicus (Республіка Польща).
Яхно Т.П., Гусаковська Т.О. Промислова політика України у відображенні змін споживчого ринку. Бізнес Інформ. Харків, 2018. № 10. (Особистий внесок: визначено основні напрями формування промислової політики України та її вплив на розвиток споживчого ринку).С. 158-164. (Ulrichsweb Global Serials Directory, Research Papers in Economics, Index Copernicus, Directory of Open Access Journals, CiteFactor, Academic Journals Database, Scientific Indexing Services, Advanced Science Index)
Яхно Т.П., Шимановська-Діанич Л.М. Теорії добробуту як теоретичне підґрунтя для визначення сутності сучасного споживчого ринку. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Збірник наукових праць. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»,  2018. Вип. 3 (131). (Особистий внесок: систематизовано теорії добробуту, дано авторське визначення добробуту та визначено його вплив на формування сутності споживчого ринку) С. 140-146. (Іndex Copernicus (Республіка Польща)
Яхно Т.П., Шимановська-Діанич Л.М., Манжура О.В. Соціальна відповідальність бізнесу у контексті формування постіндустріальної економіки в Україні. Вісник СумДУ. Серія «Економіка». 2018. № 1. (Особистий внесок: визначено сутність та роль соціальної відповідальності бізнесу в умовах формування постіндустріальної економіки в Україні). С. 80-88.
Яхно Т.П., Гусаковська Т.О. Соціальний розвиток України у відображенні сучасного стану споживчого ринку. Бізнес Інформ. Харків, 2018. № 1. (Особистий внесок: досліджено та проаналізовано соціальний розвиток України у індикаторах споживчого ринку). C. 201–206. (Ulrichsweb Global Serials Directory, Research Papers in Economics, Index Copernicus, Directory of Open Access Journals, CiteFactor, Academic Journals Database, Scientific Indexing Services, Advanced Science Index)
Яхно Т.П. Промислова політика України та її вплив на розвиток національної економіки. Інфраструктура ринку. 2019. Вип. 31. С. 194-200. URL: www.market-infr.od.ua/journals/2019/31_2019_ukr/31.pdf
Яхно Т.П. Методичні засади дослідження стану споживчого ринку в контексті оцінки розвитку національної економіки. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія  «Економічні науки»: Полтава: ПУЕТ, 2019. № 2. С.  88-93 (Іndex Copernicus (Республіка Польща)
Яхно Т.П. Соціалізація економіки та індивідуалізація споживчого ринку як необхідні передумови національного розвитку. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка і Менеджмент». 2019. № 1. С. 56-62. (Іndex Copernicus (Республіка Польща)
Яхно Т.П., Мартнюк У. Перспективні напрями розвитку вітчизняного гастротуризму в умовах євроінтеграції/ Науково-практичний журнал Регіональна економіка та управління, 4 грудень 2020 р., с.103-107  Index Copernicus.
Yakhno, T., Skrypko, T., Popadynets, N., , Irtyshcheva, I., Boiko, Y  Optimizing the polymer waste supply chains based on circular economy/ Uncertain Supply Chain Management, 2021, 9(2), стр. 343–350 (Scopus)
О. Шкурупій, Н. Педченко, Л. Шимановська-Діанич,  Л. Франко Макроекономічний ефект соціальної відповідальності бізнесу: міжнародний статус України/ Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики Том 6 № 41 (2021): Index Copernicus.(Польща)

ORCID ID: 0000-0001-6458-0153
Researcher ID: F-9704-2019

Навчально-методична робота
Монографії
Яхно Т.П. Комерційна діяльність підприємств на товарному ринку: проблеми ефективності торгових операцій. - Львів, вид-во Львівська обласна друкарня, 2004  - 170 с. (у співавторстві).
Яхно Т.П.Становлення інтегрованих корпоративних систем в економіках перехідного типу. - Львів: вид-во ЛКА, 2003. – с.189 (у співавторстві).
Яхно Т.П., Дрогань-Писаренко Л.О. Нереалізовані стратегії соціально-економічного розвитку України в умовах трансформаційних змін: аналіз помилок і пошук рішень:  колективна монографія/   За заг. ред. професора Л.О. Дрогань- Писаренко. – Полтава.: ТОВ НВП «Укрпромторгсервіс», 2014. С. 122-140. Особистий внесок: проблеми збалансованості споживчого ринку: механізм державного регулювання(1,2 друк. арк.)
Features of development of corporate social responsibility of business in Ukraine  / T. Yahno L. Shymanovska-Dianich, T. Ishchejkin,  V. Misyuckevich,  // Management of the 21st century: globalization challenges: collective monograph / in addition I. Markina., Prague, 2019. (Особистий внесок: напрями  розвитку соціальної відповідальності бізнесу в Україні в умовах формування постіндустріального суспільства). P. 339-345.
Яхно Т.П. Розвиток соціально-економічних систем в індикативному відображенні споживчого ринку України : монографія. Полтава : ПУЕТ. 2019. – 377 с.

Посібники
Яхно Т.П., Мокій А.І., Горін Н.В. Регулювання світової економіки.- Навчально-методичний посібник. -  Львів: вид-во ЛКА, 2004. – с. 201/51
Яхно Т.П., Лапшіна І.А. Міжнародний менеджмент. - Навчальний посібник -Львів: вид-во Компакт-ЛВ, 2005. – с. 298/145(гриф)
Яхно Т.П., Мокій А.І., Бабець І.Г.  Міжнародні організації. -  Навчальний посібник -Львів: вид-во ЛКА, 2006. – с. 290/100.
Яхно Т.П. Сучасні конкурентні системи. - Навчальний посібник - Львів: вид-во ЛКА, 2009. – с.148.
Яхно Т.П., Мокій А.І., Бабець І.Г.  Міжнародні організації. -  Навчальний посібник - Київ: «Центр учбової літератури», 2011. – с. 280/100.
Яхно Т.П., Куревіна І.О. Конфліктологія та теорія переговорів - Навчальний посібник - Київ: «Центр учбової літератури», 2012. – с. 175/80.

Підвищення кваліфікації
International certificate № 8782 June-august 20, 2022(Historical Biogphical Institut \ Dubai – New York – Rome – Burgas – Jerusalem - Beiging)(180 – 6  ECTS credits)

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Реєстрація на ЄВІ та/або ЄФВВ для вступу до магістратури або аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен