Яремко Лариса Адольфівна

д.е.н., професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин

79010, м. Львів, вул. Братів Тершаковців 2а, каб. 506
тел. (робочий): +38 (032) 295-81-96
e-mail: yaremkolarisa@lute.lviv.ua

h-індекс – 10 (Google Scholar);
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=bGzYnfIAAAAJ
https://orcid.org/0000-0002-4258-1195
https://www.researchgate.net/profile/Larisa-Yaremko/stats
Researcher ID: ААА-8875-2022

Короткі відомості:
Яремко Лариса Адольфівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин Закінчила у 1984 р. Львівський торгово-економічний інститут, за спеціальністю “Економіка торгівлі”, кваліфікація – економіст. У 1984-1987 рр. працювала науковим співробітником Львівського відділення Всесоюзного науково-дослідного інституту економіки кооперативної торгівлі.
У 1990 р. закінчила навчання в аспірантурі Київського торгово-економічного інституту і захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Самофінансування підприємств громадського харчування».
У 1992-1993 рр. працювала в Управлінні міжнародних та зовнішньоекономічних зв’язків Львівської обласної держадміністрації на посаді провідного спеціаліста відділу зовнішньоекономічних зв’язків за основним місцем роботи, а до 1996 р. на умовах неповної зайнятості.
З 1993 р. працює у Львівському торговельно-економічному університеті.
У 2006-2008 рр. працювала у Львівському філіалі Національного інституту стратегічних досліджень.
У 2010 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук в Національному інституті проблем міжнародної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України за спеціальністю 21.04.01 – економічна безпека держави. Тема докторської дисертації: “Забезпечення зовнішньоекономічної безпеки прикордонного регіону в умовах глобалізації”.
У 2020 р. здобула другу вищу освіту за спеціальністю «Клінічна психологія з основами психодинамічної терапії» в Українському католицькому університеті.
В даний час працює на посаді професора кафедри міжнародних економічних відносин Факультету міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій. Гарант освітньо-професійної програми підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 29 «Міжнародні економічні відносини».

Загальний педагогічний стаж та стаж роботи в ЛТЕУ становить 30 років.

Викладає дисципліни: „Міжнародні відносини та світова політика"; «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства в умовах транснаціоналізації світової економіки", «Міжнародні стандарти індустрії гостинності», «Зовнішньоекономічна стратегія підприємств прикордонного регіону», «Зовнішня політика України», «Психологія економіки», «Психологія реклами».
Опублікувала понад 120 наукових та навчально-методичних праць. Є автором та співавтором монографій, навчальних посібників з грифом МОН України.

Монографії та посібники:
1. Яремко Л.А. Глобалізований регіон та зовнішньоекономічна безпека України: теоретико-методологічний аспект: [Монографія] / Л.А. Яремко. – Львів : Видавництво ЛКА, 2007. – 524 с. ( 32,75 д.а.).
2. Яремко Л.А. Господарська глобалізація та управління зовнішньо-економічною сферою: [Монографія] / Г.Н. Аніловська, Л.А. Яремко. – Львів: Видавництво ЛКА, 2001. – 234 с. (13,72 д.а. Особисто автору належать 6,8 д.а.).
4. Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети : [Монографія] / за ред. д.е.н, проф. З.С. Варналія – К.: НІСД, 2007.– 768 с.
7. Історія економічних вчень: Навч. посібник / За ред. д.е.н., проф. Башняніна Г.І. і к.е.н., доц. Ващишина А.М.. – Львів: “Новий Світ - 2000”, 2011. – 436 с. (теми 10, 22, 23, 24. с. 156-168, 347-395) Особисто автору належать 3,6 д.а. (Гриф МОН).
8. Перехідні економічні системи: навчальний посібник / Л.А. Яремко, А.М. Ващишин / – Львів: «Новий світ – 2000, 2014. – 366 с. (Гриф МОН).
9. Яремко Л.А. Підсистема зовнішньоекономічної безпеки перехідної економічної системи України. Практичний аспект / Яремко Л.А. // Перехідні економічні системи: колективна монографія. Т.5. / за ред. Г.І. Башняніна. - Львів: Ліга-Прес, 2014. - С. 333 – 371.

Вибрані публікації
1. Яремко Л.А. Зовнішня торгівля України та пріоритети розвитку експортної діяльності / Ю. В. Полякова, Л. А. Яремко, О. Є. Шайда // Електронне наукове фахове видання "Східна Європа: економіка, бізнес та управління". – 2019. – Випуск №6 (23). – С. 71-78. (категорія Б)
DOI: https://doi.org/10.32782/easterneurope.23-10
URL: www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/23_2019/12.pdf
2. Яремко Л.А. Методологічні орієнтири розробки експортних стратегій регіонів / Ю.В. Полякова, Л.А. Яремко // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління». 2020. №1. Том 31 (70). С. 14-23. (категорія Б)
DOI: DOI: https://doi.org/10.32838/2523-4803/70-1-3
URL: www.econ.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/31_70_1/31_70_1.pdf
3. Яремко Л.А. Інноваційний розвиток регіону та шляхи його забезпечення / Л.А. Яремко, С.А. Яремко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2020. Вип. 6(146). С. 76-82. (категорія Б)
DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-6-12
URL: ird.gov.ua/sep/sep20206(146)/sep20206(146)_076_YaremkoL,YaremkoS.pdf
4. Яремко Л.А. Смарт-спеціалізація як практика стимулювання регіонального розвитку / Л.А. Яремко, С.А. Яремко // Інтелект ХХІ. 2020. – № 6. – С. 143-146. (категорія Б)
DOI: https://doi.org/10.32782/2415-8801/2020-6.26
URL: www.intellect21.nuft.org.ua/journal/2020/2020_6/28.pdf
5. Poliakova Juliia, Yaremko Larysa, Bublei Galyna Inclusive development of ukraine’s regions in the conditions of european integration / Ю. Полякова, Л. Яремко, Г. Бублей // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія “Міжнародні економічні відносини та світове господарство”. – 2021. – Випуск 36. – C. 177-123. (категорія Б)
DOI: : https://doi.org/10.32782/2413-9971/2021-36-21
URL: www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/36_2021ua/23.pdf
6. Яремко Л.А. Міжнародна торгівля і глобальні виклики / Ю. В. Полякова, О. Є. Шайда, Л. А. Яремко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2021. № 3 (120). С. 13-18. (категорія Б). DOI: : https://doi.org/10.32840/1814-1161/2021-3-2
URL: www.econom.stateandregions.zp.ua/journal/2021/3_2021/4.pdf
7. Яремко Л.А. Інструменти фінансування розвитку територій / Л.А. Яремко, С.А. Яремко // Науковий вісник_ Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2021. -№ 39. - С. 155-159. (категорія Б)
DOI: : https://doi.org/10.32782/2413-9971/2021-39-27
URL: www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/39_2021ua/29.pdf
8. Яремко Л.А. Стратегічне партнерство як передумова розвитку зовнішньоекономічних зв’язків між державами / Л.А. Яремко, В.Г. Яремків // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2022. № 1 (124). С. 15-22. (категорія Б)
DOI: https://doi.org/10.32840/1814-1161/2022-1-2
URL: www.econom.stateandregions.zp.ua/journal/2022/1_2022/4.pdf
9. Яремко Л. А. Формування ділового іміджу регіонів як передумова їх розвитку / Полякова Ю. В., Н. Ф.Басій, Л.А. Яремко // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. 2022. Вип. 67. С. 60-66. (категорія Б)
DOI: https://doi.org/10.36477/2522-1205-2022-67-09
10. Bashynska, G.Smokvina, L. Yaremko, Y. Lemko, T. Ovcharenko, S. Zhang Аssessment of Іnvestment and Іnnovation Іmage of the Regions of Ukraine in Terms of Sustainable Transformations // Acta Innovations. 2022. Vol. 43. P. 63-77. https://doi.org/10.32933/ActaInnovations.43.6 (Scopus).

Підвищення кваліфікації
1. Лодзький університет (Республіка Польща, м. Лодзь), факультет міжнародних відно¬син і політології. «Геополітичний та геоекономічний розвиток та його вплив на соціально-економічну трансформацію у Східній Європі та Україні» за програмою Erasmus Mundus (жовтень 2015 р.-липень 2016 р. Сертифікат від 30.07.2016 р.
2. Львівський національний університет ім. Івана Франка. Кафедра міжнародних еконо¬мічних відносин. 14.12.20 – 24.01.21 «Удоскона¬лен¬ня професійної підго¬товки шляхом поглиблення й розширення професійних знань, умінь професійних компетен-тностей» (6 ЄКТС – 180 годин).
3. New Higher Educational Institute (Tbilisi, Georgia) «Іntegration of Business Structures: competition and cooperation», Сертифікат, 20 лютого 2021 р. (0,5 ЄКТС – 15 годин).
4. Scientific and technical organization Teadmus OU «Smart Specialization Strategies. Estonian Experience», сертифікат № 31/2021 (0,5 ЄКТС – 15 годин).
5. Міжнародний проєкт Модуль Жан Моне 611674-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE "Європей¬ська інтеграція України в умовах Індустрії 4.0" за підтримки програми Erasmus+ на базі Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Сертифікат № 179/2021 (3,8 ЄКТС - 114 годин).

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Додаткова реєстрація для складання ЄВІ /ЄФВВ для вступу до магістратури/аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен