Копич Роман Іванович

Доктор економічних наук, доцент
професор кафедри міжнародних економічних відносин

79005, м. Львів, вул. Бр. Тершаківців 2а, каб. 521
роб. тел.:   +38 (032) 295-81-79
e-mail: Kopych_r@bigmir.net

Рік народження – 1981, м. Львів

Науково-педагогічна біографія
Навчався у Львівському національному університеті імені Івана Франка на факультеті міжнародних відносин за спеціальністю міжнародні економічні відносини і отримав кваліфікацію «Міжнародник-економіст. Перекладач».
Навчався в аспірантурі Львівського національного університету. У 2007 р. здобув ступінь кандидата економічних наук, а у 2020 р. захистив докторську дисертацію на тему в Інституті світової економіки і міжнародних відносин НАН України (м. Київ) та отримав науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю «Світове господарство і міжнародні економічні відносини». У 2013 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри міжнародного економічного аналізу і фінансів львівського національного університету імені Івана Франка. У 2020 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.02 “Світове господарство і міжнародні економічні відносини”(диплом ДД № 010294 від 26.11.2020 р.)  на тему «Гармонізація фіскальної політики у Європейському Союзі» (науковий консультант – д.е.н., професор Шевчук В. О.).

Основні дисципліни, що викладаються
1. Міжнародні економічні відносини
2. Грошово-кредитна політика

Наукова діяльність

ORCID ID: 0000-0002-3986-7694

1.    Kopych R., Shevchuk V. Exchange Rate Volatility, Currency Misalignment, and Risk of Recession in the Central and Eastern European Countries. Risks 9: 82. 2021. 19 p. https: //doi.org/10.3390/risks90500827. Shevchuk, V., Kopych, R. Exchange Rate Volatility, Currency Misalignment, and Risk of Recession in the Central and Eastern European Countries // Risks. ─ 2021.  ─ Vol. 9.  ─ No. 5. ─ 19 p. SCOPUS, Web of Science.
2.    Копич Р., Шевчук В. Асиметрія зовнішніх ефектів cальдо бюджету найбільших країн Єврозони як перешкода для координації фіскальної політики // Міжнародна економічна політика. ─ 2021. ─ № 1(34). ─ P. 73─94.
3.    Kopych R, Kachanovska M., Yakubovskiy S. Impact of migration processes on the economies of Western Europe Електронний науково-практичний журнал Інфраструктура ринку. Серія «Світове господарство і міжнародні економічні відносини». – 2021. – Вип. 51. – С. 17–23. URL: www.market-infr.od.ua/uk/51-2021.
4.    Kopych R, Kachanovska M., Yakubovskiy S. Impact of migration processes on the economies of Western Europe Електронний науково-практичний журнал Інфраструктура ринку. Серія «Світове господарство і міжнародні економічні відносини». – 2021. – Вип. 51. – С. 17–23. URL: www.market-infr.od.ua/uk/51-2021.
5.    Копич Р., Якубовський С., Шендерова А. Трансформація Платіжного балансу і міжнародної інвестиційної позиції Китаю за 2016-2020. Електронний науково-практичний журнал Інфраструктура ринку. Серія «Світове господарство і міжнародні економічні відносини». – 2020. – Вип. 50. – С. 31–36. URL: https://doi.org/10.32843/infrastruct50-5
6.    Копич Р., Якубовський С., Шендерова А. Трансформація Платіжного балансу і міжнародної інвестиційної позиції Китаю за 2016-2020. Електронний науково-практичний журнал Інфраструктура ринку. Серія «Світове господарство і міжнародні економічні відносини». – 2020. – Вип. 50. – С. 31–36. URL: https://doi.org/10.32843/infrastruct50-5
7.    Kopych R., Golynska M., Shevchuk V. Efekty makroekonomiczne polityki fiskalnej i monetarnej w gospodarkach Europy Środkowej i Wschodniej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.  2019. Nr 3 (981).  S. 43-62. https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1679
8.    Копич Р. Вплив фіскальної політики Німеччини на економічне зростання країн Центральної та Східної Європи. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". 2019. № 10. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-10-5278. (Index Copernicus, UlrichsWeb, Open J-Gate, BASE)
9.    Копич Р. Зовнішні ефекти фіскальної політики найбільших країн Єврозони для країн Південної Європи. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2019. – Вип. 28. – С. 164-170  www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/28_1_2019ua/31.pdf
10.    Копич Р. Вплив потоків капіталу на сальдо бюджету країн європейської периферії. Науковий вісник НЛТУ України. – 2019. – Вип. 29(9). – С. 92-98. https://doi.org/10.36930/40290916
11.    Kopych R., Shevchuk V. Modelling of agricultural commodity price effects on the fiscal performance and economic growth in Ukraine. Information Systems in Management. 2019. Vol. 8. No. 1. P. 47-56. https://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-3e525494-d4d5-4746-8b22-e6d4fceba849/c/ISIM_8_1_2019_MODELLING_OF_AGRICULTURAL_COMMODITY_PRICE.pdf
12.    Копич Р. Фіскальна політика країн єврозони: засадничі тенденції. Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. 2019. Вип. 46.  С. 320_329.http://irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/VLNU_Mv_2019_46_31.pdf
13.    Копич Р. Політика фіскальної економії країни єврозони. Фінанси України. 2019. № 6. С. 42-54. (Index Copernicus, ICI World Journals, Research Bible) irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe
14.    Kopych R., Shevchuk V., Golynska M. Fiscal and monetary effects in Ukraine: SVAR Approach. The 12th Professor Aleksander Zelias International Con-fe¬rence on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena: Conference Proceedings. Zakopane, Poland. May 9-12, 2018 / M. Papież and S. Śmiech (Eds.). Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. P. 443-452.
15.    Kopych R., Shevchuk V.Fiscal Policy Effects in Ukraine // Argumenta Oeconomica Cracoviensia. ─ 2018. ─ No. 18. ─ P. 33─50.
16.    Копич Р. Макроекономічні ефекти від поліпшення сальдо бюджету країн єврозони. Вісник КНЕУ. Ринок цінних паперів України. 2018. № 5-6. С. 7-12.
17.    Kopych R., Shevchuk V. Assessing Fiscal Sustainability in Ukraine: TVP and VAR/VEC Approaches. Entrepreneurial Business and Economic Review. 2018. Vol. 6. No. 3. P. 73-87. Web of Science, SCOPUS https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2095402027_Roman_Kopych
18.    Kopych R., Shevchuk V. Fiscal Policy Effects in Ukraine. Argumenta Oeconomica Cracoviensia. 2018. No. 18. P. 33-50. https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/1394/0
19.    Копич Р. Макроекономічні ефекти фіскальної політики та обмінного курсу в Україні. Вісник КНЕУ. Ринок цінних паперів України. 2017. № 11-12. С. 11–16.
20.    Kopych R., Shevchuk V. German fiscal austerity effects on investments and exports in the Central and Eastern European countries. Quantitative Methods in Economics. 2017. Vol. XVIII. No. 1. P. 110-119.
21.    Kopych R., Shevchuk V. Modelling of fiscal policy effects on agriculture and industry in Ukraine. Information Systems in Management. 2017. Vol. 6. No. 2. P. 131-142.
22.    Kopych R., Shevchuk V. Symmetry of output effects of government expen¬di¬ture and government revenue in Ukraine. Proceedings of the 11th Professor Alek¬san¬der Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Eco¬no¬mic Phenomena. Zakopane, Poland. May 9-10, 2017 / M. Papiez and S. Smiech (eds.). Cracow: Foundation of Cracow University of Economics, 2017. P. 369-378. Web of Science

Підвищення кваліфікації
1. Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (м. Киів) з 01.03.2018 р. по 30.06.2018 р. (наказ ректора № 17/18-29 від 04.07.2018 р.)

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Реєстрація на ЄВІ та/або ЄФВВ для вступу до магістратури або аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен