Миронова Мар'яна Ігорівна

кандидат економічних наук
доцент кафедри вищої математики та кількісних методів
доцент кафедри міжнародних економічних відносин (за сумісництвом)

79010, м. Львів, вул. Братів Тершаковців, 2а, каб. 406
тел. (робочий): +38 (032) 295-81-96

Науково-педагогічна біографія

Закінчила у 2006 році Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка (спеціальність «Математика та економіка») та у 2009 році Львівську комерційну академію  (спеціальність «Управління інноваційною діяльністю»).

У 2017 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Оцінювання інтегральної ефективності функціонування виробничих систем» за спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством».

У даний час працює на посадах доцента кафедри вищої математики та кількісних методів, доцента кафедри міжнародних економічних відносин (за сумісництвом). Загальний педагогічний стаж – 11 років.

Є автором понад 90 наукових та навчально-методичних публікацій.

Основні освітні компоненти, що викладаються

1. Дискретна математика

2. Вища та прикладна математика

3. Економіко-математичні методи та моделі

4. Міжнародна макроекономіка

5. Міжнародні митні регулятори

Наукова діяльність

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=l75tbtUAAAAJ  

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1438-4394  

Publons: https://publons.com/researcher/2909013/mariana-myronova/  

Підручники, посібники, монографії

1. Політична економія: навчальний посібник / Л. С. Томашик, О. О. Сухий, М. І. Миронова та ін. Львів: Видавництво ЛКА, 2015. 224 с.

2. Сучасні економічні теорії: навчальний посібник. 3-є вид., перероб. і  доп. / Г. І. Башнянин, Б. М. Шевчик, Ю. Б. Миронов, М. І. Миронова. Львів: Видавництво «Новий світ-2000», 2015. 338 с.

3. Інтегральна ефективність функціонування та розвитку виробничих систем у національній економіці: теоретико-методологічні аспекти оцінювання: монографія / М. Ю. Барна, М. І. Миронова, А. Г. Грабовський, Г. І. Башнянин. Львів: Ліга-прес, 2017. 168 с.

4. Управління економічною безпекою в глобальній економічній системі / І. І. Свидрук, М. І. Миронова // Інформаційно-аналітичне забезпечення управління економічною безпекою підприємства: колективна монографія / за ред. О. Ю. Акименко. Чернігів: Національний університет «Чернігівська політехніка», 2023. 364 с.

5. Міжнародна макроекономіка: навчальний посібник / М. І. Миронова. Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2023. 248 с.

Вибрані наукові статті

1. Функціональні типи виробничих систем та їх структура / Г.І. Башнянин, М.І. Миронова, Д.П. Яремчук // Науковий вісник НЛТУ України. Серія економічна. 2019. Т. 29. № 4. С. 33-37. URL: https://doi.org/10.15421/40290406. Фахове видання. Index Copernicus, CrossRef, WorldCat.

2. Методологічні підходи до оцінювання економічної ефективності індустрії туризму та туристичного бізнесу / Ю. Б. Миронов, М. І. Миронова // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. 2019. Вип. 57. С. 75-79. URL: https://doi.org/10.36477/2522-1205-2019-57-11. Фахове видання. Ulrich’s Periodicals Directory, Index Copernicus.

3. До питання методології оцінювання ефективності бізнесу / М.І. Миронова // Підприємництво і торгівля. 2019. Вип. 24. С. 115-119. URL: https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-24-17. Фахове видання. Ulrich’s Periodicals Directory, Index Copernicus.

4. Виробничі системи в структурі економічних систем / Г. І. Башнянин, М. І. Миронова, О. Ю. Носов // Збірник наукових праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту: Економічні науки. 2019. № 14. С. 7-16.

5. Формування ідеї українського інституціоналізму  в національній кооперативній думці кінця ХІХ – початку ХХ століття / М. І. Миронова, Ю. В. Михальський // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Гуманітарні науки. 2019. Вип. 16. С. 152-157. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlca_Gum_2019_16_19. Фахове видання. Ulrich’s Periodicals Directory, Index Copernicus.

6. Теоретико-методологічні підходи до оцінювання ефективності бізнес-процесів туристичного підприємства / М. І. Миронова, Ю. Б. Миронов // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка». 2020. Т. 7. № 2. С. 22-30. URL: https://doi.org/10.52566/msu-econ.7(2).2020.22-30. Фахове видання. Index Copernicus, SJIF.

7. Аналіз розвитку цифрової економіки у світі та в Україні / М. І. Миронова // Праці Наукового товариства ім. Шевченка. Економічний збірник. 2022. Т. LXVIII. С. 93-101. Index Copernicus.

8. Українсько-російська війна: національно-культурний, економічний та геополітичний контексти / М. І. Миронова, Ю. В. Михальський // Вісник Гуманітарного наукового товариства: наукові праці. 2022. Вип. 22. С. 195-200.

9. Наукова дипломатія та її вплив на систему міжнародних економічних відносин / М. І. Миронова // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. 2022. Вип. 66. С. 72-77. URL: https://doi.org/10.36477/2522-1205-2022-66-10. Фахове видання. Ulrich’s Periodicals Directory, Index Copernicus.

10. The Impact of Foreign Trade Development on the Organization of Socio-Economic Security of Ukraine / I. I. Svydruk, M. I. Myronova et al // Bulletin of Geography. Socio-economic Series. 2022. Nr. 57. pp. 155-168. URL: https://doi.org/10.12775/bgss-2022-0029. SCOPUS, Web of Science.

11. Сутність та причини міжнародних економіко-політичних конфліктів у контексті російсько-української війни / М. І. Миронова, О. Р. Сватюк // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. 2022. Вип. 68. С. 85-90. URL: https://doi.org/10.36477/2522-1205-2022-68-12. Фахове видання. Ulrich’s Periodicals Directory, Index Copernicus

12. Економічний розвиток та зовнішня торгівля України / Ю. В. Полякова, О. Є. Шайда, М. І. Миронова // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. 2022. Вип. 70. С. 94-101. URL: https://doi.org/10.36477/2522-1205-2022-70-14. Фахове видання. Ulrich’s Periodicals Directory, Index Copernicus

13. Наукова дипломатія в системі торговельно-економічних відносин України та Європейського Союзу / М. І. Миронова // Економіка та суспільство. 2023. № 53. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-16. Фахове видання. Index Copernicus

14. Розвиток цифрової економіки: глобальні тренди та виклики для України / М. І. Миронова // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. 2023. Вип. 73. С. 103-110. URL: https://doi.org/10.32782/2522-1205-2023-73-15. Фахове видання. Ulrich’s Periodicals Directory, Index Copernicus

15. International IT Outsourcing: Prospects for Ukraine / Yu. Poliakova, O. Shayda, M. Myronova, M. Krutiak // Entrepreneurship and Trade. 2023. No.38. pp. 53-61. URL: https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-38-07. Фахове видання. Ulrich’s Periodicals Directory, Index Copernicus.

Методична діяльність

1. Дискретна математика: Методичні вказівки та завдання для практичних занять, самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» / М. І. Миронова, Є. В. Гвоздьова. Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2023. 52 с.

2. Дискретна математика: Тестові завдання для поточного та підсумкового контролю для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 122 «Комп’ютерні науки»/ М. І. Миронова. Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2023. 28 с.

3. Міжнародна макроекономіка: Методичні вказівки та завдання для практичних занять, самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» / М. І. Миронова. Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2023. 40 с.

4. Міжнародна макроекономіка: Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань i вмiнь здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» / М. І. Миронова. Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2023.

5. Дискретна математика: дистанційний курс. URL: https://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=462.

6. Міжнародна макроекономіка: дистанційний курс. URL: https://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=930.

Підвищення кваліфікації

1. Курс підвищення кваліфікації «Соціальні та емоційні компетентності ХХІ століття». Інститут соціально-емоційної освіти. Сертифікат (1 кредит ЄКТС) від 28 січня 2020 р.

2. Дистанційний курс «Медіаграмотність для освітян». ГО «Прометеус». Сертифікат (60 годин, 2 кредити ЄКТС) від 6 травня 2020 р.

3. Вебінар «Академічна доброчесність – запорука успішного розвитку науки і держави». Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. Сертифікат від 8 липня 2020 р.

4. Work-shop «Інноваційний розвиток в публічному управлінні та адмініструванні, економіці та менеджменті: сучасні стратегії сталого територіального розвитку». Донецький державний університет управління. Сертифікат (0,2 кредити ЄКТС) від 28 травня 2021 р.

5. Курс підвищення кваліфікації «Розвиток ключових компетентностей при викладанні предмета «Економіка». Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 8 листопада – 3 грудня 2021 р. Сертифікат (30 годин).

6. Дистанційний курс «Наукова комунікація в цифрову епоху». НУ «Києво-Могилянська академія». Сертифікат (90 годин, 3 кредити ECTS) від 2 лютого 2022 р.

7. Курс підвищення кваліфікації вчителів математики. ГО «Освіта ХХІ століття». Свідоцтво (30 годин, 1 кредит ECTS) від 24.06.2022 р.

8. Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів. American Councils, ГО «Прометеус». Сертифікат (60 годин, 2 кредити ЄКТС) від 11 січня 2023 р.

9. Навчальний курс «Бізнес-планування підприємницької діяльності: верифікація інноваційних рішень» в рамках реалізації проєкту «Підприємець» Європейського інституту інновацій та технологій. Сертифікат (15 годин, 0,5 кред. ECTS) від 03.05.2023 р.

10. Воркшоп «International Project Management:  Practical Considerations, European Opportunities for Funding – the Case of the Erasmus+ Programme». Університет Івана Павла ІІ в Кракові, квітень-травень 2023 р. Сертифікат (30 годин, 1 кредит ECTS) від 15.05.2023 р.

11. Навчальний курс для викладачів ЗВО «Креативні підходи та мотивація в процесі підготовки здобувачів вищої освіти до підприємницької діяльності» в рамках реалізації проєкту «Підприємець» Європейського інституту інновацій та технологій. Сертифікат № 2309-002 (15 годин, 0,5 кред. ECTS) від 29 вересня 2023 р.

12.  Академічна мобільність для викладачів в рамках програми Erasmus+ Teaching Mobility. Вроцлавський економічний університет (Польща), 20-24 листопада 2023 р. Сертифікат від 24.11.2023 р.

Перелік нагород та заохочень

1. Грамота Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради за результативну роботу у підготовці учнів-переможців ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад (2017 р.)

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців.

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Ринок праці за спеціальностями університету:

скільки можна заробляти?


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен