Шайда Оксана Євдокимівна

кандидат економічних наук, доцент

79010, м. Львів, вул. Братів Тершаковців 2а, каб. 506
тел. (робочий): +38 (032) 295-81-91
e-mail: shaydaoks@gmail.com

Короткі відомості
Закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка, економічний факультет (диплом з відзнакою)  у 1997 р. Навчалася в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка.
Кандидатську дисертацію на тему: «Моделювання впливу податкової політики на ділову активність суб’єктів підприємницької діяльності» захистила у 2001 р.
В даний час працює на посаді доцента кафедри МЕВ.

Загальний педагогічний стаж: 22
Стаж роботи в ЛТЕУ: 22

Основні дисципліни, що викладає

  • "Дипломатична та консульська служба"
  • "Економічна дипломатія"
  • "Дипломатичний протокол та етикет"
  • "Етика міжнародного бізнесу"

Наукова діяльність

ORCID ID: 0000-0003-1666-0436
Researcher ID: F-9712-2019
Goole Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=j_7nbXwAAAAJ

В дослідженнях доц. Шайди О.Є. пріоритет отримали  питання економічної дипломатії, розвитку дипломатії України.

1.    Шайда О.Є. Економічна дипломатія як засіб реалізації національних інтересів держави // Вісник Львівської комерційної академії. - Львів: в-во Львіської комерційної академії, 2011. - Вип.34. - С. 320-325.
2.    Шайда О.Є. Дипломатичний інструментарій розвитку українсько-австрійських відносин // Економіка і держава. - 2012.- № 7.- С. 13-15.
3.    Shaida O., Poliakova J., Stepanov A. The role of business journalism in modern international business // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. – 2019. – Вип. 33. – С. 16–18. 0,13 ум.д.ар.
4.    Шайда О. Є. Актуальні проблеми економічної дипломатії України // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах : матеріали щорічної наукової конференції вчених Львівського торговельно-екомічного університету, Львів, 15–17 травня 2019 р. – 2019. – C. 160–161. 0,09 ум.д.ар.
5.    Шайда О. Є., Полякова Ю. В. Вплив витрат на наукові дослідження і розробки на патентну активність у глобальній економіці // Anti-crisis management: state, region, enterprise : proceedings of the III International scientific conference (Le Mans, France, November 22th, 2019). – 2019. – C. 20–23. 0,18 ум.д.ар.
6.    Мізюк Б. М., Шайда О. Є., Федорчук Ю. Є. Оптимізація розподілу фінансових ресурсів на основі кластерного аналізу // Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, фінансів, обліку та права : збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції, 14 листопада 2019 р., м. Полтава, Україна. – 2019. – C. 39–40. 0,09 ум.д.ар.
7.    Шайда О. Є., Полякова Ю. В., Яремко Л. А. Зовнішня торгівля України та пріоритети розвитку експортної діяльності // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2019. – Вип. 6 (23). – С. 71–78. 0,36 ум.д.ар.
8.    Князь С. В. Формування збалансованої системи оцінювання підприємств ринку харчової продукції на основі стандарту НАССР: колективна монографія / С. В. Князь, І. В. Ємченко, О. Є. Шайда, Т. І. Данько, В. М. Мацук. – Львів: Афіша, 2020. – 114 c.
9.    Shaida O., Poliakova J., Stepanov A. Patenting activities and technological development in the global economy // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. – 2020. – Т. 31 (70), № 4, ч. 1. – С. 16–20. 0,22 ум.д.ар.
10.    Шайда О. Є., Полякова Ю. В., Новосад З. Г. Сучасні підходи до оцінювання ефективності діяльності підприємств енергетичної сфери // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. – 2020. – Т. 31 (70), № 3, ч. 1. – С. 82–85. 0,18 ум.д.ар.
11.    Шайда О. Є., Федорчук Є. Н. Моделювання чутливості обчислень точки беззбитковості за допомогою оптимізації // Інформаційні технології та комп'ютерне моделювання : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Івано-Франківськ, 18-22 травня 2020 р.). – 2020. – C. 49–50. 0,09 ум.д.ар.
12.    Шайда О. Перспективи розвитку інноваційного підприємництва в Україні // Сталий розвиток – стан та перспективи : матеріали ІІ Міжнародного наукового симпозіуму SDEV‘2020, 12–15 лютого 2020 року, Львів-Славське, Україна. – 2020. – C. 311–313. 0,13 ум.д.ар.
13. Heorhiadi N., Shayda O., Luchko H., Protsyk I., Bohiv Y., Skoropad I., Yemchenko I., Lakiza V., Skrynkovskyy R. Static-dynamic and qualitative characteristics of integrated business management systems // Education excellence and innovation management: A 2025 Vision to sustain economic development during global challenges : proceedings of the 35th International business information management association conference (IBIMA), 1–2 April 2020 Seville, Spain. – 2020. – C. 730–740. (Web of Science).
14. Kucher L., Kniaz S., Pavlenko O., Holovina O., Shayda O., Franiv I., Dzvonyk V. Development of entrepreneurial initiatives in agricultural business: a methodological approach // European Journal of Sustainable Development. – 2021. – Vol. 10, № 2. – P. 321–335. (SciVerse SCOPUS, Web of Science Emerging Sources Citation Index).
15. Шайда О.Є. Вітчизняна металургійна галузь в умовах впливу глобальних чинників / Ю. В. Полякова, О. Є. Шайда // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. 2021. Вип. 62. – С. 55-61.
16. Шайда О.Є. Міжнародна торгівля і глобальні виклики / Ю. В. Полякова, О. Є. Шайда, Л. А. Яремко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2021. № 3 (120). С. 13-18.
17. Шайда О.Є. Вплив міжнародного туризму на економіку України в період дії глобальних криз / Ю. В. Полякова, О. Є. Шайда, Л.Р. Антонів // Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Куцик П.О., Семак Б.Б. та ін.]. –Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного  університету, 2021. – Вип. 65. – 180с. – (Економічні науки). С. 79-87.
18. Шайда О.Є. Іноземні інвестиції та експортна діяльність України / Ю. В. Полякова, О. Є. Шайда, С. А. Яремко // Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Куцик П.О., Семак Б.Б. та ін.]. –Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного  університету, 2021. – Вип. 65. – 180с. – (Економічні науки). С. 132-138.
19. Konovalyuk I., Knyaz S., Kucher L., Pavlenko O., Shauda O., Kosovska V., Moskvyak Y. Developing a monitoring system of agricultural enterprises’ propension to bankruptcy // Scientific Papers. Series "Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development". – 2022. – Vol. 22, iss. 1. – P. 341–349. 0,4 ум.д.ар. (Web of Science Emerging Sources Citation Index).
20. Шайда О. Є., Полякова Ю. В. Фінансове забезпечення технологічного та інноваційного розвитку: світові та загальноукраїнські тенденції // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України". – 2021. – Вип. 6 (152). – С. 25–31. 0,31 ум.д.ар.

Навчально-методична робота
Шайда О.Є.Дипломатичний протокол та етикет : навчальний посібник. – Львів : видавництво Львівської комерційної академії, 2013. – 336 с.

Підвищення кваліфікації

  • Стажування у Львівському національному університеті імені Івана Франка (кафедра міжнародних економічних відносин), довідка № 159-В від 16.01.2018 р.
  • Стажування у BN-Group Polska Sp. z.o.o. (2020 р.)
  • Курси підвищення кваліфікації за програмою «Розвиток професійно-педагогічної компетентності викладача закладу вищої освіти» у Національному університеті «Львівська політехніка» (Свідоцтво ПК № 02071010/000192-20 від 20 липня 2020 р.).
  • Цикл тренінгів з навчання за програмою підвищення кваліфікації від Центру міжнародної освіти у Національному університеті «Львівська політехніка». Сертифікат про підвищення кваліфікації Серія ЦМО ЛП № 245-21 від 2.06.2021.
  • Цикл тренінгів з навчання за програмою підвищення кваліфікації на тему «Міжнародні освітні програми та проєкти». Сертифікат про підвищення кваліфікації Серія ЦМО ЛП № 281-21 від 28.12.2021.

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців.

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Ринок праці за спеціальностями університету:

скільки можна заробляти?


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен