Шевчук Віктор Олексійович

доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри міжнародних економічних відносин

79010, м. Львів, вул. Братів Тершаківців 2а, каб. 506
тел. (робочий): +38 (032)
e-mail: vicshev10.09@gmal.com, victorshevchuk@netscape.net

Короткі біографічні відомості
Закінчив Львівський торгово-економічний інститут за спеціальністю «Організація механізованої обробки економічної інформації» у 1985 р. З грудня 1990 по грудень 1992 рр. навчався в аспірантурі з відривом від виробництва Фінансової академії при Уряді Російської Федерації за спеціальністю – економіко-математичні методи. У грудні 1992 р. захистив кандидатську дисертацію, а зі січня 1993 р. розпочав науково-педагогічну діяльність на посаді асистента кафедри інформаційних систем Львівської комерційної академії. З липня 1993 р. працював на посаді старшого викладача кафедри маркетингу і зовнішньоекономічної діяльності, з вересня 1997 р. – доцента цієї ж кафедри, з липня 2000 р. – доцента кафедри міжнародних економічних відносин, з листопада 2004 р. – професора цієї ж кафедри, а з липня 2005 р.  ̶  її завідувача.
Вчене звання доцента кафедри маркетингу і зовнішньоекономічної діяльності було присвоєно в грудні 1999 р.
З грудня 1999 р. по квітень 2004 р. навчався у докторантурі без відриву від виробництва Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство та міжнародні економічні відносини. У квітні 2004 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему: “Взаємодія платіжного балансу і економічного зростання у трансформаційних економіках” у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство та міжнародні економічні відносини.
З липня 2009 р. до лютого 2015 р. працював проректором з наукової роботи Львівської комерційної академії.
В 2005-2009 рр. працював за сумісництвом на посаді старшого наукового співробітника у Львівській філії Національного інституту стратегічних досліджень (НІСД).

Загальний педагогічний стаж: 27 років

Стаж роботи в ЛТЕУ: 37 років

Основні дисципліни, що викладає
Міжнародні економічні відносини, Теорія міжнародних відносин, Грошово-кредитна політика у відкритій економіці, Світові фінанси
Підготовлено дистанційні курси з дисциплін «Міжнародні економічні відносини», «Грошово-кредитна політика у відкритій економіці», «Світові фінанси» і «Теорія міжнародних відносин». Зі змістом окремих з цих курсів можна ознайомитися у вільному доступі за посиланнями на сторінці кафедри міжнародних економічних відносин

Наукова діяльність

ORCID ID: 0000‒0001‒6930‒1440
Researcher ID: F-9951-2019
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=3xtTqM0AAAAJ&hl=fr

Під керівництвом Шевчука В.О. захищено 7 кандидатських і одна докторська дисертація.

Найважливіші публікації Шевчука В.

 • Шевчук В., Іванюк У. Взаємний вплив сільського господарства і промисловості в Україні // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 12. – С. 348-355.
 • Shevchuk V. Sectoral Money Supply Effects in Ukraine // Quantitative Methods in Economics. ─ 2014. ─ Vol. XV. ─ No. 2. ─ P. 209─222. https://bazekon.uek.krakow.pl/en/rekord/171326429
 • Shevchuk V. Regional Growth Determinants in Ukraine // Folia Oeconomica. Acta Universitatis Lodziensis. ─ 2014. ─ No. 5 (307). ─ P. 113─124. https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/298
 • Shevchuk V. Industrial output and foreign trade dynamics in large devaluations: The case of Ukraine // Proceedings of the 9th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena (May 12-15, 2015, Zakopane, Poland) / M. Papiez and S. Smiech (eds.). ─ Cracow: Cracow University of Economics, 2015. ─ P. 195─204. pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings_2015/pdf/Shevchuk.pdf
 • Shevchuk V., Lynnyk O. Public Foreign Debt and Economic Growth in Ukraine // Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.─  2015.  ─ No. 7 (943).  ─ P. 61─78. https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/867
 • Shevchuk V. Determinants of the Demand for International Reserves in Ukraine // Quantitative Methods in Economics. ─ 2015. ─ Vol. XVI. ─ No. 2. ─ P. 102─112. https://bazekon.uek.krakow.pl/en/rekord/171326429
 • Шевчук В., Рибчинська О. Макроекономічний вплив споживання енергії у трансформаційних економіках // Економічний Часопис-ХХІ.─  2015.  ─ No. 9-10.  ─ P. 9─14. soskin.info/ea/2015/9-10/zmist
 • Shevchuk V., Kopych R. German fiscal austerity and its spillovers on the Central and East European Countries // Proceedings of the 10th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena (May 12-15, 2016, Zakopane, Poland) / M. Papiez and S. Smiech (eds.). ─ Cracow: Cracow University of Economics, 2016. ─ P. 195─204. pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings_2016/pdf/ Shevchuk_Kopych.pdf  Web of Science.
 • Shevchuk V., Zyra A. Dynamika światowych cen na metali oraz wzrost gospodarczy w krajach Europy Środkowej i Wschodniej // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. ─  2016.  ─ Nr 439.  ─ P. 302─314. https://direct.dbc.wroc.pl/publication/37476
 • Shevchuk V. Modelling of exchange rate effects and complimentaries between agriculture and industry in Ukraine // Information Systems in Management. ─ 2016. ─ Vol. 5. ─ No. 3. ─ P. 401─412. ism.wzim.sggw.pl/wp-content/uploads/ISIM_5_3_2016.pdf
 • Shevchuk V. The real and nominal exchange rate effects of large devaluations in Ukraine // Argumenta Oeconomica Cracoviensia. ─ 2016. ─ Vol. 3. ─ No. 14. ─ P. 97─113. https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/1144
 • Шевчук В., Яким О. Українсько-російська торгівля: емпіричні оцінки // Регіональна економіка. ─ 2016. ─ No. 4 (82). ─ С. 137─144. https://re.gov.ua/re201604/re201604_137_ShevchukVV,YakymOB.pdf
 • Shevchuk V.,Kopych R. The Macroeconomic Effects of German Fiscal Austerity Under Different Exchange Rate Regimes: The Experience of Central and Eastern European Countries // Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.─  2016.  ─ No. 9 (957).  ─ P. 21─40. https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1032
 • Shevchuk V.,Kopych R. Modelling of fiscal policy effects on agriculture and industry in Ukraine // Information Systems in Management. ─ 2017. ─ Vol. 6. ─ No. 2. ─ P. 131─142. yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-7b330287-bf28-4a90-9cd7-410e5408a8c7
 • Shevchuk V.,Kopych R. German fiscal austerity effects on investments and exports in the Central and Eastern European countries // Quantitative Methods in Economics. ─ 2017. ─ Vol. XVIII. ─ No. 1. ─ P. 110─119. https://www.researchgate.net/publication/315970357_GERMAN_FISCAL_AUSTERITY_EFFECTS_ON_INVESTMENTS_AND_EXPORTS_IN_THE_CENTRAL_AND_EASTERN_EUROPEAN_COUNTRIES
 • Shevchuk V.,Kopych R. Symmetry of output effects of government expenditure and government revenue in Ukraine // Proceedings of the 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena (May 9-10, 2017, Zakopane, Poland) / M. Papiez and S. Smiech (eds.). ─ Cracow: Foundation of Cracow University of Economics, 2017. ─ P. 369─378. pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings_2017/ Web of Science
 • Shevchuk V. The Impact of Anticipated and Unanticipated Exchange Rate Variability in Ukraine // Visnyk of the National Bank of Ukraine. ─ 2017. ─ No. 241. ─ P. 34─47. https://journal.bank.gov.ua/uploads/articles/241_3.pdf
 • Shevchuk V., Kopych R., Golynska M.  Fiscal and monetary effects in Ukraine: SVAR approach  // M. Papież and S. Śmiech (Eds.). The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena. Conference Proceedings. ─ Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. ─ P. 443─452. www.semf.pl/semf_1/ Web of Science  
 • Shevchuk V.,Kopych R. Fiscal Policy Effects in Ukraine // Argumenta Oeconomica Cracoviensia. ─ 2018. ─ No. 18. ─ P. 33─50. https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/1394/1090
 • Shevchuk V.,Kopych R. Assessing Fiscal Sustainability in Ukraine: TVP and VAR/VEC Approaches // Entrepreneurial Business and Economics Review. ─  2018. ─  Vol. 6. ─  No. 3. ─  P. 73-87. https://www.researchgate.net/publication/ 328140155_Assessing_fiscal_sustainability_in_Ukraine_TVP_and_VARVEC_approaches SCOPUS, Web of Science
 • Шевчук В., Іванюк У. Аграрний сектор і економічний розвиток України: монографія. ─ Львів: ПАЇС, 2018. ─ 431 с.
 • Shevchuk V., Zyra J. Higher education effects on regional growth in Poland: panel data estimates // Archives of Data Science. Series A. ─ Vol. 4. ─ No. 1. ─ P. 1-16. https://publikationen.bibliothek.kit.edu/1000091895
 • Shevchuk V. Foreign Trade Effects on Regional Growth in Ukraine // Archives of Data Science. Series A. - Vol. 5. - No. 1. - P. 1-21. https://publikationen.bibliothek.kit.edu/1000129206
 • Шевчук В., Черкас Н. Вплив структури зовнішньої торгівлі України на економічне зростання в контексті залучення до глобальних ланцюгів вартості // Економіка України. ─ 2019. ─ № 2. ─ С. 22─36. rbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=EkUk_2019_2_3
 • Shevchuk V.,Kopych R. Modelling of agricultural commodity price effects on the fiscal performance and economic growth in Ukraine // Information Systems in Management. ─ 2019. ─ Vol. 8. ─ No. 1. ─ P. 47─56.
 • Shevchuk V. Monetary policy transmission mechanisms in Ukraine // M. Papież and S. Śmiech (Eds.), The 13th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena. Conference Proceedings. ─  Warsaw: Wydawnictwo C.H. Bech, 2019. ─ P. 205─213. pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings_2019/
 • Shevchuk V. Synchak V., Zaverbnyj A., Baranetska O. Determinants of the current account balance and output in Ukraine // Financial and credit activity: problems of theory and practice. ─ 2019. ─ Vol. 3. ─ No. 30. ─ P. 186─195. fkd1.ubs.edu.ua/article/view/179532 Web of Science
 • Shevchuk V., Kopych R., Golynska M. Efekty makroekonomiczne polityki fiskalnej i monetarnej w gospodarkach Europy Środkowej i Wschodniej // Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.─  2019.  ─ No. 3 (981).  ─ P. 43─62. https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1679
 • Shevchuk V. Macroeconomic effects of output volatility in Ukraine // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.─  2019.  ─ Vol. 63.  ─ No. 12. ─ P. 113-124 https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/144263
 • Shevchuk V., Blichar M., Komarnytska I., Tataryn N. Rule of law and economic growth // Financial and credit activity: problems of theory and practice. ─ 2020. ─ Vol. 1. ─ No. 32. ─ P. 278─289. fkd1.ubs.edu.ua/article/view/200522 Web of Science
 • Shevchuk V., Blichar V., Zabzaliuk D., Tataryn N. The Rule of law and inflation in the middle-income countries // Financial and credit activity: problems of theory and practice. ─ 2020. ─ Vol. 2. ─ No. 33. ─ P. 386─399. fkd1.ubs.edu.ua/article/view/207083 Web of Science
 • Shevchuk V. Exchange-rate pass-through in Ukraine //  M. Papież and S. Śmiech (Eds.), The 13th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena.Conference Proceedings.  ─  Cracow: Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2020. ─ P. 205─213. pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings_2020/pdf/2020_Monografia.pdf
 • Shevchuk V. Monetary Policy Transmission Mechanisms in the Central and Eastern European Countries // Argumenta Oeconomica Cracoviensia.─  2020.  ─ No. 2(23). ─ P. 51-68. https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/1908
 • Shevchuk V., Kopych R. Exchange Rate Volatility, Currency Misalignment, and Risk of Recession in the Central and Eastern European Countries // Risks. ─  2021.  ─ Vol. 9.  ─ No. 5. ─ 19 p. https://doi.org/10.3390/risks9050082 SCOPUS, Web of Science
 • Шевчук В., Копич Р. Асиметрія зовнішніх ефектів cальдо бюджету найбільших країн Єврозони як перешкода для координації фіскальної політики // Міжнародна економічна політика. ─ 2021. ─ № 1(34). ─ P. 73─94. iepjournal.com/journals/34/2021_34_4_Kopych_Shevchuk.pdf
 • Шевчук В., Соловій Х. Економічний вимір виборчої кампанії 2019 р. в Україні // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. ─ Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2021. ─ Вип. 45. ─ P. 65─71 (Економічні науки) http://journals-lute.lviv.ua/index.php/visnyk-econom/article/view/1035

В 2013-2015 рр. працював експертом проекту “Monitoring losów absolwentów drogą do sukcesu uczelni XXI wieku- EPAK” (Моніторинг працевлаштування випускників вищих навчальних закладів – шлях до успіху навчального закладу ХХІ віку – Електронна платформа аналізу компетенцій»), що фінансувався польським Національним центром розвитку і досліджень (NCBiR) за підтримки низки фондів Європейського Союзу.

В 2018-2019 рр. працював експертом проекту OaSIS (Optimizing Support for Innovating SMES), що фінансував з фондів Європейського Союзу і мав на меті вивчення існуючих підходів до підтримки інноваційної діяльності на регіональному рівні на підставі аналізу “success metrics” з використанням методології Big Data.  

Свою наукову діяльність Шевчук В.О. здійснює як:
1.    Член редакційної колегії збірника наукових праць «Вісник ЛТЕУ. Економічні науки» (фахове видання).
2.    Член спеціалізованої вченої ради Д. 26.006.02 ДНВЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».
3.    Виконує функції керівника наукової теми: «Макроекономічні ефекти обмінного курсу гривні після запровадження політики таргетування інфляції (2015 р.)» (номер державної реєстрації 0120U100396)». До цього керував науковою темою “Рівновага платіжного балансу під час реалізації моделі інноваційно-інвестиційного розвитку” (номер державної реєстрації 0108U000444)

Навчально-методична робота
Міжнародна економіка: теорія і практика / Шевчук В. // Підручник. ─ 2-ге вид., перероб. і доп. ─ К.: Знання, 2008. ─ 663 с.
Основи наукових досліджень / Мокій  А.І, Шевчук  В.О. та інші (всього 6 осіб). Навчально-методичний  посібник.  –  Львів: Вид.-во ЛКА, 2007. –  164 с. – 49-63
Грошово-кредитна політика у відкритій економіці / Шевчук В. /// Укоопспілка. Львівська комерційна академія. ─ Львів: В-во Львівської комерційної академії, 2006.― 282 c.

Підвищення кваліфікації
У 1994-1995 рр. стажувався за програмою Freedom Support Act в Університеті Нью-Мексико (США), а в 2000 р. за програмою Contemporary Issues в Університеті Колорадо (м. Боулдер, США).
В 2000-2002 рр. приймав участь у програмі Підтримки університетської освіти (SCOUT), що адміністру¬ва¬лася Інститутом Відкритого Суспільства та Проектом Громадської Oсвіти (м. Будапешт, Угорщина). Упродовж 2003-2012 рр. залучався до реалізації Проекту Підтримки Вищої Освіти (HESP), який фінансувався  Інститутом Відкритого Суспільства.
У 2015 р.  стажувався в Університеті «Politechnika Krakowska” (м. Краків, Польща) за програмою дослідницького проекту «Електронна платформа опитувань випускників вузів, а в 2016 р. за програмою академічної мобільності – в Економічному університеті м. Кракова (Польща).

Перелік нагород та заохочень
Наказом Міністерства освіти і науки України № 1429-к від 28.11.2007 р. нагороджений знаком «За наукові досягнення».
Постановою Правління Центральної спілки споживчих товариств України від 15.11.2007 р. № 103-к за сумлінну працю, особистий внесок у розвиток споживчої кооперації України нагороджений Почесною трудовою відзнакою “Знак Пошани”.
У грудні 2016 р. нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України № 752-К від 5.12.2016 р.

Контакти

адреса:
79005, м. Львів, вул. Братів Тершаківців, 2а, к. 321

тел.:
239-96-53

e-mail:
shevch(at)lac.lviv.ua