Артеменко Віктор Борисович

кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри комп'ютерних наук

79005, м. Львів, вул. Тершаківців, 2а, каб. 503
роб. тел.:   +38 (032) 295-81-97
e-mail: viart25@lute.lviv.ua, victor.artemenko@gmail.com

Короткі біографічні відомості
В 1974 р. закінчив Львівський державний університет ім. Івана Франка за спеціальністю “Механізована обробка економічної інформації” і одержав диплом інженера-економіста
з відзнакою.
На протязі 1974–1977 рр. працював інженером (ст. інженером) на кафедрі механізованої обробки економічної інформації Львівського державного університету ім. Івана Франка.
В 1978–1981 рр. навчався в аспірантурі Центрального економіко-математичного інституту АН СРСР (м. Москва).
В січні 1982 року захистив там кандидатську дисертацію на тему “Моделювання процесів прийняття управлінських рішень в АСУП (на прикладі оперативного управління основним виробництвом і запасами)” за спеціальністю 08.00.13 – математичні методи і застосування обчислювальної техніки в економічних дослідженнях, плануванні та управлінні народним господарством і його галузями.
З 1982 р. працює у Львівському торговельно-економічному інституті, зараз Університеті – ЛТЕУ, розпочинаючи з посади ст. викладача та доцента кафедри організації механізованої обробки економічної інформації.
Вчене звання доцента по кафедрі організації механізованої обробки економічної інформації було присвоєно у жовтні 1988 року.
Впродовж 1995–2010 років працював на посаді завідувача кафедри інформаційних систем у менеджменті.
На протязі 2006–2016 рр. очолював філію кафедри ЮНЕСКО “Нові інформаційні технології в освіті для всіх”.
З вересня 2016 року по теперішній час – доцент кафедри комп'ютерних наук.

Є автором численних наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. одного навчального посібника, виданого з грифом МОН України, семи дистанційних курсів, розміщених у Веб-центрі ЛТЕУ, співавтор семи монографій.

Основні дисципліни, що викладає:

  • Інтелектуальний аналіз даних.
  • Системи прийняття рішень.
  • Теорія прийняття рішень.
  • Методи прогнозування.

Наукова діяльність

ORCID ID: 0000-0003-4878-7351
Researcher ID: G-6057-2019
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=ycFIyYIAAAAJ&view_op=list_works&citft=1&citft=2&email_for_op=victor.artemenko.

Свою наукову діяльність Артеменко В. Б. здійснює відповідно до плану науково-дослідних робіт Університету та кафедри комп'ютерних наук, бере активну участь у міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях:
1.    Артеменко В. Б. Мониторинг качества жизни населения регионов: инструментарий онлайн-обучения удаленных пользователей. Новые информационные технологии в образовании для всех: е-образование : кол. монография. Киев : Международный научно-учебный центр информационных технологий и систем НАН и МОН Украины. 2015. С. 6-31. URL : www.irtc.org.ua/dep105/publ/Monografiya%202015/Monografiya%202015.pdf.
2.    Артеменко В. Б., Артеменко Л. В. Аналіз якості та інституційного забезпечення національної інноваційної системи України. Информационная экономика: этапы развития, методы управления, модели : международная коллективная монография / Под ред. д. э. н., проф. В.С. Пономаренко, д. э. н., проф. Т.С. Клебановой. Харьков : ВШЭМ – ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2018. С. 79-106, 652.
3.    Артеменко В. Б., Артеменко Л. В., Артеменко О. В. Онлайн-навчання користувачів інформаційно-аналітичних систем на основі гібридної моделі МООС. На шляху до індустрії 4.0: інформаційні технології, моделювання, штучний інтелект, автоматизація : монографія / кол. авт. В. Б. Артеменко, Л. В. Артеменко, О. В. Артеменко [та ін.] ; за заг. ред. С. В.  Котлика. Одеса : Астропринт, 2021. С. 484-501.
4.    Артеменко В. Б. Структурне моделювання зв'язків між критеріями ефективності регіональних соціально-економічних систем. Індуктивне моделювання складних систем :
зб. наук. праць. Вип.7. Київ : Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України. 2015. С. 59-68. URL : mgua.irtc.org.ua/attach/IMCS/2015_7/8.pdf.
5.    Артеменко В. Б. Комплексна оцінка ефективності соціально-економічного розвитку України. Економіко-математичне моделювання : зб. матеріалів Першої нац. наук.-метод. конф. (м. Київ, 30 вересня - 1 жовтня 2016 р.). Київ : КНЕУ, 2016. - С.22-25.
6.    Артеменко В. Б., Артеменко Л. В. Побудова комплексних оцінок якості української інноваційної системи. Індуктивне моделювання складних систем : зб. наук. праць. Вип.9. Київ : Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України. 2017. С. 12-22. URL : www.mgua.irtc.org.ua/attach/IMCS/2017_9/4.pdf.
7.    Артеменко В. Б., Артищук І. В., Гудзовата О. О. Моделювання веб-аналітики в системах управління дистанційним навчанням. Індуктивне моделювання складних систем : зб. наук. праць. Вип.10. Київ : Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України. 2018. С. 5-13. URL : www.mgua.irtc.org.ua/attach/IMCS/2018_10/3_Artemenko.pdf.
8.    Артеменко В. Б. Моделювання знань у дистанційному навчанні на засадах інтелектуального аналізу даних. Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції (м. Харків, 11-12 квітня 2019 р.) : мультимедійне наук. електронне видання. Братислава – Харків : ВШЕМ –ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. URL : mpsesm.org/book/2019/thesis05-768.html.
9.    Артеменко В. Б. Моніторинг індикаторів ефективності регіонального розвитку: гібридна модель MOOC. Control Systems and Computers. 2020. №1. С. 45-55. URL : usim.org.ua.
10.    Артеменко В. Б. Моделі МООС і моніторинг індикаторів ефективності регіонального розвитку. Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Харків, 09-10 квітня 2020 р.) : мультимедійне наук. електронне видання. Братислава – Харків : ВШЕМ – ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. Назва з тит. екрана. URL : https://mpsesm.org/book/2020/thesis04-838.html#thesis04-838.
11.    Артеменко В. Б. Інноваційні підходи до безперервного навчання користувачів інформаційно-аналітичних систем : зб. тез доповідей XIII Міжнар. наук.-практ. конференції “Інформаційні технології і автоматизація – 2020” (м. Одеса, 22 - 23 жовтня 2020 р.). Одеса : Одеська нац. акад. харч. технологій, 2020. С. 160-163. URL : https://onaft.edu.ua/download/konfi/2020/Collection-of-abstracts-ITA-2020.pdf#page=160.
12.    Артеменко В. Б. Компьютерное моделирование коммуникативных взаимодействий агентов e-Learning. URL : https://cyberleninka.ru/article/n/kompyuternoe-modelirovanie-kommunikativnyh-vzaimodeystviy-agentov-e-learning/viewer.
13.    Артеменко В. Б. Гибрид агент-ориентированной модели оценки знаний участниками дистанционного обучения. URL : https://cyberleninka.ru/article/n/gibrid-agent-orientirovannoy-modeli-otsenki-znaniy-uchastnikami-distantsionnogo-obucheniya/viewer.
14.    Артеменко В. Б. Дистанционная поддержка приобретения знаний в системе мониторинга эффективности управления социально-экономическим развитием регионов. URL : https://cyberleninka.ru/article/n/distantsionnaya-podderzhka-priobreteniya-znaniy-v-sisteme-monitoringa-effektivnosti-upravleniya-sotsialno-ekonomicheskim-razvitiem/viewer.
15.    Артеменко В. Б. Организация сотрудничества в электронном обучении на основе проектного подхода и веб-инструментов. URL : https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-sotrudnichestva-v-elektronnom-obuchenii-na-osnove-proektnogo-podhoda-i-veb-instrumentov/viewer.
16.    Артеменко В. Б. Персональные учебные среды в управлении региональным развитием. URL : https://cyberleninka.ru/article/n/personalnye-uchebnye-sredy-v-upravlenii-regionalnym-razvitiem/viewer.
17.    Артеменко В. Б. МООС и мониторинг качества жизни населения регионов Украины. URL : https://cyberleninka.ru/article/n/moos-i-monitoring-kachestva-zhizni-naseleniya-regionov-ukrainy/viewer.

Свою наукову діяльність Артеменко В. Б. здійснював упродовж 2002-2016 рр. як науковий керівник двох тем:
1.    Інформаційно-аналітична підтримка комплексного оцінювання соціально-економічного розвитку регіонів (ДР № 0107U005049).
2.    Розроблення сучасних інформаційних технологій та розвиток освітньої діяльності Львівської комерційної академії (ДР № 0107U005050).

Зараз є відповідальним виконавцем наукової теми:
Розробка комп'ютерних технологій перевірки знань на базі різних принципів побудови тестових завдань із застосуванням баз даних, Інтранет та мультимедійних засобів. Держрегістрація № 0119U002321 Наказ № 35/01 від12 лютого 2019 р.

Навчально-методична робота
1.    Офісне програмне забезпечення : посібник / Крутяк М.Б., Артеменко В. Б., Пілявський А.І., Швець О.М. Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2019. 333 с.
2.    Артеменко В. Б. Електронний посібник з комп'ютерної підтримки аналізу часових рядів і прогнозування в системі STATISTICA. URL : virt.lac.lviv.ua/pluginfile.php/1646/mod_resource/content/10/Icon/EPosibnyk%20MF/Index.htm.
3.    Артеменко В. Б. Методи прогнозування. Методичні вказівки до виконання завдань практичних і лабораторних занять, самостійної роботи та тестів для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою “Комп'ютерні науки” зі спеціальності 122 “Комп'ютерні науки” галузі знань 12 “Інформаційні технології” денної та заочної форм навчання. Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2019. 72 с.
4.    Артеменко В. Б., Костенко А. В., Гудзовата О. О. Методичні рекомендації з підготовки дипломної роботи бакалавра для студентів напряму 6.050101 “Комп'ютерні науки”, спеціальності 122 “Комп'ютерні науки та інформаційні технології”. Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2018. 31 с.
5.    Артеменко В. Б., Костирко В. С., Артищук І. В., Плеша В.І. Методичні рекомендації з організації переддипломної практики для студентів 4 курсу напряму підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки" та здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою "Комп'ютерні науки" зі спеціальностей 122 "Комп'ютерні науки та інформаційні технології" і 122 "Комп'ютерні науки" галузі знань 12 "Інформаційні технології" денної та заочної форм навчання. Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2019. 17 с.
6.    Артеменко В. Б., Костенко А. В., Плеша М. І., Хмілярчук Л. І. Методичні рекомендації з підготовки дипломного проекту для студентів спеціальності 122 "Комп'ютерні науки" (ОПП "Комп'ютерні науки"). Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2020. 31 с.
7.    Артеменко В. Б. Системи прийняття рішень. Методичні вказівки та завдання до виконання лабораторних і практичних занять, самостійної роботи та тестів для студентів напряму підготовки 6.030502 “Економічна кібернетика”. Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2015. 55 с.
8.    Артеменко В. Б. Авторський сайт хмарного навчального середовища MoodleCloud. URL : https://artemvb15.moodlecloud.com/?redirect=0.
Сім дистанційних курсів у Веб-центрі ЛТЕУ (http://virt.lac.lviv.ua/):
9.     Артеменко В. Б. Дистанційний курс “Методи прогнозування”. URL : virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
10.    Артеменко В. Б. Дистанційний курс “Інтелектуальний аналіз даних”. URL : virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
11.    Артеменко В. Б. Дистанційний курс “Теорія прийняття рішень”. URL : virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
12.    Артеменко В. Б. Дистанційний курс “Системи прийняття рішень”. URL : virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
13.    Артеменко В. Б. Дистанційний курс “Теорія і методика дистанційного навчання”. URL : virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
14.    Артеменко В. Б. Дистанційний курс “Моделювання економічної динаміки”. URL : virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
15.    Артеменко В. Б. Дистанційний курс “Системний аналіз і прийняття управлінських рішень”. URL : virt.lac.lviv.ua/course/view.php.

Підвищення кваліфікації
З "15" травня 2018 року по "15" червня 2018 року пройшов стажування у Львівському національному університеті ім. Івана Франка (ф-т прикладної математики та інформатики, кафедра інформаційних систем). Довідка про стажування.
Впродовж січня – лютого 2021 р. пройшов стажування та отримав сертифікат за успішне проходження Всеукраїнської комплексної програми “Teacher’s Internship Online Program” – освітній проект від експертів EPAM та IT Ukraine Association. Сертифікат за стажування.

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців.

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен