Ящук Валентина Ігорівна

кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри комп’ютерних наук

79005, м. Львів, вул. Братів Тершаківців, 2а, каб. 503
роб. тел.:   +38 (032) 295-81-97
e-mail: valentina.lender@gmail.com

Короткі біографічні відомості
Закінчила Львівську комерційну академію за спеціальністю “Економічна кібернетика” і здобула кваліфікацію магістра з економічної кібернетики.
У 2003-2006 роках працювала інженером-програмістом 2-ї категорії та завідувачем кабінетом кафедри інформаційних систем у менеджменті Львівської комерційної академії.
В 2003–2007 роках навчалась в аспірантурі Львівської комерційної академії без відриву від виробництва за спеціальністю “Економіко-математичне моделювання”.
У вересні 2003 року розпочала науково-педагогічну діяльність на посаді асистента кафедри інформаційних систем у менеджменті.
15.03.2011 року у спеціалізованій вченій раді Д.35.840.01 Львівської комерційній академії захистила кандидатську дисертацію на тему: «Економічна безпека роздрібних підприємств корпоративних мереж» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Впродовж 2011–2016 років працювала на посаді доцента кафедри інформаційних систем у менеджменті Львівської комерційної академії.
Вчене звання доцента кафедри інформаційних систем у менеджменті присвоєно в січні 2013 року.
З вересня 2016 р. по серпень 2020 р. - доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Львівського торговельно-економічного університету.
З вересня 2020 року по теперішній час – доцент кафедри комп'ютерних наук.
На протязі 2007–2016 років працювала молодшим науковим співробітником філії кафедри ЮНЕСКО «Новітні інформаційні технології в освіті для всіх». Брала участь у двох пілотних проектах ЛТЕУ, присвячених впровадженню дистанційних технологій.

Є автором численних наукових і навчально-методичних праць, співавтором двох навчальних посібників та одного підручника, виданих з грифом Міністерства освіти і науки України.

Основні дисципліни, що викладає

  • Управління проектами у сфері обслуговування
  • Методологія наукових досліджень
  • Інформаційні системи і технології
  • Рекреалогія та рекреаційні комплекси світу

Наукова діяльність

ORCID ID:  0000-0003-2651-4918
Researcher ID: F-9466-2019
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=kFbGwu8AAAAJ&hl=ru

Свою наукову діяльність Ящук В.І. здійснює відповідно до плану науково-дослідних робіт Університету і кафедри комп’ютерних наук, бере активну участь у міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях, семінарах:
1. Ящук В. І. Моделювання задач управління інвестиційними проектами в сфері гостинності в умовах ризику та невизначеності [Електронний ресурс] / В. І. Ящук  // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. - 2017. - №4. - Режим доступу до ресурсу: //www.easterneurope-ebm.in.ua/9-2017-ukr Фахове видання.
2. Ящук В. І. Теоретичні основи ефективного управління інноваційною діяльністю в туристичній галузі [Електронний ресурс] / В.І.Ящук // Інфораструктура ринку. - 2017. - №8. - Режим доступу до ресурсу: //www/market-infr.od.ua/uk/8-2017 Фахове видання.
3. Ящук В. І. Аналіз сучасного стану інформаційних технологій та систем в індустрії туризму // Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Куцик П. О., Барна М. Ю., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно- економічного університету, 2017. – Вип. 53. – 184 с. – (Економічні науки). (С.56-61) Наукометрична база: ScholarGoogle.
4. Ящук В. І. Кoнцептуaльні підхoди дo проектування автоматизованих інформаційних систем управління готелем // Підприємництво і торгівля : збірник наукових праць / [редакц. кол.: Куцик П. О., Апопій В. В., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2016. – Вип. 20. – 134 с. (С. 28-32) Наукометрична база: ScholarGoogle.
5. Ящук В.І. Аналіз моделей і методів реалізації інвестицій готельно-ресторанних та туристичних підприємств / В.І. Ящук, Р.І. Підстригач // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2016. – Вип. 26.6. – С. 393-300. Наукометрична база: Index Copernicus.
6. Ящук В.І. Модель системи стратегічного управління підприємством й алгоритм її проектування / В.І. Ящук, В.Б., Артеменко, В.О Янкевич. // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2015. – Вип. 25.4. – С. 378-385. Фахове видання.
7. Ящук В.І. Методичне забезпечення кадрового планування на підприємстві / В.І. Ящук, Артищук І.В., Заставний Р.Б. // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2015. – Вип. 25.4. – С. 281-286. Фахове видання.
8. Ящук В.І. Моделювання процесу формування кадрової політики  торговельного підприємства / В.І. Ящук, В.П. Яблонський // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2014. – Вип. 23.3. – С. 371-383. Фахове видання. 9. Ящук В.І. Моделі вибору оптимального функціонування інформаційно-сервісних систем економічного об’єкту / В.І. Ящук, В.Б. Ганусин // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2014. – Вип. 24.4. – С. 342-347. Фахове видання. 10. Ящук В.І. Теоретичні основи ефективного управління інноваційною діяльністю / В.І. Ящук, О.В. Герус // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2014. – Вип. 23.3. – С. 405-409. Фахове видання.
11. Ящук В.І. Організаційно-економічні засади механізму управління якістю трудового життя на торговельному підприємстві / В.І. Ящук, Д.В. Бойчук // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2014. – Вип. 23.3. – С. 315-321. Фахове видання.
12. Ящук В.І. Моделювання задач управління інвестиційними проектами в умовах ризику та невизначеності / В.І. Ящук, В.І. Іванчак // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2014. – Вип. 23.4. – С. 365-371. Фахове видання.
13. Ящук В.І. Теоретико-методологічні підходи до планування та управління рекреаційним простором міст [Електронний ресурс] / В.І. Ящук // Економіка та суспільство : електронне наукове фахове видання . - 2019. - Випуск 20. - Режим доступу до ресурсу: Подано до друку  Наукометрична база: Index Copernicus.
14. Ящук В.І. Рекреаційний простір як об'єкт управління інноваційним розвитком територій міста / В.І. Ящук, // Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Куцик П. О., Барна М. Ю., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : вид-во ЛТЕУ, 2019. – Вип. 54. – 184 с. – (Економічні науки). (С.) Наукометрична база: ScholarGoogle
15. Ящук В.І. Рекреаційний простір міст : планування та управління / В.І. Ящук // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах : збірник тез доповідей наукової конференції професорсько-викладацького складу та аспірантів Львівського торговельно-економічного університету (Львів, 15-17 травня 2019 року). - Львів, Вид-во ЛТЕУ, 2019. -  305 с. (С.180-182).  
16. Ящук В.І. Методичні підходи до забезпечення інтелектуальної і кадрової складової економічної безпеки готельно-ресторанного підприємства [Електронний ресурс] / В. І. Ящук, Т. І. Гладиш  // Cхідна Європа: економіка, бізнес та управління. - 2019. - №4. (21) - Режим доступу до ресурсу: // http: // www.easterneurope-ebm.in.ua/index.php/21-2019-ukr (С.354-360).  
17. Ящук В.І. Сталий розвиток: сенс гостинності!  /  В. І. Ящук, Радіон О.Є.// Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг : матеріали VІІ-ої міжнародної наук.-практ. конф. : (Львів, 05 грудня 2019 року) : тези доповідей / Відп. ред. П. О. Куцик. Львів : Видавництво «Растр-7», 2019. − 214 с. (С.190-193).
18. Ящук В.І. Маркетинговий аспект процесу поведінки споживача рекреаційних послуг / В.І. Ящук // Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг : Матеріали VІІ-ої міжнародної наук.-практ. конф. : (Львів, 05 грудня 2019 року) : тези доповідей / Відп. ред. П. О. Куцик. Львів : Видавництво «Растр-7», 2019. − 214 с. (С.193-197).
19. Ящук В.І. Методи та засоби підвищення ефективності та якості рекреаційних послуг / В.І. Ящук, Berbeka J. // Інновації, тренди та перспективи індустрії гостинності : матеріали І Міжнародної науково-практичної Інтернет- конференції (12 грудня 2019 р.). – Львів : ЛТЕУ, 2019. – 192 с. (С.177-180).
20. Ящук В.І. Аналіз процесу організації надання рекреаційних послуг  / В.І. Ящук, Ткачук А.С.// Інновації, тренди та перспективи індустрії гостинності : матеріали І Міжнародної науково-практичної Інтернет- конференції (12 грудня 2019 р.). – Львів : ЛТЕУ, 2019. – 192 с. (С.173-177).
21. Ящук В.І. Тенденції та перспективи використання інтернет-маркетингу в туристичній індустрії / В.І.Ящук, Б.М.Мізюк // Практика і перспективи розвитку індустрії гостинності України : монографія : колективна монографія. – Львів : ЛТЕУ, 2019. – 199 с. – С. 184-195.
22. Ящук В.І. Методичні підходи до оцінювання рекреаційного потенціалу регіонів України / В.І. Ящук // Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Сирохман І. В., Пелик Л. В., Гаврилишин В. В., Донцова І. В. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2020. – Вип. 23. – 216 с. – (Технічні науки). (С.192-199). Наукометрична база: ScholarGoogle
23. Ящук В.І. Управління інноваційною діяльністю рекреаційних підприємств / В.І. Ящук, Н. П. Губицький // “Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства: матеріали сімнадцятої науково-практичної конференції студентів закладів вищої освіти споживчої кооперації України
24. Ящук В.І. Завдання та умови формування рекреаційних комплексів України / В.І. Ящук // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах : збірник тез доповідей наукової конференції професорсько-викладацького складу та аспірантів Львівського торговельно-економічного університету (Львів, 15-17 травня 2020 року). - Львів, Вид-во ЛТЕУ, 2020. -  305 с. (С.180-182).
25. Ящук В. І. Методи та методологія наукових досліджень при підготовці фахівців галузі знань «Сфера обслуговування» / В.І. Ящук //  Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Куцик П. О., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2020. – Вип. 60. – 124 с. – (Економічні науки). (С.118-122). Наукометрична база: ScholarGoogle
26. Ящук В. І. Онтологія наукових досліджень та методологія наукового пізнання / В.І. Ящук // Економіка в контексті глобальних змін суспільства: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 18 липня 2020 р.). – Дніпро: НО «Перспектива», 2020. – 140 с. (С.100-104).

Навчально-методична робота
1.    Комп‘ютерна підтримка самостійної роботи студентів у віртуальному середовищі Навчального Центру кафедри / В.Б. Артеменко, Л.В. Ноздріна, О.Б. Зачко, В.І. Ящук // Навчально-методичний посібник – Львів: „Компакт-ЛВ”, 2005. – 162 с.
2.    Управління проектами : підручник (Гриф МОН лист 1/11 -3063 від 13.04.2010). – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 432 с. (у співавторстві).
3.    Управління проектами : навчальний посібник (Гриф МОН лист 1/11 -8131 від 29.08.2011). – Львів. : СПОЛОМ, 2014. - 304 с. (у співавторстві).
4.    Дистанційний курс з дисципліни "Управління проектами у сфері обслуговування" для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми магістра зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
5.    Дистанційний курс з дисципліни "Рекреаційні комплекси світу" для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми бакалавра зі спеціальності 242 «Туризм» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
6.    Дистанційний курс з дисципліни "Рекреалогія та рекреаційні комплекси світу" для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми бакалавра зі спеціальності 242 «Туризм» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
7.    Дистанційний курс з дисципліни "Рекреаційні комплекси світу" для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми бакалавра зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
8.    Наскрізна програма практичної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 241 “Готельно-ресторанна справа” галузі знань 24 “Сфера обслуговування” денної та заочної форм навчання. – Львів : ЛТЕУ, 2018. – 45 с. (авторський внесок 15%).
9.    Дипломна робота : методичні вказівки з організації та виконання для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми "Готельно-ресторанна справа" зі спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа" галузі знань 24 "Сфера обслуговування". – Львів : ЛТЕУ, 2018. – 48 c.
10.    Рекреаційні комплекси світу: методичні вказівки до проведення практичних, семінарських занять та виконання самостійної роботи, студентів напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» денної та заочної форм навчання / В.І.Ящук. - Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2017. - 35с.
11.    Рекреаційні комплекси світу: методичні вказівки до проведення практичних, семінарських занять та виконання самостійної роботи, студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм» денної та заочної форм навчання / В.І. Ящук. - Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2017. - 35с.
12.    Рекреаційні комплекси світу: методичні вказівки з дисципліни. Тести для поточного і підсумкового контролю знань студентів напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» денної та заочної форм навчання / В.І. Ящук. - Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2017. - 32с.
13.    Рекреаційні комплекси світу: методичні вказівки з дисципліни. Тести для поточного і підсумкового контролю знань студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм» денної та заочної форм навчання / В.І. Ящук. - Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2017. - 32с.
14.    Рекреаційні комплекси світу: опорний конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.140101  «Готельно-ресторанна справа» денної та заочної форм навчання / В.І. Ящук. - Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2017. - 99с.
15.    Рекреаційні комплекси світу: опорний конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм» денної та заочної форм навчання / В.І. Ящук. - Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2017. - 99с.
16.    Методологія наукових досліджень: опорний конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми магістра зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа»  денної та заочної форм навчання / В.І. Ящук. - Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2018. - 140с.
17.    Методологія наукових досліджень: опорний конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми магістра зі спеціальності 242 «Туризм»  денної та заочної форм навчання / В.І. Ящук. - Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2018. - 140с.
18.    Методологія наукових досліджень: методичні вказівки з дисципліни. Тести для поточного і підсумкового контролю знань здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми магістра зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа»  денної та заочної форм навчання / В.І. Ящук. - Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2018. - 50с.
19.    Методологія наукових досліджень: методичні вказівки з дисципліни. Тести для поточного і підсумкового контролю знань здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми магістра зі спеціальності 242 «Туризм»  денної та заочної форм навчання / В.І. Ящук. - Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2018. - 50с.
20.    Методологія наукових досліджень: методичні вказівки до проведення практичних, семінарських занять та виконання самостійної роботи, здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми магістра зі спеціальності 242 «Туризм»  денної та заочної форм навчання / В.І. Ящук. - Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2018. - 63с.
21.    Методологія наукових досліджень: методичні вказівки до проведення практичних, семінарських занять та виконання самостійної роботи, здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми магістра зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» денної та заочної форм навчання / В.І. Ящук. - Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2018. - 63с.
22.    Дистанційний курс з дисципліни "Методологія наукових досліджень" для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми магістра зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
23.    Дистанційний курс з дисципліни "Методологія наукових досліджень" для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми магістра зі спеціальності 242 «Туризм» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
24.    Управління проектами у сфері обслуговування: методичні вказівки з дисципліни, тести для поточного і підсумкового контролю знань здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми магістра зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа»  денної та заочної форм навчання / В.І. Ящук. - Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2018. - 40с.
25.    Управління проектами у сфері обслуговування: методичні вказівки з дисципліни, тести для поточного і підсумкового контролю знань здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми магістра зі спеціальності 242 «Туризм»  денної та заочної форм навчання / В.І. Ящук. - Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2018. - 40с.
26.    Управління проектами у сфері обслуговування: методичні вказівки до виконання лабораторних занять, самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми магістра зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» / В.І. Ящук. - Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2018. - 37с.
27.    Управління проектами у сфері обслуговування: методичні вказівки до виконання лабораторних занять, самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми магістра зі спеціальності 242 «Туризм» / В.І. Ящук. - Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2018. - 37с.
28.    Управління проектами у сфері обслуговування: опорний конспект лекції для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми магістра зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа»  денної та заочної форм навчання / В.І. Ящук. - Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2018. - 237с.
29.    Управління проектами у сфері обслуговування: опорний конспект лекції для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми магістра зі спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання / В.І. Ящук. - Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2018. - 237с.

Підвищення кваліфікації
1. Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Кафедра Математичного моделювання та інформаційних технологій з “04” квітня 2016року     по “06” червня  2016 року, наказ від “22” березня 2016 року № 101/02. Довідка про походження стажування № 57/01 від 15.06.2016  відповідно до наказу ЛРІДУ НАДУ при Президентові України від 29 березня 2016 року № 42-оп. Звіт про стажування.
2. Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра туризму, з “22”жовтня 2018 року по “22” квітня 2019 року, Наказ від “22” жовтня 2018 року № В-1127, Довідка про походження стажування № 1516-В від 23.04.2019 відповідно до наказу ЛНУ ім. Івана Франка, Тема – “Підвищення педагогічного рівня викладання фахових дисциплін”.

Перелік нагород та заохочень
Грамота Львівського торговельно-економічного університету (2015 р.)

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Додаткова реєстрація для складання ЄВІ /ЄФВВ для вступу до магістратури/аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен