Костенко Анатолій Васильович

кандидат фізико-математичних наук, професор,
завідувач кафедри комп'ютерних наук

79005, м. Львів, вул. Тершаківців, 2а, каб. 503
роб. тел:   +38 (032) 295-81-97
e-mail: avak54@lute.lviv.ua

Короткі біографічні відомості
В 1976 р. закінчив Львівський державний університет ім. Ів. Франка за спеціальністю "Прикладна математика" і здобув  кваліфікацію математик.
Має досвід практичної роботи в галузі інформаційних технологій. В 1976-1987 працював в обчислювальному центрі Львівського філіалу математичної фізики Інституту математики на посадах інженер-програміст; старший інженер-програміст; завідувач виробничої групи.
У 1981 р. захистив дисертацію на тему „Оптимальне за швидкодією керування нагрівом пружних тіл при обмеженнях на термонавантаження” за спеціальністю 01.02.04 "Механіка деформівного твердого тіла".
У січні 1988 року розпочав науково-педагогічну діяльність на посаді старшого викладача кафедри технічних засобів обробки економічної інформації Львівського торговельно-економічного інституту. В 1990 р. переведений на новоутворену кафедру програмних засобів інформатики, на базі якої в серпні 2016 р. утворена кафедра комп'ютерних наук.
Вчене звання доцента кафедри програмних засобів інформатики було присвоєне травні 1993 року.
В червні 2017 року обраний за конкурсом на посаду завідувача кафедри комп'ютерних наук.
Після переходу на викладацьку роботу продовжує практичну діяльність з розробки програмного забезпечення. Є учасником створення і підтримки сайту екологічної комісії Львівського центру наукового товариства ім. Шевченка; комплексу застосувань "TestMe" для оцінювання знань студентів. Приймав участь у розробці та впровадженні інформаційних проектів в системі споживчої кооперації та ЛТЕУ.

Сфера наукових інтересів: теорія алгоритмів, проектування інформаційних систем.

Автор більше 110 науково-методичних праць, у т. ч. 1 монографія, 3 навчальні посібники, 1 підручник.

Освітні компоненти, які викладає

  • Алгоритмізація та програмування
  • Об'єктно-орієнтоване програмування.
  • Крос-платформне програмування.
  • Проектна практика

Наукова діяльність

ORCID ID: 0000-0002-2162-7852
Researcher ID: G-7780-2019

1.    Костенко А.В., Онищенко Л.С. Автоматизація обліку та аналізу історичної забудови Львова. Архітектурний вісник, 1997р., №3. с. 54-59
2.    Костенко А.В., Онищенко Л.С. Автоматизація обліку та аналізу інформації про забудову історичних міст Архіометрія та охорона історично-культурної спадщини. Київ. -1997. № 1. -С.130-134
3.    Бойчук І.І., Костенко А.В., Кульчицький І.М., Третяк П.Р., Петрова Л.М. Лісівнича інформаційна система: стан розробки і перспективи Геодезія, картографія, аерофотознімки. Вип.58. -1997.
4.    Третяк П.Р., Костенко А.В., Петрова Л.М. Problemy monitoringu rezervatov przyrody na zachodzie Ukrainy.-Roczniki Bieszczadzkie Roczniki Biezszczadzkie, Tom 6.- Ustrzyki Dolne: Impuls, 1998.
5.    Третяк П.Р.. Петрова Л.М. Мережа заповідних об'єктів на заході України Праці НТШ, т.III.- Львів: НТШ, 1999.
6.    Костенко А.В., Кульчицький І.М. Відображення хронології у базах даних Проблеми української термінології. Матеріали 6-ї Міжнародної наукової конференції.- Вісник Державного університету “Львівська політехніка”, 2000, №402.
7.    Костенко А.В., Костирко В., Кульчицький І. Плеша М. Проблеми функціонування української мови в інформаційних технологіях Українська термінологія і сучасність: Зб. наук. праць. Вип.IV / Відп. ред. Л.О.Симоненко.- К.: КНЕУ.- 2001
8.    Ноздріна Л.В., Костенко А.В.,  Коцупей В.М. Розробка інструментальних засобів оцінки рівня та якості життя населення регіону (на прикладі Львівської області) Вісник Львівської комерційної академії.- Серія економічна, випуск 10.- Львів: ЛКА, 2001
9.    Костенко А.В.,  Гірник М. О, Лучко М. В., Плеша М. І. Maple 7: Основи практичного використання. Львів:ВНТЛ-Класика,2002. –174 с
10.    М.Беднарчук, А.Костенко,  І.Кульчицький, О.Шумський Комп’ютерна технологія укладання класифікатора товарів Проблеми української термінології Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, №453
11.    Костенко А.В.,  Кульчицький І. М. До перекладу українською мовою англійського терміна Application у інформатиці. Українська термінологія і сучасність: Зб. наук. праць. Вип. VI / Відп. ред. Л. О. Симоненко.– К.: КНЕУ, 2005
12.    Костенко А.В.,  Кульчицький І. М. Деякі аспекти укладання електронного глосарію для дисципліни "Інформатика та комп’ютерна техніка" Збірник наукових праць учасників 9ї Міжнародної наукової конференції „Проблеми української термінології СловоСвіт 2006”, м.Львів, 2006
13.    Костенко А.В., Костирко В. С., Плеша М.І. Сучасні підходи та тенденції в розробці застосувань для мобільних пристроїв Вісник Львівського торговельно-економічного університету: збірник наукових праць. Технічні науки. Вип.21. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2018. – С. 119-125.
14.    Гудзовата О. О., Костенко А. В., Плеша М. І. Оцінка ефективності впровадження ІТ-проектів. Вісник Львівського торговельно-економічного університету: збірник наукових праць. Економічні науки. вип. 60. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2020. – с.54-61.
15.    Костирко В. C., Костенко А. В., Плеша М. І. Навчання програмуванню з застосуванням структурованих блок–схем та шаблонів проектування. Збірника наукових праць Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. 2023, № 1 (490). – с.191-196.
16.    Костирко В. C., Костенко А. В., Плеша М. І. Застосування солверів Z3 в системі верифікації. Збірника наукових праць Інформаційні технології та суспільство. Випуск 1 (7). 2023. – с.36-43.
17.    Бабич В. І., Костенко А.В., Плеша В.І., Плеша М.І., Хмілярчук Л.І. Задача пошуку найкоротшого шляху: порівняльний аналіз основних алгоритмів. Журнал "Information Technology: Computer Science, Software Engineering and Cyber Security", вип. 2, 2023, – с. 90-97.
18.    Полякова Ю. В., Степанов А. В., Костенко А. В., Крутяк М. Б. Проблеми і перспективи розвитку цифровізації: міжнародний  та національний рівень. / Вісник Львівського торговельно-економічного університету, вип. 74,  2023. . С.78-85.

Навчально-методична робота
1.    Програмування в середовищі професійних бухгалтерських пакетів [підручник] /В. С. Костирко, А. В. Костенко, М. І Плеша. – Львів: “Магнолія 2006”, 2022. – 352 с.
2.    Крос-платформне програмування Посібник /А. В. Костенко, В. С. Костирко, М. І. Плеша. — Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2019.— 248 с.
3.    Теорія алгоритмів : навчальний посібник / М.Б. Вітер, А.В. Костенко, Л.І. Хмілярчук. – Львів, 2023 – 220 с.
4.    Методичні вказівки з організації та виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійна програма "Комп’ютерні науки" спеціальності 122 "Комп’ютерні науки" галузі знань 12 "Інформаційні технології"/ Аніловська Г. Я., Костенко А. В., Костирко В. С., Бабич В. І., Крутяк М. Б., Плеша В. І., Плеша М. І. ,Рехлецький Є. А., Хмілярчук Л. І. – Львів : вид-во ЛТЕУ, 2022. – 34 с.
5.    Методичні вказівки з організації та виконання курсового проекту з освітньої компоненти "Об'єктно-орієнтоване програмування" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми "Комп’ютерні науки" спеціальності 122 "Комп’ютерні науки" галузі знань 12 "Інформаційні технології" усіх форм навчання / А. В. Костенко, В. С. Костирко, М. І. Плеша, Рехлецький, Л. І. Хмілярчук, В. І. Бабич, В. І. Плеша, М. Б. Крутяк — Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022.— 34 с.
6.    Методичні рекомендації з організації та проведення переддипломної практики для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою "Комп’ютерні науки" зі спеціальності 122 "Комп’ютерні науки" галузі знань 12 "Інформаційні технології" усіх форм навчання/Г. Я. Аніловська, І.В. Артищук, Р. Г. Зацерковний, А. В. Костенко, В. С. Костирко, М. І. Плеша, Є. А. Рехлецький, В. І .Бабич, М. Б. Крутяк, В. І. Плеша, Л. І. Хмілярчук. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2023. – 23 с.
7.    Костенко А. В. Крос-платформне програмування. Конспект лекцій /А. В. Костенко,  – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2023. – 157 с.
8.    Костенко А. В. Об'єктно-орієнтоване програмування. Конспект лекцій /А. В. Костенко,  – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2023. – 203 с.
9.    Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять з освітньої компоненти "Об'єктно-орієнтоване програмування" для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою "Комп’ютерні науки" зі спеціальності 122 "Комп’ютерні науки" галузі знань 12 "Інформаційні технології" усіх форм навчання / А. В. Костенко – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2023. – 104 с.
10.    Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи з освітньої компоненти "Об'єктно-орієнтоване програмування" для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою "Комп’ютерні науки" зі спеціальності 122 "Комп’ютерні науки" галузі знань 12 "Інформаційні технології" усіх форм навчання / А. В. Костенко – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2023. – 104 с.
11.    Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь з освітньої компоненти "Об'єктно-орієнтоване програмування" для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою "Комп’ютерні науки" зі спеціальності 122 "Комп’ютерні науки" галузі знань 12 "Інформаційні технології" усіх форм навчання / А. В. Костенко – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2023. – 92 с.
12.    Дистанційний курс з дисципліни “Алгоритмізація і програмування” [Електронний ресурс] – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course /view.php?id=461.
13.    Дистанційний курс з дисципліни “Об'єктно-орієнтоване програмування” [Електронний ресурс] – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course /view.php?id=669.
14.    Дистанційний курс з дисципліни “Крос-платформне програмування” [Електронний ресурс] – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course /view.php?id=1010.

Організаційна діяльність
1.    Завідувач кафедри комп'ютерних наук.
2.    Член Вченої ради Львівського торговельно-економічного університету.
3.    Член Вченої ради факультету міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій.
4.    Член громадської організації "Українське науково-освітнє ІТ товариство".
5.    Член комісії інформатики і кібернетики Наукового товариства Шевченка

Підвищення кваліфікації
1.    Стажування  в Національному університеті "Львівська політехніка" (кафедра інформаційних систем та мереж, 2017).
2.    Стажування  в Львівській філії ПВНЗ "Європейський університет" (кафедра математики та комп'ютерних дисциплін, 2021).
3.    Стажування  в Національному транспортному університеті (кафедра інформаційних систем і технологій, 2023).

Перелік нагород та заохочень
1.    Почесна грамота Львівського торговельно-економічного інституту (1989 р.)
2.    Грамота правління Центральної спілки споживчих товариств та ЦК Профспілки працівників споживчої кооперації України (2001 р.)
3.    Грамота правління Центральної спілки споживчих товариств та ЦК Профспілки працівників споживчої кооперації України (2007 р.)
4.    Почесна грамота Львівської комерційної академії (2013 р.)
5.    Грамота Європейського університету (2015 р)
6.    Почесна грамота Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств (2016 р.)
7.    Подяка Прем'єр міністра України (2016 р.)
8.    Подяка Ради директорів ВНЗ I-II рівнів акредитації Львівської області (2017 р.)
9.    Почесна грамота Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств (2021)
10.    Почесна грамота Львівського торговельно-економічного університету (2023р.)
11.    Почесна трудова відзнака "Знак Пошани"

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Додаткова реєстрація для складання ЄВІ /ЄФВВ для вступу до магістратури/аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен