Крутяк Марія Богданівна

старший викладач кафедри комп’ютерних наук

79005, м. Львів, вул. Тершаківців 2а, каб. 503
роб. тел.:   +38 (032) 295-81-97
e-mail: kmb55@lute.lviv.ua

ORCID:  0009-0000-8544-8733
Researcher ID: JDD-2444-2023

Короткі біографічні відомості
Закінчила у 1976 р. Львівський державний університет ім. Ів. Франка за спеціальністю “прикладна математика”, кваліфікація – математик.
З 1.11.1995 р. працює у Львівському торговельно-економічному університеті (тоді Львівська комерційна академія) на посаді провідного фахівця та за сумісництвом асистента кафедри програмних засобів інформатики.
З вересня 2016 р. на посаді асистента  кафедри комп’ютерних наук. З вересня 2019 по теперішній час — старший викладач кафедри комп’ютерних наук.
Має досвід практичної роботи в галузі інформаційних технологій. У 1976 – 1995 роках працювала у Львівському науково-дослідному радіотехнічному інституті на посаді інженер-програміст.

Основні освітні компоненти, що викладає

  • Офісне програмне забезпечення
  • Інструментальні засоби математичних розрахунків
  • Інформаційні системи та технології
  • Технологічна практика

Наукова діяльність
Свою наукову діяльність Крутяк М.Б. здійснює відповідно до плану науково-дослідних робіт Університету і кафедри комп’ютерних наук, бере участь у науково-практичних конференціях

Останні публікації:
1. Удосконалення алгоритму обробки астрономічних зображень за допомогою методу LUCKY IMAGING / Є. Рехлецький, І. Артищук, М. Крутяк, Л. Хмілярчук // Інформаційні технології та суспільство. Київ: Міжрегіональна Академія управління персоналом, 2023. Випуск 2 (8). 98 с. С.62-68.
2. Вплив інформаційних технологій на еволюцію системи освіти / Є. Рехлецький, В. Плеша, Л. Хмілярчук, М. Крутяк // Інформаційні технології та суспільство. Київ: Міжрегіональна Академія управління персоналом, 2023. Випуск 3 (9). 92 с. С. 68-71.
3.    Міжнародний ІТ-аутсорсинг: перспективи для України / Полякова, Ю. В., Шайда, О. Є., Миронова, М. І., Крутяк, М. Б. // Підприємництво і торгівля, 2023,.№ 38, С. 54-61.
4.    Проблеми і перспективи розвитку цифровізації: міжнародний та національний рівень / Ю. В. Полякова, А. В. Степанов, А. В. Костенко, М. Б. Крутяк // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. Вип. 74. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2023. – С.78-85.
5.    Огляд технологій візуалізації та їх використання у освітньому процесі / Є.А. Рехлецький, В. І. Бабич, М. Б. Крутяк, В. І. Плеша, О. М. Швець // Вісник Херсонського національного технічного університету. Інформаційні технології. Вип. 4(87), 2023, С. 265 – 270.

Тези та виступи на останніх конференціях
1    Крутяк М.Б. Використання пакету Maple в мікроекономічних дослідженнях/ М.Б. Крутяк // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б..  Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 01– 02 червня 2023 р.  420 с. – С. 384-385.
2    Крутяк М.Б. Міжнародний іт-аутсорсинг: особливості, перспективи та ризики / Ю.В. Полякова,М.Б. Крутяк // Сучасні вектори відновлення та розвитку України на засадах сталості та безпеки. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Київ, Україна, 21 листопада 2023 р.) Чернігів : ГО «Науково-освітній інноваційний центр суспільних трансформацій», 2023. 274 с. – С. 136-138..
3    Krutiak M. B. Digitization of the Economy in the Conditions of Modern Transformations / Poliakova Yu. V., Krutiak M. B., Khmiliarchuk L. I. // Глобальна безпека та асиметричність світового господарства в умовах нестабільного розвитку економічних систем. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 8 грудня 2023 р, Кропивницький – 2023. 540 с. – С. 387-390.
4    Крутяк М.Б. Використання пакету Maple в макроекономічних дослідженнях / М.Б. Крутяк // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б..  Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 01– 02 червня 2022 р.  528 с. – С. 503-504.
5    Крутяк М.Б. Використання пакету MAPLE для розв'язування завдань з математичного аналізу / М.Б. Крутяк // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б..  Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 02 червня 2021 р.  328 с. – С. 296-297.
6    Крутяк М.Б. Використання пакету Maple для розв'язування задач з дискретної математики. Матеріали щорічної наукової конференції професорського-викладацького складу і аспірантів ЛТЕУ— Львів:, 2018.— С. 368–370.

Посібники:
Офісне програмне забезпечення: навчальний посібник / М. Б. Крутяк, В. Б. Артеменко, А. І. Пілявський, О. М. Швець // Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2019. – 296 с.
Офісне програмне забезпечення: посібник : [2-ге вид., доповн. та перобл.] / М. Б. Крутяк, А. В. Артеменко, В. І. Бабич, Р. Г. Зацерковний, В. І. Плеща, Є. А. Рехлецький – Львів: видавництво ЛТЕУ, 2023. – 343 с.

Навчально-методична робота
1.    Офісне програмне забезпечення. Конспект лекцій. / [укл. М. Б. Крутяк]. – Львів : видавництво Львівського торговельно-економічного університету. 2023. – 189 с
2.    Офісне програмне забезпечення Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 122 "Комп’ютерні науки" ОПП "Комп’ютерні науки" /[укл. М. Б. Крутяк]. – Львів : видавництво Львівського торговельно-економічного університету. 2023. – 32 с
3.    Офісне програмне забезпечення Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 122 "Комп’ютерні науки" ОПП "Комп’ютерні науки" /[укл. М. Б. Крутяк]. – Львів : видавництво Львівського торговельно-економічного університету. 2023. – 26 с
4.    Офісне програмне забезпечення Методичні вказівки та завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 122 "Комп’ютерні науки" ОПП "Комп’ютерні науки" /[укл. М. Б. Крутяк]. – Львів : видавництво Львівського торговельно-економічного університету. 2023. – 34 с
5.    Методичні рекомендації з організації та проведення технологічної практики для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою "Комп’ютерні науки" зі спеціальності 122 "Комп’ютерні науки" галузі знань 12 "Інформаційні технології" усіх форм навчання / / М. Б. Крутяк, А.В.Костенко,. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2023. – 24 с.
6.    Дистанційний курс "Офісне програмне забезпечення" [Електронний ресурс] – Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php (у співавторстві).
7.    Дистанційний курс "Інформаційні системи та технології" [Електронний ресурс] – Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php; 1380; 4268 (у співавторстві).
8.    Дистанційний курс "Технологічна практика" [Електронний ресурс] – Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
9.    Дистанційний курс "Інструментальні засоби математичних розрахунків" [Електронний ресурс] – Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php (у співавторстві).
10.    Методичні вказівки з організації та виконання курсового проекту з освітньої компоненти "Бази даних" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми "Комп'ютерні науки" спеціальності 122 "Комп'ютерні науки" галузі знань 12 "Інформаційні технології" усіх форм навчання / Г. Я. Аніловська, В. І. Бабич, М. І. Плеша, В. І. Плеша, М. Б. Крутяк, Є. А. Рехлецький. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2023. – 50 с.
11.    Методичні вказівки з організації та виконання курсового проекту з освітньої компоненти "Об'єктно-орієнтоване програмування" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми "Комп’ютерні науки" спеціальності 122 "Комп’ютерні науки" галузі знань 12 "Інформаційні технології" усіх форм навчання / Р.Г. Зацерковний, А. В. Костенко, В. С. Костирко, М. І. Плеша, Л. І. Хмілярчук, В.І. Бабич, В. І. Плеша, М. Б. Крутяк. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2023. – 28 с.
12.    Методичні вказівки з організації та виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійна програма "Комп’ютерні науки" спеціальності 122 "Комп’ютерні науки" галузі знань 12 "Інформаційні технології" / Г.Я. Аніловська, А. В. Костенко, В. С. Костирко, М. І. Плеша, В.І. Бабич, В. І. Плеша, М. Б. Крутяк, Є.А. Рехлецький, Л. І. Хмілярчук. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 34 с.
13.    Методичні рекомендації з організації практики для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою "Комп’ютерні науки" зі спеціальності 122 "Комп’ютерні науки" галузі знань 12 "Інформаційні технології" усіх форм навчання ./Г. Я. Аніловська, І.В. Артищук, Р.Г. Зацерковний, А. В. Костенко, В. С. Костирко, М. І. Плеша, Є. А. Рехлецький, В.І. Бабич, М. Б. Крутяк, В. І. Плеша, Л. І. Хмілярчук. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2023. –23 с.
14.    Інформаційні системи та технології. Методичні вказівки та тестові завдання до поточного та підсумкового контролю знань для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / І.В. Артищук, О.М. Швець, В.І. Бабич, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк. . – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2020. – 156 с.
15.    Інформаційні системи та технології. Методичні вказівки та завдання до лабораторних, практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / І.В. Артищук, О.М. Швець, В.І. Бабич, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2020.– 48 с.
16.    Інформаційні системи та технології. Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять, самостійної та індивідуальної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 081 “Право” ОПП “Право” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 52 с.
17.    Інформаційні системи i технології. Методичні вказівки та тестовi завдання для поточного та пiдсумкового контролю знань i вмiнь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 081 “Право” ОПП “Право” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 60 с.
18.    Інформаційні системи та технології. Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять, самостійної та індивідуальної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 “Менеджмент” ОПП “Менеджмент” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 52 с.
19.    Інформаційні системи i технології. Методичні вказівки та тестовi завдання для поточного та пiдсумкового контролю знань i вмiнь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 “Менеджмент” ОПП “Менеджмент” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 60 с.
20.    Інформаційні системи та технології. Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять, самостійної та індивідуальної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” ОПП “Товарознавство та експертиза в митній справі” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 52 с.
21.    Інформаційні системи i технології. Методичні вказівки та тестовi завдання для поточного та пiдсумкового контролю знань i вмiнь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” ОПП “Товарознавство та експертиза в митній справі” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 60 с.
22.    Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять, самостійної та індивідуальної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 075 “Маркетинг” ОПП “Маркетинг” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 52 с.
23.    Інформаційні системи i технології. Методичні вказівки та тестовi завдання для поточного та пiдсумкового контролю знань i вмiнь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 075 “Маркетинг” ОПП “Маркетинг” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 60 с.
24.    Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять, самостійної та індивідуальної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” ОПП “Фінанси, банківська справа та страхування” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 52 с.
25.    Інформаційні системи i технології. Методичні вказівки та тестовi завдання для поточного та пiдсумкового контролю знань i вмiнь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” освітньо-професійної програми “Фінанси, банківська справа та страхування” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 60 с.
26.    Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять, самостійної та індивідуальної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 071 “Облік і оподаткування” ОПП “Облік і оподаткування” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 52 с.
27.    Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та тестовi завдання для поточного та пiдсумкового контролю знань i вмiнь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 071 “Облік і оподаткування” ОПП “Облік і оподаткування” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 60 с.
28.    Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять, самостійної та індивідуальної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 241 “Готельно-ресторанна справа” ОПП “Готельно-ресторанна справа” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 52 с.
29.    Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та тестовi завдання для поточного та пiдсумкового контролю знань i вмiнь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 241 “Готельно-ресторанна справа” ОПП “Готельно-ресторанна справа” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 60 с.
30.    Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять, самостійної та індивідуальної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 242 “Туризм” ОПП “Організація управління туризмом та індустрією гостинності” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 52 с.
31.    Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та тестовi завдання для поточного та пiдсумкового контролю знань i вмiнь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 242 “Туризм” ОПП “Організація управління туризмом та індустрією гостинності” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 60 с.
32.    Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять, самостійної та індивідуальної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 242 “Туризм” ОПП “Туризм” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 52 с.
33.    Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та тестовi завдання для поточного та пiдсумкового контролю знань i вмiнь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 242 “Туризм” ОПП “Туризм” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 60 с.
34.    Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять, самостійної та індивідуальної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 242 “Туризм” ОПП “Медичний та оздоровчий туризм” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 52 с.
35.    Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та тестовi завдання для поточного та пiдсумкового контролю знань i вмiнь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 242 “Туризм” ОПП “Медичний та оздоровчий туризм” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 60 с.
36.    Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять, самостійної та індивідуальної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 181 “Харчові технології” ОПП “Харчові технології” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 52 с.
37.    Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та тестовi завдання для поточного та пiдсумкового контролю знань i вмiнь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 181 “Харчові технології” ОПП “Харчові технології” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 60 с.
38.    Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять, самостійної та індивідуальної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 181 “Харчові технології” ОПП “Технологія та організація ресторанного бізнесу” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 52 с.
39.    Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та тестовi завдання для поточного та пiдсумкового контролю знань i вмiнь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 181 “Харчові технології” ОПП “Технологія та організація ресторанного бізнесу” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 60 с.
40.    Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять, самостійної та індивідуальної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 061 “Журналістика” ОПП “Реклама у бізнесі” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 52 с.
41.    Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та тестовi завдання для поточного та пiдсумкового контролю знань i вмiнь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 061 “Журналістика” ОПП “Реклама у бізнесі” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 60 с.
42.    Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять, самостійної та індивідуальної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” ОПП “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 52 с.
43.    Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та тестовi завдання для поточного та пiдсумкового контролю знань i вмiнь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” ОПП “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 52 с.
44.    Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та тестовi завдання для поточного та пiдсумкового контролю знань i вмiнь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” ОПП “Митна справа” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 60 с.
45.    Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять, самостійної та індивідуальної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” ОПП “Митна справа” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 60 с.
46.    Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять, самостійної та індивідуальної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” ОПП “Логістика та менеджмент продажів” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 52 с.
47.    Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та тестовi завдання для поточного та пiдсумкового контролю знань i вмiнь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” ОПП “Логістика та менеджмент продажів” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 60 с.
48.    Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять, самостійної та індивідуальної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 292 “Міжнародні економічні відносини” ОПП “Міжнародні економічні відносини” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 52 с.
49.    Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та тестовi завдання для поточного та пiдсумкового контролю знань i вмiнь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 292 “Міжнародні економічні відносини” ОПП “Міжнародні економічні відносини” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 60 с.
50.    Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять, самостійної та індивідуальної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 051 “Економіка” ОПП “Міжнародна економіка” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 52 с.
51.    Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та тестовi завдання для поточного та пiдсумкового контролю знань i вмiнь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 051 “Економіка” ОПП “Міжнародна економіка” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 60 с.
52.    Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять, самостійної та індивідуальної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 051 “Економіка” ОПП “Бізнес-економіка” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 52 с.
53.    Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та тестовi завдання для поточного та пiдсумкового контролю знань i вмiнь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 051 “Економіка” ОПП “Бізнес-економіка” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 60 с.
54.    Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять, самостійної та індивідуальної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 051 “Економіка” ОПП “Економіка та бізнес-аналітика підприємства” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 52 с.
55.    Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та тестовi завдання для поточного та пiдсумкового контролю знань i вмiнь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 051 “Економіка” ОПП “Економіка та бізнес-аналітика підприємства” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 60 с.
56.    Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять, самостійної та індивідуальної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” ОПП “Фіскальне та митне адміністрування” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 52 с.
57.    Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та тестовi завдання для поточного та пiдсумкового контролю знань i вмiнь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” ОПП “Фіскальне та митне адміністрування” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 60 с.
58.    Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять, самостійної та індивідуальної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 071 “Облік і оподаткування” ОПП “Обліково-правове забезпечення управління бізнесом” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 52 с.
59.    Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та тестовi завдання для поточного та пiдсумкового контролю знань i вмiнь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 071 “Облік і оподаткування” ОПП “Обліково-правове забезпечення управління бізнесом” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 60 с.

Організаційно-методична робота
Відповідальна за облік виконання педагогічного навантаження викладачів кафедри.

Підвищення кваліфікації
Постійно підвищує свій професійний рівень та науково-педагогічну майстерність, що забезпечує високу результативність і якість навчання. З 2 травня 2023 року по 30 червня 2023 року  пройшла стажування у Львівській філії ПВНЗ “Європейський університет” на кафедрі математики та комп’ютерних дисциплін. Довідка №1/08-02/23 від 30.06.23 р.

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Реєстрація на ЄВІ та/або ЄФВВ для вступу до магістратури або аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен