Плеша Василь Іванович

старший викладач кафедри комп'ютерних наук

79005, м. Львів, вул. Тершаківців, 2а, каб. 503
роб. тел:   +38 (032) 295-81-97
e-mail: pleshav@lute.lviv.ua

Короткі біографічні відомості
Працює у Львівському торговельно-економічному університеті на посаді старшого викладача кафедри комп'ютерних наук. З 2005 року по 2018 рік працював викладачем та завідувачем лабораторії інформаційного забезпечення на кафедрі бухгалтерського обліку, з 2018 року по теперішній час – на кафедрі комп'ютерних наук. Науково-педагогічний стаж роботи у Львівському торговельно-економічному університеті з 2005 року.
Освіта вища –  у 2001 році закінчив Львівську комерційну академію за спеціальністю "Облік і аудит" з кваліфікацією економіста, викладача економіки. У 2020 році отримав ступінь магістра за спеціальністю "Кібербезпека" освітньої програми "Кібербезпека" у ПВНЗ "Європейський університет".
Підвищує свій професійний рівень та науково-педагогічну майстерність шляхом стажування з питань особливостей і методики викладання дисциплін у вищих навчальних закладах та надаючи консультації установам, підприємствам, організаціям з питань використання та налаштування продуктів програмного забезпечення обліку, професійних бухгалтерських пакетів; програм інтернет-банкінгу, налаштування комп'ютерних мереж, адміністрування операційних систем. Здійснює керівництво науковою роботою студентів для підготовки до участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності “Комп'ютерні науки”.

Освітні компоненти, що викладаються

  • Комп'ютерні мережі.
  • Основи роботи Web-сервісів.
  • Технології захисту інформації
  • Інформаційні системи і технології

Наукова діяльність
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5321-9602
Researcher ID: https://www.webofscience.com/wos/author/record/HZL-2181-2023
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=5XGrKmIAAAAJ

Основні публікації:
1. Проєктування бібліотеки для спрощення умов верифікації програм / В.С. Костирко, Г. Я. Аніловська, В.І. Плеша // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2023. – № 3, Т. 1. – С. 273-279.
2. Задача пошуку найкоротшого шляху: порівняльний аналіз основних алгоритмів / В.І. Бабич, А.В. Костенко, В.І. Плеша, М.І. Плеша, Л.І. Хмілярчук // Журнал "Information Technology: Computer Science, Software Engineering and Cyber Security", Випуск. 2, 2023. – С. 99-106.
3. Вплив інформаційних технологій на еволюцію системи освіти / Є. Рехлецький, В. Плеша, Л. Хмілярчук, М. Крутяк // Інформаційні технології та суспільство. Київ: Міжрегіональна Академія управління персоналом, 2023. Випуск 3 (9). 92 с. - С.68-71.
4. Проблеми форматів імпорту навчальних матеріалів системи Moodle для освітніх компонент ІТ-напрямку / Хмілярчук Л. І., Бабич В. І., Плеша В. І., Артеменко А. В. // Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки / Херсонський державний аграрно-економічний університет. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2023. Вип. 5. 210 с. - С.85-91
5. Огляд технологій візуалізації та їх використання у освітньому процесі / Є. А. Рехлецький, В. І. Бабич, М. Б. Крутяк, В. І. Плеша, О. М. Швець. // Вісник Херсонського національного технічного університету, № 4(87), 2023 р. – С. 265-270
6. Рехлецький Є.В., Артеменко А.В., Плеша В.І., Крутяк М.Б. Світанок інтуїтивного кодування: як мистецтво створення запитів переписує правила розробки програмного забезпечення. Наука і техніка сьогодні. Вип. 1 (29). 2024. С. 345-355.
7. Деякі особливості взаємодії операційних систем з представниками програм-вимагачів (Ransomware) / Плеша В.І.  // The 10th International scientific and practical conference “Problems and prospects of modern science and education” (March 12 – 15, 2024) Stockholm, Sweden. International Science Group. 2024. 381 p. С. 366-369
8. Звичайні та недокументовані можливості системи Moodle у забезпеченні освітніх компонент / Плеша В. І., Крутяк М. Б.  //  Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка : збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 22–23 лютого 2024 року). – Полтава : ФКУЕП ПДАУ, 2024. – 724 с. C. 521-525
9. Плеша В. І. Проблеми форматів імпорту навчальних матеріалів системи Moodle для освітніх компонент ІТ-напрямку / В. І. Плеша // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б..  Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 01-02 червня 2023 р.  420 с. С. 385-387.
10. Застосування бібліотеки Z3PY для перевірки умов коректності та завершимості програм / В. С. Костирко, В. І. Плеша // Матеріали ХXVІ Міжнародної науково-практичної конференції “Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики і освіти”. Європейський університет, 26 листопада 2020. м. Київ. – С. 80-83.
11. Система верифікації python–програм / В.С. Костирко, В.І. Плеша // Матеріали ХXV Міжнародної науково-практичній конференції “Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики і освіти”. – К.: Вид-во Європейського університету, 2019. – С. 75-78.

Навчально-методична робота
Посібники

1.    Офісне програмне забезпечення: навчальний посібник : [2-ге вид., доповн. та перобл.] / М. Б. Крутяк, А. В. Артеменко, В. І. Бабич, Р. Г  Зацерковний, В. І. Плеша, Є. А. Рехлецький – Львів: видавництво ЛТЕУ, 2023. – 343 с
2.    Програмування в середовищі офісних застосувань: посібник / Л. І. Хмілярчук, В.І. Бабич, В.І. Плеша. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2019. – 280 с.

Інші навчально-методичні праці
1.    Інформаційні системи та технології. Методичні вказівки та тестові завдання до поточного та підсумкового контролю знань для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / І.В. Артищук, О.М. Швець, В.І. Бабич, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2020. – 156 с.
2.    Інформаційні системи та технології. Методичні вказівки та завдання до лабораторних, практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / І.В. Артищук, О.М. Швець, В.І. Бабич, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2020.– 48 с.
3.    Методичні рекомендації з організації переддипломної практики для студентів 4 курсу напряму підготовки 6.050101 "Комп’ютерні науки" та здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою "Комп'ютерні науки" зі спеціальностей 122 "Комп’ютерні науки та інформаційні технології" і 122 "Комп’ютерні науки" галузі знань 12 "Інформаційні технології" денної та заочної форм навчання / В.Б. Артеменко, В.С. Костирко, І.В Артищук., В.І. Плеша. – Львів: Вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2019. – 17 с.
4.    Інформаційні системи та технології. Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять, самостійної та індивідуальної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 “Менеджмент” ОПП “Менеджмент” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 52 с.
5.    Інформаційні системи i технології. Методичні вказівки та тестовi завдання для поточного та пiдсумкового контролю знань i вмiнь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 “Менеджмент” ОПП “Менеджмент” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 60 с.
6.    Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять, самостійної та індивідуальної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” ОПП “Фінанси, банківська справа та страхування” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 52 с.
7.    Інформаційні системи i технології. Методичні вказівки та тестовi завдання для поточного та пiдсумкового контролю знань i вмiнь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” освітньо-професійної програми “Фінанси, банківська справа та страхування” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 60 с.
8.    Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять, самостійної та індивідуальної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 071 “Облік і оподаткування” ОПП “Облік і оподаткування” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 52 с.
9.    Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та тестовi завдання для поточного та пiдсумкового контролю знань i вмiнь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 071 “Облік і оподаткування” ОПП “Облік і оподаткування” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 60 с.
10.    Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять, самостійної та індивідуальної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 242 “Туризм” ОПП “Туризм” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 52 с.
11.    Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять, самостійної та індивідуальної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 061 “Журналістика” ОПП “Реклама у бізнесі” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 52 с.
12.    Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та тестовi завдання для поточного та пiдсумкового контролю знань i вмiнь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 061 “Журналістика” ОПП “Реклама у бізнесі” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 60 с.
13.    Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять, самостійної та індивідуальної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” ОПП “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 52 с.
14.    Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та тестовi завдання для поточного та пiдсумкового контролю знань i вмiнь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” ОПП “Митна справа” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 60 с.
15.    Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять, самостійної та індивідуальної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” ОПП “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 52 с.
16.    Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та тестовi завдання для поточного та пiдсумкового контролю знань i вмiнь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” ОПП “Митна справа” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 60 с.
17.    Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять, самостійної та індивідуальної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” ОПП “Логістика та менеджмент продажів” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 52 с.
18.    Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та тестовi завдання для поточного та пiдсумкового контролю знань i вмiнь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” ОПП “Логістика та менеджмент продажів” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 60 с.
19.    Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять, самостійної та індивідуальної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 292 “Міжнародні економічні відносини” ОПП “Міжнародні економічні відносини” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 52 с.
20.    Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та тестовi завдання для поточного та пiдсумкового контролю знань i вмiнь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 292 “Міжнародні економічні відносини” ОПП “Міжнародні економічні відносини” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 60 с.
21.    Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять, самостійної та індивідуальної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 051 “Економіка” ОПП “Міжнародна економіка” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 52 с.
22.    Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та тестовi завдання для поточного та пiдсумкового контролю знань i вмiнь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 051 “Економіка” ОПП “Міжнародна економіка” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 60 с.
23.    Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять, самостійної та індивідуальної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 051 “Економіка” ОПП “Бізнес-економіка” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 52 с.
24.    Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та тестовi завдання для поточного та пiдсумкового контролю знань i вмiнь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 051 “Економіка” ОПП “Бізнес-економіка” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 60 с.
25.    Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять, самостійної та індивідуальної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 051 “Економіка” ОПП “Економіка та бізнес-аналітика підприємства” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 52 с.
26.    Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та тестовi завдання для поточного та пiдсумкового контролю знань i вмiнь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 051 “Економіка” ОПП “Економіка та бізнес-аналітика підприємства” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 60 с.
27.    Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять, самостійної та індивідуальної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” ОПП “Фіскальне та митне адміністрування” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 52 с.
28.    Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та тестовi завдання для поточного та пiдсумкового контролю знань i вмiнь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” ОПП “Фіскальне та митне адміністрування” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 60 с.
29.    Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять, самостійної та індивідуальної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 071 “Облік і оподаткування” ОПП “Обліково-правове забезпечення управління бізнесом” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 52 с.
30.    Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та тестовi завдання для поточного та пiдсумкового контролю знань i вмiнь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 071 “Облік і оподаткування” ОПП “Обліково-правове забезпечення управління бізнесом” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 60 с.
31.    Методичні вказівки з організації та виконання курсового проекту з освітньої компоненти "Об'єктно-орієнтоване програмування" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми "Комп’ютерні науки" спеціальності 122 "Комп’ютерні науки" галузі знань 12 "Інформаційні технології" усіх форм навчання / Р.Г. Зацерковний, А. В. Костенко, В. С. Костирко, М. І. Плеша, Л. І. Хмілярчук, В.І. Бабич, В. І. Плеша, М. Б. Крутяк. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2023. – 28 с.
32.    Методичні вказівки з організації та виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійна програма "Комп’ютерні науки" спеціальності 122 "Комп’ютерні науки" галузі знань 12 "Інформаційні технології" / Г.Я. Аніловська, А. В. Костенко, В. С. Костирко, М. І. Плеша, В.І. Бабич, В. І. Плеша, М. Б. Крутяк, Є.А. Рехлецький, Л. І. Хмілярчук. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 34 с.
33.    Методичні рекомендації з організації практики для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою "Комп’ютерні науки" зі спеціальності 122 "Комп’ютерні науки" галузі знань 12 "Інформаційні технології" усіх форм навчання / Г. Я. Аніловська, І.В. Артищук, Р. Г. Зацерковний, А. В. Костенко, В. С. Костирко, М. І. Плеша, Є. А. Рехлецький, В. І. Бабич, М. Б. Крутяк, В. І. Плеша, Л. І. Хмілярчук. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2023. – 23 с.
34.    Методичні вказівки з організації та виконання курсового проекту з освітньої компоненти "Бази даних" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми "Комп'ютерні нау­ки" спеціальності 122 "Комп'ютерні науки" галузі знань 12 "Інформаційні технології" усіх форм навчання / Г. Я. Аніловська, В. І. Бабич, М. І. Плеша, В. І. Плеша, М. Б. Крутяк, Є. А. Рехлецький. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2023. – 50 с.
35.    Технології захисту інформації : конспект лекцій / [уклад. В. І. Плеша]. – Львів : Вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2023. – 240 с.
36.    Технології захисту інформації. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 122 "Комп’ютерні науки" ОПП "Комп’ютерні науки" / В.І. Плеша,. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2023. – 32 с.
37.    Дистанційний курс з освітньої компоненти "Технології захисту інформації"
38.    Дистанційний курс з освітньої компоненти "Інформаційні системи і технології"
39.    Дистанційний курс з освітньої компоненти "Комп'ютерні мережі"
40.    Дистанційний курс з освітньої компоненти "Основи роботи Web-сервесів"

Організаційна діяльність
Член Громадської організації "Українське науково-освітнє ІТ товариство".

Підвищення кваліфікації
1. ПВНЗ "Європейський університет", кафедра математики та комп'ютерних дисциплін (1.02.2018-2.07.2018 р.)
2. НУ „Львівська політехніка", кафедра інформаційних систем і мереж (5.11.2018-5.12.2018 р.)
3. Підвищення кваліфікації за програмою "Методика викладання та педагогічна майстерність"(16.02-03.03.2023 р).
4. Полтавський університет економіки і права, навчально-науковий інститут проєктів. (з 02.05.2023 р. по 30.06.2023 р)

Перелік нагород та заохочень

  • Грамота Львівської комерційної академії, за значні успіхи у навчально-виховній, суспільно-громадській діяльності  та з нагоди 194-річниці ЛКА (2010 р.)
  • Грамота Львівського торговельно-економічного університету за значні успіхи у навчально-виховній роботі, суспільно-громадській діяльності та з нагоди 200-ої річниці ЛТЕУ (2016 р.)
  • Грамота Львівського торговельно-економічного університету за особистий внесок у розвиток освіти і науки, сумлінну працю та з нагоди 207-ої річниці з дня заснування Університету (2023р.)
  • Подяка міського голови м. Львова за високу педагогічну майстерність, використання прогресивних підходів до навчання, вагомий внесок у особистісний розвиток студентської молоді та з нагоди Дня працівників освіти (2023р)

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців.

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен