Медвідь Андрій Богданович

Доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри теорії держави і права

Директор Науково-практичного центру дослідження та захисту конституційних прав особи ЛТЕУ

e-mail: andrew.medvid.0107@gmail.com;  yurist.lpp@gmail.com

Короткі біографічні відомості
Закінчив юридичний факультет Львівського національного університету ім. І. Франка в 2003 році. У цьому ж році розпочав роботу викладачем на кафедрі теорії держави і права юридичного факультету Львівської комерційної академії.
Протягом 2003-2007 років навчався на заочному відділені аспірантури кафедри конституційного права та порівняльного законодавства юридичного факультету Ужгородського національного університету.
Наукову роботу поєднував з практичною діяльністю і у 2008 році склав кваліфікаційний іспит та отримав Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.
У 2008 році захистив дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02. на тему: «Конституційно-правовий статус тимчасових комісій Верховної Ради України» у Київському національному університеті внутрішніх справ (диплом ДК №0505577 від 26.12.2008 р.). За результатами наукового дослідження розробив та подав на розгляд комітетів Верховної Ради України проект закону України «Про тимчасові комісії Верховної Ради України».
З 2011 р. і до даного часу третейський суддя Постійно діючого третейського суду при Львівській торгово-промисловій палаті.
У лютому 2012 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки молоді та спорту України присвоєно вчене звання доцента (Атестат 12ДЦ № 029749).
У 2014 році здобув другу вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» у Львівській комерційній академії.
З серпня 2016 року третейський суддя Постійно діючого третейського суду при Торгово-промисловій палаті України.
31 жовтня 2020 року захистив дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.02. на тему: «Права людини на життя, свободу та справедливий суд за Європейською конвенцією 1950 року і Конституцією України: проблеми регламентації та тлумачення» у спеціалізованій вченій раді Д 61.051.07 Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет».
На основі дисертаційного дослідження розробив авторські проекти Законів України «Про внесення змін до Конституції України (щодо прав людини на життя, свободу та справедливий суд)» та «Про внесення змін до спеціальних законодавчих актів (щодо права людини на свободу та особисту недоторканність), які подано на розгляд профільних комітетів Верховної Ради України.
15 квітня 2022 року присвоєно вчене звання професора кафедри теорії держави і права (АП № 004038 від 06 червня 2022 р.).
Є автором численних наукових і навчально-методичних праць, співавтором двох монографій та учасником значної кількості наукових та науково-практичних конференцій та форумів.

Основні дисципліни, що викладає

  • Конституційне право України, Конституційна юстиція, Адміністративне право України.

Наукова діяльність

ORCID: 0000-0001-9044-6505
ResearcherID: G-2979-2019 (https://publons.com/researcher/1766383/andrew-b-medvid/)
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=bS34XKkAAAAJ&hl=uk

Свою наукову діяльність Медвідь А.Б. здійснює відповідно до плану науково-дослідних робіт Університету і кафедри теорії держави і права, бере активну участь у міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях, форумах та круглих столах.

Основні наукові праці:

Монографії:
1. Медвідь А.Б. Гарантування прав людини на життя, свободу та справедливий суд Європейською конвенцією 1950 року і Конституцією України: порівняльно-правові аспекти: монографія. Львів: Видавництво «Растр-7», 2020 - 541 с.
2. Вдовичин І.Я., Голинська М.І., Медвідь А.Б. Правоутворення в умовах глобалізації: теоретико-історична традиція та новації: монографія. Львів : видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2017. – 252 с.
Статті у наукових фахових виданнях, у тому числі зареєстрованих у міжнародних наукометричних базах:
1.    Медвідь А.Б. Передумови виникнення та роль парламентських комісій (комітетів) у структурі загальнонаціональних представницьких органів. Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Серія Право. – 2007. – № 8. – С. 103-104.
2.    Медвідь А.Б. Особливості правової регламентації статусу тимчасових комісій парламенту у письмових пам'ятках часів визвольних змагань в Україні (1917-1920 р.р.). Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – Серія юридична. – № 1 – 2008. – С. 13-21.
3.    Медвідь А.Б. Джерела та способи нормативно-правового закріплення предмету парламентських розслідувань у зарубіжній практиці. Підприємництво, господарство і право. – Ін Юре, 2008. – № 3. – С. 8-10.
4.    Медвідь А.Б. До питання персонального складу тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України. Підприємництво, господарство і право. – Ін Юре, 2008. – № 4. – С. 106-108.
5.    Медвідь А.Б. Поняття та мета створення тимчасових спеціальних комісій як специфічного виду парламентських органів. Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Серія: Право. – 2008. – № 9. – С. 160-162.
6.    Медвідь А.Б. Тимчасові слідчі комісії як суб’єкт проведення парламентського розслідування. Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – 2008. – № 40. – С. 186-189.
7.    Медвідь А.Б. Особливості правової регламентації статусу тимчасових комісій парламенту у конституційних актах Української Радянської Соціалістичної Республіки. Підприємництво, господарство і право. – Ін Юре. – 2010. – № 3. – С. 22-24.
8.    Медвідь А.Б. Принципи організації та діяльності тимчасових комісій Верховної Ради України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Серія: Право. – 2010. – № 12. – С. 156-161.
9.    Медвідь А.Б. Щодо встановлення оптимального кількісного складу тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України. Підприємництво, господарство і право. – Ін Юре. – 2010. – № 11. – С. 43-44.
10.    Медвідь А.Б. Особливості допиту окремих категорій суб’єктів тимчасовими слідчими комісіями Верховної Ради України. Підприємництво, господарство і право. – Ін Юре. – 2010. – № 12. – С. 141-143.
11.    Медвідь А.Б. Особливості порядку обрання голови та заступника голови тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України. Підприємництво, господарство і право. – Ін Юре. – 2011. – № 1. – С. 131-133
12.    Медвідь А.Б. До питання передумов підписання європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року. Малий і середній бізнес (право, держава, економіка)-економіко-правовий науково-практичний журнал. 2015. № 3-4. С. 69-74. URL: aup.org.ua/wp-content/uploads/%D0%9C%D0%A1%D0%91-2015%E2%84%96-3-4.pdf
13.    Медвідь А.Б. Історичні передумови конституційного закріплення прав людини у XІІI-XVIIІ століттях: Європейська та вітчизняна теорія і практика. Вісник національного університету «Львівська політехніка», серія: Юридичні науки. 2016 р. № 837. С. 292-296. URL:https://vlp.com.ua/node/15679
14.    Медвідь А.Б. Правова регламентація прав та основоположних свобод людини у конституційних актах та їх проектах Української Народної Республіки 1917-1921 років. Науковий журнал «Економіка та право», серія «Право». 2016 р. №1. С. 100-107 URL: https://science.donntu.edu.ua/ekonomika-ta-pravo/
15.    Медвідь А.Б. Щодо закріплення прав людини та основоположних свобод у проектах конституції Західно-Української Народної Республіки. Науковий журнал «Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України». 2016 р. № 2. С. 16-23. URL: https://instzak.com/index.php/journal/article/view/265
16.    Медвідь А.Б. Закріплення прав людини та основоположних свобод у маловідомих проектах вітчизняних конституційних актів першої половини ХХ століття. Науково-практичний юридичний журнал «Вісник вищої кваліфікаційної комісії суддів України». 2016 р. № 1. С. 4-9. URL: https://www.vkksu.gov.ua/vkksu_announcer/vkksu_announcer_2016_1.pdf
17.    Медвідь А.Б. Надання людині статусу суб’єкта міжнародного права як передумова підписання Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року. Науковий журнал «Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України». 2016 р. № 3. С. 31-35. URL: https://instzak.com/index.php/journal/issue/view/11/InstZak-3.2016
18.    Медвідь А.Б. Загальна характеристика структури та змісту Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у редакції відкритій для підписання 1950 року. Науково-практичний юридичний журнал «Вісник вищої кваліфікаційної комісії суддів України». 2016 р. № 2. С. 33-40. URL: https://www.vkksu.gov.ua/vkksu_announcer/vkksu_announcer_2016_2.pdf
19.    Медвідь А.Б. Загальна характеристика змін внесених до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод протягом перших тридцяти років її функціонування. «Науковий журнал «Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України». 2016 р. № 4. С. 19-25. URL: https://instzak.com/index.php/journal/issue/view/10/InstZak-4.2016
20.    Медвідь А.Б. До питання правового закріплення прав людини та основоположних свобод у європейських та вітчизняних конституційних актах та їх проектах ХІХ століття. Інформаційна безпека людини, суспільства, держави: науково-практичний журнал. Національна академія Служби безпеки України. № 1 (20) 2016 р. С. 13-21. URL: academy.ssu.gov.ua/ua/page/fah.htm
21.    Медвідь А.Б. Закріплення прав людини та основоположних свобод у конституційних актах Радянської України першої половини ХХ століття. Вісник господарського судочинства: офіц. друк. орган Вищого господарського суду України. Вищ. госп. суд України. 2016 р. №4. С. 169-174. URL: www.arbitr.gov.ua/pages/21
22.    Медвідь А.Б. Загальна характеристика змін внесених Протоколами № 6 та № 7 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року. Науково-практичний юридичний журнал «Вісник вищої кваліфікаційної комісії суддів України». 2016 р. № 3. С. 45-50. URL: https://www.vkksu.gov.ua/vkksu_announcer/vkksu_announcer_2016_3.pdf
23.    Медвідь А.Б. До питання перебудови контрольного механізму, здійсненого згідно з Протоколом № 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Вісник господарського судочинства: офіц. друк. орган Вищого господарського суду України. Вищ. госп. суд України. 2016 р. № 5-6. С. 97-102. URL: www.arbitr.gov.ua/pages/21
24.    Медвідь А.Б. Деякі аспекти змін, внесених Протоколами № 12 та № 13 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Науковий журнал «Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України». 2016 р. № 5. С. 30-35. URL: https://instzak.com/index.php/journal/article/view/209
25.    Медвідь А.Б. Щодо удосконалення контрольної системи Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод,  запровадженого Протоколом №14. Науковий журнал «Економіка та право», серія «Економіка», серія «Право». 2016 р. № 3 (45). С. 154-161. URL: https://science.donntu.edu.ua/ekonomika-ta-pravo/
26.    Медвідь А.Б. До питання процедурних змін внесених до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод на зламі 80-тих -90-тих років ХХ століття. Науковий вісник Львівського торговельно-економічного університету. Серія юридична. Зб. наук. праць. - Львів, 2016. Вип. 3. С. 237-244. URL: www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/pidrozdily/Naukovi_Vydannya/Nauk_Visnyk_Jurist/Visnuk_3_onovlenuj.pdf
27.    Медвідь А.Б. Щодо закріплення принципу субсидіарності та доктрини свободи розсуду у Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Науковий журнал «Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України». 2017 р. № 1. С. 29-36. URL: https://doi.org/10.32886/instzak.2017.01.05
28.    Медвідь А.Б. Доцільність внесення змін до статті 30 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року. Науково-практичний юридичний журнал «Вісник вищої кваліфікаційної комісії суддів України». 2017 р. № 1. С. 3-7. URL: https://www.vkksu.gov.ua/vkksu_announcer/vkksu_announcer_2017_1.pdf
29.    Медвідь А.Б. Конвенційне закріплення вікового цензу та інших кваліфікаційних вимог до суддів Європейського суду з прав людини. Часопис цивільного і кримінального судочинства : фаховий науково-практичний юридичний журнал. Вищ. спеціаліз. суд України з розгляду цивіл. і кримін. справ. Київ: Ін Юре, 2017 р. № 4 (37). С. 184-192. URL: www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe
30.    Медвідь А.Б. Доцільність внесення змін до статті 35 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року. Вісник Конституційного Суду України: загальнодерж. період. вид. Конституційний Суд України. Київ: Ін Юре, 2017 р. № 2. С. 81-90. URL: www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/visnik_2-2017.pdf
31.    Медвідь А.Б. Зародження та розвиток інституту консультативних висновків у межах повноважень Європейського суду з прав людини. Науковий журнал «Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України». 2017 р. № 2. С. 39-45. URL:  https://doi.org/10.32886/instzak.2017.02.06
32.    Медвідь А.Б. Особливості консультативного механізму запроваджуваного Протоколом № 16 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Вісник Верховного Суду України: офіційне науково-практичне видання. Верховний Суд України. Київ: Істина, 2017 р. № 8 (204). С. 40-47. URL: www.viaduk.net/clients/vsu/vsu.nsf/7864c99c46598282c2257b4c0037c014/082f85087002da7fc22581bc003f6b45/$FILE/Visnyk_08_2017.web.pdf
33.    Медвідь А.Б. Закріплення прав людини та основоположних свобод у Конституції УРСР 1978 року. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 2017. № 44. Т. 1. С. 55 – 58. URL: www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua
34.    Медвідь А.Б. Дослідження форми та змісту конституційного закріплення права на життя, гарантованого Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод. Вісник Верховного Суду України: офіційне науково-практичне видання. Верховний Суд України. Київ: Істина, 2017 р. № 11-12 (207-208). С. 73-82. URL: www.viaduk.net/clients/vsu/vsu.nsf/7864c99c46598282c2257b4c0037c014/a1890fcfc5b24fcdc22582120049dd29/$FILE/Visnyk_11_2017_web.pdf
35.    Медвідь А.Б. Доцільність конституційного закріплення заборони рабства та підневільного стану крізь призму положень Європейської конвенції з прав людини. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 2017. Випуск 47. Т. 1. С. 89 – 92. URL: www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua
36.    Медвідь А.Б. Щодо конституційного закріплення підстав та порядку правомірного обмеження права на свободу та особисту недоторканність крізь призму положень Європейської конвенції з прав людини. Науково-практичний юридичний журнал «Вісник вищої кваліфікаційної комісії суддів України». 2018 р. № 1. С. 13-23. URL: https://www.vkksu.gov.ua/vkksu_announcer/vkksu_announcer_2018_01.pdf
37.    Медвідь А.Б. Проблема термінологічного визначення видів правомірних заходів позбавлення свободи, які застосовуються без рішення суду. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Юридичні науки. Зб. наук. праць. - Львів, 2018. Вип. 6. С.124-133. URL: www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/pidrozdily/Naukovi_Vydannya/Nauk_Visnyk_Jurist/VisnukUF__6.pdf
38.    Медвідь А.Б. Правомірне застосування арешту та тримання особи під вартою без рішення суду: конвенційна та конституційна регламентація. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Юридичні науки. Зб. наук. праць. Львів, 2018. Вип. 7. С. 148-159. URL: www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/pidrozdily/Naukovi_Vydannya/Nauk_Visnyk_Jurist/VisnukUF_7.pdf
39.    Медвідь А.Б. Особливості регламентації права на справедливий суд за Європейською конвенцією 1950 року та Конституцією України. Науково-практичний юридичний журнал «Вісник вищої кваліфікаційної комісії суддів України». 2020 р. № 2. С. 7-13. URL: https://www.vkksu.gov.ua/ua/about/visnik-vishoi-kvalifikatsiynoi-komisii-suddiv-ukraini
40.    Медвідь А.Б. Загальна характеристика конвенційної та вітчизняної регламентації правомірного затримання особи без рішення суду: адміністративно-процесуальний аспект. Науковий журнал «Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України» - 2021 р.- № 1. – С. 58-66.
41. Медвідь А.Б., Гавелко Ю.О. Конвенційна та конституційна регламентація обсягу інформації яка повідомляється особі про мотиви її арешту чи затримання. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Юридичні науки. Зб. наук. праць. - Львів, 2021. - Вип. 9. - С. 148-159. Фахове видання. Категорія Б.
42. Медвідь А.Б., Гавелко Ю.О. Щодо надання Конституційному Суду України права на отримання консультативних висновків Європейського суду з прав людини. Науково-практичний юридичний журнал «Вісник вищої кваліфікаційної комісії суддів України» - 2021 р.- № 1-2. – С. 2-8.
43. Ukraine’s international liabilities on initiation of measures for public health protection and the role of local authorities in implementation of health care policy. Medvid A., Deshko L., Vasylchenko O., Sherbak I., Galai V. Georgian Medical News 2021. 3 (312). Р. 163-168.  Scopus.
44. International legal protection of encroachment on life of representative of foreign state. Medvid A., Humin O., Hretsa Y., Homonai V., Phartenadze O. Cuestiones Políticas 2022. Vol. 40 Nº 72 (2022). P. 939-958. Web of Science Group.

Свою наукову діяльність Медвідь А.Б. здійснює як:
Член редакційної колегії збірників наукових праць «Вісника Львівського торговельно-економічного університету. Юридичні науки» та Журналу «Конституційно-правові академічні студії» (фахові видання).
Виконує функції наукового керівника наукової теми: «Правова держава: теоретико-історична традиція і новації», номер державної реєстрації 0118U000034)».

Окрім цього, з метою апробації своїх фахових публікацій прийняв активну участь:
1) 15 листопада 2017 року у Регіональному Форумі «Правовладдя і суспільство», організованому Проектом USAID «Нове правосуддя» спільно з Львівською обласною радою та Територіальним управлінням державної судової адміністрації України в Львівській області, який відбувся в приміщенні Львівської обласної ради (в межах заходу одним із членів Європейської Комісії "До демократії через право" від України презентував українське видання документу Венеційської Комісії "Rule of Law" - Мірило Правовладдя, а також обговорювалися конституційні аспекти проведення судової реформи в Україні);
2) 16-17 листопада 2018 року у VII Міжнародному форумі з практики Європейського суду з прав людини, організованому в межах проекту «Гарантування дотримання прав людини при здійсненні правосуддя», Координатора проектів ОБСЄ в Україні спільно з юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка та Верховного Суду України за фінансової підтримки Міністерства міжнародних справ Канади (в межах заходу було обговорено найактуальніші питань захисту прав людини, залучаючи відомих експертів, суддів Європейського суду з прав людини, викладачів та фахівців у галузі права, відібраних з-поміж сотень кандидатів з усієї України);
3) у грудні 2018 року, як третейський суддя Постійно діючого третейського суду при Торгово-промисловій палаті України, взяв активну участь у Третейському форумі «Стан і перспективи третейського розгляду в Україні», організованому спільно Проектом USAID «Нове правосуддя», Фундацією DEJURE, Торгово-промисловою палатою України та Асоціацією правників України (в межах заходу, серед іншого, було обговорено найбільш актуальні питання важливості забезпечення суспільства позасудовими механізмами захисту прав, як у цивільно-правових відносинах, так і комерційній діяльності).
4) 18 травня 2019 року у круглому столі на тему: «Ефективна реалізація права на конституційну скаргу в Україні», який був організований юридичним факультетом Львівського національного університету ім. Франка за участі суддів Конституційного суду України (чинних та у відставці) та провідних науковців у галузі конституційного права України (у межах даного заходу собговорювалися актуальні пропозиції щодо шляхів удосконалення законодавчого регулювання правового інституту конституційної скарги в Україні);
5) 18 травня 2019 року на презентації книги «Чому я був проти» автором якої є український правознавець, державний і громадський діяч, кандидат юридичних наук, доцент, перший Генеральний прокурор України (1991– 1993), дійсний Державний радник юстиції, Заслужений юрист України, член авторського колективу розробки проекту Конституції України 1996 року, Народний депутат України 1-го, 2-го та 3-го скликань, суддя Конституційного Суду України у відставці (2006–2015 р.р.) Шишкін Віктор Іванович (Зміст книги складають рішення Конституційного Суду України та Окремі думки до них викладені Віктором Івановичем як суддею КСУ);
6) 07 вересня 2019 року на зустрічі правничої спільноти Львова із Головою Державної податкової служби України Сергієм Верлановим, організовану відділенням Асоціації правників України у Львівській області та Українським католицьким університетом (під час зустрічі обговорили сучасні виклики, які постають у процесі створення нової податкової служби України, можливі зміни податкового законодавства України, у тому числі і щодо прав та обов’язків приватних осіб як суб’єктів сплати податків і зборів);
7) 10 лютого 2020 року у робочій Конференції по обговоренню законопроектів на впровадження класичного суду присяжних в Україні, яка відбулася в Галицькому районному суді м. Львова, за підтримки  Програми USAID «Нове правосуддя» (під час заходу відбулося обговорення актуальних питань у світлі поданих Урядом до парламенту законопроєктів № 2709 та № 2710, спрямованих на впровадження класичного суду присяжних у конкретних категоріях справ; презентації досвіду функціонування суду присяжних в США та Ірландії; та ознайомлення із досвідом Галицького районного суду м. Львова по організації роботи з присяжними для його врахування при розробці нормативних актів на втілення запропонованих законопроектами новацій);
8) 13 березня 2020 року у роботі Дискусійного клубу «Ефективне правосуддя», який був організований відділенням Асоціації правників України у Львівській області спільно з Асоціацією розвитку суддівського самоврядування України та відбувся у Територіальному управлінні державної судової адміністрації в Львівській області (під час заходу було обговорено актуальні питання реформа правосуддя України та ефективність взаємодії адвокатури, прокуратури та суду, щодо захисту прав людини і громадянина);
9) 8-9 липня 2020 року у роботі е-конференції «70 річчя Європейської конвенції з прав людини в критичні часи», яка була організована освітньою платформою Ради Європи «HELP» (Освіта у сфері прав людини для юристів практиків) під егідою грецького головування в Комітеті міністрів Ради Європи та відбулася у м. Страсбург, Франція (конференція була присвячена обговоренню актуальних питань ключових проектів та останніх розроблених курсів правової освіти програми HELP, представленню новоствореної Академічної мережі Ради Європи (OCEAN) та обговоренню взаємодії між OCEAN та HELP, а також способам покращення навчання з прав людини та поточним викликам щодо дотримання прав людини, гарантованих ЄКПЛ);
10) 09 грудня 2020 року з доповіддю на тему: «Право на отримання консультативного висновку відповідно до Протоколу 16 до ЄКПЛ у контексті права на справедливий суд» прийняв участь у роботі IX Щорічного міжнародного форуму з практики Європейського суду з прав людини, організованому спільно OSCE Project Co-ordinator in Ukraine, Офісом Ради Європи в Україні - Київ, ЛНУ ім. Івана Франка, Національною школою суддів України і Верховним Судом..

Навчально-методична робота
За час роботи в Університеті Медведем А.Б. підготовано більше двох десятків навчальних посібників, методичних розробок, дистанційних курсів, завдань для проведення підсумкового контролю, завдань для проведення тестового контролю тощо.

Організаційно-методична робота
Як викладач Університету протягом Медвідь А.Б.:
1) брав активну участь у підготовці листа-відповіді Львівського торговельно-економічного університету з приводу Проекту Закону про юридичну (правничу) освіту і загальний доступ до правничої професії № 7147 від 28.09.2017р. та Проекту Закону про юридичну освіту та юридичну (правничу) професію № 7147-1 від 17.10.2017 р. на запит Першого заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти України;
2) впродовж листопада – грудня 2017 року як представник від Львівського торговельно-економічного університету брав активну участь у роботі комісії створеної у межах проведення чергового етапу конкурсу творчих студентських робіт відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 25.10.2017 р. та на виконання спільного наказу Міністерства освіти і науки України та Генеральної прокуратури України «Про співпрацю та комунікації між відомствами» від 13.10.2017р. №289/1375;
3) впродовж березня - травня 2018 року здійснював модерацію проведення розширеного курсу лекційних занять прокурорами прокуратури Львівської області студентам юридичного факультету Львівського торговельно-економічного університету 2018 року, відповідно до п.1 спільного наказу Міністерства освіти і науки України та Генеральної прокуратури України від 13.10.2017 за №289/1375 «Про співпрацю та комунікацію між відомствами»;
4) брав активну участь у підготовці листа-відповіді ЛТЕУ на депутатське звернення № 946 від 04.04.2018 р. народного депутата України Луценко І. С., щодо законодавчого врегулювання питання стосовно застосування єдиного підходу внесення змін до кодексів України;
5) впродовж листопада 2018 року здійснював модерацію проведення розширеного курсу лекційних занять прокурорами прокуратури Львівської області студентам юридичного факультету Львівського торговельно-економічного університету 2018 року, відповідно до п.1 спільного наказу Міністерства освіти і науки України та Генеральної прокуратури України від 13.10.2017 за №289/1375 «Про співпрацю та комунікацію між відомствами»;
6) протягом травня 2019 р. був керівником студентської команди юридичного факультету ЛТЕУ яка прийняла участь та була відзначена грамотами «За перемогу у відбірковому етапі та активну участь у Дебатах ІV Всеукраїнських студентських змагань з конституційного правосуддя»;
7) впродовж грудня 2019 року, у межах продовження та розширення співпраці між Прокуратурою Львівської області та Львівським торговельно-економічним університетом, здійснював модерацію проведення ознайомчих екскурсій студентів юридичного факультету до Прокуратури Львівської області;
8) впродовж 2019 року активно долучився до організаційно-технічної роботи спрямованої на підписання між Львівським торговельно-економічним університетом та прокуратурою Львівської області Відкритого меморандуму про партнерство та співробітництво від 03 грудня 2019 року .

Підвищення кваліфікації
З метою підвищення кваліфікації Медвідь А.Б.:
1) у вересні 2016 року пройшов навчання третейських суддів на семінарі: «Третейський суд: практичні аспекти», організатори - Національна школа суддів України та Постійно діючий третейський суд при Торгово-промисловій палаті України (Сертифікат НШ № 077342, виданий на підставі наказу ректора Національної школи суддів України № 790-п).
2) у листопаді 2016 року взяв участь у Міжнародній науковій програмі мобільності (обміну) «Erasmus +» та відвідав з лекційним курсом Дебреценський Університет (Угорщина) (що підтверджується відповідним Сертифікатом). Зокрема, прочитав англійською мовою низку лекцій на теми: «Генеза прийняття та розвитку положень Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод протягом (1950-2016р.р.)» (The genesis and the progress of the Convention for the protection of human rights and fundamental freedoms over time (1950-2016)); «Роль Європейського суду з прав людини у Стразбурському контрольному механізмі» (Strasbourg's legal machinery: role of the European Court  of human rights);
3) у 2017 році успішно завершив річний курс навчання Школи Американського права (англійська мова викладання), що складає завершену однорічну програму навчання у IIT/Chicago-Kent College of Law Illinois Institute of Technology (Юридичному коледжі Чікаго-Кент Іллінойського технологічного інституту) (США) (що підтверджується сертифікатом);
4) протягом жовтня - грудня 2017 року навчався та успішно завершив онлайн-курс «Європейський механізм захисту прав людини», розроблений та проведений Координатором проектів ОБСЄ в Україні та студією онлайн-освіти EdEra за підтримки Уряду Канади та Уряду Федеративної Республіки Німеччина (що підтверджується сертифікатом);
5) у квітні 2018 року в рамках «VIII INSTITUTIONAL STUDY VISIT» (VIII Інституційного Навчального Візиту) (що підтверджується сертифікатом) відвідав та ознайомився з актуальними питаннями організації та функціонування таких міжнародних та судових органів:
- Parliamentary Assembly of the Council of Europe (Парламентська Асамблея Ради Європи - м. Страсбург, Франція) - ознайомча лекція;
- European Court of Human Rights (Європейський суд з прав людини - м. Страсбург, Франція) - ознайомча лекція та участь 18 квітня 2018 року у слуханнях Grand Chamber (Великої Палати суду) у справі «Z. A. and Others v. Russia»;
- Landgericht (Місцевий та апеляційний суди - м. Бонн, Федеративна Республіка Німеччина) -ознайомча лекція;
- International Court of Justice (Міжнародний суд Організації Об’єднаних Націй - м. Гаага, Нідерланди) - ознайомча лекція;
- International Criminal Court (Міжнаро́дний криміна́льний суд - м. Гаага, Нідерланди) - ознайомча лекція. 22 квітня 2018 року;
6) у липні 2020 року, успішно завершив онлайн-курс «Вступ до Європейської конвенції з прав людини та практики ЄСПЛ», підготований освітньою платформою Ради Європи «HELP» (Освіта у сфері прав людини для юристів практиків), що підтверджується Сертифікатом (у базі проекту HELP: URL: help.elearning.ext.coe.int/mod/certificate/view.php)

Перелік нагород та заохочень
У 2016 році за значні успіхи у навчально-виховній та науковій роботі, суспільно-громадській діяльності та з нагоди 200 річниці ЛТЕУ, відзначений почесною грамотою ЛТЕУ.
У квітні 2019 року, за здійснення просвітницької та правоосвітньої діяльності, а також за плідну співпрацю під час проведення конкурсу творчих робіт на тему: «10 кроків прокурора до подолання корупції», відзначений подякою Прокурора Львівської області.
У жовтні 2019 року, за вагомий внесок у підвищення рівня знань студентів-правників, відзначений подякою Європейської асоціації студентів права «ELSA».
У 2020 році, за значні успіхи у навчально-виховній та науковій роботі, суспільно-громадській діяльності та з нагоди 204 річниці ЛТЕУ, відзначений почесною грамотою ЛТЕУ;
У 2020 році, за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих правників та з нагоди Дня юриста України, нагороджений почесною грамотою Львівської обласної державної адміністрації (розпорядження №927/0/5-20 від 16 жовтня 2020р.).

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Додаткова реєстрація для складання ЄВІ /ЄФВВ для вступу до магістратури/аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен