Олашин Марина Миколаївна

Кандидат юридичних наук, доцент, адвокат, уповноважена особа з публічних закупівель

робоча адреса: 79011, м. Львів, вул. Уласа Самчука 9, каб. 520
e-mail: olashynm@gmail.com

Короткі біографічні відомості
У 2004 році з відзнакою завершила навчання за спеціальністю «Правознавство» на юридичному факультеті Львівської комерційної академії та отримала кваліфікацію «Спеціаліст з правознавства». На факультеті працює з 2004 року. Має практичні навички роботи в суді загальної юрисдикції. Активно займається навчальною та науковою роботою. Успішно завершила аспірантуру в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького при Національній академії наук України та у 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Кримінально-правова протидія неналежному виконанню обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей» за спеціальністю 12.00.08. «Кримінальне право, кримінально-виконавче право, кримінологія».  У лютому  2016 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента кафедри кримінального права та процесу.
З липня 2003 року по серпень 2004 року працювала секретарем судових засідань Личаківського районного суду м. Львова.
З вересня 2004 року по липень 2007 року працювала на посаді асистента кафедри теорії держави і права.
З липня 2007 року по січень 2012 року працювала на посаді асистента кафедри кримінального права та процесу.
З січня 2012 року по серпень 2014 року працювала на посаді старшого викладача кафедри кримінального права та процесу.
З серпня 2014 року по вересень 2020 року працювала на посаді доцента кафедри кримінального права та процесу.
З вересня 2020 року по липень 2023 року – займала посаду завідувача кафедри теорії держави та права.
З вересня 2023 року працює на посаді доцента кафедри теорії держави та права за сумісництвом.
У 2013 році успішно пройшла курс ораторської майстерності у Школі Аґрус - практика слова Ірини Снітинської. ", є постійним експертом по ораторській майстерності.
У лютому 2021 року отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю та активно поєднує наукову роботу з практичною діяльністю.
У серпні 2023 року успішно підтвердила свій рівень володіння необхідними (базовими) знаннями у сфері публічних закупівель на веб-порталі  Уповноваженого органу.

Основні освітні компоненти, що викладає юридична конфліктологія, правове забезпечення реклами та зв’язків з громадськістю, основи ораторської майстерності, професійно-правова відповідальність юриста.

Наукова діяльність

ORCID ID: 0000-0002-9077-4805
Researcher ID: E-9762-2019
Google scholar: https://scholar.google.com/citations?user=-DX4EH8AAAAJ&hl=uk

Наукову діяльність Олашин М.М. здійснює відповідно до плану науково-дослідних робіт Університету і кафедри теорії держави і права, бере активну участь у міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях, вебінарах, круглих столах  та курсах підвищення кваліфікації. За весь період опубліковано понад 60 друкованих праць (наукові та навчально-методичні), у тому числі, посібники та розділи у колективних монографіях. Є співавтором навчальних посібників Кримінальний процес (Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. -  356 с.) та Доказування у кримінальному провадженні (Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. -  236 с.)

Основні наукові праці:
1.  Олашин М.М. Адвокатура як форма реалізації державних гарантій права на правову допомогу в Україні.  ALFRED NOBEL UNIVERSITY JOURNAL OF LAW 2023. № 2 (7). DOI: 10.32342/2709-6408-2023-2-7-6
2. Олашин М.М., Попов Д.І., Котуха О.С. Цифровізація бюджетної системи України як інструмент підвищення публічності органів державної влади. Проблеми сучасних трансформацій. Серія: право, публічне управління та адміністрування, № 7, 2023. DOI: https://doi.org/10.54929/2786-5746-2023-7-01-11
3. Hretsa, S., Tykhomyrov, D., Olashyn , M., Rudanetska, O., & Bogoniuk, H. (2022). Transformation of the legal system in a time of war: international, administrative, and criminal aspects: Transformación del sistema jurídico en tiempos de guerra: aspectos internacionales, administrativos y penales. Cuestiones Políticas, 40(75), (Web of Sciense).
4. Олашин, М. М., Скибіцький, Б. А., Фонарюк О.Ю. Окремі аспекти застосування кримінальних покарань щодо неповнолітніх. Вісник ЛТЕУ. Юридичні науки. № 12. 2022 р. С. 43-50.
5. Олашин, М. М., Скибіцький, Б. А., Голинська, М. І. До питання захисту прав засудженого в Україні та Республіці Польща: порівняльний аналіз. Проблеми сучасних трансформацій. Серія: право, публічне управління та адміністрування, № 6, 2022. URL: https://reicst.com.ua/pmtl/issue/view/issue_6_2022.
6. Олашин М.М. Економіко-правові засади захисту інтелектуальної власності: український та європейський досвід. / Полякова Юлія, Котуха Олександр, Олашин Марина // Експерт: парадигма юридичних наук та і державного управління. – № No 3 (21) червень. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2022. С.122-133.
7. Олашин М.М. Нормативно-правові засади міжнародної діяльності журналіста / Полякова Юлія, Олашин Марина // // Експерт: парадигма юридичних наук та і державного управління. – № 5, 2020. – С.160-168.
8. Інституційно-правове забезпечення міжнародного митного співробітництва України / Полякова Юлія, Котуха Олександр, Олашин Марина // Експерт: парадигма юридичних наук та і державного управління. – № 3, 2020. – С.263-274.
9. Олашин М. Кримінальна відповідальність за порушення прав пацієнта за законодавством зарубіжних країн. / М. Олашин, В. Слупко // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Юридичні науки. Збірник наукових праць. Випуск № 6. – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2018. – С. 69-78. Фахове видання.
10. Олашин М. Аналіз окремих нормативно-правових актів, що забезпечують функціонування аграрного сектору економіки України. / М. Олашин // Аграрна економіка. Т.11. № 1-2, 2018 р. с. 23-26. Index Copernicus.
11. Олашин М. Кримінальні процесуальні аспекти зняття інформації з електронних інформаційних систем / М. Олашин, С. Гапяк // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. юридичні науки : Зб. наук. праць. — Львів : Видавництво «Растр-7», 2018. – Вип. № 7. С. 233-243.
12. Окремі аспекти притягнення до кримінальної відповідальності за порушення професійних чи службових обов’язків медичними працівниками щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Юридичні науки. — 2017. — Випуск № 5.
13. Обставини що підлягають доказуванню у справах про злочини неповнолітніх. Науковий вісник Львівського торговельно-економічного університету. Серія юридична. Збірник наукових праць. Випуск № 4. – Львів, В-во «Растр-7», 2017. С. 215-222.
14. До питання об’єкту злочину, передбаченого ст.200 КК України Науковий вісник Львівської комерційної академії. Серія юридична. Збірник наукових праць. Випуск №3. – Львів, ТзОВ «Камула», 2015. С. 124-129.
15. Окремі аспекти процесуального становища захисника у кримінальному провадженні. Митна справа. Науково-аналітичний журнал №6 ч.2. – 2015. С. 113-119.
16. Евтаназія: умисне вбивство чи акт милосердя? Право UA. Науково-практичний журнал. № 4, ЮНЕСКО-СОЦІО, 2015. С. 96-102.
17. До питання кримінально-правової охорони життя та здоров’я дітей. Medzinárodná vedecká konferencia «Právna veda a prax: výzvy moderných európskych integračných procesov» Bratislava, Slovenská republika 27-28 novembra 2015 r.с. 111-115.

Підвищення кваліфікації:
Платформа для навчання Prometeus «Публічні закупівлі: від теорії до практики». 14.09.2023 р. Сертифікат (https://certs.prometheus.org.ua/cert/5930208cf2554b4eaf015321a1282651). 30 год./1 кредит ЄКТС .
Львівська торгово-промислова палата. Курс навчання «Відкриті торги на новий лад. Найголовніше про основне». 6-7 вересня 2023 Сертифікат № 210923. 12 год. 0,4 кредита ЄКТС.
Міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар) на тему: «Академічна доброчесність при підготовці бакалаврів та магістрів  в країнах Європейського Союзу та Україні» 30.01-06.02.2023 р. (м. Люблін Республіка Польща).  Сертифікат ESN № 11929 від 06.02.2023 р. 45 год/ 1,5 кредита ЄКТС
Форум академічної доброчесності. Національне агентство з якості вищої освіти. 04.10. 2022 р. Сертифікат № 4606. 3 год. / 0,1 кредита ЄКТС
Університет Короля Данила. Довідка про підвищення кваліфікації № 194/1 від 04.07.2022 р. 120 год. / 4 кредити ЄКТС
Вища школа адвокатури. Сертифікат про підвищення кваліфікації за 2022 р. від 20.06.2022р.
Сумський державний університет, Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 05408289/1713-21, Тема: "Змішане навчання у закладах освіти: тенденції та виклики сьогодення" 21.05-27.05 2021 р.
Сумський державний університет, Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 05408289/1003-21, Тема: "Розбудова системи забезпечення академічної доброчесності у закладі освіти", 22.03-26.03 2021 р
ГО "Міцна громада", Сертифікат від Тренінг "Цифрова грамотність освітянам", 20.10.2020 р.
Вища школа адвокатури, Сертифікат № 034945, Адаптаційний курс в професію адвоката для стажистів, 28.10.2020 р. 22 год. / 0,6 кредити ЄКТС
Львівський національний аграрний університет. Свідоцтво про підвищення кваліфікації (стажування) ПК № 00493735/000239-20. Тема: Використання платформи ZOOM для дистанційного навчання та роботи. Користування платформою Moodloe. Методика ведення заняття в дистанційному режимі. 01.07.2020 р. 180 год. / 6 кредитів ЄКТС
Львівська філія ДП "Український науково-дослідний і навчальний цент проблем стандартизації, сертифікації та якості" (Посвідчення № 019-ЛФ). Тема: "Підготовка внутрішніх аудиторів системи управління якістю згідно з вимогами  ДСТУ ISO 9001:2015, ДСТУ EN ISO 9001:2018" з дисципліни "Сертифікація систем управління якістю" 31.01.2020 р. 36 год. / 1 кредит ЄКТС
Львівський національний університет ім. І. Франка, кафедра кримінального процесу та криміналістики, Довідка про стажування № 2408-В від 01.06.2018 р. Тема – Оновлення професійних знань, формування фахових компетентностей, умінь і навичок.

Організаційно-методична робота:
З жовтня 2011 р. по серпень 2020 р. перебувала на посаді заступника декана юридичного факультету.
З вересня 2020 року – завідувач кафедри теорії держави і права.

Перелік нагород та заохочень
У червні 2022 року нагороджена Почесною грамотою Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств за вагомий особистий внесок у надання допомоги Збройним силам України, підрозділам Сил територіальної оборони, внутрішньопереміщеним особам, організацію безперебійної роботи підприємств в умовах воєнного стану та з нагоди Міжнародного дня кооперації.
У травні 2021 року нагороджена Грамотою Львівської обласної державної адміністрації за багаторічну плідну працю, вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки та з нагоди 205-ї річниці від дня заснування Львівського торговельно-економічного університету
У травні 2019 року нагороджена Почесною грамотою Львівського торговельно-економічного університету за активну участь у науковому житті університету та участь у  науково-практичних заходах факультету.
У листопаді 2017 року нагороджена грамотою Асоціації українських правників за значний вклад в підготовку молодого покоління юристів та актину участь в громадському та науковому житті.
У жовтні 2016 року нагороджена Подякою Союзу юристів України за вагомий особистий внесок у розбудову правової держави, зміцнення законності та правопорядку.
Наказом ректора ЛКА у 2011 році нагороджена Почесною Грамотою Львівської комерційної академії.
Постановою Правління Укоопспілки і президії ЦК Профспілки працівників споживчої кооперації України від 06.11.2015 року № 42-ос нагороджена Грамотою Центральної спілки споживчих товариств України та ЦК Профспілки.

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Додаткова реєстрація для складання ЄВІ /ЄФВВ для вступу до магістратури/аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен