Санагурська Галина Мирославівна

кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії держави і права

79011, м. Львів, вул. Уласа Самчука 9, каб. 520
e-mail: galia.l@i.ua

Короткі біографічні відомості
Закінчила з відзнакою Львівську комерційну академію за спеціальністю “Правознавство” і здобула кваліфікацію магістра з господарсько-правової діяльності.
У період з 2010 по 2014 роки  навчалася в аспірантурі Львівського державного університету внутрішніх справ за спеціальністю – «Право».
У жовтні 2013 року розпочала науково-педагогічну діяльність на посаді асистента кафедри теорії держави і права.
З квітня 2013 р. по серпень 2015 р. – старший викладач кафедри теорії держави і права.
У березні 2015 року у спеціалізованій вченій раді Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» захистила кандидатську дисертацію на тему: «Становлення та розвиток шлюбно-сімейного законодавства на українських землях (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.)» за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень.
З вересня 2015 року по теперішній час доцент  кафедри теорії держави і права.
25 серпня 2020 року отримала Сертифікат про підтвердження рівня В2 володіння англійською мовою відповідно до Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти (CEFR) ОД 02071010/0274-20.

Основні дисципліни, що викладає:
Теорія держави і права, Міжнародне право, Адміністративне процесуальне право

Наукова діяльність
ORCID ID: 0000-0001-5603-509
Researcher ID: F-9278-2019
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=OzKxEUMAAAAJ&hl=uk&oi=ao

Свою наукову діяльність Санагурська Г.М. здійснює відповідно до плану науково-дослідних робіт Університету і кафедри теорії держави і права, бере активну участь у міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях, засіданнях ”Круглого столу”, семінарах:
1.    Санагурська Г.М. Окремі періоди української історії розвитку шлюбно-сімейного законодавства  / Г.М. Санагурська // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції: матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу і аспірантів / [ред. кол. : Куцик П. О., Семак Б. Б., Башнянин Г. І., Апопій В. В., Сирохман І. В. та ін.]. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2015. – С. 213-215.
2.    Санагурська Г.М. Поширення австрійського приватного права на західноукраїнських землях / Г.М. Санагурська // Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір : матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 4 червня 2015 року). – Полтава : ПУЕТ, 2015. – С. 60-63.
3.    Санагурська Г.М. Генезис прав людини у Київській Русі / Г. М. Санагурька // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції: матеріали щорічної наукової конференції професорсько-викладацького складу і аспірантів Львівського торговельно-економічного університету / [відп. за вип. Семак Б. Б]. – Львів: Видавництво «Либідь», 2016. – С. 282-283.
4.    Санагурська Г.М. Права людини в українській історії (Литовсько-Польська доба) / Г. М. Санагурька // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції : матеріали щорічної наукової конференції професорсько-викладацького складу та аспірантів Львівського торговельно-економічного університету / [відповід. за вип.: проф. Семак Б. Б.]. – Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2017. –  С. 242-244.
5.    Санагурська Г.М. Новели адміністративного процесу: порядок розгляду касаційних скарг / Г. М. Санагурська, Гап’як С. С. // Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя: Матеріали VІI міжнародної науково-практичної інтернет конференції (Львів, 22 грудня 2017 року) : тези доповідей / Відп. ред. П.О. Куцик. Львів : Видавництво «Растр-7», 2017. − C. 409-411.
6.    Санагурська Г.М.  Дотримання прав біженців і переселенців в Україні та ЄС /  Санагурська Г.М., Тишков Д. Д. // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції : матеріали щорічної наукової конференції професорсько-викладацького складу та аспірантів Львівського торговельно-економічного університету / [відповід. за вип.: проф. Семак Б. Б.]. – Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – С. 315-317.
7.    Санагурська Г.М. Дотримання верховенства права: критерії Венеціанської комісії / Г.М. Санагурська, М. О. Братейко // Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя: Матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Львів, 21 грудня 2018 року) : тези доповідей / Відп. ред. П.О. Куцик. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2018. – С. 341– 343.
8.    Санагурська Г.М. Врегулювання спору за участі судді у господарському процесі // Науково-практичний семінар «Актуальні правові проблеми господарської діяльності в Україні», 30 травня 2019 р., Львівський державний університет внутрішніх справ.
9.    Санагурська Г.М. Вимоги до окремої думки судді конституційної юстиції: теоретичний аспект / Г.М. Санагурська, А. М. Куп’янська // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / відповід. за вип. проф. Семак Б. Б. / Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2020. – C. 305-306.

Основні наукові публікації у фахових виданнях:
1.    Санагурська Г. М. Порядок припинення шлюбу та визнання його недійсним на українських землях у складі Російської імперії (ХІХ – початок ХХ ст.ст.) / Г. М. Санагурська // Науковий вісник Львівської комерційної академії. Серія юридична. Зб. наук. праць. – Львів: Камула, 2015. – Вип. № 1. – С. 42-51.
2.    Санагурська Г. М. Особливості майнових відносин подружжя на українських землях відповідно до російського законодавства (ХІХ – початок ХХ ст.) / Г. М. Санагурська  // Науковий вісник Львівської комерційної академії. Серія юридична. Зб. наук. праць. – Львів: Камула, 2015. – Вип. № 2. – С. 84-90.
3.    Санагурська Г. М. Історична ретроспектива шлюбно-сімейного законодавства України / Г. М. Санагурська // Науковий вісник Львівського торговельно-економічного університету. Серія юридична. Зб. наук. праць. – Львів: Видавництво «Растр-7», 2016. – Вип. № 3. – С. 69-78.
4.    Санагурська Г. М. Правовий статус дитини в Австрійському цивільному кодексі 1811 р. / Г. М. Санагурська // Науковий вісник Львівського торговельно-економічного університету. Серія юридична. Зб. наук. праць. – Львів: Видавництво «Растр-7», 2017. – Вип. № 4. – С. 55-63.
5.    Санагурська Г. М. Суб’єктивні права і юридичні обов’язки споживчого товариства / Передрієнко В.О., Г. М. Санагурська // Науковий вісник Львівського торговельно-економічного університету. Серія юридична. Зб. наук. праць. – Львів: Видавництво «Растр-7», 2017. – Вип. № 4. – С. 47-54.
6.    Санагурська Г. М. Огляд іноземного досвіду законодавчого врегулювання депутатської недоторканості / Г. М. Санагурська // Наше право. – 2019. – № 1. – С. 18-22.
7.    Санагурська Г. М. Поняття, ознаки та функції окремої думки судді конституційної юстиції: теоретичний аналіз / Г. М. Санагурська, А. М. Куп’янська // Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред.кол.: Щур Б. В, Котуха О. С. та ін.]. – Львів : Видавництво торговельно-економічного університету, 2019. – Вип. 8. – 248 с. – (Юридичні науки). – С. 83-93.

Співавтор монографії «Права людини: різногалузеві теоретичні та практичні аспекти»  (Г. М. Санагурська,Ю. О. Фігель, Л. І. Скрекля. – Львів : видавництво Львівського торговельно-економічного університету. – 2018. – 264 с.)

Навчально-методична робота
1.    Санагурська Г. М. Теорія держави і права [текст] : навчальний посібник / Передрієнко В. О., Санагурська Г. М. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2015. – 200 с. (12, 5 д.а.).
2.    Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Адміністративне право України» та «Адміністративне процесуальне право України» для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» / Жаровська І. М., Кравців О. Р.,  Ліпак Г.М. // – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2013. – 16 с. (1 д.а.).
3.    Методичні рекомендації до виконання та захисту курсових робіт з навчальної дисципліни «Теорія держави і права» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 081 «Право» (ОПП «Право») / уклад. І. Я. Вдовичин, Г.М. Санагурська. – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2019. – 45 с. (3 д.а.)

Санагурська Г.М. активно працює зі студентами в навчально-науковій роботі. Є тренером команд- переможців Перших Львівських судових дебатів з адміністративного судочинства імені Юрія Панейка (2018 р.), Регіональних змагань з консультування клієнтів 2019 року та низки інших студентських конкурсів, брейн-рингів та змагань.

Організаційно-методична робота
1.   Заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи
2.    Керівник постійно діючого студентського наукового гуртка кафедри теорії держави і права «Захист прав і свобод людини та громадянина» (наказ ректора № 522/03 від 31.08.2018 р.).

Підвищення кваліфікації
У  період з 29 травня 2018 року по 27 червня 2018 року проходила стажування на кафедрі теорії та історії держави і права, конституційного та міжнародного права Львівського державного університету внутрішніх справ.
Тема стажування: «Підвищення науково-педагогічного рівня викладання, поглиблення і розширення професійних знань, умінь, навичок».

У період з 02.06.2020 р. по 02.09.2020 р. проходила стажування в Університеті Марії Кюрі-Склодовської, м. Люблін, Республіка Польща.
Тема стажування: «Edukacja i nauka bez granic»
Довідка № 120/02 від 21.05.2018 р. Сертифікат № 00209/01 від 07.09.2020 р.

Перелік нагород та заохочень
1.    Почесна грамота від Львівської комерційної академії за значні успіхи у навчально-виховній роботі, суспільно-громадській діяльності та з нагоди святкування 198-ої річниці Львівської комерційної академії, 2015 р.
2.    Почесна грамота Львівського торговельно-економічного університету за підготовку студентів до Всеукраїнського конкурсу судових дебатів з адміністративного судочинства, 2017 р.
3.    Подяка від Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області , Хмельницького університету управління та права за професійне керівництво науковою роботою студента в конкурсі творчих робіт есе «Дотримання прав людини в Україні в контексті вступу України до ЄС», м. Хмельницьк, 18 травня 2018 року.
4.    Диплом Львівської обласної державної адміністрації Львівської обласної ради як лауреат обласної премії молодим ученим і дослідникам за наукові досягнення, які сприяють соціально-економічним перетворенням у регіоні й утверджують високий авторитет науковців Львівщини в Україні та світі, 2018 р.
5.    Почесна грамота Львівського торговельно-економічного університету за вагомий внесок у розвиток наукової діяльності, 2018 р.
6.    Подяка від Європейської асоціації студентів права «ELSA», м. Львів за вагомий внесок у підвищення рівня знань студентів-правників, 26 жовтня 2019 р.
7.    Грамота від Львівської обласної організації Союзу юристів України за особистий внесок у розбудову правової держави, зміцнення законності і правопорядку та з нагоди Дня юриста України, 2019 р.
8.    Почесна грамота Львівського торговельно-економічного університету за сумлінну працю, навчально-наукову роботу, активну участь у суспільному житті та з нагоди 203-річниці з дня заснування Університету, 2019 р.
9.    Почесна грамота Львівського торговельно-економічного університету за сумлінну працю, навчально-наукову роботу, активну участь у суспільному житті та з нагоди 203-річниці з дня заснування Університету, 2019 р.
10.    Почесна грамота Львівського торговельно-економічного університету за значні успіхи у навчально-виховній та науковій роботі, суспільно-громадській діяльності та з нагоди професійного свята Дня юриста, 2020 р.
11.    Подяка від Громадської організації «The European Law Student’s Association (ELSA, LVIV) за участь у ролі спікера в  Експрес-курсі «The Art of Mooting: коли участь це вже перемога», 2020.

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Реєстрація на ЄВІ та/або ЄФВВ для вступу до магістратури або аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен