Бойдуник Роксолана Миколаївна

кандидат технічних наук, доцент
кафедри товарознавства, митної справи та управління якістю

79011, м. Львів, вул. Уласа Самчука 9, каб. 309
роб. тел.:   +38 (032) 295-85-51
e-mail:   boidrok@gmail.com

Рік народження – 1984

Короткі відомості
У 2007 р. закінчила Львівську комерційну академію з відзнакою за спеціальністю “Товарознавство та експертиза в митній справі” та здобула кваліфікацію магістра з товарознавства та експертизи в митній справі.
У 2008 р. закінчила Національний лісотехнічний університет України за спеціальністю “Облік і аудит” та здобула кваліфікацію спеціаліста з обліку та аудиту.
З 2007 р. працювала старшим лаборантом на кафедрі товарознавства продовольчих товарів Львівської комерційної академії, з 2011 р. - на посаді асистента цієї ж кафедри. З 2022 р. працювала на посаді старшого викладача кафедри товарознавства, технологій і управління якістю харчових продуктів, а з вересня 2023 р. - на посаді доцента цієї ж кафедри.
З грудня 2007 року навчалася в аспірантурі Львівської комерційної академії без відриву від виробництва за спеціальністю “Товарознавство харчових продуктів”.
5 березня 2018 року захистила кандидатську дисертацію на тему: “Поліпшення споживних властивостей тортів на вафельній основі з використанням нетрадиційної сировини” за спеціальністю 05.18.15 – товарознавство харчових продуктів.

Основні дисципліни, з яких веде лабораторні/практичні заняття
1. Теоретичні основи товарознавства продовольчих товарів
2. Товарознавство харчових продуктів
3. Мікробіологія
4. Товарознавство пакувальних матеріалів і тари
5. Безпека харчових продуктів
6. Управління якістю продукції та послуг

Наукова діяльність
ORCID ID:  https://orcid.org/0000-0003-3863-1775
Researcher ID: HHC-9840-2022
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=Fx3kktcAAAAJ

1. Бойдуник Р.М. Антиоксидантні властивості іван-чаю (Chamaenerion angustifolium (L.)) / Р.М. Бойдуник // Товари і ринки, 2023. – № 2 (46). – С. 82–90.
2. Бойдуник Р.М. Дослідження харчової та біологічної цінності розроблених вафельних тортів/ Р.М. Бойдуник // Вісник Львівської комерційної академії. Серія  товарознавча. – Львів: видавництво ЛТЕУ, 2022. – Вип. 32. – С. 44–51.
3. Бойдуник Р.М. Нетрадиційні компоненти у жирових начинках вафельних тортів / Р.М. Бойдуник //  Хранение и переработка зерна, 2017. – № 8 (216). – С. 42–45.
4. Сирохман І.В., Бойдуник Р.М. Вплив добавок-антиоксидантів на якість жирових начинок вафельних тортів / І.В. Сирохман, Р.М. Бойдуник // Товари і ринки, 2017. – № 2 (24). – Том 1. – С. 77–85.
5. Boidunyk R. Wafer Cakes of Improved Amino Acid Structure (in Ukrainian) / R. Boidunyk // Path of Science, 2017. – Vol. 3, No 11. – Р. 2001–2011.
6. Boidunyk R. Radioprotective properties of vegetable raw materials in the production of  waffle cakes / R. Boidunyk // Biodiversity  after the Chernobyl accident. – Nitra: Slovak University of Agriculture in Nitra, 2016. – Part II. – P. 25–28.
7. Бойдуник Р.М. Перспективи використання керобу в кондитерській промисловості / Р.М. Бойдуник // Вісник Львівської комерційної академії. Серія  товарознавча. – Львів: видавництво ЛКА, 2014. – Вип. 14. – С. 117–121.
8. Studing of antioxidative action of petals rosa damascene / [O. Davydovych, M. Turchynyak, N. Palko, R. Boidunyk] // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. –  Slovakia, 2014. – Volume 2, № 5. – P. 8–11.
9. Сирохман І.В., Бойдуник Р.М. Антиоксиданти природного походження для кондитерських жирів / І.В. Сирохман, Р.М. Бойдуник // Вісник Львівської комерційної академії. Серія  товарознавча. – Львів: видавництво ЛКА, 2009. – Вип. 10. – С. 57–60.  
10. Сирохман І.В., Бойдуник Р.М. Шляхи поліпшення споживних властивостей кондитерських виробів на вафельній основі / І.В. Сирохман, Р.М. Бойдуник // Вісник Львівської комерційної академії. Серія  товарознавча. – Львів: видавництво ЛКА, 2008. – Вип. 9. – С. 3–6.
11. Сирохман І.В., Бойдуник Р.М. Напрями підвищення харчової цінності і стійкості у зберіганні кондитерських виробів на вафельній основі / І.В. Сирохман, Р.М. Бойдуник // Наук. вісник Львівського нац. ун-ту ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. – Львів: ЛНУВМБТ, 2008. – Т. 10, № 3 (38). – Ч. 3. – С. 284–289.

Свою наукову діяльність Бойдуник Р. М. здійснює відповідно до плану науково-дослідних робіт Університету і кафедри товарознавства, митної справи і управління якістю харчових продуктів, бере активну участь у міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях, семінарах:
1. Бойдуник Р.М. Сенсорний аналіз при оцінці якості продуктів.  Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів,  01–02 червня 2023 року). Львів, 2023. С. 295–297.
2. Бойдуник Р.М. Управління алергенами: контроль,  маркування, інформування.  Сучасна наука та освіта: стан, проблеми, перспективи: матеріали ІІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава,  20-21 березня 2023 року). Полтава: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2023. С. 545–547.
3. Бойдуник Р.М. Зв'язок між споживними властивостями харчових продуктів і якістю жирів. Trends, theories and ways of improving science: The 8th International scientific and practical conference (Madrid, Spain, February 28 – March 03, 2023). Madrid: International Science Group, 2023. Р. 507–511.
4. Бойдуник Р.М. Контроль за якістю та безпечністю харчових продуктів в Україні. Актуальні проблеми науки та освіти: реалії та перспективи: матеріали I-ої Міжнародної науково-практичної конференції (Київ,  09 грудня 2022 року). Київ: ГО “МАН”, 2022. С. 73–74.
5. Бойдуник Р.М. Безпечність застосування нетрадиційних добавок у виробництві вафельних тортів. Інновації в управління асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг: матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (Львів,  08 грудня 2022 року). Львів, 2022. С. 10–12.
6. Бойдуник Р.М. Мікробіологічна безпечність нових вафельних тортів із використанням нетрадиційної сировини. Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Київ, 27 жовтня 2022 року ). Київ, 2022. С. 209–211.
7. Бойдуник Р.М. Оптимізація рецептури нових видів вафельних тортів. Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг: мат. ІV-ої Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 24 листопада 2016 р.).  Львів: «Растр-7», 2016. С. 141–143.
8. Бойдуник Р.М. Використання нетрадиційної сировини для поліпшення харчової цінності начинок вафельних тортів. Якість та безпечність товарів: мат. ІІI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів (Луцьк, 1 квітня 2016 р.). Луцьк, 2016. С. 91–93.
9. Бойдуник Р.М. Використання бджолиного пилку у виробництві вафельних тортів / Р.М. Бойдуник // Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта: тези доповідей ІІI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, Полтава, 22–23 березня 2016 р. – Полтава: ПУЕТ, 2016. – С. 107–110.
10. Бойдуник Р.М. Перспективи використання плодів ріжкового дерева у виробництві вафельних тортів / Р.М. Бойдуник // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції: тези доповідей  наукової конференції професорсько-викладацького складу і аспірантів  навч.-наук. комплексу «Академія», Львів, 13–14 травня 2016 р. – Львів: «Растр-7», 2016. – С. 318–320.
11. Бойдуник Р.М. Морські водорості у виробництві вафельних тортів / Р.М. Бойдуник // Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів, Харків, 7 квітня 2016 р. – Харків: ХДУХТ, 2016. – С. 51.
12. Бойдуник Р.М. Характеристика функціональних властивостей апіпродуктів для вафельних тортів / Р.М. Бойдуник // Сучасні аспекти збереження здоров’я людини: тези доповідей ІХ Міжнародної  міждисциплінарної науково-практичної конференції, сан. «Квітка полонини», 22–23  квітня 2016 року. – Ужгород, 2016. – С. 63–65.
13. Бойдуник Р.М. Унікальні властивості спіруліни для збагачення традиційних харчових продуктів / Р.М. Бойдуник // Проблеми формування асортименту, якості і екологічної безпечності товарів: мат. ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Львів, 12 листопада 2015р. – Львів: «Растр-7», 2015. – С. 97–100.
14. Бойдуник Р.М. Антиоксидантні властивості рослинної сировини / Р.М. Бойдуник // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції: тези доповідей  наукової конференції професорсько-викладацького складу і аспірантів  навч.-наук. комплексу «Академія», Львів, 12–13 травня 2015 р. – Львів: видавництво ЛКА, 2015. – С. 244–246.
15. Бойдуник Р.М. Дослідження впливу добавок жмиху чорного кмину на збереження якості жирів для вафельних начинок / Р.М. Бойдуник // Формування і оцінювання асортименту, властивостей та якості продовольчих товарів: мат. ІІ Міжнародної  науково–практичної конференції,  Львів, 23 грудня 2014р. – Львів: «Растр-7», 2014. – С. 208–211.
16. Бойдуник Р.М. Кероб – здоровий замінник шоколаду / Р.М. Бойдуник // Нові ідеї в харчовій науці – нові продукти харчовій промисловості: мат. Міжнародної наукової конференції, Київ, 13–16 жовтня 2014 р. – Київ: НУХТ, 2014 р. – С. 315.
17. Сирохман І.В., Бойдуник Р.М. Кондитерські вироби на вафельній основі підвищеної біологічної цінності / І.В. Сирохман, Р.М. Бойдуник // Товарознавство і торговельне підприємництво: стан, проблеми, перспективи: мат. Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 18–19 квітня 2013 р. – Київ: КНТЕУ, 2013. – С. 131–134.
18. Бойдуник Р.М. Вафельні вироби підвищеної біологічної цінності / Р.М. Бойдуник // Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини: тези доповідей ІІІ Міжгалузевої міжнародної науково-практичної конференції, Донецьк, 12–13 березня 2009 р. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2009. – С. 26–28.
19. Сирохман І.В., Бойдуник Р.М. Антиоксиданти пряно-ароматичної та лікарсько-технічної сировини для функціональних вафельних виробів / І.В. Сирохман, Р.М. Бойдуник // Товарознавство і торговельне підприємництво: фахова професіоналізація, дослідження, інновації: мат. Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 15-16 квітня 2009 р. – Київ: КНТЕУ, 2009. – С. 400–402.
20. Сирохман І.В., Бойдуник Р.М. Вафельні вироби функціонального спрямування / І.В. Сирохман, Р.М. Бойдуник // Сучасні тенденції та проблеми інноваюції виробництва товарів і надання послуг: мат. Міжнародної науково-практичної конференції, Львів, 7 травня 2008 р. – Львів: РВВ НЛТУ, 2008. – С. 136–140.

Автор 3-х патентів на винаходи
1. Патент 122574 Україна, МПК (2017.01) А21D13/36.Композиція жирової начинки для вафельного торта «Львів’янка» / Бойдуник Р.М., Сирохман І.В.; заявник і власник Бойдуник Р.М., Сирохман І.В. - № u201709078; заявл. 13.09.17; опубл. 10.01.18, Бюл. №1.
2. Патент 122575 Україна, МПК (2017.01) А21D13/36.Композиція жирової начинки для вафельного торта «Осіннє рондо» / Бойдуник Р.М., Сирохман І.В.; заявник і власник Бойдуник Р.М., Сирохман І.В. - № u201709079; заявл. 13.09.17; опубл. 10.01.18, Бюл. №1.
3. Патент 123390 Україна, МПК (2017.01) А21D13/36.Композиція жирової начинки для вафельного торта «Гречанка» / Бойдуник Р.М., Сирохман І.В.; заявник і власник Бойдуник Р.М., Сирохман І.В. - № u201709075; заявл. 13.09.17; опубл. 26.02.18, Бюл. №4.

Організаційна діяльність
Член Громадської організації “Українське товариство товарознавців і технологів” (Довідка № 5 від 01.12. 2022 р.).

Підвищення кваліфікації
1. Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. - Київ, Україна. - Сертифікат від 28 жовтня 2022. - 6 годин (0,2 кредити ЄКТС).
2. Сучасна наука та освіта: стан, проблеми, перспективи: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція. - Полтава: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», Україна. - Сертифікат № 3/1411 від 20-21.03.2023. - 12 годин (0,4 кредити ЄКТС).
3. Trends, theories and ways of improving science: VIII International Scientific and Practical Conference. - Madrid, Spain. 2023. - Сертифікат від 28 лютого-03 березня 2023. - 24 години (0,8 кредитів ЄКТС).
4. Технічне регулювання у світлі євроінтеграції України: Круглий стіл. - Львів, Україна. - Сертифікат № 119/16 від 27.03.2023. - 3 години (0,1 кредита ЄКТС).
4. Наукова комунікація в цифрову епоху: Платформа Prometheus. - Сертифікат від 26 лютого 2023. - 90 годин (3 кредита ЄКТС).
5. Освітні інструменти критичного мислення: Платформа Prometheus. - Сертифікат від 26 лютого 2023. - 60 годин (2 кредити ЄКТС).
6. Безпечність харчових продуктів: сучасне законодавство, сумлінний виробник, відповідальний споживач: Платформа Prometheus. - Сертифікат від 23 лютого 2023.
7. 4 кроки до здорового харчування: Платформа Prometheus. - Сертифікат від 22 лютого 2023.

Сканкопії сертифікатів: http://www.lute.lviv.ua/education/pidvishchennja-kvalifikaciji-ta-stazhuvannja-naukovo-pedagogichnikh-pracivnikiv/skankopiji-dokumentiv-pro-prokhodzhennja-pidvishchennja-kvalifikaciji-ta-stazhuvannja/

Перелік нагород та заохочень
1.    Почесна Грамота Львівського торговельно-економічного університету за вагомий внесок у розвиток наукової діяльності.

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців.

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен